A A N BUITENGEWONE LAGE PRIJZEN. I. (iOUnSTIKKBlt, Xicmvslraal. Ter tan. -sa peter, f 1OO HET GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE P. J. VAN DE SANDE TE TER NEUZEN. JU* PIMM 1 TBI kC", puike Zomer-Zaaigerst ZWHRE dZUNSTQKKEM Stoel mattersbiezen, EEN STATIESCHUIT, i. JURRIJ. TEH NEUZEN. Kruideniersbediende, Een METSELAARSKNECHT, 24 Kanada boomen, 24 Kanada boomen, 27 Kanada boomen, Doelmatige Zamonwerking magazijn van voor gsheel Zeeuwsch-Ylaandersn, PRIJSOPGAAF {evens vorstvrije ftardappslen, pots portretten van at 4 franc. Vertronwlaar LOKERSCH KLATERZAAD LAND- EN TUINBOUWZADEN. *33 3320)23333 STEENHOUWERIJ. Te bekomen: Prijslijst YsGron bsddon. pwaschte of onpwascMe TIJK naar bate. Hoest, Heeschheid, Openbare Verkooping. aan te besteden: (p I Alsmede een groote partij Sparren, Openbare Verkooping. De Landbouw-Yereeniging vindt men bij aanbesteden: 760 M3. grint, van 1 a 10 c. M. 100 M3. grint, van 1 a 6 c. M. PR IJ SO PGAAF Voordurend te bekomen GENT. TE BE ROME IS-. STOPPELPEEZAAD TE KOOP bij AL. DE DAUW, te Koewacht, H. J. DUBOIS, Uit de hand te koop Met Mei a. s. benoodigd Terslond gevraagd Ontelbare attesten. Druiven-Borst-HoniH*) 8TOOMBOOTDIENST OP DE WESTER-SCHELDE. gedurende de maanden FFBKUABI en MAABT 1891. 1 De Notaris A. M. van Rijsoort van Meurs, te Hulst, zal ten verzoeke van W. L. d'HOOGE, koopman, wonende te Sint Jansteen, op Dinsdag 17 Februari ls91, des namiddags 1 uur, in het openbaar verkoopen 1 MERRIEPAARD dik van Veulen (oud4jaren), 1 puik JAARLING (Hengst), 4 puike gekalfde KOEIEN, 4 u bekalfde KOEIEN, 5 KALFVAARZEN, (waarouder 2 Hoi- landsch ras^j 4 RUNDERS, 4 HOKKELINGEN, 2 vette OSSEN, 2 SPRINGSTIEREN (Hollandsch ras), 3 KALVEREN, 1 vet VARKEN, 4 LOOPVAR- KENS, 2 ZEUGVARKENS dik van Biggen, 17 BIGGEN V III) R T S 1000 bossen TARWE-, ROGGE-, GERSTE-, ERWTEN- en HAVERSTROO 10000 kilogrammen VOEDERBEETEN 5000 kilogrammen HOOI en eene groote partij KAF. gescbikt voor KEPERS, STAKEN en TUINKOD- DEN en eene partij droog BRANDHOUT. BEKETEU 2 PLOEGEN, 2 EGGEN met ijzeren tanden, 2 houten EGGEN, 1 ijzeren AS met potten, eenig oud IJZER en PAARDENTUIG en wat verder zal worden geveild. Alles zich bevindende op het door den verkooper bewoond wordende bofsteedje, gelegen in de ge- meente Sint Jansteen (nabij Kapellebrug.) Koopen tot en met f 5,moeten kontant worden betaald. De Notaris A. M. van Rijsoort van Honrs, te Hnlst, zal ten verzoeke van den heer RENT- MEESTER van bet Kroon-Domein, te Hontenisse, op Woensdag 18 Februari 1891, 's voormiddags 10 uren, in bet openbaar verkoopen staande op den Oostdijk, nabij Kuilaart. staande op den dijk genaamd //de Katelijnen- berg'' Westzijde, en staande op gemelden .Katelijnenberg" Oost zijde, in de gemeeote Hontenisse. Te vergaderen ten berberge bewoond door F. Moorthamer, te Kuitaart, gemeente Hontenisse, Borg te stellen desgevorderd wordende T E HOEK, zal trachten op Dinsdag 10 Februari 1891, des namiddags 1 uur, ten huize van P. Bareman, te Hoek, uu)uuu Voorwaarden en modellen van inscbrijving zijn op franco aanvraag te bekomen bij L. R I F. L. Secretaris. belooning aan ieder, die na gebruik van Prof- LEFRIES' Likdoorntinctuur nog last van Lik* dooms, Eeltknobbels of XV ratten heeft. Verkrijgbaar bij den agent C. B. QUIST, te Ter Neuzen, b 60 Cents per flacon met penseel. Winkeliers en Schilders doet u voordeel door een staalboek ter kennismaking aan te vragen. Het Bestuur van den GOESSCHEN POLDER zal op Woensdag, 18 dezer, 's namiddags 2 ure, in het logement van J. A. Donze, te Ter Neuzen, in het openbaar, bij enkele inschrijving, Het leveren en vervoeren van 130 M3. GRIND. De voorwaarden liggen ter inzage in genoemd logement, in dat van P. Bareman te Hoek en bij den Ontvanger-Griffier des polders te Ter Neuzen. Levering en vervoer worden in afzonderlijke perceelen aanbesteed. De biljetten kunnen tot bet oogenblik der be- steding worden ingeleverd ten kantore van den Ontvanger-Griffier. Verdere inlichtingen te verkrijgen bij onderge- teekenden. Hoek, 5 Febrnari 1891. H. WOLFERT, Dijkgraaf. J. DIELEMAN Wz., Ontv.