Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Via anderen. No. 2683. Woensdag 28 Januari 1891. 31e Jaargang. 2D 22 Binnenland. ABONNEMENT: FEUILLETQN TEl NEDZEVSC'll COIMHIT Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per postYoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhaudelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Uit bind verftchijnt t»lii*cl.ur- en Vrljdagavond l»l| den nltgever P. J. V k N E 8 A N D E te Ter Ncnzen. lr»olitieli Overzicht. In den Landdag heeft Richter gesproken over de vrijstelling van zegelrechten en leges bij de oprichting van zoogenaamde fideicommissen. Zulk een fideicoinmis is een onvervreemdbaar bezit., meestal grondbezit, waardoor rijke, veelal adellijke geslachten, voor den blijveiiden glans van hunuen naam zorgeu. Voor het verkrijgen van zulk een recht is een bijzondere toestemming noodig en moet een evenredige som aan den staat ytorden voldaau. De betaling dezer som is indertijd aan Von Bismarck en oulangs weder aan den Minister van landbouw Von Lucius kwijt gescholden, en natuurlijk is hierdoor de schatkist benadeeld. Richter deed uitkoraen, dal op die wijze de Ministers elkauder particuliere voordeelen deden verkrijgen, en verwachtte van de regeering de verzekering dat dergelijke voorvallen zich niet zouden herhalen De Minister van financien Miquel beriep zich op het onwederlegbaar recht der kroon orn dergelijke vrijstelliugen toe te staan. Richters voorstel werd met groote meerderheid verworpen, doch Lucius vond zich geraakt en gaf zijn 301)00 Mark ter beschikking aan den Keizer, die ze weer schonk aan de commissie, welke bijdragen inzamelt voor eeue nieuwe noofdkerk te Berlijn. In de bad plaatsen van de Rijnstreken en den Taunus en op tal van andere plaatsen, waar voor de bevolking het vreemde- lingenverkeer middel van bestaan is, wordt sterk geprotesteerd tegen de bepalingeu van het ontwerp krachtens hetwelk de vreemdelingen belangrijk meer zullen rnoeten opbrengen dan vroeger. Nooit is in de verschilleude landen van Oosten- rijk de strijd der nalionaliteiten heftiger gevoerd daii onder het ministerie TaafFe, dat zich het ministerie van verzoening noemt. Het vergelijk tusschen de Czechen en Duitschers in Bohemen, met veel moeite, onder de persoonlijke tusschenkomst des keizors een jaargeleden outworpen, is onuitvoerbaar gebleken en de vijandscbap der beide stammen is met nieuwe woede outbraud en daarvan wordt de schuld gegeven aan de regeering, die ditmaal zeker gaarne eene verzoening had tot stand gebracht. In Polen strijden de adel, groot en klein, met de Ruthenen, zonder dat de regeering ook maar een wapenstilstand kan tot stand breugen. In de Duitsche Alpenlandeu steekt overal de Slaviscke bevolkingen het hoofd op, verbonden met de cleri- calen, en nu is ook in Tirol een conflict uitgebar- steu in den Linddag. Omdat het overigens voor clericale wenschen zeer inschikkelijke ministerie de school niet geheel en al aan de geestelijkheid wilde overleveren, zijn de vertegenwoordigers van Zuid-Tirol verbitterd geworden en hebben het eerste het beste voorwendsel aangegrepen orn bun mandaat neder te leggen. Parnell heeft zijne in het Lagerhuis van Enge- 3) Margareta kleurde en keerde het gelaat af, doch plotseling wierp zij zich voor haar mama op de knieeu, vatte haar handen en haar half onderzoekend half smeekend aauziende, vroeg zij Mama, hoe bevalt u dat »zekere" jongmensch Dus ik heb mij niet vergist, he Margareta? U weet reeds laug, mama, dat ik voor u niets kan verborgen houden, zelfs als ik dat wilde. Maar dat wilde ik volstrekt niet. Ik weet dat mijn lieve mama en ook mijn papa, al stelt hij zich soms wat brommerig aan, dat ze allebei een goed hart hebben en geen vooroordeelen. Zacht wat, kind, stel je daar met te veel van voor. Kunstenaars bij voorbeeld hebben bij menschen als wij gewooulijk in hun nadeel, dat ongunstig gedacht word over de vastheid hunner beginselen, en over den