Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen. No. 2679. Woensdag 14 Januari 1891. Binnenland. 31e Jaargang. Naar het armhuis? ABONNEMENT: advertentiEn. FEUILLBTON TER IEEZENSCHE (OURAM Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika l,32f Men abonueert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- busboaders. Van 1 tot 4 regels/0,40. Voor elken regel rneer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel vermiDderden prijs. Hit blad ver»chl|nt UlnHdng- en VrtJdajravoud bij den nitgever P. J. V M BE SANDE te Ter Neazen. F»olitielz. Overzicht. Het bericht van de Independance beige dat tusschen Engeland en Oostenrijk een geheim verdrau is gesloten, waarbij aan laatsigenoemd rijk wordt toegestaan zich meester te maken van Salomki, mils het Engelands politiek in Armenie en Euypte ondersteunt, vindt, behalve bij eukele Frausche en Russische bladen, weinig geloof. Het wordt vermoed, dat het bericht uit Peters burg atkomstig is, want in den laatsten tijd houdt men zich daar druk bezig met het Balkan schier- eiland, dat volgens de verklariug van een Russischen politie-generaal wemelt van nihilisten. Hetzij on zich tegen hen deu bijstand van Turkije te verzekeren, heteij, hetgeen waarschijnlijker is, om het wantrouwen van den Sultan tegen het drievoudig verbond op te wekken, worden zulke berichten uitgestrooid. De sultan moet worden overtuigd, dat van de westersche mogendheden geen heil voor hem is te wachteu, maar dat zijn ware vriend Rusland is. Keizer Wilhelin heeft zijn 60jarigen Minister voor telegrafie en posterijen, Dr. Stephan, zijn poitret geschonken met het opschrift.//Aan het einde der negentiende eeuw wordt de geheele wereld beheerscht door hetverkeer. Dit verbreekt de slagboomen, waardoor de volken worden ge- scheiden, en bevordert het aanknoopen van nieuwe betrekkingen tusschen de volken." Aan den ouden heer op Friedrichsruhe richtte Z. M. de gebruike- lijke beleefdheidsfor in u le, als reponse op een dito, den 1 Januari van den ouden afgedankten staats- dienaar ontvangen. Nil de Toukinees in Frankrijk weer op den troon is, begiut ook de belangstelling in Achter- Indie te winnen. Tonkin zit vol steenkolen zegt men; Tonkin zal het geheele oosten van die brandstof voorzien leve de Tonkinees leve Jules Ferry Kort geleden was t //lvruis hem Zoo zijn de Franschen zoo zijn de menschen. De Engelsche Lords beginnen met krachtige hand de etlende in Ierland te bestrijdeu op initiatief van Lord Balfour. Bravo Met de werkstaking onder de machinisten en stokers op de spoorwegeu in Schotland is 't nog lang niet in het reiue. Drie- maal werd beproefd treinen te doen outsporen, welke door het nieuwe of weer aangenomen perso- neel werden bediend. Een groot stuk steen was op de lijnen gelegd, maar de sneltrein had gelukkig kracht genoeg om deu steen te verbrijzelen. De reizigers ontkwamen alzoo het gevaar om in een afgrond te vallen. Onder beschermiug der politie gaan de justitie-beambten voort de werkstakers uit de woningen der maatschappij te verwijderen. Ernstige onlusten hebben plaats gevonden te Motherwell in Schotland. Talrijke mijuwerkers kwamen de uit te leiden peisonen te hulp. Eene menigte van 2) Zoo waren dan Frank en Martha, behalve met de zorg voor hun eigen kroost, ook met die voor den ouden, hulpeloozen man belast. En hij was werkelijk een last, ofschoon de echtelieden het niet voor elkander wilden bekennen. Hij was een dure kostganger, want hoewel hij niet veel at, en zich met een bescheiden bed in de slaapkamer der kin- deren vergenoegde, zoo had hij toch de met zijn omstandigheden weinig passende gewooute, sterk te snuiven, terwijl hij een flink glas bier des morgens volstrek niet kon missen. Niettemin kwam er nimmer een klacht over Frank's of Martha's lippen, tot dat de toename van het huisgezin iederen penning een hoe langer hoe grooter waarde verleende. De crisis kwam op dien avond, toen Erank tot zijn vrouw de vraag richtte Wat moeten we beginnen Gij