Landbouwberichten. Advertentien. Felegrafische berichten. TER NEUZEN, 6 Febniari 1891. RECHTSZAKEN. PIETERNELLA LOOF, Ondertrouwd ANTHONIE KRUIJSSE Ez. en Ook aan de andere zijde, waar zich een pakhuis bevindt, waarin ook vele wiukelwaren geborgen zijn, lekten de vlammen, eu ook aan dit perceel en het zich er in bevindende werd belangrijke schade toegebracht. Al degenen, die bij den brand schade bekomen hebben, waren geassureerd Yan de V., de bewoner van het pand, waar het eerst brand werd ontdekt, was niet te huis toen de brand uitbrak. Hij was echter wel in de stad en kwam huiswaarts toen de brand reeds eenigen tijd woedde. Het schijnt dat tegen hem ernstige vermoedeus omtrent braud- stichting gerezen zijn, want gisterochtend reeds is hij gearresteerd en naar het huis van arrest overgebracht. Ook is gearresteerd en in hetzelfde gebouw opgenomen de achttienjarige D., die bij V. d. Y. in dienst was. Naar men verneemt, heeft V. d. Y. slechts zeer kort geleden zijn inboedeltje en wiukelwaren tegen eeue vrij hooge sorn geassureerd. Nader meldt men, dat in verband met den brand nog een derde persoon is gearresteerd. De scherpschutters-vereeniging »Voor Vader- land en Koning" alhier heeft voor al hare leden een schietwedstrijd uitgeschreven met kamer-schiet- cvlinder, welke wedstrijd zal zijn opengesteld op alle in Februari nog vallende Zon-en Woensdagen (zie de betrekkelijke advertentie in dit n°). Aan dezen wedstrijd zal tegen betaling van een geriug bedrag per serie van 5 schoten ook kunnen worden deelgenomen door niet leden der vereeniging. Liefhebbers van schieten kunnen dus hun mik- kunst beproeven, ten einde een of anderen prijs machtig te worden. De stoomboot Jeanette arriveerde Zondag te Rotterdam, komende via Ter Neuzen van Gent, hebbende de reis gemaakt buitenom door de Noordzee langs den Nieuwen Waterweg. De kapitein Dam de route Vlissingen-Maassluis, omdat alstoen het kanaal Hausweert-Wemeldinge en de rivieren nog onbevaarbaar waren. Ook de Zierikzeesche schroefboot de Schelde heeft de reis buitenom van Zierikzee naar Rotter- met goed succes volbracht, en men had plan Woens- dag van Rotterdam wederom langs denzelfden weg, door de Noordzee, naar Zierikzee terug te keeren. De bargedienst tusschen Middelburg en Vlissiugen is Woensdag weder hervat. De spoorboot Middelburg-Zierikzee vaart tbans weder geregeld af van Middelburg. Ook de diensteu met de schroefbooten Valk worden Zondag 8 Februari van Middelburg op Rotterdam hervat. Het kanaal van Zuid—Beveland is thans ook bevaarbaar. De zeevaart op en van Autwerpen is weder hersteld. Alle schepen mogen op en afgaan. Te Lobith passeerde Woensdag voor het eerst een stoomboot met 4 schepen, komende uit Duitsch- land, bestemd voor Rotterdam. Ook de stoomboot- dienst van Lobith naar Nijmegen zou worden hervat. Maandag vierde de hoofd-onderwijzer J. Sturm te Cats zijn 25jarig jubile als hoofd der open bare school aldaar. De heer J. Rottier, sedert 39 jaren gemeente- secretaris te Hulst, heett wegens zijnen hoogen ouderdom, eervol ontslag als zoodanig gevraagd. Axel, 31 Jan. Heden vergaderden alhier 33 landbouwers uit het land van Axel en Hulst, ten einde middelen te beramen tot het daarstellen eener onderlinge inaatschappij tegen hagelschade. De ontwerpers van dit plan, de heeren K. J. A. G. Baron Collot d'Escury, burgemeester te Boschka- pelle, C. van Waes, burgemeester te Westdorpe en J. A. Pateer, landbouwer te Hontenisse, hadden hiertoe het initiatief genomen en voorloopig bij de in Nederland van dien aard bestaande vereenigingen, reglementen, statuten en inlichtingen weten te ver- Het is zonderling, mompelde Felix, onbegrijpelijk. Ik kan dus zeggen, dat u komt, nietwaar, mijnheer? vroeg de oude. Felix twijfelde. Zeg maarja mijnheer. Goed, ik kom Kort daarna trad Felix het schrijfvertrek van mijnheer Hansen binnen. Daar