Gemengde berichten. Telegrafische berichten. TER NEUZEN, 23 Januari 1891. ~335*te ST AATSLOTERIJ. heden 'op, liaar meerderheid was niet groot en aan overzijde bestond zij niet. Alle onheilspel- lende voorspellingen der liberalen zijn gelogenstraft. Deze regeering deed meer dan eenige voorgangster, ook liberale, cn behoeft den zescontredag niet te vreezen. Dinsdag gaf de Orkestvereeniging »de Vol- harding" op de bovenzaal van het Nederlandsch Logement eene uitvoering, die uitstekeud geslaagd mag heeten. Wij waren niet in de gelegenheid het eerste deel van het programma te hooren doch vernaraen van bevoegde zijde, dat de nummers uitstekend werden uitgevoerd. Ook de leerlingen, die het concer tino voor viool gaven, verdienen een woord van lof. Van het tweede deel trof ons de Andante, eene compositie van den directeur, den heer Ergo de uitvoering hiervan zoowel als van het overschoone ^Nachkliinge von Ossian" van Niels Gade was ouberispelijk. Wij hopen, dat nog meer werkende leden tot de vereeniging mogen coetreden. De zaal was tamelijk goed bezet. De gezellige en genotvolle avond werd met een geanimeerd bal besloten. Een prachtig gezicht was het gisferennamiddag aan en bij de losplaatsen alhier, toen de stoom- boot Ouse de moedijk geworden vaart op Gent weder geheel had heropend en waardoor een lOtal stoomers van en naar Gent zich op kleinen afstand bewoog, terwijl aan en bij de losplaatsen een gelijk aantal van die zeekasteelen losseude en ladeude was of eene ligplaats verbeidde. Daar de vaart steeds naar wensch gaat kan Ter Neuzen een open zeehaven worden genoemd, zelfs bij de strengste vorst, iets wat men van Amsterdam met al zijne rijks-begunstigingen en zijn zoutwaterkanaal vooreerst niet beweren zal. Wij hopen daarom, dat onze regeering hiervan nota neinen zal en met de eindelijk aangevangen werken tot daarstelling van een gedeelte losplaats zal voortgaan, al is het met bescheidener cijferals in 1890 daarvoor werd uitgetrokken, oin ons ook te geven wat ons rechtmatig toekomt. Van den vooruitgang van Ter Neuzen moet ook door de regeering en wel haast in de eerste plaats partij worden getrokken. Ook aan de verdedigingswerken van de pol ders langs de Wester-Schelde en in den Brak- man en het Hellegat, denkt men, dat de zware ijsbezetting veel schade zal te weeg brengen zoodra deze zich bij dooi bcgint te verplaatsen. Dit zal vooral het geval kunnen zijn voor de kram-, rijs— en paalwerken, terwijl, om de mindere hechtheid, ook glooiingen van biik— en Lessischen steen er onder zouden kunnen lijden. Intusschen behoeft men hier niet ongerust te zijn voor door- braken, zooals helaas op andere rivieren in ons vaderland het geval zou kunnen zijn, vooral als de dooi wat hevig mocht invallen. De meest bloot liggende dijkvakken zijn ten onzent voorzieu van stevige glooiiugen, vervaardigd van deugdzame materialen, waarin hoogstens de perkoenpaleu door het ijs kunnen worden afge- sneden of afgebroken, maar waarbij de glooiing nog zeer goed in staat is om een geschikt tijdvak af te wachten ter plaatsing van nieuwe palen. De paalrijen, staande op zoogenaamde paal- hoofden op het strand van den Nieuwen Neuzen- polder en ook van andere polders, zullen het ook kwaad te verantwoorden hebbendoor de zware ijsbezetting valt van een en ander nog weinig zekers te zeggen, toch zal het vermoeden wel bewaarheid worden. De Engelsche stoomboot Falcon, opstoomende naar Gent, heeft bij Langerbrugge de schroef verloren en is toen opgesleept door de Engelsche stoomboot Ouse, mede naar Gent bestemd. De Engelsche stoomboot Kate Thomas, van Bilbao met minerie naar hier bestemd, heeft 1£ uur in de draaibrug bij de westbinnensluis, door het ijs beklemd gezeten, zonder echter eenige averij of schade veroorzaakt te hebben. Gisteren morgen is de Engelsche stoomboot Lillie, van Bilbao met minerie voor hier bestemd, met kracht op de westbuitensluis