EEN WOONHUIS ONROEREND GOED Openbare Verkooping. in in HMIESTEIIBIfi -sa peter ea -sa peter, BOUW LAND, EEN HOOGAARTS f 1OO Belangrijk bericht. dd I wester-bcQeiae. Openbare Verkooping 45 Olmen boomen, 22 Esschen boomen, Uit de hand te koop: een goed loopend BILJART, Openbare Verkooping diverse Moeielpeta of Horai, Nieuwe Dassen, EIGEN HULP" Doslmatige Zamenwerking D.I i". ERKENNING. die b o e s t Maandag den 26 Jannari 1891, Openbare Verkooping TE AXEL. Openbare Verkooping KOEWACHT. de opstal van een wagenhuis Openbare Verkooping K0NTANTE BETALING, ONTVANGEN: Ter Neuzen. M. JURRIJ. Landbou wers-Y ereeniging Be Landbouw-Vereeniging aan te besteden: *0' Uit de hand te koop: TE KOOP: Anglo Continentale (vorm: Ohlen- dorffsche) Guano-Werke, Een ieder wachte zich voor schade, H. J. VLAEMINCK, TE KOOP bij AL. DE DAUW, te Koewacht, N. KATER Co., De vroeger aangekon- digde verkooping van OLMEN, POPULIEREN en ABEE- LEN BOOMEN, op den dijk te Waterlandkerkje, voor den heer Godt- schalck zal nu plaats hebben op des voormiddags te 10 uren. Het Administratie-Kantoor, J. E. CARPREAU. TER NEUZEN. KOEWACHT. IN ST EL 3 Februari 1S„. VERBLIJF 17 Februari des namiddags te 2 uur, in de herberg van de weduwe Misseghers te Koewacht. TER NEUZEN. VOORTS. (prachtige dessins), en TE HONTENISSE. TE HOEK, 9 R. BEEUALIS. Anglo-Conlinenlale (vormOlilendorffsche) Guano-Werke. Soc4® Ab™6 Agence il'Anvers. DROP UIT DE BLIKKEN TROMMEL Wegens ijsgang is de vaart tusschen VLISSINGEN, BORSSELE, TER NEUZEN en HOEDEKENSKERKE v. v. gestaakt. De reizen te 8,10,en 3,45 van Vlissingen en te 8,30, 10,30 en 4,15 van Breskens zijn onzeker. TE De Notaris C. J. A. Ferckeii. te Ter Neuzen, zal krachtens artikel 1223 B. W. op Woensdajj dea 28 Jannari 1891, des namiddags ten 2 uur in het openbaar verkoopen met AANHOORIGHEDEN en BRIte Ter Neuzen, aan de Westschutkolk, kadastraal sectie C n°. 1389, groot 75 centiaren, thans bewoond door den heer J. BOWBYES. Te aanvaarden 1 April 1891. De verkooping wordt gehouden in het Hotel Rotterdam bij den heer Standaert te Ter Neuzen. De Notaris C. J. A. Fercken, te Ter Neuzen, zal ten verzoeke van den heer MEEUWIS DE BRUIJNE, landbouwer, wonende te Zaamslag, op Hinsdag den 27 Jannari 1891, des namiddags ten 1 ure, in het openbaar verkoopen metende van 1,80 tot 1,90 M. en staande op zijne weide genaamd ^Kostver- loren", in den Capellepolder en alwaar te vergaderen. TE De Notarissen C. J. A. Fercken en Mr. J. P. Drunker*, te Ter Neuzen, zullen ten verzoeke van de Weduwe en Kinderen DOMIN1CUS MISSEGHERS, in het openbaar verkoopen, de volgende perceelen te Koewacht. 1BOUW- en WEILAND, in den Kar nemelkpolder, kadaster sectie F, nommers 923 en 985, groot 1 hektare 63 aren 50 centiaren. Boomprijs f 150, 3BOUWLAND, in denzelfden polder, kadaster sectie F, nommers 952 en 953, groot 96 aren 30 centiaren. 3BOUWLAND, in denzelfden polder, kadaster sectie F, nommer 922, groot 1 hektare 1 are 20 centiaren. Boomprijs 100, 4B0UWLAND, in den RiedenpoMer, kadaster sectie C, nommer 223, groot 65 aren 70 centiaren. Boomprijs f 20, 5BOUWLAND, in denzelfden polder, kadaster sectie C, nommers 224 en 224bls, groot 1 hektare 14 aren 30 centiaren. Boomprijs f 36, Deze perceelen zullen afzonderlijk en in massa worden geveild. 6 WEILAND, in denzelfden polder, kadaster sectie C, nommer 395, groot 48 aren 10 centiaren. Boomprijs f 100, Breeder bij biljetten omschreven. Premie van Instel 4 Gelag 4 met toebehooren, klein model, te zien en te be- vragen bij ABR. DEKKER, te Zaamslag. TE De Notarissen C. J. A. Fercken en Mr. J. P, Drunker*, te Ter Neuzen, zullen ten verzoeke van den onherroepelijk gemachtigden hypothecate schuldeischer, in het openbaar verkoopen in lien koop een perceel WATER te Koewacht (Riedeupolder), kadaster sectie C n°. 