Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. No. 2686. Zaterdag 7 Februari 1891. 31e Jaargang. 2D 23 Binnenland. aanbesteden: ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—Pranco per postYoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,324. Men abonueert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- busbooders. ADVERTENTIEN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer pe* jaar, tot veel verminderden prijs. Ult blad verttchijnt t>in»d.ig- en Vrljdagavond bij den nitgever P. J. V A K E A M P E te Ter Kenzen. Bij deze conrant belioort een bijvoegsel. Li BURGEMEESTER en WETHOUDERS van TER NEUZEN zullen op Dinsdag, 10 Februari a. s., des voormiddags 104 ure> ten gemeeute- raadhuize aldaar, in "het openbaar en bij enkele inschrijving De levering van BOEKEN en andere behoeften voor de openbare scho- len in de gemeente voor het loopende jaar. De voorwaarden liggen op de gemeente-secretarie ter inzage. Ter Neuzen, 30 Januari 1891. Burgemeester en ethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Bnrgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. folitieli Overzicht. Van eene nabijaijnde oplossing der Minister-crisis in Italie is nog niets veruomen. In de Italiaansche Kamer is geene partij die alleen sterk genoeg is om een uit haar midden genomen kabinet staande te houden. De rechterzijde en de coustitutioneele linkerzijde streven naar de regeering, maar ieder heeft daarbij de ondersteumng van andere groepen noodig. Hierin is reeds eene verklaring van den langzamen loop der crisis te vinden. Wieu ook de vorming van een kabinet worde op- gedragen, bij moet zich met andere groepen verstaan, evenals Crispi en voor hem Depretis hebben moeten doen. De militaire opstaud in Portugal beteekende op zich zelf niet veel. Daar en in Spanje en nog meer in de stamverwante Zuid—Amerikaansche republieken wordt aan zulke gebeurtenissen ook geen bijzonder groot gewicht gehecht, wanneer zij, zooals nu te Oporto het geval was, snel worden onderdrukt. De Portugeesche regeeering echter schijnt streng te werk te gaan. De koning word door niemand gehaat, maar populair is hij ook niet en de dynastie wordt nog als eene vreemde beschouwd. De republikeinsche partij is slechts klein, maar zeer bedrijvig en is aangemoedigd door de omwen- teling in Brazilie. Het ongelukkig conflict met Engeland, dat zoo ruw zijn overmacht aan Portu gal laat voeleu, houdt voortdurend eene opgewou- denheid gaande, die uitbarstingen gemakkelijk maakt. FEUILLETON (S1 0 t.) Dan zijn wij den jonkman voldoening schuldig, sprak mevrouw, toen hij zijn verhaal geeindigd had. Die zal hij hebben Daar werd haastig de deur geopend. Papa Mamaik breng nieuws mee de waaier is te recbtriep Margareta haar ouders toe. Ei, wat zeg je, sprak papa. Van wien weet je dat? Ik ik sprak daar juist bij de deur mijnheer Haardt. Wat? Wat zeg je daarSedert wanneer houdt mijn dochter op straat gesprekken met vreemde heeren? vroeg mama op verwijtenden toon. Och, mama, wees niet boos. Van beide kanten was het zuiver toeyal. Mijnheer Haardt zeide mij alleen, dat hij den waaier teruggevonden had en hem morgen zou brengen. Brengen herhaalde papa. Neen, hij wilde hem laten brengen, maar ik ver zocht hem zelf het verlorene terug te brengen, zeide zij beschaamd en voegde er bijIk dacht, dat u thans niet langer boos zou zijn op mijnheer Haardt. Zoo, dacht je dat? vroeg papa spottend. Maar In Engeland geven de werkstakingen stof voor de bladen. In Schotland beginnen de stakers baldadigheden te bedrijven. In het station te Calderbank hebben zij een vat petroleum aange- stoken en te Glasgow een paar ijzereu gashouders doen ontploffeu. Eene som van 