Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen. No. 2684. Zaterdag 31 Januari 1891. 31e Jaargang. IDES J13331; Binnenland. aanbesteden: ABONNEMENT: Per drie inaanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushonders. ADVERTENTIEN. Van 1 tot 4 regels/0,40. Voor elken Tegel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer pe- jaar, tot veel verminderden prijs. (tit bind verschijnl Itinsdat- en Vrljdagavond bij den ultgever P. J. V A 18 It E 8 I N D E te Ter Nenzen. liij deze courant hehoort eeu bijvoegsel. J BURGEMEESTER en WETHOUDERS van TER NEUZEN zullen op Dinsdaff, 10 Februari a. S., des voormiddags 10$ ure, ten gemeeute- raadhuize aldaar, in het openbaar en bij enkele inschrijving De levering van BOEKEN en andere behoeften voor de openbare scho- len in de gemeente voor het loopende jaar. De voorwaarden liggen op de gemeente-secretarie ter inzage. Ter Neuzen, 30 Januari 1891. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. JE*olitieli Overzicht. De fractie der sociaal-democraten in den Duitschen Rijksdag heefl bij de tweede lezing van het ontwerp, 'oetreffende de bescherming van werklieden, een 7Otal amendementen ingediend, waarvan het voor- naamste strekt tot invoering van een maximum- arbeidsdag van tien uren, en van een arbeidsdag van acht uur, wanneer het werk onder den grond moet geschieden voorts een Zondagsrust van 36 uren, verbod van arbeid van kinderen voor zij bun 14e jaar voleindigd hebben en verbod van nacht- arbeid voor kinderen en vrouwen. De kloof tusschen de heeren Gladstone en Parnell wordt steeds grooter. Nu weer heeft de heer Parnell te Waterford een rede gehouden, waarin hij hevig tegen den grand old man te keer is gegaan. Voortaan zou Parnell, naar hij verzekert, zich niet zoo veel bekommeren om de meening van den heer Gladstone, als hij steeds had gedaan, maar voor Ierland een eigen parlement, bestuur der politie en regeling der landkwestie naar eigen goedvinden blijven etschen. De liberale afgevaardigden zijn zeer vertoornd over dezen openlijken aanval tegen bun leider. Niet alleen zien zij daarin een persoonlijke beleediging van den heer Gladstone, maar ook beschouwen zij de rede te Waterford als de aankondiging van een program voor Home-Rule, dat door geen Eugelsch Parlement kan worden toegestaan. De Daily News herhaalt dan ook nogmaals zijn verzekering, dat FEUILLETON 41 Wat was hij oDtsteld Onmiddellijk wilde hij er heen om opheldering te eischen. Zijn trots hield hem echter daarvan terug. Hoe meer hij er over nadacht, hoe meer zijn neerslachtigheid tot verbittering oversloeg. Mijn naam is onbevlekt, zeide hij tot zichzelf. Zelfs voor lastertaal is bijna geen aanleiding te vinden. Het kan dus niets zijn dan ergernis over het verlies van dat ellendige ding, waarvan ik de waarde zal vergoeden al was hij nog tien- maal zoo kostbaar en al zou ik mij daarvoor de grootste opofferingen getroosten. Hoe min en laag denken die menschen toch, waar het stoffelijke zaken betreft. Hij kon thans niet begrijpen, waarorn de gevoelens der familie Hansen niet aan den dag gekomen waren, zoodra hij den vorigen avond het verlies van den waaier bekend hadhet smartte hem dubbel, dat ook Margareta daardoor tegen hem was gestemd. Zijdie altijd zoo edel dacht Lag er in haar afscheidsblik bij het heengaan niet een onuitgesproken beschuldiging P Precies alsof hij de eene of andere eerlooze daad had bedreven. Hij wilde daarover opstuiven en haar in zijn van samenwerking van de heeren Gladstone en Parnell geen sprake meer kan wezen. 