behoeft niet langer voor hem te zorgen. autwoordde Martha met zwakke stem. En terwijl de oude man, onbewust van hetgeen er besproken werd, in den armstoel zat, werd met bezwaard hart en onder veel tranen van Martha besloten, groot- vader den volgenden dag naar het armhuis te brengen. Het besluit was genomen, en nog sliep groot- 20,000 lieden verzetten zich tegen den schout, die geholpen werd door de politie en de huzaren. Hij moest de wet op de muiterij voorlezen, waarna de huzaren de straten schoonveegden, waarbij velen gewond werden. Te Hamilton hebben 1200 mijn- werkers besloten het werk te staken, tot de eischen der sooorwegbeambten zijn ingewilligd. John Burns, de bekeude socialist, is naar Schotland vertrokken om het heillooze spel te steunen. Eenige joden te San Francisco hebben een fonds van 50000 pond bijeengebracht tot ondersteuning van huune in Rusland vervolgde geloofsgenooten. Zij willen in Mexico een millioen acres land koopen, dit in kleine stukken verdeelen, en daarop kolonien vestigen van uit Rusland verbannen joden. De acre kost in Mexico niet meer dan een dollar. Een staaltje van schending van het volkenrecht, dat alle perken te. buiten gaat, geeft ons de Russische politie weder. Ziehier. Den 24 Dec. kwam een Bulgaarsch ingenieur Lutzki te Kon- stantinopel aan. Hij was van Sofia geroepen door vervatschte brieven en telegrammen en tegelijkertijd bij de Turksche overheden aangegeven als samen- zweerder. De Turksche politie had dientengevolge last ontvangen hem bij zijne aankomst te arresteeren en naar de gevaugenis te brengen. Doch terwijl de politie—beambten hun plicht vervulden, kwamen eensklaps een aantal onbekenden het stationsplein op, ontnamen den Turken hun gevangene en wilden dien wegvoeren. De Turken maakten zich gereed om hun prooi te verdedigen, doch toevallig was een hooggeplaatst Turksch beambte in de buurt, die hun bevel gaf heen te gaan. De onbekende aanvallers knevelden Lutzki, en brachten hem naar het Russisch schip Nahimon, dat dadelijk daarop het anker lichtte en den buitgemaakten gevangene naar Batoem voerde. Van Russische zijde wordt beweerd, dat Lutzki nihilist is en tevens wordt hij beschuldigd medeplichtig te zijn aan het spoorweg- ongeluk van Borki. De N. Freie Presse heeft na een oi.derzoek verklaard, dat Lutzki voor tien jaar in Bulgaarschen dienst is getreden en sedert dien tijd met weer in Rusland is geweest. Maar afgezien van dit alles, blijft het de vraag, die geheel Europa aangaat, of vreemde gerechtsdieuaars op klaarlichten dag in een vrij land op de menschenvangst mogen uitgaan. Zoo ja, waar blijft dan het volkenrecht? Rusland dient ter verantwoording geroepen te worden, als het recht nog door de groote mogend heden in bescherming wordt genomen. De Minister van financien heeft beslist dat verplaatsing van ambtenaren, gevolg van bevor- dering, niet is te beschouwen als verandering van woonplaats in 's rijks belang, zoodat wegens zoo- vader in zijn armstoel rustig voort. Geen van beiden had den moed hem te wekken. Zij vreesden dat de oude man hun gedachten door de duisternis van den nacht op hun schuldig gelaat zou kunnen lezen. Ik kan het niet vertellen, zeide Frank, terwijl hij een pijp aanstak en de deur uitging. Even weinig was Martha daartoe in staatzij ging in de scbaduw zitten, zoodat de zwakke oogen van haar vader haar niet konden bemerken en wachtte tot hij zou ontwaken. Martha, riep de oude op eens, waar zijt gij Kom eens bier en laat ik u vertellen, wat ik droomde. Ik droomde van den ouden tijd, toen gij alien nog thuis waart. Ik droomde, dat ik met u alien om den grooten tafel zat, waar een heerlijk Kerstmaal, een gebraden gans op tafel stond. Daarna zag ik in mijn droom, hoe gij naar het huis van den ouden domine werdt gebracht en hoe gij daar tweejaren in dienst bleeft. Toen droomde ik, dat gij terug- kwaamt, en hoe wij in ons rijtuig naar Hamstead reden, hoe Frank tot ons kwam, om, gelijk hij meermalen deed, mij vijf pond ter leen