werd een kort gesprek gevoerdaan het einde daarvan drukte mijnheer Hansen den jongen beeldhouwer de hand en verzocht hem mee te gaan naar de huiskamer. Felix kleurde van vreugde toen hij Margareta in het oog kreeg en zij kleurde ook. De jonk- man bleef nu bij de familie koffie drinken. Sedert dien dag kwam Felix dikwijls bij de familie Hansen. Na eenigen tijd behaalde hij een eersten prijs in een wedstrijd en weinige dagen later werd de verlooving van Felix en Margareta bekend gemaakt. Op den duur vonden de jongelui dien toestand toch onverdragelijk. Om er een einde aan te maken, gingen ze maar gauw trouwen. Bij een jonge dame met een half millioen past allerbest een jong heer met een heel millioen. Dit wordt voor vaste waarheid aangenomeu. Bij Felix en Margareta was dit niet het geval maar hun huwelijk was toch een voorbeeld van liefde en geluk. Zij hadden bij het sluiten van het huwe lijk den zegen van zijn brave moeder en van haar goede ouders ontvangen en God gaf hun Zijn zegen. E I V l> E. knjgen welke door den HWGeb. heer d'Escury dmdehjk en met zeer veel tact werden besproken en toegelicht. Na een uur vergaderd te zijn ge- weest, ^bleek het dat er levensvatbaarheid bestond en besioot men met algemeene stemmen, boven- genoemde heeren als voorloopig bestuur te benoemen met nog vier andere landbouwers, te wetentwee uit het land van Axel en twee uit het land van Hulst, tot het opstellen der statuten. Hulst. Tegenwoordig gaat het er in 't Land van Hulst alles behalve geruststellend naar toe. Is onlangs de rijksveldwachter van St. Jansteen zoo mishandeld, dat deze aan de wonden is over- leden, en heeft men tot nog toe de daders Diet kunnen vinden, nu hoort men telkeus van diefstallen en aanrandingen op de brutaalste wijze. Zoo is er bij een landbouwer te Hengsldijk goud- en zilverwerk gestolen, ter waarde van een paar honderd gulden, bij een arbeider te St. Jansteen ingebroken en eenige spaarpeuuingen der bewoners ontvreemd. Iemand uit Hulst werd tusschen Clinge en Hulst aan- gesproken om geld en een meisje tusschen St. Jan steen en Hulst aangehouden om een paar centen. Hulst. Alhier zal dit jaar ongeveer de maand Juli een festival gegeven worden. Door de gemeente is daarvoor reeds een subsidie van _/"300 toegezegd. Koewacht. Door de commissie tot ondersteuning der armen is ontvangen de som van 371 gulden, 3 zakken tarwe, 1 zak rogge, 1 zak erwten en een maat aardappelen. Hiervan is het grootste gedeelte besteed tot ondersteuning van de zooge- naamde stille armen, terwijl de rest aan het arm- bestuur ter hand gesteld is. terwijl de fabrikant verzekerd kan zijn dat ook hij het hem toekomende verkrijgt. De in de Goesche Courant bekend gemaakte cijfers der verschillende weegbruggen in Zuid-Beveland, waar deze toeste.llen vrij algemeen zijn, levert voor hunne onmisbaarheid het onomstootelijke bewijs. s Gravenliage, 6 Febr. Volgens een telegram uit Paramaribo is een openlijk conflict uitgebroken tusschen den Gouverneur en Mr. Kalff die weder- zijds hun ontslag bij den Minister znllen indienen. 1 weede Kamer. Nadat gisteren met 52 tegen 38 stemmen de Stedenwet is aangenomen zijn heden de Congo-stukken iugekomen. De mail—contracten met de maatschappij Neder land en de Rotterdamsche Lloyd zijn verworpen met 40 tegen 38 stemmen. Aangenomen is het ontwerp, bepalende het inkomen der kroon op 6 ton; tegen was alieen de heer Domela Nicnwenhuis, die 4J ton wilde toestaan. Na aanneming van een aantal kleinere ontwerpen is de Kamer op reces gescheiden. Door de Arrondissements-Rechtbank te Middel burg is bepaald, dat de strafzaak in zake kerkdiefstal te Axel, zie ons nummer van 10 Jan. 1.1., zal behandeld worden op Dinsdag 24 dezer. Men schrijft ons uit Ellewoutsdijk Toen in het najaar van 1889 een tweetal inge- zetenen het plan keubaar maakten te trachten aan de haven dezer gemeente