't Begon in Parijs zoo langzamerhaud een erg saaie boel te worden en wie weet of m ig echt Parijzenaar niet likkebaardend aan den tijd dacht, toen wijlen Boulanger nog in het moderne Babel troonde, oingeven door een troep aanhangers, elk oogeublik van den dag bereid schandaaltjes of opstootjes te verwekken. Dat was een goede tijd En nu Zelfs geen Kamer-incidenten meer, de Ministers behoudeu hun portefeuilles zonder dat !t hnn eenigen strijd kost, er zijn zelfs geen duels meer in 't zicht. Eindelijk is er dan toch weer eens wat gekomen. In het Theatre Fraiifais werd Zaterdag voor 't eerst opgevoerd /Ihermidor" de laatste penne- vrueht van Sirdou, een stuk dat een tijdperk uit de geschiedenis behandelt en wel dat van dat schrikbewind, beruchter nagedachtenis. Nu is dat schrikbewind volgens sommige Franschen't mooiste ding van heel de revolutie en wie daaraan durft tornen, krijgt 't met hen te kwaad. Ongelukkig is Sardou's //Thermidor'" op dit punt niet heel en al zuiver op de graat, het schrikbewind ver- heerlijkt hij niet en tegen Maandagavond hadden eeuige bewonderaars en aanbidders van het moord- en bloedbewind het doodvonnis van „Thermidor" geteekend. 't Ging er joviaal toe in het deftige Theatre Franyais. Een bent heethoofdenmet Lissagarayhoofdredacteur van de Bataille en ecnige van dieus collega's van andere bladen als Radical, Lanterne enz. als leiders, zou het doodvonnis, tegen ,/fhermidor" uitgesproken, ten uitvoer brengen. De wapens, waarvan de heeren zich bedienden, waren fluitjes om hun on- genoegen te betuigen, terwijl zij niet verlegen bleken door geschreeuw hun barbaarsch betoog kracbt bij te zetten. Al spoedig nam het lieve leventje een aanvang, toen Coquelin in het eerste bedriji den toestand schetste van Parijs onder het schrikbewind en't werd al erger ondanks de protesten van 't publiek, toen gedurende de derde acte Lissagaray zich niet ontzag Coquelin met een fluitje eenig klein geld te werpen. Buiten werd het spektakel voortgezet en dertig heeren lawaaimakers werden in de doos gestopt. En toch heeft het ruw geweld gezegevierd „Thermidor" is niet meer opgevoerd, ingevolge een besluit, door den Minister van Binnenlandsche Zaken en diens collega van Schoone kunsten, in overleg met den politie-prefect genoinen. In den Ministerraad was er druk over geredekaveld, maar 't was tot geen beslissing gekomen. Minister Constans zegt alleen aldus te handelen om de openbare orde te bewaren, maar in werkelijkheid heeft hij zich laten belezen door de bladen der intransigenten, die niet dulden dat de misdaden van het schrikbewind bij haar waren naam worden binnenste met verwijten overladen, doch de droevige stemming behield bij hem de bovenhand. Ten laatste vatte hij weer moed en liep winkel uit winkel in om ter vergoeding van den spoorloos verdwenen waaier een anderen te koopen, die zoo mogelijk nog kostbaarder was. Het scheen echter zeer moeilijk iets passends te vinden en de prijzen, die men vroeg, waren vreeselijk hoog. Daardoor liet hij zich echter niet alschrikken en een groot gedeelte van den dag bracht hij met zoeken door. Terwijl hij weer eens op weg was, werd hij onverwacht door een voorbijganger aangesproken. Wat ziet u er treurig uit, mijnheer? Is u iets kwaads overkomen vroeg een bekende stem. Felix keek op. Ah ben jij het, Schreuder. Ik zou je niet herkecd hebben, man. Ben je geen kruier meer Neen, mijnheer, ik ben geen kruier meer. Ik ben thans kantoorknecht bij een voornaam handels- huis dat bevalt mij veel beter. Mijn patroon is een goede oude heer. Kom, dat doet me plezier Dus het gaat je goed Ja goddank Maar u schijnt het niet zoo goed te gaan, en dat doet me leed Oh, het is alleen een klein onaangenaam voorval, Schreuder Maar itpropos, weet je nog den laatsten keer, dat je bij me was Ja, zeker mijnheer genoemd, en dat wel in een theater, door den staat gesubsidieerd. De aangelegenheid krijgt dus een beslist politiek tintje, want de heere,n Remach, Fouquier