te vragen, en hoe ik ze hem gaf. Maar wat scheelt u, Martha? Gij weent toch niet? Arme, oude man hij kon niet denken, welke doornen hij zijn kind in het harte dreef. Martha weende zij zocht haar tranen voor hem te ver- bergen en zeide hem vriendelijk, dat het tijd was om naar bed te gaan. Zij nam hem bij de hand, leidde hem naar de slaapkamer en hielp hem te bed. danige verplaatsing geen reis- en verblijfkosten volgens het kon. besluit van 5 Januari 1884 in rekening gebracht kunnen worden. De Minister van financien heeft te kennen gegeven dat leeftijd alleen nog geen reden is om een kommies bij de directe belastingen, invoer- rechten en accijnsen van bevordering uit te sluiten, en ook ambtenaren boven de 55 jaar daarvoor in aanmerking kunnen komen, wanneer zij, wat gedrag en ijver betreft, als //goed" gesignaleerd staan, en hun lichaamsgestel en hunne geschiktheid van dien aard zijn, dat zij kunnen gerekend worden nog minstens een tweetal jaren hun dienst op dezelfde wijs te kunnen vervullen. De Ned. Heidemaatschappij is voornemens aan elk van haar afdeelingen een aantal uit Amerika ingevoerde stekken van den zoogenaamden Canadaschen populier aan te bieden ter uitdeeling onder de leden. Het bestuur werd daartoe in staat gesteld door het Departement van Landbouw te Washington, dat 500 zulke stekken aan de Maat schappij ten geschenke zond, terwijl de directeur over eenigen tijd 5000 stekken hoopt te ontvangen, welke voor rekening der Maatschappij in Amerika zijn aangekocht. Het toenemende versterf, dat zich sedert geruimen tijd in ons land onder de populieren vertoont, zal wellicht door den invoer van nieuw pootsel kunnen worden bestreden. Op de rivier te Rotterdam tot zee was Za- terdag slechts eenig licht drijfijs, dat de buiten- landsche scheepvaart zeer weinig hindert. Er was veel drijfijs in de Maas, vooral in de richting van boven de rivier, dat hoofdzakelijk veroorzaakt werd doordien de ijsploeg van de Blauwe Ster het ijs had losgemaakt tot aan Slik- kerveer. A1 het ijs dat in zee dreef is tegen den Scheve- ningschen wal teruggekomenmen veronderstelt echier dat de vloed de massa weder naar zee zal voeren. De stoomboot Lekkerkerk heeft het plan om den dienst tusschen Rotterdam en Slikkerveer te openen, moeten opgeven, en is hedenochtend weder in de haven gekomen. De stoombooten Zeeland en Vooruitgang zijn buitenom naar Hellevoetsluis en Middelharnis vertrokken. De telegraaf II kwam uit de Wijnhaven naar buiten, om te laden. De aanvankelijke pogingen om de vaart tusschen Delft en Schiedam te heropenen door het maken van een slop in het ijs zijn mislukt. Zaterdag- morgen zou het werk aanvangen. Een twee honderd- tal werklieden toog des morgens om vier uur op weg, ora even buiten Overschie het ijs open te maken. Na allerlei oponthoud als de onvol- doende voorraad gereedschappen enz. kon eerst te halt elf met den ar'oeid worden begonnen, welke Toen Martha weer iu de huiskamer was, stak Frank schuchter het hoofd naar binnen, en vroeg Hebt gij hem naar bed gebracht Ja, zuchtte Martha. Denkt gij, dat hij er iets van bemerkt Niet het geringstearme oude vader! Natuurlijk niet, Martha, hoe zou hij kunnen droomen, dat wij zoo slecht zijn. Maar heeft hij niets gezegd O, ja. Hij zeideGod zegene u, Martha en Hij zegene Frank voor al de liefde en vriendelijkheid jegens mij. Dat was te veel voor den goedhartigen Frank. Met het gevoel, als stonden zij aan den vooravond van een groote, weloverlegde misdaad, zocht het echipaar eindelijk zijn rustplaats op. Den volgenden morgen hielp Martha haar ouden vader onder verborgen tranen zijn Zondagskleeding aanlrekken, hetgeen hem aanleiding gaf tot de vraag of het Zondag was. Martha kon niet antwoorden. leder woord, dat de oude man sprak, was haar een steek in het hart. Gedurende het ontbijt kon Martha noch Frank den ouden grootvader aanzien. Nadat dit was geeindigd, zeide Frank zoo vroolijk als slechts mogelijk wasGrootvader, wij gaan van daag eens een wandeling