eene weegbrug op te richteD, vond dit, wel is waar, onmiddellijk de noodige ondersteuning van de zijde der landbouwers ook van buiten deze gemeente, doch in de destijds gehouden vergaderingen van belaughebbenden werd toch meermalen het vermoeden uitgesproken dat hoe groot het gemak in den tijd van de suiker peeen ook zijn zou en welke gunstige resultaten met zoodanige weegiurichting ook zouden worden verkregen, het toch ook wel bij het wegen van peeen zou blijven op grond dat men in deze streken nu eenmaal gewoon was bij de maat te verkoopen en men er niet licht toe zou overgaan om andere prodrukten bij het gewicht af te leveren. Dit nam evenwel niet weg dat men bij zijn voornemen tot totstandbrenging bleef, dewijl het hoofddoel was te bevorderen dat bij het afleveren van de jaarlijks grooter wordende hoeveel heden suikerpeeen door den landbouwer het juiste gewicht werd verkregen, aangezien de kleine bascule, waarvan bovendien de controleeriDg met moeilijkheden gepaard gaat, ver schillende verrassende uitkomsten had opgeleverd Dat de destijds uitgesproken verraoedens van goede gronden onibloot waren is dezer dagen in de ver- gadering van aandeelhouders in de weegbascufe, alwaar door het bestuur rckening werd afgelegd en verslag uitgebracht, maar al te duidelijk gebleken. Immers in 1890 werden op de bascule behalve 2366 voeren suikerpeeente zamen wegende 3,395,217 K.G., nog gewogen 119 voeren aard- appels, 50 voeren hooi en stroo, 50 voeren haver en gerst, 118 stuks hoornvee en 18 varkens, be- nevens vele andere voorwerpen. Het verkoopen bij het gewicht, waaraan men in 1889 nog geheei vreemd was, valt zeer in den srnaak der landbouwers die daarom ook nog te meer de totstandbrenging dier weegbrug waardeeren. Yan niet geringe be- teekenis is het bovendien dat boeren die verloopen najaar suikerpeeen aan de haven hadden afgeleverd, welke bij gebrek aan scheepsgelegenheid niet direct konden worden ingeladen en later door de vorst voor een groot deel werden vernield, het geleverde aantal kilogrammen door middel van de door den beeedigden weger afgegeven weegbons konden be- wijzen en waarnaar dan ook de uitbetalingen door heeren fabrikanten zonder verzet hebben plaats gehad, iets wat voorzeker met tamelijk veel moeielijk- heden zal gepaard gegaan zijn aan havens waar het wegen eerst bij het inladen geschiedt. In alle opzichten kunnen m. i. de weegbruggen geacht worden te zijn in het belang der landbouwers, I* A A R D E X K E U R 11V' G E Bij gelegenheid van de keuringen, die deze en de volgende week in Zeeland zulleu plaats hebben, voor het toekeunen van prijzen aan heugsten en merrien, zal ook gelegenheid bestaan fokpaarden in het Nederlandsch Paarden-Stamboek te doeu opnemen. De voordeelen voor ingeschreven paarden zijn veelzijdig, daar op voorstel van het Bestuur der Afdeeling Zeeland N. P. S. door het Hoofd- bestuur der Maatschappij tot bevordering van Landbouw en Veeteelt in deze Provincie de volgende bepalingen in het Reglement op de Rijkssubsidie zijn opgenomen, hetwelk ter goedkeuring aan de regeering werd toegezonden 1°. Hengsten, die eene subsidie uit het crediet door het Rijk beschikbaar gesteld, verkregen hebben, zijn verplicht de merrien, die in het N. P. 8. zijn ingeschreven, voor een lager dekgeld dan bepaald is of geeischt zal worden, te bedienen. (Minstens 5 hengsten kunnen jaarlijks eene subsidie verwerven, waarbij bovenstaande ver- plichting van toepassing is). 