Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen. sdss No. 2682. Zaterdag *24 Januari 1891. 31e Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: FEUILLETON 2) ter \i:rzE\srui: (oi rwt. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per postYoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonueert zicb bij alle Boekbandelaars, Postdirecteuren en Brieven- busboaders. ADVERTENTIEN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Uit blad vernehijnt Dluadag- en Vrijdagavond bij den ultgever P. J. VAN DE SANDE te Ter Neazen. Ir'olitieli Overzicht. De Keizer van Duitschland heeft Maandag ochtend ten S ure de stad Hannover overrompeld. Niemand verwachtte hem en dadelijk na ziju aankoinst begat hij zich naar de kazerne oin het garnizoeu te alarmeeren. De Keizer zon volgeus het vastgesteld reisplau eerst 's namiddags zijn gekoinen. De schatrijke Pruisische oud Minister Lucius heeft zich, na de scherpe afkeuring, die over hem in den Landdag en in de dagbladen is uitgesprokeu bewogen gevoeld het bedrag der hem vroeger in in het geheim kwijtgescholden belasting, ruim 30,000 Mark, ter beschikking van den Keizer te stellen. Een blad meent te weten, dat de Keizer dit geld zal besteden voor het bouwen eener kerk, hetgeen den heer Lucius doe! voorkomen als een berouwvol zondaar, die den hemel wil verzoenen. Uit Weenen wordt bericht, dat de Turksche gezant Sadulah Paha een zelfmoord heeft gepleegd. Toen zijne beambten dien dag op het gewone uur op het bureau kwamen, bemerkten zij een sterke gaslucht. Bij onderzoek vonden zij den gezant op de fauteuil in de badkamer, alwaar hij de gasbuis met eene guttapercha buis had verbondeu en door het inademing van gas bewusteloos was gevoudeu. Tevens bemerkte men aan zijn hals keuteekenen van pogingen tot verworgiug en vervolgens vond men ook een koord, waarmede hij het scheeu te heoben beproefd. Als vermoedelijke aanleidiug tot deze wanhopige daad wordt voorgegeven, dat hij door het verhuizeu naar eene nieuwe woning reeds zwaar- moedig was geworden en vervolgens uit Konstan- tiuopel bericht had ontvangen dat zijne vrouw zwaar ziek en zijne meest geliefde dochter krankzinuig was geworden. Latere berichten melden dat de algemeen beminde muzelman overleden is aan de gevolgen. In Rusland duurt de jodenvervolging voort en de ongelukkigen hebben van den tegenwoordigen Czaar niets te hopen. Een rijken en geleerden jood was het met moeite gelukt een uitvoerig memorandum over den toestand der Russische joden ter kennis van den Czaar te brengen. In dit stuk werd er op gewezen, dat het in Ruslands eigen belang was dat de vervolgingeu ophielden. De Czaar las het stuk met aandacht door, en schreef toen op den rand Dit memorandum is op zeer opmerkelijke wijze geschreven. Het bevat zeer afdoeude gronden, het wordt nu en dan wel- sprekeud, en het brengt feiten aan het licht welke zeer bedroeveud zijnmaar wij mogen niet ver- geten, dat het de joden zijn geweest, die onzeu Heer hebben gekruisigd en zijn kostbaar bloed hebben vergoten. Armzalige toepassing van de leer des grooten Nazareners Er werd geklopt. Haastig pakte de jonkman de voorwerpen van de tafel bij elkaar in den tasch, sloot die en riepBinnen De binnentredende was een kruier, die van tijd tot tijd voor Felix boodschappen deed en daardoor op vertrouwelijkeu voet werd behandeld. Ah, ben jij het, Schreuder? riep hij hem te gemoet. Je komt goad van pas. Daar ligt het bewuste en hij wees op den reistasch. De tasch kan je er ook wel laten blijven. Goed mijnheer, zei de man, die de bedoeling wel begreep. Hoeveel moet ik meebrengen Ik heb tachtig a negentig gulden noodig, breng je meer, dat kan geen kwaad. En op jou naam hoor, zeide hij een weinig kleurend. Natuurlijk, dat doe ik altijd, mijnheer, antwoordde de kruier trouwhartig en vertrok met de tasch. Zoodra deze pijnlijke aangelegenheid was afge- daan, kwam de jonge kunstenaar weer in goeden luim. Hij ging