maken. Dat viud ik aardig van u, Frank, antwoordde de oude opgewekt, recht aardig. Nu, kom dan grootvader, hier is uw hoed en stok. tot vier uren werd voortgezet. Men was toen zoo onbeduidend weinig gevorderd dat de aannemer het hopelooze zijner taak inzag en zijn personeel ontsloeg. Het werk is daarna vanwege de Ned. Gist- en Spiritusfabriek en de Oliefabriek opgevat, en naar het zich laat aanzien met groote kans op succes. Zaterdagochtend hebben twee personen te voet een reisje naar Willemsdorp gedaan, over het ijs beueden de spoorbrug, iets wat sinds menschen- heugenis niet is voorgekomen. Het Hollandsch Diep heeft aan beide zijden eene breede zoom ijs, waarop druk word schaatsen gereden terwijl het midden der rivier nu eens geheel met drijfijs is bedekt, dan weer geheel open water vertoont, waaruit hier en daar een hooge ijsberg opsteekt. Wat te voorzien was, is met het invallende gier- tij gelukkig met den nachtvloed gebeurd. de ijsvlakte over de Zijpe, waarop zich Woens dag en vooral Donderdag honderden wandelaars bewogen, is opgebroken en her- en derwaarts drijvende. Zaterdag kwam te Zierikzee aan de stoomboot de Zierikzeesche Koophandel, de eenige boot die de gemeenschap nog onderhoudt tusschen Zierikzee en den vasten wal. Om negen uur des morgens uit Vlissingen vertrokken, kwam de boot om onge- veer 1 uur aan het hoofd aan, alzoo na eene reis van slechts 4 ureu. Zoowel te Vlissingen als in de Roqmpot was veel zwaar drijfijs, nergens blank water. Te Middelburg, Vlissingen en Veere ligt zeer veel goed voor Zierikzee, doch dat moet wachten tot de spoorboot weder in de vaart komt. De schroefstoomboot de Schelde heeft getracht eene reis naar Rotterdam te doen, buitenom, doch is hierin niet geslaagd. Groote ijsbergen ter hoogte van 30 a 40 voet liggen nabij den oostelijken zeedijk van Tessel opgehoopt. Behalve de postvletten kwamen aldaar Zaterdag twee particuliere vletten met koopmansgoederen over. Er werden o. a. vier vaten petroleum aan- gebracht, waaraan groote beboefte is. Door 's rijks waterstaat zijn peilingen op de Waal gedaan, waaruit bleek, dat het blanke ijs in de later toegevroren wakken, eene dikte had van 50 a 60 cM. Het drijfijs zit natuurlijk nog veel dikker op elkander geschoven. Geen wonder dan ook dat men de rivier per as met de zwaarste vrachten oversteekt. Als men de karren en wagens daar zoo rustig over dien gebaanden ijsweg ziet rijden, heeft men moeite zich voor te stelleu, dat men over eenigen tijd daar weer stoombooten en schepen zal zien varen. Er is te Noordwijk a/Zee zooveel ijs op het strand en in zee, dat de oudste inwoners zich niet herinneren zoo iets ooit meer beleefd te hebben. O, ik ben gereed, Frank, geheel en al. Maar wat is er toch met u, Martha Martha omhelsde haar vader innig en kustte hem. Vaarwel, vader, riep zij met aandoening, vaarwel 1 Zij had zich voorgenomen niet bijzonder afscheid van hem te nemen, doch zij kon haar gevoel op dat oogenblik niet beheerschen. Maar Martha, zeide de oude man, wij gaan toch niet over de zeewij komen spoedig terug, niet waar Frank Wij gaan niet ver, grootvader, antwoordde Frank. En komen spoedig terug, ging de oude man voort. Ja zeker, grootvader, murmelde Frank, wien de woordeu in de keel stokten. Vrouw Martha fluisterde de kinderen in hun grootvader de hand te reiken, hetgeen zij, ver- wonderd over de ongewone en onbegrijpelijke ce- remonie, stilzwijgend deden. Voor den ouden man was alles even raadselachtig als voor de kinderen. Hij wilde weten, of bet soms iemands verjaardag was. Frank kon niet antwoorden; zijn hart was te vol. Zonder een woord meer te spreken, nam hij den oude bij de hand en leidde hem buiten het huis. Martha stond aan de deur en zag hem door haar tranen na. Het armenhuis was op geringen afstand van Frank's woning verwijderd, maar het was toch voor den ouden man, die reeds gebrekkig was, een lange reis. Ontelbare malen liet hij zijn stok

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 1