2°. De aanhoudspremien voor veulens, een- en tweejarige hengsten en merrien, zullen met 10,verhoogd worden, wauneer het vol- doende blijkt, dat de bekroonde dieren af- komstig zijn van ouders ingeschreven in het N. P. S. Door bovenstaande bepalingen zijn de voordeelen voor ingeschreven paarden zoo groot, dat wel niemand aarzelen zal (de inschrijvingskosten zijn slechts f 2,50 voor eene merrie en f 10,voor eenen hengst) zijne fokpaarden ter keuring voor de opname in het Stamboek aan te bieden. Om trent den ouderdom is alleen bepaald, dat de paarden minstens 3 jaar oud moeten zijn om op genomen te kunnen worden. Eene advertentie, meldende den datum der keuringen, wordt in dit blad opgenomen. G E M E E T E R A II) V A N TER I I E Zitting van Vrijdag 6 Februari. Voorzitter de heer J. A. van Boven. Aanwezig de heeren Jac. de Feijter, Mr. Dron- kers, Joz. de Feijter, Harte, Dees, Grenu, Moes, Tazelaar, WielaDd, Visser en de secretaris. Nadat de notulen der vorige vergadering waren gelezen en goedgekeurd, gaat de openbare in geheime zitting over, gedureude welke de heer Van IJssel- steijn ter vergadering is gekomen. Heropend zijnde, geeft de voorzitter lezing van een schrijven van den raad aan Ged. Staten omtrent de vergrooting der openbare school te Sluiskil. Uitgebreid en gemotiveerd wordt aan dit college medegedeeld dat van verdere onderhandelingen met de gemeente Westdorpe niets te verwachten is en dat mitsdien de raad van Ter Neuzen besluit de vergrooting voor eigen rekening te doen hopende Ged. Staten de pogingen zullen ondersteunen, die door den raad gedaan worden om van rijkswege eene subsidie te erlangen. Hierna leest de voorzitter het adres voor, omtrent deze aangelegenheid, gericht aan H. M. de Kouingin- Regeutes. Hierin wordt gewezen op den onvol- doeuden toestand van de school te Sluiskil, op het feit, dat tengevolge van overbevolking weldra de toegang aan kinderen moet geweigerd worden en deze alzoo van onderwijs zullen verstoken zijn. Verder wordt gewezen op den hoogst ongunstigen toestand der gemeente-financien, ontstaan door uit- breiding der gemeente en dientengevolge noodige werken, terwijl reeds uit alle bronnen is geput. De raad vraagt op grond van deze redenen ondersteuning uit 's Rijks kas. Wordt met algemeene stemmen goedgekeurd. Ingekomen was een adres van F. Hotz ver- zoekende vermindering van aanslag in den hoofde- lijken omslag. Deze is thans berekend tegen een inkomen van f 1600, adressant wenscht terug- gebracht te worden, tot de klasse van f 1200. Na eenige besprekingen stelt het Dag. Best, voor adressant's verzoek in te willigen. Hiertoe wordt met algemeene steinmen besloten. Aan de orde is het aanwijzen van twee leden uit den raad, die het Dag. Best, zullen behulpzaam zijn tot het samenstellen van het kohier van den hoofdelijken omslag. De heer Moes herinnert den voorzitter, dat verleden jaar op voorstel van den heer Harte besloten was de Commissie samen te stellen volgens orde van zitting. Hiertoe wordt ook alsnu be sloten en bijgevolg aangewezen de heeren Dees en Grenu. Met algemeene stemmen wordt besloten tot wijzing der begrooting over 1890, noodig zijnde tengevolge der volkstelling. De uitgaven hiervoor bedroegen f 278,54 terwijl door het Rijk f 218,54 wordt gerestitueerd. Zestig gulden zal alsnu uit den post van onvoorziene uitgaven moeten ge- vonden worden. Naar aanleiding der bespreking in de vorige vergadering gehouden omtrent het plaatsen eener balie langs het kanaal bij den april aan den Hoekschen weg was aan den heer Ingenieur van 's Rijks Waterstaat geschreven. Uit het antwoord hierop ontvangen blijkt, dat ZEd. Gestr. zich met het plan zooals het hem is voorgelegd niet kan vereenigen, als zijnde onvoldoende en ondoeltreffend. ZEd. geeft zijn goedkeuring tot het plaatsen van balies aan beide zijden der aprillen van af de telegraafloods tot aan de weegbrug, doch vindt het plaatsen hiervan aan de zijden van het kanaal belemmerend voor de scheepvaart daar ter plaatse schepen worden vastgelegd en gevende geen waar- borg tegen ongelukken. Hierop was door het Dag. Best, geautwoord, dat volgens zijn opinie het voorstel zooals dit gedaan is, eene verbetering zou zijn, maar dat het, mocht ZEd. Gestr. on- verhoopt bij zijn gevoelen