ernst en de juistheid van hun levens- beschouwing. Maar Felix is Zoo, noem je hem reeds Felix Doe maar iangzaam aan, kind. Laat papa eerst eeus otider- zoeken hoe het met zijn karakter gesteld is Op dit punt oordeelt papa zeer streng en terecht. En verder niets mama O, wat is u allebei land aangekondigde interpellatie over de toepassing der dwangwetten in Ierland itigetrokken en heeft Louden verlaten om te Waterford eene rede te houden. De leider van de meerderheid der Iersche partij Mc Cartliy, is, vergezeld van den uit Amerika teruggekeerden heer Sexton, naar Boulogne gegaan om met de heeren O'Brien en Dillon te spreken, maar men gelooft, dat er weinig kans op eene minnelijke schikking is, daar Parnell nog altijd als voorwaarde van zijn terugtreden stelt, dat Gladstone in zijn programma opneemtdat de politie in Ierland aan het toekomstig Iersche parlement moet ondergeschikl zijn. De admiraal der vloot Sir Thomas Symonds heeft aan lord Salisbury een open schrijven gericht over den toestand der vloot. In weerwil dat het Parlement, zoo schrijft de adrniraal, 10,000,000 pd. sterling voor de uitbreiding der marine heeft toegestaan, wordt de vloot in vergelijking van het leger steeds stiefmoederlijk behandeld. Engeland bezit te weinig kruisers en reserve-schepen. Aclit moderne linieschepen der eerste klasse zijn in de laatste zes maanden onbruikbaar geworden. Maanden zijn noodig geweest om een klein schip, de Serpent, dat verongelukt was, te vervangen. Eene enquete is hoog noodig. Niet alleen is er gebrek aan schepen, maar ook aan zeelieden. Engeland heeft voor zijn vloot een reserve van 20,000 gedeeltelijk geoefende matrozen, terwijl Frankrijk eene reserve van 104,000 matrozen en 26,000 mariniers heeft. Het materieel der marine is in den laatsten tijd iets verbeterd, maar er moet ook voor eene vol- doende bemanning worden gezorgd. De loting voor de nationale militie in het loopende jaar zal plaats hebben (voor wat Zeeuwsch- Vlaanderen betrefi) in de gemeenten en op de dagen als hieronder zijn aangewezen Axel. Vrijdag 13 Febr., des voormidd. 9 uren, voor Axel en Westdorpe, des voorm. 10J uur voor Ter Neuzen, Hoek en Zuiddorpe, des naraidd. uur voor Sas van Gent, Philippine, Overslag, Koe- wacht en Zaamslag. Ilulst. Donderdag 12 Febr des voorm. 9 uren, voor Hulst, Ossenisse, Heugstdijk, Houtenisse, Boschkapelle, Stoppeldijk, Graauw, Clinge en St. Jansteen. IJzendijke. Maandag 16 Febr., des voorm. 9 uren, voor Groede, Breskens, Nieuwvliet, "W ater- landkerkje, Schoondijke, Iloofdplaat, Biervliet en IJzendijke. Sluis. Woensdag 18 Febr., des voorm. 9£ uren, voor Sluis en 10£ uur voor Cadzand, Oostburg en Zuidzande en llf uur voor Aardenburg, Retran- chement, St. Kruis en Eede. toch goed riep Margareta uit, terwijl zij opstond om haar mama recht hartelijk te omhelzen en te kussen. Maar kind, je doet waarachtig alsof je weer klein geworden bent. Je vraagt En verder niets, mama? maar het karakter is juist een der voornaamste punten. Doch nu genoeg hierover. Mevrouw Hansen wilde heengaan. Bij de deur keerde zij nog eens om en zeiWat ik zeggen wilde, Margareta leg je ivoren waaier voor de hand. Ik heb hem morgen noodig, de mijue is gebroken. Die waaier? riep het meisje uit. Ah juist, daar heb ik geheel niet meer aan gedacht. Hij is er toch Welzekerdat wil zeggen hij is er nietnamelijk niet in huis. Maar ik weet, waar hij is; ik zal hem dadelijk laten halen. Zoo? Waar is hij dan? Ga je daar zoo lichtzinnig mee om Weet je dan niet hoe buitengewoon kostbaar hij is en dat hij bovendien een erfstuk van onze familie is, dat aan Hare Majesteit hem eigenhandig aan je grootmama heeft vereerd. Ik had hem je niet in handen moeten geven. Wees maar niet bezorgd, mama. De waaier is stellig goed geborgen. Hij is bij mijnheer Haardt,nog sedert dat bal, voegde zij er zacht bij. En heeft hij hem nog niet teruggebracht Nu, dat vind ik toch opmerkelijk. Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal is het navolgend adres verzonden Geeft eerbiedig te kennen Het hoofdbestuur van de ^Vereeniging van andbouwers, die suikerbieten verbouwen" goed- gekeurd bij kon. besluit van 12 Juni 1890 (n° 31) dot het, na het indienen van een adres, waarin de verwerping van het wetsontwerp op den suiker- accijns verzocht werd, heeft kennis genouien van de wijzigingeu, door den Minister van Financien in bedoeld wetsontwerp gebracht dat het ten aanzien daarvan blijft vasthouden aan zijn verzoek tot verwerping van het wetsvoor- stel, tenzij in art. 2 het cijfer van 29 millioen kgr. voor den aanslag worde veranderd in minstens 45 millioen kgr.; Redenen waarom het Hoofdbestuur voornoemd Uwe Hooge Vergadering eerbiedig maar dringend verzoekt, Uwe medewerking tot de door ons bedoelde wijziging te willen verleenen, zonder den aanslag te verhoogen of eenigen anderen financieelen druk op de suikerindustrie te leggen, daar zoodanige verhooging of financieele druk ongetwijfeld ten nadeele zou komen van den landbouw. Hetwelk doende Het Hoofdbestuur voornoemd, S. LAKO, Voorzitter. F. A. ROVERS, Secretaris. Steenbergen, den 26 Januari '91. Gelijkluidende adressen zijn verzonden door het Dagelijksch Bestuur der Noord—Brabantsche Maat- schappij van Landbouw, de Besturen der Landbouw- vereenigingen te Kruisland, Halsteren en anderen. In '"t voorloopig verslag over de wet op de besmettelijke ziekten wordt geconstateerd, dat de minderheid zich kon vereenigen met de wijziging ten opzichte der vaccinatie, de meerderheid niet. Men schrijft uit Zeeland aan het U. D.. Zooals overal, hoort men ook hier vele klaagliederen De arme klaagt over kou en gebrek, hoewel toch zooveel mogelijk in de dringendste behoefte wordt voorzien de landbouwer klaagt dat zijne wiuter- vruchten als koolzaad, wintergerst en veel tarwe is doodgevrorende werkman klaagt door gebrek aan werkzaamheden waaraan de buitengewoon strenge winter ook al schuld is, en de bewoners van de Zeeuwsche eilanden klagen over gemis aan gemeenschap met den vasten wal, waardoor ver schilleude onmisbare dingen hun gaan ontbreken. Of het nu zal blijken, dat de landbouwers reden hebben om te klagen over de schade, kan nog moeilijk worden uitgemaakt. 't Is meer gebeurd, dat op een winter, die de wimtergewassen vernietigde, een zomer is gevolgd, die ruimschoots vergoedde wat de winter bedierf. Alleen toen waren de raiddelen van vervoer nog niet van dien aard, en was vooral de aanvoer van overzeesch graan nog niet zoo uitgebreid, dat Och, mama, u weet wel, kunstenaars hebben zoo hun grillen, verontschuldigde Margareta. Het kan zijn, maar ik zal den waaier dadelijk laten halen. Mama 1daar beleedigt u hem misschien door. Kunstenaars zijn Je bedoeltmeisjes zijn soms ongelooflijk dwaze schepsels, viel de mama in. ik wilde zeggen het is van avond toch onze ontvang-avond. Misschien wil u mij wel toestaan mijnheer Haardt een uitnoodigingskaart te zenden en hem dan tevens te verzoeken den waaier mee te brengen. Ik hoop, dat ik je dit kan toevertrouwen doe het dan maar, besliste mevrouw Hansen. In zeer gedrukte stemming ging Felix Haardt dien avond op weg naar de woning van mijnheer Hansen. De vreugde, die hem anders het ontvangen van eenige regelen van Margareta's hand zouden verschaft hebben, was hem nu vergald omdat die regelen de vraag naar den waaier behelsden. Hij verweet zich zelven, dat hij niet reeds lang het nood- lottige verdwijnen van dit voorwerp aan Margareta had bekend. En eindelijk een waaier is toch een waaier, er zal wel een andere voor in de plaats te krijgen zijn, dacht hij, maar hij was toch bevreesd voor den slechten indruk bij de familie, aan wier wel- dit oorzaak was, dat de meerdere handelswaarde der producten tot binnen zekere grenzen werd ge- houden, zooals nu wel het geval is. In plaats van het winterkoolzaad zal veel zomer- zaad worden gezaaid, en dit kan na zulk een vruchtbaren winter een goed beschot