mi? 1 Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen. korporaal dapper. No. 2676. Zaterdag 3 Januari 1891. 31e Jaargang Binnenland. ABONKEMENT: FEUILLETON 2) RAVI Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per postVoor Nederland f 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32^ Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVEBTENTISN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Oil bind ver»chi|nt Ulnsdag- en Vrljdagravond blj den uitgever P. X. TAW E SANDE te Ter Neuzen. JPolitieLt Overzicht. Dezer dagen kwam een deputatie uit Straatsburg prins Bismarck een bezoek brengeu en werd door den gewezen rijkskanselier zeer hartelijk ontvangeu. Bij deze gelegenheid liet de prins zich, naar een correspondent van de Times meciedeelt, op belang- wekkeude wijze uit over de provincieu, die bij het Duitsche rijk zijn ingelijfd. Toeu prins Bismarck in 1842 een bezoek bracht aan Straatsburg zeide hij eens in een gesprek met een Franschmau »Dit heeft ons eeumaal behoord en moest ons weder toebebooren." De Franschman autwoordde ,/Dau zullen we de bajonet moeten kruiseu." »Wel," autwoordde prius Bismarck, #nous la croiserons." Duitschland, merkte de gewezen kanselier in den verderen loop van het gesprek op, kou alleen zulke landen annexeeren welke geheel noodzakelijk waren voor de veiligheid zijner grenzeu of die uit den aard zoo Duitsch zijn dat zij Duitsch zouden blijven zelfs, nadat de geheele militaire bezetting was terutcgetrokken. In de jareu 18K6 tot 1890 had men^ hem herhaaldelijk beschuldigd van een plan om Nederland bij Duitschland in te lijven. Hij had steeds geautwoord, dat iudien alle 4,000,00U Nederlauders hem op hunue knieeu kwamen smeeken hen in te lijven, hij dit niet kon of wilde doen, maar hun liever zelven zou overlaten het met hunne kolonien klaar te spelen. Wat Elzas Lotharingen betreft, alles gaat daar naar wensch, dank aan het wijs en staatkundig beleid van den tegenwoordigen stadhouder, wicus voorganger veldmaarschalk Von Mauteutfel ook wel zijn deugden had, maar toch vele aangelegen- heden niet goed verzorgde, als o. a. de opvoeding van meisjes, die voor toekomstige geslachten van zooveel belang is. Bismarck verklaarde dat hij nog altijd den zenuwachtig makeudeu invloed gevoelde van het overwerk, dat de leiding der hoogere politiek hem had bezorgd. Zelfs thans kan hij nu en dan niet slapen, als hij denkt hoe veel dingen anders hadden kunnen gedaan zijn. Toch was zijn tegenwoordige toestand nu hij niet meer als een vuurpijl door de kracht van braudend kruit werd opgestuwd en ter aarde vallen moestnu hij te lang van de landbouwzaken verwijderd was geweest om er nog belang in te stellen en niettemin tot het rustige landleven gedwongen werd niet te benijden. Prins Bismarck sprak verder over de moeilijk- heden die het verduitschen der heroverde provincieu had opgeleverd en vergeleek den nationalen aard der Franschen met dien der Duitschers. Voor de eerste had hij nooit afkeer, veeleer vriendschap en achting gevoeld, wegens hun beminnenswaardige Hij besloot, om dan maar liever zoo te blijven doorsukkelen, totdat zijn diensttijd verstreken zou zijn Kon hij voor dien tijd trouwen, dan zou hij in dienst blijven, maar was dat niet het geval, dan was zijn onherroeppelijk besluit, zijn geluk in den burgerstand te beproeven. Brrr. de burgerstand Hij kon er wel van rillen, als hij er aan dacht. Van zijn prilste jeugc heeft hij niet anders gekend, den het kazerneleven en dat zou hij dan dan moeten vaarwel zeggen. Wel zeer zwaar zou T hem vallen, den