1000 pond is uitgelootd voor de ontdekking der misdadigers. De werkstaking onder de spoorwegambtenaren is tnans gebeel geeindigd, daar ook de ambtenaren van den Caledonian Railway den arbeid hebben hervat. In de dokken te Londen heerscht onder de dokwerkers voortdurend verzet, omdat de reeders niet bewilligen in den eisch, alleen leden der ver- eeniging als werklieden te gebruiken. De politie houdt toezieht en beschermt de schepen, die worden geladen en gelost door personen buiten de werk- lieden-vereemging. De tweede zoon van den Czaar, grootvorst, George, die den Russichen troonopvolger op diens reis om de wereld begeleidt, is op het pantserschip uit de mars gevallen en bekwam eene lichte kwetsuur aan de heup. 't Wordt in Amerika steeds onrustiger. In Chili woedt de burgCroorlog. Uit Valparaiso wordt gemeld, dat op geen der punlen, waar de anti- regeeringsgezinden met de vloot een aanval deden, zijn geslaagd. In het Britsche Lagerhuis werd medegedeeld, dat het Engelsche smaldeel naar Coquimbo ging; Valparaiso en Iquique zijn ge- blokkeerd. Op 18 Januari zijn kanonschoten gewisseld tusschen de schepen en de kust. Uit Buenos-Ayres meldt men, dat de aan president Balmaceda trouw gebleven troepen Iuquique her- overd hebben. De opstandelingen moeten daarna teruggetrokken zijn in de richting van Lapena, waarna zij door 5000 man staatstroepen naar Lanoria zijn teruggeworpen. Volgens berichten uit Lissabon, ziet het er in Brazilie treurig uit onder het militair dictatorschap. Duizenden mijlen gronds zijn weggeschonken aan aan de vriendjes. De Minister van Landbouw moet een aantal der beste domeinen in San Paulo aan vrienden en bekenden hebben uitgedeeld, o. a. aan zijn breeder, directeur der Braziliaansche bank, die honderdduizend hectaren land kreeg voor 50,000 pond sterling, waarna de bank dezelfde landerijen spoedig overdeed voor 360,000 p. st. Groote sommeu moeten betaald zijn aan allerlei liefhebbers, in rentewaarborg voor fabrieken, hoeven, badinrichtingen en geschenken aan vriendjes der afgetreden Ministers, die belangrijk rijker heen- gingen. In Centraal-Amerika wordt het oude spel voort- gezet. De republiek Guatemala rust 25000 man uit en bereidt zich tot het verklaren van den oorlog aan San Salvador voor. Honduras moet besloten hebben, Costa Rica en Nicaragua te be- letten tusscbenbeiden te komen. Ingeval van als mijnheer Haardt nu zijn woord niet houdt? Als hij den waaier niet brengt of laat brengen O, neenhij zal woord houden, papa Hij zal het niet O, papa, wat heeft hij u toch gedaan, dat u zoo slecht van hemdenkt? klaagde Margareta, die bijna in scbreien uitbarstte. Ei, is het al zoo ver met je juffertje? Hij zal zijn woord niet houden, zeg ik je. Kijk, hier is de waaierKan hij hem dan nog brengen Margareta keek strak naar den waaier, dien papa haar toonde, en zij verbleekte. Dus was het toch niet waar, wat hij zeide, sprak zij droevig. Haar papa had gezien hoe zij schrikte en daarom begon hij nu op een anderen toon. Hij streek haar over de lokken en zei gerust- stellend Nu kind, het was maar scherts. Mijnheer Haardt heeft je geen onwaarheid willen zeggen wij hebben een groot onrecht aan hem gepleegd en dat moeten wij weer goed maken. Ik weet alles reeds. Werkelijk? Ook van de lommerd vroeg Margareta bedremmeld. Och 1 kijk eens aan 1 riep papa uit. Weet je wel goed, wat dat voor een ding is een lommerd O ja, papa ant'woordde zij oubeschroomd. Een lommerd is een kantoor. Allerlei dingen die men niet noodig heeft, kan men daar heen brengen en dan krijgt men zooveel geld, als men verlangt. Allerlei dingen, die men niet noodig heeft, kan niet-tusschenkomst dier beide staten, zou Honduras evenzeer San