opleveren. Want ongetwijfeld is de invloed van de vorst ten hoogste nuttig voor de mechanische en chemische werkingen, die er in den bouwgrond daardoor plaats vinden, en vooral de zware gronden zullen daarvan de goede vruchten onmiskenbaar ondervinden. Men heeft dikwijls opgemerkt dat de zware kleigronden in de laatste jaren niet altijd zoo hoog productie-vermogen aantoonden als wel, met het oog op de goede en zware bemesting, kon worden verwacht, en dat verschijnsel is zeker voor een deel althans te wijten aan de zachte en vooral natte winters, die wij laatst hadden, waardoor het ontledene en fijn korrelig makende element de vorst ontbrak, waardoor het voorhanden zijnde plantenvoedsel niet volledig kon worden opgenomen, daar de grond niet in zulk een toestand verkeerde die zulks aan de fijae plan ten wortels toestond. Geen braak zal zooveel nut doen als deze natuurlijke braak, en het is zeker dat tal van schadelijke insecten zijn vernietigd. Maar er is ook schade geleden, die niet vergoed zal worden. Onder andere zijn van tal van kleine boeren en groenteverkoopers de aardappelen, die hun in 't voorjaar een aardig profijt moesten op leveren, totaal bevroren en dus waardeloos, terwijl datzelfde het geval is met zooveel geborgen groenten als koolen, prei en ajuin. En daarom zullen de verpachters weldoend om in 't voorjaar aan hunne pachters te hulp te komen, vooral wat betreft voor het aankoopen van goede pootaardappeleu, daar het te vreezen is, dat anders veel slecht goed zal worden geplant, waardoor de volgende oogst ook niet anders dan slecht kan zijn. 'tis te verwachten, dat de prijzen van puik pootgoed zeer hoog zullen zijn, maar men bedeuke dat men voor goed zaad zelden te veel maar voor slecht daarentegen altijd te veel geld heeft. Men vreest, dat op vele plaatsen de tijdelijke weiden veel zullen hebben geleden, en dat zou een groote ramp zijn. Vooral in de binuenpolders van Zuid—Beveland, waar jaren getobt wordt om eene goede kunstweide te verkrijgen, zou zulks al heel ten onpas komen, want daarvan zou een noodzakelijk gevolg zijn de tijdelijke vermindering van den veestapel, en dat juist kan het bouwland niet ontberen. Nu zou wel stalvoedering kunnen worden aanbevoleu, maar op klaverarme grond gaat. zulks ook zeer bezwaarlijk. De boeren, die op stal vetmesten, zijn zeer tevreden over de resultaten daarvan, vooral zij die warme en naar den eisch des tijds ingerichte stallen bezittende prijzen zijn loonende, en het vee gaat grit van de hand. willende gezindheid voor hem zooveel gelegen was. Zijn stemming werd er niet beter op toen hij aan de deur van mijnheer Hansen samentrof met een ander genoodigde, een heer, dien hij niet mocht lijden en in wien hij bovendien een mededinger naar Margareta's hand vermoedde. Felix kende hem van vroeger als den zeer lichtzinnigen zoon van een geacht koopman, die reeds veel schuine streken had verricht. Onder de jongelui zijner kennis stond hij te boek als een genotzuchtige zonder beginselen. Zijn voorkomen en manieren waren oorzaak, dat hij toch nog in de gezelschappen werd toegelaten en ware Margareta niet zoo'n fijngevoelig meisje geweest zeker zou Felix een gevaarlijk mederainnaar in hem gevonden hebben. De jonge beeldhouwer vertrouwde echter ter voile op Margareta en daarom bleef hij uiterst koel tegenover de ironische afdalende minzaamheid van den jongen koopmanszoon. Felix haastte zich echter zijn verontschuldiging in te brengen voor de andere heer daarvan getuige kon zijn. Hij trad het eerst de ontvangzaal binnen. Bij het haastig uittrekken van zijn overjas be- merkte hij niet, dat uit een zijner zakken een een papiertje viel. Zoodra hij daar niets meer van kon bemerken, nam de jonge koopman Volkman geheeten het van den grond en las hetgeen er op geschreven stond. De ophelderingen van den jongen beeldhouwer omtrent het verlies van den waaier werden dooj

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 1