41, groot 4 aren 20 centiaren een AANDEEL, groot 1 hektare 36 aren 70 centiaren in BOUW- en WEILAND te Koewacht (Oudestraat), kadaster sectie C n°. 685, geheel groot 1 hektare 39 aren een AANDEEL, groot 1 are 80 centiaren in een HTJIS, SCHUUR en ERF te Koewacht (Oude straat), kadaster sectie C n°. 684, geheel groot aren 20 centiaren. In gebruik bij Charles Goossens, te Koewacht, tegen /40,den hoop tot 31 Dec. 1891. BOOMPRIJS 65,—. INSTEL 3 Februari C( VERBLIJF 17 Februari des namiddags te 3 uur, in de herberg van de weduwe Misseghers, te Koewacht. PREMIE VAN INSTEL 4 GELAG 4 De Notaris A. M. van Rijsoort van Jlenrs, te 11 illstzal ten verzoeke van JOHANNIS BAPTIST VAN TROOST, metselaar, wonende te Graauw, op Maandag; den 26 Jannari 1891, des namiddags ten 2 ure precies, in het openbaar verkoopen 40,000 STEENEN, 1000 PLAVEIEN, 60 Hollandsche SPARREN, eene groote partij greinen BALKEN en PLATEN van ver- schillende lengte en zwaarteeene partij PLANKEN, RAMEN, DEUREN en KO- ZIJNEN en een TRAP met LEUNING, 3 arduiuen VARKENSBAKKEN en eene partij STROO, benevens en hetgeen verder zal* worden geveild. Alles zich bevindende op de Hofstede „de Blauwe Hoeve," in de Zandstraat, gemeente Hontenisse, alwaar de verkooping zal geschieden. Iedere koop tot en met f 5,moet koutant worden betaald. TE A. HUINEMAN, Deurwaarder te Ter Neuzen, zal ten verzoeke van den WelEd.Gestr. Heer Mr. C. LUCASSE, als c u r a t o r in het f a i 11 i s- sement van den heer JAMES BOWBYES, op Dinsdag; 27 Januari 1891, des ra or gens 10 uren, te Ter Neuzen, in den estaminet, genaamd ,/de Stad Antwerpen", bij den heer C. VERHEIJKE, nabij de Westschutkolk, wijk D n°. 42, tegen publiek verkoopen Eene groote partij SIGAREN, SIGARET- TEN, TABAK, NEGERET, CHICOREI, LUCIFERS, HAARLEMMER OLIE. ZFEP, SCHOENSMEER, flesscheu COGNAC en ANIJS, bussen gecondenseerde MELK, pakjes SAGO, THEESPECERIJEN, fleschjes LEVERTRAAN, kistjes met KRENTEN en VERMECELLI, BASCULE met GEWICH TEN, WINKELTRAP, MATEN, TRECH- TERS, DOOZEN, BUSSEN, FLESSCHEN, KRUIKEN, TOUW. als: TAFELS, BUFFET, mahoniehouten BUFFETKAST, NAAI MACHINE, SPIE GEL, CANAPE, STOELEN, VOUWSTOEL, SCHEEPSKLOK, SERVIES, BUISKACHEL en toeb., KINDERWAGEN, WIEG, ijzeren LEDIKANT, GOUDEN HORLOGIE (cylinder) enz. enz. De goederen zijn daags te voren in het locaal te bezichtigen. bizonder geschikt voor Cachenez. op Diu*dag 27 Jannari 1891, des namiddags 4 uren, bij de Wed. J. S. Verbist, te Klooster- zande, der levering van plus minus 0' )uuu Inschrijvings-biljetten met voorwaarden op aan- vraag verkrijgbaar bij JAC« BUIJSROGGE, Secret8-Penningmr. P.S. Bestellingen worden nog aaugenomen. zal trachten op Dinsdag 10 Februari 1891, des namiddags 1 uur, ten huize van P. Bareman, te Hoek, Voorwaarden en modellen van inschrijving zijn op franco aanvraag te bekomen hij L. KIEL, Secretaris. RUIM ZES GEMETEN gelegen in den Bontepolaer. Te bevragen bij ARIE DE MUL Az., land bouwer te Zaamslag. MET VOLLEDIGEN INVENTARIS. Te bevragen bij G. VAN DER WALLE, te Walsoorden (Hontenisse). belooning aan ieder, die na gebruik van Prof. LEFRIES' Likdoorntinctnur nog last van Lik- dooms, Eeltknobbels of Wrattun heeft. Verkrijgbaar bij den agent C. B. QUIST, te Ter Neuzen, a 60 Cents per flacon met pen seel. In het belang van alle hals- en borstlijders acht ik het voor mijne plicht