en Charmes hebben een interpellate aangekondigd over de door de regeering te nemen maatregelen, teneinde zoowel de openbare orde als de vrijheid der dramatische kunst te waarborgen. De radicalen hebben dus gezegevierd en reeds liepen er te Parijs geruchten dat de positie van Constans (Binnenland), Bourgeois (Schoone kunsten) en Guyot (Openbare werken) sterk geschokt was In Spanje moeten Zondag de verkiezingen voor de Kamer plaats vinden en de republikeinen zullen zich daarbij niet onbetuigd laten, getuigen de talrijke meetings. Blijkens uitvoerige berichten uit Chili winnen de tegenstanders van president Balmaceda veld. De haven Coronel, welke door hen wordt geblokkeerd, is de voornaamste kolenhaven der republiek. In de nabijheid liggen rijke kolenmijnen, zoodat het bezit van de haven voor beide partijen van groot gewicht is. Ook de havens Tongoy en Torbovallei worden geblokkeerd. De haven van Coquembo is reeds in de macht der marinetroepen, die naar de stad oprukten en ook deze weldra zullen vermeesteren. De toestand van president Balmaceda wordt dus steeds hachlijker. Het algemeen debat over de staatsbegrooting voor 1891 werd Woensdag in de Tweede Kamer voortgezet. Door den heer Van der Kaay werd nogmaals de bevoegdheid besproken van de burgemeesters, geregeld bij de artt. 184, 186 en 187 der gemeentewet. Ilij betoogde voorts dat de rechterzijde, verdeeld als zij is, niets tot stand kan brengen, terwijl de liberalen allhans dit voor hebben, dat zij het, waar het geldt gelijkheid van politieke beginselen, wel eens zijn. De heer Zijp verweet der regeering haar werke- loosheid en betoogde dat hare belastingvoorstellen slecht waren. Door den heer Gleichman werd zijn eigen standpunt, tijdens het miuisterie van 187779, verdedigd en het algemeen stemrecht bestreden. Hij wilde vasthouden aan een census. De heer Van Houten, hoewel meegaande met den heer Kerdijk, wilde wel groote uitbreiding van het kiesrecht, maar geen algemeen stemrecht, omdat dan feitelijk toch de macht van het kapitaal weer werd binnengehaald. De heer Van Houten betoogde verder, dat de regeering moedeloos is, omdat zij illusien heeft verloren en geen aaneengesloten meerderheid vormt. Hij meende, dat, ware de stembus niet over 4 Nu, ik wou je eens vragen heb je toen een waaier, in papier gerold, bij me zien liggen Een waaier Schreuder dacht na. Was het een, zooals ik weggebracht heb U weet wel V eggebracht Je hebt toch geen waaier weggebracht? vroeg Felix verbaasd. Welzekerer was er immers een indetaschbij de andere dingen. Is het wezeulijk waar? Schreuder, ben je daar wel zeker van Daar ben ik heel zeker van, mijnheer. De heeren op dat kantoor hebben er veel verstand van en aan hen kon ik duidelijk bemerken, dat de waaier de meeste waarde had van alles, wat ik bracht. Ik had nog veel meer geld daarop kunnen krijgen, maar u wilde niet veel hebben. Schreuder, als je gelijk had riep de beeldhouwer verheugd uit en -schudde den ouden bij den arm, kom, laten wij er dadelijk heengaan, ik ga mee. Dat zal niet gaan, mijnheerHet is reeds zes uur en dan is het kantoor gesloten. Maar morgen vroeg kan het, als u dat wilt. Jammer, dat is jammer sprak de kunstenaar vol spijt. Maar je vergist je toch niet omtrent dien waaier, Schreuder? Wel neeD, mijnheerHet was een prachtig ding met diamanten er op. Nog nooit heb ik er zoo een gezien. Goddank sprak Felix met verlicht hart. Hier, Schreuder, neem dit van mij aan en drink eens maanden geopend, Kamerontbinding gewenscht ware. Nu dit niet mogelijk is, meent hij dat men niet de legerwet meer moet behandelen, die veel te diep ingrijpt en waaromtrent geen nationale sym- pathie achter ons staat, maar dezeslechts voorbereiden om den uitslag der stembus aftewachten. Eindelijk komt hij