Ter Irascle Wiolri dersdub. SOIREE, „Voor Vaderland en Koning Weegbruggen Ter Neuzen. KEURINGEN voor de opname in Te Huur: 16 Kanada boomon. IE K 7) 0 P: tlniversalploegen, (waaltjes) I ffalraveD, Mr. Sid, Tar flama. III (Mill Mli Nieuwe Dassen, it m Voorjaars Zaaigranen. BIEREN en BANKET. 'II 19 jonge Varkens, (oppCD ,uu vimm Openbare Verkooping, EEN WOONHUIS, OLMEN BOOMEN, Eene HOESTEDE, 3,72,80 bsttara Erf, Tnin, Bon*- en ffeilanfl, Star*,. Ter Neuzen, maken bekend Heeren Landbouwers, Uit de hand te koop: H.H. Landbouwers! Openbare Verkooping. liuishoudelijke Goederen, Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. SCHIETWEDSTRIJD NIET-LEDEN Vereeniging van landbouwers, die Suikerbieten verbouwen. Bestekken en Teekeningen, Een gemeubileerde Bovenkamer met Slaapkamer. ONTVANGEN Ter Neuzen. M. JURRIJ. TE BEROMEN J. A. Pateer Ez. Echt Brabantsch Klaverzaad Suiker- en Voederbeetzaad, Weder Ontvangen Openbare Verkooping. 4,07,80 hektaren Bouw-en Weiland, 1,38,50 hektaren Dijk, 3,16,37 hektaren Bouwlaml, Mede namens kinderen en klein kinderen onzen liartelijken dank voor de vele blijken van ongeveinsde deelneming bij ons treffend verlies op 23 Januari jl. J. J. VAN A RENT HALS Honteuisse, 6 Februari 1891. Degenen die iets verschuldigd zijn aan- of te vorderen hebben van den op 8 December 1890 te Sluiskil overleden heer ADRIAAN VAN DEN BULCK, gelieven daarvan betaling of opgaaf te doen voor den 15 dezer loopende inaand, ten kantore van den Notaris Mr. J. P. DRONKERS, alhier. die de belangen van den suikerpeeSnbouw en haiidel willen lielpen bevorderen Ter bestrijding der groote Suikeraccijnsen ligt een request ter teekening, bevattende instemming met het ingezonden adres door het Hoofdbestuur der „Vereenigiug van landbouwers die suikerbieten verbouwen," bij den heer SUSIJN, te Ter Neuzen op Woensdag 11 Februari a. s. Het Bestuur van bovengenoemde vereeniging maakt bekend, dat de vroeger aangekondigde en uitgestelde zal plaats hebben op 13 Februari op de bovenzaal van het „Nederlandsch Logement" te Ter Neuzen. Het in December 1.1. uitgereikte programma blijft ouveranderd Voor het buitengewoon lidmaatschap kan men zich aanmelden bij het Bestuur en bij den heer F. A. SUSIJN, tot en met 12 Februari a. s. Het buitengewoon lidmaatschap bedraagt miustens f 1 per jaar. Scherpschutters-Vereeniging met Kamer-schietcylinder, op de bovenzaal van het /Hotel de Commerce" bij den heer J. MICHIEL- SEN, alhier van 8 tot 25 Februari 1891, voor de eere—buitengewoue— en werkende ledeu open- gesteld 2 dagen per week en wel des ZoikIu<>'s van voormiddag 11 tot namiddag 2 ure en des Woensdags van middag 12 tot 2 ure. In dezen wedstrijd kan ook medegedoDgen worden door der vereeniging te Ter Neuzen of elders woon- achtig, tegen betaling van 25 cent per serie van 5 schoten. Verdere voorwaarden ter lezing in het schietlokaal. Ter Neuzen, 5 Februari 1891. Het Bestuur, M. EIJKE, Voorzitter. J. A. VAN ROMPU, le Secretaris. Aan belanghebbenden wordt kennis gegeven,dat ieder hunner vrijheid wordt gegeven, om de weeg- bruggen met gewichten of op andere wijze te controleeren. Dit naar aanleiding van een gerucht door iemand verspreid als zoude de weegbrug bij het Schuttershof alhier, niet het juiste gewicht aangeven. HET BESTUUR. het NederlamLcli Paurdeii-Stiiniboek waaraan kan worden deelgenomen metFOKPAARDEN, ouder dan 3 jaar, onverschillig of deze vooraf aangegeven zijn, op de gewone keurings- plaatsen te Hulst, Maandag 9 Februari 11 uur Oostburg, Dinsdag 10 10 De Secretaris, N. W. HOCKE. Afdeeling TElt NEUZEN. Het BESTUUR der bovengenoemde vereeniging verlangt opgave tot het contracteeren op Suiker- gehalte van ongeveer 72 gemeten. Aanbiedinger. zullen worden ingewacht voor 11 Februari a. s. bij ondergeteekenden