om zonder uitnoodiging te verklaren, dat de Rijnlandsche Druiven-Borst- Honig van W. H. ZICKENHEIMER te MAINZ zich in mijn huisgeziu als een voortreffelijk middel tegen hoest-, hals- en borstkwaleu bewezen heeft. De uitwerking van dit huismiddel was dikwijls eene werkelijk verrassende en zelfs bij hardnekkige kwalen had reeds na kort gebruik een aanmerkelijke verliohting plaats gevonden. Ik kan dus dit aangename sap uit volste overtuiging dringend aanbevelen. Erfurt. Dr. Vorbrodt, sladschoolraad. De Rijnlandsche Druiven-Borst-Honig van W. H. ZICKENHEIMER te MAINZ is verkrijgbaar in flesschen van 65 cents, 1 Gulden en 2 Gulden te Ter Neuzen, Arie II. Oonze Axel, J. Wieland; Groede, J. Serle Hollestelle; Hulst, J. BorghstijnOostburg, B. de Die; Sluis, J. P. Leijssenaar Noest; Zaamslag, wed. A. van Fraaijenhove. Agence Jinanciere du Gouvernement de Chili. Daar ik de overtuiging heb genomen, dat, vooral gedurende dezen lautsten tijd, men alles in het werk stelt, om allerlei Snrrogaten en kunstinatige mengelingen onder den aangematigden naam van Peru Guano aan te bieden, wensch ik zoowel in het belang der Houge Regeering van Chili als in dat van het landbouwend publiek te bevestigen, dat de Maatschappij te Hamburg gevestigd, voor zich zelve en voor bare Agentschappen te Louden, Antwerpen en Einmerik a/d Itijn, het eenig en uitsluitend recbt heeft Peru Guano in de volgende lauden in te voeren Duitscbland, Groot Brittanje, Ierland, Belgie, Holland, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Rus- land, Noord Oostenrijk, Hongarije en Zwitserland, zoomede op de eilanden Guadeloupe en Elaituuqne. Ik beveel dus alien aan, welke de echte Peril Guano zuiver en onvervalscht wenschen te ont- vangen, die zich sedert 40 jaren als de meststof bij uitnemendheid heeft doen kennen en waardeeren, zich tot de genoemde Maatschappij te wenden. Deze laatste heeft bet recbt deze verklaring bekend te maken. Finantieel gelastigde v/d Regeeriug van Chili. Onder referte aan bovenstaand belangrijk bericht, wenschen wij er speciaal op te wijzen, dat de door ons als uitsluitende invoerders der echte Peru Guano direct van de eilanden en door ouze Heeren voortverkoopers alleen verkocbte ECHTE OPGE- LOSTE PERU GUANO VAN OHELENDORFE' niet verwisseld moet worden uit de talrijke namaak- sels, die van elders worden aangeboden. Deze namaaksels zijn in dezen laatsten tijd vooral zoo talrijk, sinds men de uitstekende resultaten, met onze ECHTE OPGELOSTE PERU GUANO VAN 01ILEN- DORFF' verkregen, heeft waargenomen. en lette wel op, dat de balen den naam „01ilen- dorff" moeten dragen, eu gemerkt moeten zijn met den lioorn van Overvloed in roode kleur. Antwerpen, December 1890. Behalve bij de gewone algemeene gekende voort verkoopers is de echte upgeloste Peru-Guano van Ohlendoi'lf, ook steeds verkrijgbaar bij den heer BIJ HULST. Beuken ROLBLOKKEN-voor 1 of 2 paarden, met of zonder lamoen, beuken VLEESCHBLOKKEN, eiken en deelen PLAFONDLATTEN, droog OLM- VELLINGHOUT stukken van 3 duim. Alle soort van gezaagd K.XNADA HOUT. RECHTERS, KRUIDELEN en WAGENS. Eiken RIJS, GEERDEN, PAL FN en SPARREN, dik 1 Meter, dienstig voor kepers eu stellinggerief. Eiken POMPHOUTEN, eiken BOCHTSTIJLEN, gezaagd enz. van 8 tot 30 centimeter diameter, voor Macbiue- kainnien en Molenwerken, PALMHOUT, POK- HOUT, RINTROTTING enz. Adres: Wed. Gt. GRAS ZOON, Houthande Zaandam, Oostzijde D 401. GEBRUIK van GBONINGEN. Elk stukje Drop heeft den vorm van een zittende Kat. Alom verkrijgbaar.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 4