sterk op tegen den heer Domela Nieuwen- huis, die den fabrikant Scholten had verweten zijn werklieden te bestelen. Spr. constateert dat de heer Scholten en andere fabrikanten in het noorden de streek tot betrekkelijke welvaart brachteu en geeerd dienen te worden. De heer Nieuwenhuis is niet waard hun schoen- riemen te ontbinden. (Nieuwenhuisen niet te deelen in hun winsten). De heer Beelaerts presideerde gisteren weer de zitting der Tweede Kamer. Hij kondigde het voor- nemen aanom voor te stellen het wetsont- werp op het faillietrecht in handen eener commissie van voorbereiding te stellen. Bij de voortzetting van het politiek debat deed de heer Tak uitkomen, dat uit de verklaringen van de meerderheid en van de Regeering is gebleken, dat, ondanks alle vroegere toezeggingen, men in gebreke is gebleven zoowel omtrent bezuinigingen als over het belastiugstelsel en omtrent de uitvoering der nieuwe grondwet, de tegenwoordige regeerings- partij niet aan hare roeping kan voldoen. De kierers zullen nu moeten beslissen wie die taak voor het vervolg zal worden opgedragen. De heer Schaepman verkiaarde, dat de rechter zijde zich door haren band volstrekt niet bekneld gevoelt, omdat de eeuheid der tien geboden altijd nog beter is dan bijvoorbeeld de eenheid der liberalen op het kiesrecht. Daaromtrent verkiaarde spreker, tot eene belangrijke uitbreiding te willen medewerken, mits met lnachtneming van de rechten der minderheden en voor de gemeenteverkiezingen een anderen grondslag als voor de politieke verkie zingen aannemende. De heer A. van Dedem wees nog op de nadee- lige gevolgen van de liberale wetten, b. v. op het onderwijs en de geneeskundige wetten. Tegenover hare eenheid voor de leer der rede staat de leer der rechterzijde met Gods geboden en inzettingen. De heer Borgesius sprak o. a. zijne verontwaar- diging uit over de hoogst wreede wijze, waarop Recht voor Allen den dood van Prins Boudewijn heeft aangekondigd. Het recht voor alien schijnt niet voor de Vorsten te gelden. De heer Bjrgesius bestreed den heer Van Houten waar deze alleen een wet vraagt en aan bod bij arbeid wilde doen gelden, hij meende dat moraliteit ook een factor moet zijn en constateerde dat de fabrikant A. W. Scholten blijkens de enquete niet die hooge opvatting heeft van sociale ver- plichtingen. Op het gebied van kiesrecht week de liberale op mijn gezondheidJe weet niet hoeveel het me waard is, wat je me daar gezegd heb. En nu drukte hij den voormaligen kruier een rijke fooi in de hand. Kom mij morgen vroeg halen ik zal je waehten Schreuder beloofde het en ging zijns weegs. Felix trad dadelijk een koffiehuis binnen en liet zich het benoodigde geven om een brief te schrijven. Hij gunde zich geen tijd om naar huis te gaan, op staauden voet wilde hij een paar regelen aan Margareta richten om haar met het heuglijk nieuws bekend te maken. Aanvankelijk had hij haar in koele bewoordingen willen mededeelen, dat de waaier teruggevonden was en hij het voorwerp morgen zou laten brengen. Onder het schrijven kwam hij echter bijna onbe- wust tot andere woordeu en aan het slot bezwoer hij haar, dat zij hem zou zeggen wat hij toch eigenlijk misdreven had en waardoor hij de vriend- schap van haar familie had verloren. Daar het intusschen donker begon te worden besloot hij naar het huis van mijnheer Hansen te gaan en dan te trachten door een bediende zijn brief aan het goede adres te laten overbrengen hij vreesde, dat zijn brief anders kon worden afgewezen. Hij toog dadelijk op weg. Reeds een geruimen tijd had hij heen en weer gedrenield en ouderwijf zijn hersens afgebeuld om een middel te vinden, waardoor zijn brief in Margareta's handen kwam- TER NEUZENSCHE (JOIRAVT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 1