bij wie tevens inlichtingen zijn te verkrijgen. De leden die nog wenschen naar de aangenomen voorwaarden te contracteeren, gelieven hiervau opgave bij het Bestuur te doen! Namens het Bestuur, J. P. SCHEELE, Voorzitter. A. VISSER, Secretaris. vestigd als Ondergeteekende maakt bij deze be- kend, dat hij zich alhier heeft ge- Eene nette bediening belovende, beveelt hij zich minzaam in ieders gunst aan. J. J. DE NEIMNG, Dijkstraat, Ter Neuzen. De ondergeteekende biedt zich beleefd aan tot bet maken van voor den bouw van Woningen, Schuren en der- gelijke zaken. Ook belast hij zich met het opzicht over bovengenoemde werken. Ter Neuzen, P. C. QUIST, Noordstraat 88. Bouwkundige. De ondergeteekende bericht, dat hij elken Marktdag te Ter Neuzen zal zijn om VEULENS en VAKKENS te snijdeu, waar- voor hij zich minzaam aanbeveelt. CHARLES DE BAKKER, van Ertvelde. Te bevragen bij den uitgever dezer Courant. Te bevragen bij den landbouwer J. P. SCHEELE, Zevenaarpolder, Ter Neuzen. nieuwe en gebruikte TILBURY'S en CHAISEN, een goede \RACHTKAR met zwaar beslag en een STORTEKAR, nieuwe en gebruikte SNlJ- MOLENS, nieuwe en gebruikte HAARDEN en KACHELS. eene groote sorteering geheel van gesmeed ijzer, aan vorige prijzen2 stuks gelijk 5 procent korting. (praclitige dessins), en bizonder geschikt voor Cachenez. met of zonder gaatjes, tegen concurreereuden pry's, in 't groot en klein, bij W. WISSE, naast de bizondere school, Ter Neuzen. Groote en kleine kapitalen zijn be- schikbaar als H.vpotheek op Land met of zonder Gebouwen, ten kantore van A. HOM- BACH, Agent der Rotterdamsche Hypotheekbank. WIKKEN f 10 50 per hectol. CHEVALIERGERST 7,25 RUWARIGE ESSEX TARWE ,11,— ROODE ZOMER TARWE 13,90 PROBSTER HAVER 6,- „50kg CANADA HAVER 6,50 inclusief zak franco Rotterdam. MAASBRABANTSCH ROOD KLAVERZAAD, onder controle van het Rijksproefstation te Breda, 82 gebruikswaarde h 85 cent per k g., WITTE VIRG. PA ARDENT ANDMAIS h 14 cent per k.g., benevens GRASSEN voor aanleg van kunst— en blijvende weiden. Verkrijgbaar te Hontenisse bij Door een zeer voordeelig contract met een der grootste Zaadhandelaren van Nederland gesloten, ben ik in staat om bij vooruit bespreking beneden alle concurrentie de volgende zaden te leveren. a f 1,per kilo, direct van de voornaamste markten uit Noord-Brabant ingevoerd, is vrij van warkruid, extra gezuiverd, enz. Verder alle soorten van als Poolsche Witte, aan f 0,90 per kiloextra lange Roode en extra lange Roode en Gele En- gelsche Reuzenbiet, aan f 0,80 per kilo. Verder alle andere soorten van KLAVER-, GRAS-, KNOL- en BEETENZAAD, alsook BRAAKPEEENZAAD, Witte en Gele, ver boven den grond grociende, aan f 1,25 per vijf ons. G. VAN CAMPEN, Boschkapelle. ALLE SOORTEN Waarom ik mij weer in de gunst en recom- mandalie van het geachte publiek aanbeveel. Uw Dienstw. Dn., C. B. QUIST, Onderneming, Ter Neuzen. De Notarissen Fercken en Dronkers, 1 te Ter Neuzen, maken bekend dat bij de op 3 Februari 1891 te Koewacht gehouden veiling, ten verzoeke van de Weduwe en Erven DOMINICUS MISSEGHERSis geboden voor perceel een f 490, voor perceel twee f 360, voor perceel drie f 490, voor perceel vier 480, voor perceel vijf f 500, voor perceel zes 77 0, en dat de DEFINITIEVE TOEWIJZING zal plaats hebben op Dinsdag 17 Februari 1891, des namiddags te 2 uur, in de herberg van de weduwe Misseghers te Koewacht. per 44 a. 56 c. a. De Notarissen Fercken en Dronkers dat bij de op 3 Februari 1891 te Koewacht gehouden veiling van Onroerend Goed, in gebruik bij CHARLES GOOSSENS, aldaar, is geboden f 300,den hoop en dat de DEFINITIEVE TOEWIJZING zal plaats hebben op Dinsdag 17 Februari 1891, des namiddags te 3 uur, in de herberg van de weduwe Misseghers, te Koewacht. De Notaris P. Dregnians, te Axel, zal op