Salvador aantasten. De gezant der Vereenigde Staten staat op het punt om zijn post te verlaten, zoodat er kans bestaat dat de Chileenen het ook met de Noord-Amerikanen te kwaad krijgen. Generaal Miles is met 40 Indianen naar Chicago vertrokken. De Roodhuiden gaan van daar naar Washington. De generaal heeft 4 opperhoofden van de bevriende en 6 van de vijandige Indianen aangewezen derwaarts te gaan om president Harrison hun grieven mede te deelen. Op Jamaica kreeg een Engelsch soldaat twist met een politie-agent, hetgeen zoo hoog liep, dat de agent bijna dood geslagen werd en een 70sol- dateu het wachthuis der politie belegerden, dat door een viertal agenten werd verdedigd. De laatsten brachten een brandsignaal in beweging, waarop hulp kwam aanzetten, die echter door de soldaten verwoed werd aangevallen met een hagelbui van steenen. Gelukkig kwam een patrouille met eenige offlcieren opdagen, die de agenten uit hun benauwde positie verloste. Verscheidene agenten zijn gevaarlijk gewond. Vierentwiotig liggen in een hospitaai, terwijl de soldaten de kazerue niet mogen verlaten en zij die aan de vechtpartij deel- namen spoedig voor den krijgsraad zullen worden gebracht. In de zitting van de Tweede Kamer van jl. Woensdag werd mededeeling gedaan dat was inge- komen een wetsontwerp tot verlenging van den diensttijd der landmilitie, lichtingen 1885 en '86, voor de zeemiliciens der lichting 1887. Het algemeen debat over de Stedenwet werd voortgezet. De heer Clercx verdedigde het ontwerp als dienende om het werk in 1887 gedaan, ten bate der liberalen, te verbcteren. De heer Hartogh daarentegen bestreed het voorstel sterk, daar het de verdrukking der minderheden in de enkelvoudige districten vermeerdert. Het is zonder eene verdeeling voor de Raadsverkiezingen ook onbillijk en de reeds lang gewenschte grens- regeling tusschen Amsterdam en Nieuwer-Amstel, zal bij aanuemiog van dit ontwerp onmogelijk worden. Door den heer Roell werden zijne bezwaren tegen het wetsvoorstel nogmaals ontwikkeld. Vooral bestreed hij het beroep van den afgevaardigde, den heer Heemskerk, op Groen van Prinsterer, en be- toogde hij uit de geschiedenis dat Groen tegen splitsing was. De heeren Veegeus en Viruly repliceerende, handhaafden ieder hun ingenomen standpunt. Minister Lohman hield de grondwettigheid van het ontwerp vol, ontkende dat alle overbevolking van Amsterdam uitsluitend zich in Nieuwer-Amstel men daar heenbrengen en dan krijgt men zooveel geld, als men verlangt, herhaalde papa de woorden zijner dochter op denzelfden toon. WeJ, wel, dat is een kostelijke inrichting. Dat is het ook, bevestigde Margareta. Ik geloof althans, dat zoo'n kantoor zeer nuttig is. Niet geheel en al, jonge wijsheid, sprak papa ernstig. Ik zal je beter zeggen, wat het is. Een lommerd is een kantoor. Wanneer onbezonnen dochters lichtvaardig met arme kunstenaars trouwen, moeten zij daar spoedig dingen heenbrengen, die zij zeer noodig hebben en dan krijgen zij daarvoor niet zooveel geld als zij noodig hebben om met den geliefden man niet te verhongeren. O, papa, maar er verhongeren heel weinig menschen, merkte Margareta op. Dat schijnt maar zoo, kind, zei de oude heer nadenkend. Maar nu genoeg hierover. Hij wilde weer naar zijn kamer gaan, doch zoo kwam hij er niet af. Snel sloeg Margareta haar armen om zijn hals en nu moest hij geduldig wachten tot zij hem genoeg gekust had. Toen kwam mama aan de beurt. Yolgens de afspraak kwam Schreuder den vol- genden morgen bij den jongen beeldhouwer. Ik ben ontroostbaar verklaarde Felix. Ik zoek den geheelen morgen als een wanhopige naar dat papiertje, dat je me toen gebracht hebt. zou gaan vestigen en ontkende, dat partij