gestoomd, zoodat daardoor aan de gemetselde hoofden, met arduin- steenen zerken bedekt, belangrijke schade werd de waaier was en bleef spoorloos verdwenen. Intusschen was de wekelijksche ontvang-avond van mijnheer Hansen aangebroken en dien wilde Felix tot geen prijs verzuimen. Hij moest dus weer op weg zonder Margareta den waaier te kunnen ter hand stellen. Gelukkig voor hem werd daar niet over gesproken, evenmin als bij het vorige bezoek. Felix was daarover bijzonder in zijn schik, hij kreeg daardoor tijd om misschien het vermiste voorwerp weer in zijn bezit te krijgen, zouder dat hij het zoek raken daarvan aan Margarete behoefde te bekennen. De jonge beeldhouwer werd ook nu weder vrien- delijk ontvangen. In den loop van het gesprek kwam men toevallig op de beeldende kunsten en werd met lof melding gemaakt van zijne inzending op de laatst gehouden teutoonstellingtot zijn vreugde bemerkte Felix hoe Margareta's oogen begonnen te schitteren, toen zijn lof werd ver- kondigd. Dit maakte hem meer gelukkig, dan de erken- ning zijner verdieustenimmers daaraan verbond toegebracht, en bij de stoomboot zelf geheel de bakboordsboeg werd ingedrukt; een ruassa afval- lende steen en puin kwam op het dek der boot terecht. De loop der bevolking in deze gemeente over 1890 was als volgt Geboren werden 137 m., 132 vr., totaal 269, waaronder 3 tweeliugen. Levenloos aangegeven 7 m., 7 vr., totaal 14. Overleden zijn 70 ra., 60 vr., totaal 130. In de gemeente vestigden zich 221 in., 223 vr., totaal 444, terwijl vertrokken 175 m. 149 vr., totaal 324. De bevolking bedroeg op 31 December 1889, mann., vrouw., totaal 3045 3199 6244 en op 31 December 1890 3158 3345 6503 Alzno eene vermeerdering van 113 146 259 Er werden 50 huwelijken voltrokken als tus- schen jongmans en jonge dochters 43, weduwnaars en jonge dochters 6, weduwnaar en weduwe 1. Axel, 23 Jan. Een 16tal ingezetenen dezer gemeente hebben zich in de vorige week onder eere-voorzitterschap van den heer burgemeester tot eene commissie vereenigd, ten einde gelden in te zamelen ten behoeve der meest behoeftigen alhier. De collecte daartoe gehouden heeft eene som opgebracht van ruim f 470. Zaamslag. Op Donderdag 22 dezer werd vanwege de vereeniging »In 't belang der landbouwers" te Zaamslag in het operibaar aanbesteed a. De levering van 310,500 KG. ammoniak- superphosphaat. Ingeleverd werden 9 inschrijvings- biljetten, als van de heeren Vaassen Steinhaus C0., te Rotterdam, voor f 8,39; Coenen Schoen- makers, te Uden, voor f 8,28 A. J. van Breen, te Rotterdam, voor f 7,99^ J. A. Pateer, te Hontenisse, voor f 7,81 Gebr. Hermans, te Brugge, voor f 7,70 H. J. Vlaeminck, te St. Jan- steen, voor f 7,42 J. de Poorter, te Rotterdam, voor f 7,394 A. Standaert, te Balgerhoeke, voor f 7,39 J. J. Kortman, te Rotterdam, voor f 7,37. Gegund aan den laagsten inschrijver. b. De levering van 120,100 KG. chili-salpeter. Hiervoor waren ingekomen 5 inschrijvingen, nl. van de heerenA. Standaert, te Balgerhoeke, voor f 9,70 J. F. Adriaansens-Polfliet, te Walsoorden, voor f 9,39 A. Dieleman, te Axel, voor f 9,35 P. J. Scheele, te Ter Neuzen, voor f 9,33P. A. Adriaansens, te Groenendijk, voor f 9,24 4. Aan laatstger.oemde is deze levering toegewezen. 's Gravenhajre, 23 Jan. De heer Mr. H. C. Verniers van der Loef, lid der Tweede Kamer, is heden overleden. Prin3 Boudewijn, zoon van den Graaf van Vlaanderen, erfgenaam van den Belgischen troon, is heden nacht plotseling te Brussel overleden. Tweede Kamer. Het overlijden van den heer Mr. Verniers van der Loef werd met de meeste eere herdacht door den voorzitter en de heeren Viruly, Schaepman en den Minister van Kolonien, die zijn talent, geest, welsprekendheid, hoffelijklieid en vaderlandsliefde prezen. Bij het voortgezet debat o-ver de begrooting ver- weet de heer Schaepman den liberalen in schijn hervormingsgezind te zijn. De heer Borgesius wees op belastinghervorming