Woensdag 11 Februari 1891, des namiddags 1 ure PRECIES, op het Schuttershof bij August Hamerlinck te Ter Neuzen, verkoopen OUD 3 Vs MAANDEN. De Notaris P. Dregnians, te Axel, zal ten verzoeke van MARTINUS COVfc, ten zijnen huize aan het kanaal tegen de kinderen Buijsse, gemeente Ter Neuzen, op Zaterdag den 14 Februari 1891, des namiddags 2 ure, verkoopen EENE PARTIJ alsBOOGKABINET, PLUIMEN BED KACHEL, STOELEN, TAEEL, SPIEGELs! KLOK, LAMPEN, KLEERKIST, KRUI- WAGEN, eenig GLAS-, GELEIERD- en AARDEWERK, een partij AARDAPPELEN enz. enz. De Notaris P. Dregnians, te Axel, zal ten verzoeke van de heeren Gebr. BAARS, te Hoofd- plaat, op Vrijdag 13 Februari 1891, des voor- middags 11 ure precies, verkoopen OMTRENT 70 liggende op de hofstede bewoond door P. Burm en omtrent het spoorwegstation ,Kijkuit," alles in de gemeente Axel. Te vergaderen bij geuoemden Burm, waar de verkooping aanvangt. De Notaris P. Dregnians, te Axel, zal ten verzoeke van de Erven PETRUS DE CALUWE en AMELIA KESBEKE, te Koewacht, en krachtens verleende Rechterlijke machtiging, op Maandag den 23 Februari 1891, des namiddags 1 ure, in de herberg bewoond door Ed. de Vleeschouwer, te Koewacht (Zand), verkoopen AANHOORIGHEDEN en het ERFPACHTS- RECHT op den Grond, zijnde eigendom van Charles Thienpondt, te Koewacht, alles in die gemeente nabij het Zand, kadastraal bekend in sectie F nummers 19 en 20, groot 13 aren 90 centiaren. Te aanvaarden 1 Mei 1891 En (lailelijk daarna aan voormeld huis 1 RUND, 1 VARKEN, AARDAPPELEN- eenig MEST, WINDMOLEN, ZWINGEL, GERIEF, enz. enz. De Notaris Fercken, te Ter Neuzen, zal ten verzoeke van de heeren GE- BROEDERS BAARS te Hoofdplaat, op Donderilag den 19 Februari 1891, des namiddags ten 1 ure in het openbaar verkoopen eene partij zware koppen van liggende op de weide van Aarnout de Feijter aan het kanaal en bij het Schuttershof tc Ter Neuzeu, te beginnen op de weide van Aarnout de Eeijter. De Notaris P. Dregnians, te Axel, zal ten verzoeke van HLNDRIK DE MUL, aan het huis laatst door hem bewoond in de Brouwerijstraat te Ter Neuzen, op Woensdag 18 Februari 1891, des voorraiddags 10 ure, verkoopen 1 Eikenhouten KABINET, SECRETAIRE, Bl REAL, 1 ronde en 3 vierkanteTAFELS halve dito, KACHEL, 12 STOELEN, 2 FAU- TEI ILS, KLOKJE, LAMP, houten LEDI- KANT (2 persoons), 1 best TAFELTJE op een poot, KOPER-, BLIK-, IJZER-, GLAS-, GELEIERD- en AARDEWERK, HAARD- M ASCH- en SCIIULRGERIEF, groote KIST, gemaakte JASSENwollen en gebloemde DEKENS, enz. enz. De Notarissen Mr. J. G. van Dei nse, te Hulst en A. C. II. Thoinaes, te Hontenisse, zullen ten verzoeke van de erven der weduwe van J. B. VAN DE VOORDE, in leven landbouwster te Hontenisse, in het openbaar verkoopen bestaande in WOONHUIS, SCHUUR, WA- GENHUIS en AANHOORIGHEDEN, met staande en gelegen in den Vitshoek, gemeente Hontenisse, sectie F noa 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1139, 471 en 476. BOOMPRIJS 120,—. Koop 2. gelegen in den Vitshoek, gemeente Honte nisse, sectie F n0! 496, 499, 500, 997, 996, 502, 503 en 504. BOOMPRIJS 40,—. Koop 3. gelegen in de gemeente Honteuisse, nabij de vorige pereeelen, deelmakende van de zooge- naamden Graauwschen dijk, sectie F nos 777, 777bis, 507, 507bis, 508 en 508bb>. BOOMPRIJS 1575, Koop 4. gelegen in den Kruispolder, gemeente Hon tenisse, sectie D nos 779 en 556. De koopers komen met den lsten Mei 1891 op het gebruik van de gebouwen met de erve en met den lst"» October 1891 op het gebruik der bouw- lauden, weilanden en den dijk. Premie van instel 0/o, Gelaggelden INSTEL op Maandag 16 Februari 1891, VERBLIJF g Maart 1891, telkens des namiddags om 2 uur, ten herberge bewoond door den heer Levinus Boel, buiten de Gentsche poort te Hulst.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 3