in zijn atelier en boetseerde daar een vrouwenhoofd, dat bijzonder gelukkig uitviel, het geleek sprekend opraad eens Hij liet zich in zijn arbeid niet storen door de terugkomst van den trouwen kruier. De Duitsche Rijksdag heeft besloten het voorstel der liberalen en sociaal-democraten tot afschafhng of verlagiug der graanrechten naar de begrootings- commissie te verzenden en verwierp daarua het voorstel-Richter met 210 tegen 106 stemmen. V<56r het voorstel stemden de Duitsch-vrijzinnnigen, de sociaal-democraten en de volkspartij. De werkstaking van de beambten der beide groote Schotsche spoorwegen duurt voort. De direction hebben bekend gemaakt, dat zij zich zonder de werkstakers zullen behelpen. Zij hebben toegegeveu, dat er rechtmatige grieven bestaan, maar willen daarin eerst verbetering brengen, wauneer de beambten hunnen arbeid zullen hebben hervat. Uit Madrid wordt gemeld, dat de te Olst in hechtenis genomen persoon niet Padlewski is, maar een zekere Gaberg of Caberg, een Belg van afkomst. Vroeger werd hij herhaaldelijk in Erankrijk veroordeeld wegens oplichterij. Na ziju straftijd volbracht te hebben, nam hij dienst bij het vreemdeulegioen, waaruit hij spoedig wegge- jaagd werd en naar de Spaansche grenzen ge- bracht is. De Parijsche politie is van meening, dat de man zich voor Padlewski uitgegeven heeft in de hoop naar Frankrijk terug te zullen worden gebracht. Wismann, de Duitsche rijkscommissaris in Oost- Alnka, is plotseling door eene ernstige zenuwziekte aangetast. De Duitschers hebben de woudvesting van Mackemba aangetast, doch werden teruggesla- gen. De bekende Tippo-Tibdie te Zanzibar verwacht werd, heeft zijn geheelen voorraad ivoor achtergelaten te Oenyayembt, bij gebrek aan dragers. Emm-pacha onderviudt dagelijks vijandelijkheden van Arabieren en auderen. Velen zijn bezuiden het Victoriameer gedood. De handel staat stil, de in- en uitvoer tus-chen de Duitsche kustlanden en Zanzibar hebben bijna opgehouden. In Amenka is 't nog verre van rustig. Het geheele kamp der Indianen is outruimd en naar het agentschap van Pine-Ridge overgebracht. Er wareu 4000 man, die volgens afspraak hunue wapenen overgaven. Generaal Miles acht den oorlog afgeloopen. Men meent echter, dat vele wapenen verborgen zijn. Miles gaat met de vooruaamste hoofdeu der Sioux naar Washington, opdat zij president Harrison hun grieven mededeelen. Onder- wijl zullen de Indianen onder streng toezicht blijven van de troepen der Unie. Bij besluit van den Minister van Waterstaat enz. is bepaald dat het letlerteeken voor schepen, schuiten of booten, in Nederland tehuis behoorende en die tijdelijk of voortdurend de zeevisscherij, van welken aard ook, hetzij buiten of in de zeegaten, hetzij in Geld als water, mijnheer, riep deze hem reeds op den drempel toe en legde toen een bankbiljet van driehonderd gulden voor hem op de tafel. Wat is dat? Zoo veel geld? Dat had ik niet gedacht, sprak de beeldhouwer verwonderd, stak daarop het bankbiljet in zijn zak en liet den kruier met een ruime belooning gaan. Het uur der bezoekeu was aangebroken. Felix had zich gereed gemaakt, het rijtuig stond voor de deur. Nu de waaier nog sprak hij tot zich zelven en wilde hem bij zich steken, maar die lag niet meer op de plaats, waar hij hem had neergelegd. Felix zocht overal, hij wierp alles door elkaar hij keek alles voor de tweede maal na de waaier was nergens te vinden. Hij moet er zijn. Er is niemand bier geweest, dan de oude Schreuder, en dat is een eerlijke kerel. Hij keek op zijn horloge. Och hemel, al zoo laatIk moet weg, anders kom ik te laat. Maar geef ik het voor goed op, morgen zou het reeds belachelijk zijn. Vluchtig bekeek hij nog even voor den spiegel zijn kleeding en stapte toen in het rijtuig, dat hem in draf naar het huis van mijnheer Hansen bracht. Onder weg onderdrukte de beeldhouwer met geweld het gevoel van ontevredenheid, dat telkens de Zuiderzee, uitoefenen, zal ziju voor