en afschaffing van den census. Ds Minister van Kolonien betoogde, dat de Regeering deed, wat zij beloofd had, ook op sociaal gebied; voor kiesrechtwijzigiug is het oogeublik ongeschikt. Principieel bezwaar tegen steun aan behoeftige gemeentebesturen om den nood te lenigen bestaat niet. De Congo-zaak kon nu niet behandeld worden. De Minister Hartsen verzekerde in de Congo-zaak de eer en de waardigheid des lands te hebben gehandhaafd. De Minister Godin de Beaufort was bij opzegging van handelstracten niet tegen fiscale tariefher- ziening. De Minister Lohraan hield vol, dat de burge meester van Enschede zijn plicht had gedaan en dat hij alle burgeineesters zou steunen, die in buitengewone tijden moed hebben om krachtig op te treden. zich voor hem de hoop op vervulling van zijn inuigsten hartewensch. Zoo werden deze weinige gezellige uren in den kring van goedhartige op kunstgebied ontwikkelde menschen voor hem de gelukkigste, die hij ooit beleefd had. Gelukkig door den liefdevollen afscheids- blik van Margareta zette hij zich dien avond thuis neer om zijn zoete geheim en zijn hoop in een brief aan zijn mama toe te vertrouwen. Kind, je bent in den laatsten tijd zoo veranderd, zoo wonderlijk. Wat scheelt er aan Ilebjewatop het hart? Zeg het inij dan gerust. Toch niet, mama, ik ben altijd zoo in het voor jaar, dat is de lente. Die verandering komt niet van de lente. Ze dagteekent van zekeren bal-avond, toen je met zeker jougmensch meer gedanst heb dan ik eigenlijk had mogen toelaten. (Wordt rervolgd.) De Aruh. Ct. schrijft het volgende De gevaarlijke toestand, waarin onze rivieren verkeeren, nu zwaar ijs zich zoo vast heeft gezet, en van de bovenrivieren bij dooi geweldige massa's water kunnen verwacht worden, vestigt vanzelf de aandacht op de hulpmiddelen, die de hedeudaagsche weteuschap ons aan de hand doet om het kwaad zoo veel mogelijk te keeren. Met belangstelling lazen wij dan ook het volgende „Uit Utrecht zijn detacheinenteu van het korps genietroepen naar Maas-eu Waal vertrokken, om, zoo noodig, met dynamiet eventueele ijsdammen te verbrijzelen." De autoriteiten zullen zich zeker niet bepaleu tot Maas-en-Waal en evenmin tot proefnemingen op ijsdammen. Wanneer de dooi met kracht intreedt, zal het laten springen van de ijsmassa op verschillende punten in de rivieren Rijn, Lek, Waal, Maas, IJsel, Linge voornamelijk bij de krommingen, het geiegeld losgaan en wegkruien ongetwijfeld zeer moeten bevorderen. In Duitschland neemt men ook het dynamiet te baat om onheilen te voorkomen. Tn Kastel bij Mainz staat, zoo wordt van den 19den dezer geschreven, een extra-trein gereed om op het eerste bevel de miueurs, die voor het laten springen van de ijsmassa in deu orntrek van St. Goar aangewezen zijn, te vervoeren. Voor den Rijn bij de Loreley was reeds een afdeeling mineurs van 50 man onder bevel van een officier en vijf onderofficieren vertrokken. Dat dralen te ontraden is, leeren ons vroegere noodjaren. Iu 1853, toen de Geldersche Vallei, Maas en Waal, de Tielerwaard, een deel van den Gelderscheu Achterhoek en het noordelijk dee! van Noord-Brabant overstroomd werden, was den g^sten Febr. het ijs in den Rijn voor Aruhern nog zoo sterk, dat de overtocht gesebiedde zoowel te voet als te paard en met voertuig. Den 258te was de waterstand 2,47 M. boven Aruh. nulpunt, den 26ate 2,61 M., welke was volgde op het kruien der Moesel. Den 27ste werd de buitengewone riviercorrespondentie hersteld wegens den ingevallen dooi. Op 1 Maart teekende de peilschaal 3,40 M. boven Arnh. nulpunt3 Maart ijs nog vast. Om 3 uur nam, waterhoogte 5 M. Des avonds kwam het ijs even in beweging. Den 4den Maart ijsgang. In de nacht van 4 op 5 Maart steeg de waterstand tot de ongekende hoogte van 6,88 M. Het water stroomde over den Westervoortschen dijk, waarin twee gaten vielen ter lengte van 35 M. en 6 M. Te Oost op Tessel zijn vier blazers door het ijs