blijven, hierin zal beruslen. In eene vorige vergadering was op voorstel van den heer Van IJsselsteijn aan Burg, en Weth. op- gedragen de noodige stappen te doen tot het op- richten eener Kamer van Koophandel. Aaogezien de Minister aan de verschillende Kamers van Koophandel dezer dagen vragen ter beantwoording gesteld heeft, ten einde een ontwerp tot wijziging in de bestaande reglementen voor te bereiden" stelt de Voorzitter namens het Dag. Best, voor in dezen te wachten tot hierin eene beslissing is ag nomen. De heer Van IJsselsteijn is hier tegen. Hij meent, dat uitvoering moet gegeven worden aan het besluit in eene vorige vergadering genomen, bovendien het kan nog lang duren alvorens die veranderingen worden ingevoerd. Hij acht de oprich- ting van een Kamer van Koophandel van enorm belang. De opinie over Ter Neuzen is bekend, men neemt er weinig notitie van. Bij de Kamer van Koophandel zullen vele bescheiden inkomen die anders onzen handel onbekend zouden blijven. Uij blijft aandringen op spoedige uitvoering. De V oorzitter, ofschoon met tegen eeD de'rgelijke inrichting, wijst op de moeilijkheid, die bijna overal bestaat de leden bijeen te krijgen, ook hierop dat in Ter Neuzen eene vereeniging tot bevordering der belangen van Zeeuwsch-Vlaanderen bestaat, een groot lichaam dat met vrucht werkzaam kan zijn, maar ziet de urgentie van het voorstel niet in. De heer Mr. Dronkers betwijfelt het of de Minis ter, nu hij bezig is gegevens te verzamelen om in de bestaande reglementen verandering te breri<mn, zijn toestemming zal geven. De heer Van IJsselsteijn merkt nog op, dat het enkele jaren kan duren eer de Minister gereed is en dat men minstens kan probeeren toestemming te krijgen, de kosten, een zegeltje, gering zijnde! hij s'fit daarom voor, dadelijk te besluiten Burg, en Weth. op te dragen, het noodige te doen to! het oprichten eener Kamer van Koophandel, zonder het ouderzoek van den Minister af te wachten. De voorzitter brengt alsnu het voorstel van het Dag. Best., tot afwachtiug van s Ministers besluit, in omvraag. Het wordt verworpen met 9 tegen 2 stemmen. Voor stemden de heeren Jac" de Feiiter en Mr. Dronkers, tegen de overige leden. Het voorstel van den heer Van IJsselsteijn wordt alsnu beschouwd te zijn aangenomen. Na eenige besprekingen wordt besloten op voorstel van den heer Harte het getal leden op 5 te bepalen. De voorzitter deelt mede, dat het onderzoek omtrent de waterleiding voort duurt. De heer Harte raadt aan, thans, nu het water in het kanaal onrein, niet reukeloos is, de proef- neming te staken, totdat de gevolgen van de sterke vorst verdwenen zijn. Door het Dag. Best, wordt het proces-verbaal van kasopneming van den gemeente-ontvauger aan- geboden. Alles wordt in orde bevonden. Ontvangen eenige brieven van Ged. Staten, alsmede een adres van P. de Meijer, zich bekla- gende over den ondragelijken stank voortkomende uit den mesthoop op het erf van zijn buurman en vragende den Raad verbetering in dien toestand. Dit verzoek wordt gesteld in handen van Burg, en Weth. De voorzitter deelt bereids mede, dat na onder zoek gebleken is, dat deze klacht billijk is en verandering hierin te verwachten is. Naar aanleiding van de briefwisseling met het gemeentebestuur van Philippine over het te betalene en (het schrijven in dezen van Ged. Staten wordt een besluit hierover tot later uitgesteld. Ontvangen eenige Prov. en Staats'oladen. De vergadering wordt daarna gesloten. Op 10 Februari a. s. hoopt onze geliefde moeder, behuwd- en grootmoeder Wed. A. van Aalst, haar C0sten geboortedag te herdeuken. Hare dankbare kinderen, behuwd- en kleinkinderen. Ter Neuzen, 6 Februari 1891. CORNELIA PIETERNELLA DE BOKX. Axel Februari 1891. Zaamslag Bevallen van eene dochter G. VAN BORSSUM WAALKES- Y. d. Weerdt. Ter Neuzen, 6 Febr. 1891,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 2