Arnemuiden ARM; Boschkapelle B KBreskens B R Bronwershaveu B fi Bruinisse BRU; Clinge C L N Graauw G R A Haamstede H S Hoofd- plaat HP; Middelburg MG; Ter Neuzen NZ; Nieuw Vosmeer N V Tholen T H Veere V E Vlissingen V L I en Yerseke Y E. In de Woensdag gehouden vergadering der Tweede Kamer was in de eerste plaats aan de orde de interpellatie van den heer Tak van Poortvliet, die overlegging verzocht van de tusschen de vreeuide mogendheden en Nederland gewisselde stukken betreffende de Congo—kwestie, welke overlegging door den Minister van Buitenlandsche zaken spoedig werd toegezegd. Daarna werden de beraadslagingen geopend. Bij Hoofdstuk XI (onvoorziene uitgaven) werd het algemeen debat over de Staatsbegrooting gevoerd. De heer Farnecombe Sanders laakte het stand- punt door onze regeering op de Brusselsche conferentie ingenomen. Waar onze gezant te Brussel reeds vroeger toegaf, dat wijziging van artikel 4 van het Berlijnsche tractaat mogelijk was, achtte hij een uitstel van 6 maanden niet gerechtvaardigd Zijns inziens waren onze belangen beter behartigd door het bedingeu van audere voordeelen voor onzen handel. Ook met het oog op de Afrika-politiek achtte hij verzet niet gewenscht. De heer Boreel sloot zich in hoofdzaak bij het betoog van den heer Sanders aan en vroeg waarom de regeering in December niet tegen 's lands belang achtte, wat zij in Juni van datzelfde jaar daarmede wel in strijd oordeelde. De heer Rutgers van Rozenburg slelde in het licht, dat de Congo-staat handel drijft op een manier, die de concurreutie voor den particulieren handel onmogelijk maakt. Ook hij gispte de houding der regeering in deze aangelegenheid, die onver- antwoordelijk had gehandeld, onze eer versmeten en belangen verwaarloosd heeft. De heer Hartogh kriliseerde het algemeen re- geeringsbeleid. De regeering hield niet haar beloften en de regeeringspartij evenmin, althaDS in het parlement. De Minister van Buitenlandsche zaken is ge- bleken on berekend te ziju voor zijn taak. De Minister van Marine was geen hoofd van zijn departement geweest. Wat het algemeen beleid betreft, belasting, kiesrecht en arbeidswetsherziening zijn uitgebleven slechts kleine regelingen kwamen tot stand. Toch is hervorming een dure plicht. De tijdgeest brengt die mee. Scheiding tusschen hervormingsgezinden en conservatieven is onver- mijdelijk. Sociale hervorming moet de grondslag worden van elke politiek. De heer Seyffardt wees er op, dat in het driejarig bestaan dezer regeering niets is gedaan tot verbetering der defensie. bij hem opkwam over de noodlottige verdwijning van den kosibaren waaier. Hij troostte zich met de gedachte, dat het ding onmogelijk geheel weg kon zijn, aileen door zijn haast en opgewondenheid had hij het niet kunnen vinden. Maar wat zou hij ziju aangebedene Margareta zeggen, als zij naar den waaier vroeg Zou zij niet denken, dat hij achteloos was geweest met een voorwerp, dat haar handen zoo dikwijls hadden aangeraakt? En dat was toch volstrekt het geval niet Had hij het kleinood niet beschouwd als een schat Maar zou hij Margareta wel te zien krijgen En hoe zou dan haar houding tegenover hem zijn Hij een arm kunstenaar zij de verwende lieveliug van rijke oudersHij had zichzelven omhoog gewerkt en daardoor een gevoel van eigenwaarde verkrege dat hem tot pantser diende tegen onrechtvaardige geringschatting, doch nu voelde Felix met elk oogenblik zijn hart sneller kloppen. In zijn neerslachtigheid kwam nu eerst bij hem de gedachte op, dat haar plotseling verdwijnen gisteravond misschien niet toevallig was geweest maar dat het lieve meisje hem door het achterlaten van haar waaeir een beter voorwendsel voor een bezoek had willen geven. Dat hij daar niet reeds veel vroeger aan gedacht had. Hij verwenschte zijn onhandigheid, die hem zoo'n slecht gebruik deed maken van het aange- boden middel. Te gelijker tijd voelde hij echter zijn moed wassen door dit kleine teeken van