-Griffier. gevraagd voor de levering, vrij op den wal en op keur, van Aan te voeren voor 1 Juli e. k., op de los—en laadplaats aan den Kleine Huissenspolder, gemeente Zaamslag. Betaling i November 1891. Aanbiedingen franco in te zenden aan den Burge- meester van ZAAMSLAG voor of in te leveren ten gemeentehuize aldaar op Dinsdag 17 Februari a. s., voormiddag 9 uren. wordt gevraagd van ten beboeve der gemeente- administratie van TER NEUZEN te leveren (J \Jl naar ter gemeente-secretarie ter inzage liggende opgaaf en voorbandeu monsters, voor Dinsdag, 10 Februari 1891, 's morgens 10£ ure. ALSMEDE Mostaard, ingelegde Paling en Mosselen, bij W. W I S S E, naast de bizondere school te Ter Neuzen. Hoornstraat 1 3 bij de Veldstraat, 12 geemailleerde portretten 6,50 franc, Aan ieder wordt eerst proef gegeven. Ieder portret dat niet bevalt wordt zonder aanmerking overgemaakt. Spoedige en zeer nette uitvoering. aan 1,— per Kilo en aan f 1,25 per Kilo. VERDER ALLE SOORTEN VAN EMILE REMERY (Koewacht), Agent in Zaden. a a die in den Bontepolder is gegroeid, bij JACOBUS VAN CADS AND. Beuken ROLBLOKKEN voor 1 of 2 paarden, met of zonder lamoen, beuken VLEESCHBLOKKEN, eiken en deelen PLAFONDLATTEN, droog OLM- VFLLINGHOUT stukken van 3 duim. Alle soort van gezaagd KANADA HOLT. RECHTERS, KRUIDELEN en W A GENS. Eiken RIJS, GEERDEN, PAL EN en SPARREN, dik 1 Meter, dienstig voor kepers en stellinggerief. Eiken POMPHOUTEN, eiken BOCHTSTIJLEN, gezaagd enz. van 8 tot 30 centimeter diameter, voor Macliine- kanimen en Molenwerken, PALMHOUT, POK- HOUT, BINTROTTLXG enz. AdresXVed. fit. GRAS ZOOA, Houthandel Zaandam, Oostzijde D 401. Mninkknai lO en SO te Gent. Levert HARD8TEEN en ZANDSTEEN in Blokkengezaagd en bewerkt ten dienste van bruggen, Sluizen, Gebouwen enz. Specialiteit in GRAFZERKEN, MONI MEN- TEN, MARMEREN SCHOORSTE ENMANTELS en VLOEREN. Eerste kwaliteit ALSMEDE !U bij A. ROUW te Zaamslag. 1 groot 38 ton, met gedeeltelijken inventaris. Te bevragen bij M. KOOLE, Sas van Gent. BED PELUW 2 KUSSEVS No. 1 15,75 4,75 4,- n 2 17,50 5,25 4,75 3 18,50 6,— 5,90 4 19,40 6- 6 5 22,50 7,50 6,50 6 28,50 8,65 7,50 33,50 lu 9,50 8 38,50 ll,50 10,— 9 45,50 12,75 12,- ALLES ZUIVERE VEEREN, EEN BEKWAME AdresARIE H. DONZE, Ter Neuzen. bij A. FAAS, Metselaar te Sluiskil, Ter Neuzen. hills-, borst- en longkwalen, katnrrk, kink- hoest, kinderhoest enz. Rijnlandscbe onderzocbt en goedgekeurd door Dr. Freytag, Koninklijk Professor te BonnDr. Bischoff te BerlijnDr. Birnbaum, bofraad en Professor te Karlsruhe Dr. Scbulte te Bocbum Dr. Graefe te Chemnitz en a. Volgens oordeel van Dr. Rust, Grootb. medicinaalraad te Grabow verdient dit middel bij hoest, verslijming, kuchhoest der kin- deren de voorkeur tegen de meeste andere middelen. In flgsscben a 65 cents, fl. 1,en fl. 2, verkrijgbaar te UREN VAN VERTREK Van Vlissingen naar Breskens vm. 6,8,10,nm. 12,25*) en 3,45 u Breskens naar Vlissingen n 6,30 8,30 10,30 u 12,55*) u 4,15 Het vervoeren van vee en goederen kan op deze reizen GEWEIGERD worden. Dagelijks Zondag, Maandag, Dinsdag, Donderdagen Vrijdag. Woensdag en Zaterdag. Van Vlissingen naar Borssele Borssele naar Ter Neuzen Ter Neuzen naar Hoedekenskerke Hoedekenskerke Daar Ter Neuzen Ter Neuzen naar Borssele Borssele naar Vlissingen vm. u u h 7,30 nm. 7,50 n 6,vm. 6,20 2,45 3,05 10,30 10,50 vm. 7,30 nm. 2,45 7,50 3,05 10,30 11,— 6,- 12,30 6,20 v 12,50 ze Groote opruiming van Manufacturen en Lappen, BEHANGSELPAFIERE2T tt V tt tt tt 7 i V tt Ter Meuzen, Arie II. Oonze Axel, J. Wieland Groede, J. Serle Hollestelle; Hulst, J. BorghstynOostburg, B. de Die; Sluis, J. P. Leijssenaar Noest; Zaamslag, wed. A. van Fraaijenhove. ii'

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 4