op den dijk gekruid drie kregen belangrijke schade. Oostwaarts van de haven heeft meu van het kruien der ijsschotsen geen last. Omtrent een droevig onheil, dat de familie Huges te Gasselternijveen door den brand in den nacht van Zondag op Maandag heeft getroffen, wordt het volgende medegedeeld Ongeveer half een werd de dienslmeid, die in de zoogenaamde achterkeuken sliep, wakker ten gevolge van rook, die haar de ademhaling be- lemmerde. Uit het bed stappende, bemerkte zij dat in een kleerkast naast haar bed, waarin des avonds, na terugkomst uit den avonddienst iu de kerk, drie stoven waren geborgen, brand was. Toen zij de kastdeur opende en dus tocht veroorzaakte ging het smeuleude vuur onmiddellijk over in zoo felle vlam, dat zij geene pogiug tot blussching meer kon in 't werk stellen. Haar eerste werk was toen de twee jonge dochters van den heer Huges, oud llenl3jareu, die met haar in hetzelfde vertrek sliepen, uit huu bed te haleu en mede naar de deur te nemen, die de keuken met de buiteulucht in verbinding stelt. Reeds had zij deze deur geopend en stonden de kiuderen op den drempel, toen een oudere zuster van hen, die even als de overige familie iutusschen wakker was geworden, in de deur, welke naar de gang leidde, verscheen en hare beide zusjes tot zich riep, niet weteude, dat deze slechts nog een stap behoefden te doen om gered te zijn. Terwijl de brand intusschen snel in otnvang was toegenomen en de achterkeuken geheel in lichte laaie stond, gaven de kinderen ongelukkiglijk aan de roepstem harer zuster gehoor en liepen naar de gangdeur. Voor zij deze bereikten sloeg deze echter door den hevigen tocht dicht en konden de kinderen wegens het vuur niet terug. Daarbij kwam de noodlottige omstandigheid, dat aan den zolder van de achterkeuken, vlak boven de deur, vele stukken spek hingen welk spek smeulend en brandend de kinderen op het lichaam viel. De moedige dienstmeid deed nu nog eene poging om de kiuderen te redden en ging in het brandende vertrek terug, maar helaas zouder goed gevolg. Toen zij bij de gangdeur kwam viel ook haar fel brandend spek op hoofd en rug, dat haar hevige wonden veroorzaakte en haar de vlucht deed nemen naar buren, aan wie het eerst na veel moeite gelukte het vlammend spek te dooven. Men be- proefde 0. a. te vergeefs door de meid in de sneeuw te wentelen haar van den verteerenden gloed te bevrijden. De kinderen, die in het vertrek zijn gebleven, zijn waarschijnlijk spoedig gestikt. De dienstbode, die in zeer bedenkelijken toestand verkeert, is naar bare ouders in het Buiner-moeras vervoerd. Men zegt, dat ook andere leden van het gezin nog brandwonden hebben bekomen. De familie Huges is liefderijk opgeuomen en verzorgd ten huize van den heer Alingh. Nader verneemt men nog, dat mede 4 koeien, 5 varkens en 1 paard in de vlam men zijn omgekomen. Een Russisch officier, de luitenant Alexander Iwauowitch Winter, heeft in 39 dagen te voet de reis van de Russisch-Duitsche grenzen naar Parijs afgelegd, waar hij Zaterdag is aangekomen. Hij heeft een afstand van 2000 kilometer doorloopen. De grootste marsch, dien hij op een dag op deze reis heeft gedaan was 70 kilometer. Een paar dagen was hij een weinig ongesteld, en -toen heeft hij want hij heeft dag aan dag onafgebroken deu tocht voortgezet dertig kilometer doorloopen. Zijn reisgoei, bestaande iu een weinig schoon linuen en eenige andere benoodigdheden, droeg hij met zich in eeu lederen tasch, die hij aan een riem over de schouders had hangen. Voorts had hij in de zakken van zijn ulster eene kaart, een mes, eene portefeuille, een portemonnaie en eenige dingen ten gebruike voor het rooken bij zich. Twee paar schoeneu en twee paar handschoenen heeft hij versleten. Bij zijne aankomst te Parijs is hij door eenige journalisten en anderen met warmte begroet. „Leve Rus'and I" werd herhaaldelijk in enthousiasme geroepen, toen hij zich in de straten