belang bij het ontwerp voorzat of dat verwerping van het ontwerp de herziening van het kiesrecht zou be- vorderen. Het algemeen debat is gesloten. De plotselinge ruime verspreiding van zoo- genaamde ^nieuwe" kwartjes met den beeldenaar van Willem II en het jaartal 1849, heeft tot allerlei gissingen aanleiding gegeven. Sommigen hebben de gevolgtrekking gemaakt, schrijft het N. v. d. D., dat die kwartjes eerst onlangs werden aangemunt, omdat de stempel nog zoo bijzonder goed was, terwijl anderen beweerden, dat deze muntstukken in groote massa waren aan gemunt, NB. op last van een bepaald persoon, die ze zoo fraai vondEen ander meende, dat een hoop van een millioen kwartjes ergens in een hoek van de Muut gelegen had en geheel en al in het vergeetboek was geraakt. De laatste onderstelling is niet heel ver van de waarheid. Indertijd, gedurende de regeering van Koning Willem II, werd een groote hoeveelheid kwartjes aangemunt, veel meer dan toen noodig was. Het overtollige werd in de kelders der Nederlandsche Bank opgeslagen. Thans, nu de bestaande kwartjes, zooals ieder wel zal hebben opgemerkt, door het gebruik langzamerhand zeer afgesleten geraakten, is besloten, deze gaandeweg in te houden en ter vervanging daarvan zijn de kwartjes van 1849 in huu lange, maar niet voordeelige rust van 42 jaren gestoord. Maandagnacht omstreeks half 3 is te Middel- burg een hevige brand uitgebroken in de Graven- straat nabij de Groote Markt. Drie huizen zijn in de asch gelegd en vier zeer zwaar beschadigd. Aan de M. C. ontleent men nog het volgende daaromtrent De brandweer, die spoedig met een spuit ter plaatse was, water gaf en onmiddellijk bijgestaan werd door de beide militaire spuiten, kon het aange- taste perceel niet meer redden, maar mocht er wel in slagen de huizen aan den overkant der nauwe straat voor meerdere schade te behoeden. De brand woedde intusschen voort en tastte het naastgelegen perceel aan, bewoond door mej. de wed. C. Boer. Dit perceel brandde, evenals het eerst aangetaste, geheel uit en de bewoners konden zich slechts met moeite redden, zonder gelegenheid te hebben iets behalve een kistje met gelds- waarde van hun have mede te nemeu. Zij verlieten het huis slechts half gekleed met hunue kiuderen, eveneens in nachtkostuum en vonden bij omwonenden een onderkomen behalve hun inboedel en kleederen ook nog een doos met een zeker bedrag aan bankpapier achterlatend. Deze is tot nu toe nog niet teruggevonden. Aha, het lommerdbriefje. Felix knikte. Het is nergens te vinden. Moet men het laten zien Kan men de voorwerpen niet terugkrijgen zonder dat snippertje papier? O ja, over zeven maanden. Wat is dat? over zeven maanden? Je steekt er den draak mee, Schreuder. Neen, mijnheer, volstrekt niet. Ik weet het door eigen ondervinding. Felix was wanhopig. De oude Schreuder keek hem nu slim aan en zeide leuk Ik kom eigenlijk niet, mijnheer, om met u daar- heen te gaan Niet Wat dan Ik kom eigenlijk om u een brief te brengen van mijn patroon, van mijnheer Hansen. Wat? van mijnheer Hansen? is dat je patroon Een brief voor mij Geef gauw hier Haastig sclieurde hij den omslag open en las den brief. Deze was kort maar vriendelijk, hij bevatte de uitnoodiging aan den heer Felix Haardt om den afzender de eer te gunnen van een bezoek zoo mogelijk dezen voormiddag. Ik moet er nog bij zeggen, dat u niet behoeft weg te blijven, al mist u een papiertje, een bewijsofzoo iets, zeide Schreuder thans met een veelbeteekenend glimlachje. Mijnheer Hansen weet reeds, waar het is. Wat moet dat beduiden, Schreuder? Dat weet ik niet antwoordde Scbreudej schouderophalend. TEH NETZEISCHE COllRAIT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 1