te- Het algemeen debat over de Staatsbegrooting voor 1891 werd gisteren voortgezet. Door den heer Van Kerkwijk werd gewezen op de uitbreiding, welke het Militair Huis des Konings in de laatste jaren heeft ondergaan en drong op bezuiniging daarvan aan. De heer Van Bylandt verdedigde het beleid van den Minister van Binnenlandsche zaken tegenover de aanvallen, welke dit te verduren had. Waar men, inzake de Congo-quaestie nog onbekend was met de pressie, welke op onze Regeering is uitge- oefend, mocbt men den Minister het vertrouwen niet opzeggen, De verdediging van den Minister van Oorlog werd door den heer S. v. d. Oye op zich genomen. Hij protesteerde tegen het verwijt, dat deze werke- loos zou ziju gebleven en zette zijn denkbeelden uiteen omtrent het opperbestuur van het leger. De nooden des volks, die volgens den heer Dome- la Nieuwenhuis eerder de aandacht vragen dan Congo- en audere quaesties, vonden in hem een warm verdediger. Hij wenschte, dat de kamer, in navolging van Frankrijk, een crediet zou geven om de menschen, die in dezen barren winter zooveel kommer en ellende lijden te helpen. Voorts kwam hij terug op de interpretatie, door den Minister van Binnen landsche zaken gegeven aan de wet en het recht op vergaderingen. De dankbetuiging, door den Minister den burgemeester van Enschede toegezonden noemde hij brutaal. Door den heer Tak van Poortvliet werd der Regeering verweten, dat zij haar prograrama niet is nagekomen en van al de toegezegde hervor- mingen na de grondwetsherziening weinig of niets is tot stand gekomen. Hij hoopte dat, eene vol- gende regeering meer rekening zou houden met de behoeften des volks en zou trachten de grondwet niet langer tot een doode letter te makeu. De heer A. van Dedem bestreed de heeren Hartogh en Tak, verdedigde de regeering die onmogelijk in 3 jaar tijds alles kon doen en de meerderheid, die trouw blijft aan het programma. Zijn balans wijst een groot voordeel aan voor deze regeering bij vorige, liberale regeeringen. Hij uoernt alle wetten op, die zijn aangenomen of voorbereid o. a. de schoolwet, die een eind maakte aan den schoolstrijd. Hij brengt lof aan de werk- kracht van deze regeering. Alleen op de financieel gebied had hij meer werkzaamheid gewenscht. Kiesrecht-herziening zal hij met vertrouwen af- wachten. Herziening tarieven in fiscalen zin is noodig, ook kamers van arbeid. Belasting op roerend vermogen is gewenscht. Armoede zal altoos bestaan al regeerden de sociaal-democraten. De heer Seret sloot zich bij die verdediging aan. De regeering trad onder ougunstige omstandig- gemoetkoming, ofschoon hij er bijna niet aan durfde gelooven. In deze stemming schelde hij aan. Hij werd binnengelaten en vrieudelijk ontvangen door de vrouw des huizes, aan wie hij gisteren was voorgesteld. Ook Margareta kwam in de kamer en beantwoordde zijn tamelijk verlegen compliment metonbeschroomde lieftalligheid. Zelfs de oude heer Hansen kwam een oogenblik binnen. Door de ongekunstelde manier, waarop alien zich bewogen, gevoelde de jonge kunstenaar in dezen kring weldra alle beklemdheid wijken, iets dat hij vooral aan Margareta's manier van doen te danken had. Hij gevoelde zich hier zelfs zoo te huis, dat hij veel langer bleef dan eigenlijk voor zulk een bezoek passelijk was. Niettegenstaande dat kreeg hij bij het afscheid van de vrouw des huizes de vergunning den wekelijkschen ontvaug— avond van de familie te mogen bezoeken. Wat was natuurlijker dan dat de kunstenaar bij zijn terugkeer naar huis in opgeruimde stem ming was. Die vroolijke stemming werd in de eerstvolgende dagen slechts door een omstandigheid gestoora. De waaier was namelijk nergens te vinden. Tevergeefs had hij in alle mogelijke hoeken van zijn atelier en van zijn kamertje gezocht, te vergeefs had hij er anderen naar gevraagd, te vergeefs had hij een belooning uitgeloofd voor het terugbezorgen -

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 1