bewoog, om zich naar een vriend te begeven. Het „Leve Frankrijk was telkens zijn ant woord. Den volgenden dag is hij door den Russischen gezant ontvangen. Winter, die geen vermoeienissen kent, zal een veertien dagen te Parijs blijven en van daar zich naar Londen begeven om teruggekomen op het vasteland, langs de kust der Middellandsche Zee te voet zuidelijk Europa te doorkruisen tot aan Monteuegro. Van Cettinje denkt hij altoos te voet weer Rusland te bereiken. Betrelfende de gevolgen van den sneeuwstorm in Belgie meldt men dd. 21 Januari. De spoorweg naar Duitschland werd door de sneeuw versperd tusscheu Tirlemont en Leuven te Vertryck en tusscheu Leuven en Brussel bij Velthem. Te midderuacht werden van hier naar beide plaatsen afdeelingen soldaten gezonden. De versperriug bij Veltbem was hedeuochtend om half elf reeds opge- ruimd, zoodat het verkeer tusschen Brussel en Leuven weer hervat kon worden. Om twaalf uur was echter de weg bij Vertryck nog niet vrij. De internationale trein van 6,13 is niet vertrokken. Sedert gisteravond elf uur is aan het noorderstatiou alhier geen trein uit Luik aangekomen. Gister avond was ook de liju tusschen Leuven en Mechelen versperd. Hedeuochtend kon echter ook op deze lijn het verkeer hervat worden. Te Jette en te Ternath moest men in den nacht groote sneeuw- hoopen opruimen. Sedert Dinsdag komen alle treinen uit Parijs twee a drie uren te laat aan. Sedert gisteravond is geen reiziger uit Doornik of Chemay aan het zuiderstation aangekomen. Beide lijnen zijn op meerdere plaatsen versperd. Groot oponthoud ondervinden ook de treiuen van Charleroi naar Brussel. De lijn van Brussel naar Arlon is op verschillende plaatsen versperd, onder anderen te Libramont en te Poix. Ook is de ver binding tusschen Gosselies eu Gerabloux en tusschen Gembloux en Landpn geheel verbroken. De meeste versperringen konden heden tegen vier uur opgeruimd worden. Eenige detaehemenlen grenadiers zijn, met spaden gewapend, van hier naar de omstreken gezonden om de sneeuw op te ruitnen. De toestand van de Maas geeft reden tot ernstige ongerustheid. Men zal beproeven het ijs met behulp van dynamiet op te ruimen. Twee doktoren uit Nancy hebben Zaterdag in de Parijsche Academie van geneeskunde de resultaten medegedeeld van hunne proefnemingen met een nieuwe en zeer eenvoudige methode om tering te genezen. Uitgaande van het bekende feit, dat geiten niet vatbaar zijn voor die ziekte, hebben zj bloed van die diereu overgebracht in de aderen van verscheiden teringlijders, en zij ver- klaren, dat die proefnemingen uitstekeud zijn Of dit middel bij algemeene toepassing practisch zal blijken te zijn, weten wij niet, maar uit al wat in de laatste maanden bekend is geworden, blijkt wel, dat allerwegen getracht wordt om middelen te vinden, teneinde de verraderlijke tering met succes te bestrijdeu. Trekking van Dinsdag 20 Januari. 5de klasse. Sde lijst. Pryzen van f 100 en daar boven. No. 2150 10000. No. 3415 5000. No. 2549 2666 4665 5306 6076 9707 1000. No. 5377 7757 17080 400. No 6201 17058 18189 20468 200. No. 1741 16990 17477 20093 f 100. Prijzen van 70. 438 2734 4869 6767 8644 11249 13132 15650 452 2740 4874 6834 546 2774 4911 6859 624 2802 5047 6956 712 2807 5107 6989 758 2963 5128 6997 1083 2970 5172 7005 1247 2976 5264 7048 1291 3227 5305 7062 1343 3471 5386 7144 1522 3512 5441 7405 1651 3565 5492 7579 1653 3575 5499 7654 1871 3726 5562 7732 1882 3852 5568 7740 18582 8809 11385 13167 15099 18701 9086 11518 13172 15711 18822 9313 11524 13319 15819 18893 9398 11533 13341 15949 18915 9536 11546 13626 16164 19103 9606 11722 13744 16588 19184 9654 11810 13873 16593 19243 9717 11846 13971 16614 19253 9783 11957 13993 16948 19331 9878 12085 14026 17099 19407 9816 12130 14089 17174 19547 9827 12137 14255 17682 19937 9886 12439 14301 17788 20009 9935 12524 14331 17945 20184

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 2