militairen stand te verlaten, doch zoo 't lot hem niet guustig was zou 't moeten gebeuren. Hij dacht er over na, hoe 't geluk hem zoo op eenmaal den rug had toegekeerd, want in neteliger omstandigheid dan nu, was hij uimmer geweest Wel kon hij nu z'n beurt laten voorbijgaan, maar dan zouden er waarschijnlijk jaren verloopen, voordat hij trouwen kon,want indien hij zich nu aan den voet der trouwlijst zetten liet,maar dat was immers onmogelijkmen kan dat niet doen als men geen meisje heeften nog langer zich te laten bespotten dat nooit!'' zei van Speyk. Niettegenstaande al die gedachten hem door het hoofd gaan, is zijn hand toch onophoudelijk eigenschappen en hun kunst om zich aangenaam te maken. Wegens de grensverandering waren de ranschen voor Duitschland lastige buren geworden, maar vereenigd zouden beide landen eene onweer- bare macht vormen. Dinsdag heeft te Boulogne de saraenkomst plaats gehad van Parnell en O'Brien, vergezeld van enkele andere vertegenwoordigers van Ierland. Het onder- houd heeft zeer lang, bijna den geheelen dag, geduurd en het wordt vermoed, dat geene overeen- stemming kon worden bereikt. Over een paar dagen zou het ouderhoud worden hervat. Het onderwerp van de onderhandeling was volgens de Daily News niet de politieke positie van Parnell maar alleen een geldkwestie Bij de firms Monroe te Parijs is een som van 44,000 p. st. gedeponeerd ten behoeve van de Iersche partij, welk geld zonder de haudteekening van Parnell en een ander niet kan worden gelicht. Het is evenwel haast niet denkbaar, dat depolitieke <westie niet is ter sprake gekomendaar nu O'Brien, naar het heet, het aftreden van Parnell als partijleider noodzakelijk acht, zal het wel onmogelijk zijn eene schikking te treffen. Want Parnell wil niet aftreden. Nog pas heeft hij in een manifest herhaald, dat de Ieren niet moesten gehoorzamen aan bevelen van Gladstone. „De nederlaag van Kilkenny," zeide Parnell verder, „is een trompet-siguaal om de gelederen te sluiten en den laatsten, grooten, uitersten strijd voor de zaak des vaderlands te wagen. De zaak van ierland wordt thans bedreigd door een ramp, die grooter is dais duizend dwangwetten, namelijk het strijkeu van de vlag der Iersche onafhankelijkheid voor vage beloften van Eugelsche staatslieden." Dat de scheuring in de Iersche partij en het- geen tot die scheuring heeft aanleiding gegeven, in Engeland de sympathie voor het streven naar home rule heeft getemperd, is o. a. geblcken bij de onlangs plaats gehad hebbende parlementsver- kiezing te Bassetlaw. Er moet nu weder eene vacature in het Parle- meut worden aangevuld en wel de plaats van een liberaal unionist, die Hartlepool vertegenwoordigde en plotseling is overleden. De liberalen hebben reeds een candidaat gesteld. De tegenwoordige eerste minister van Griekenland, Delyanms heeft de noodzakelijkheid ingezien zijn Heileenschen ijver te temperen, zoo zelfs, dat hij maatregelen heeft verordeud om een gewapenden terugkeer der Kretenser ballingen op hun eiland te verhinderen. Aan de bij kaap Sunion en kaap Matapan kruiseude Grieksche oorlogsschepen is bevolen, alle vaartuigen met wapenen en ammunitie, voor Greta bestemd, in beslag te nemen. Of midden in den winter aan een opstand in de met het schoonmaken der verschillende onderdeelen van het geweer bezig gebleven en ziet hij nu met tevredenheid op de blankheid van zijn wapen neder, dat in staat is om een geemploieerde der wapen - kamer ijverzuchtig te maken. Nu het leergoed een fliuke beurt gegeven en zijn kleeding nagezien. Nadat hij alles in orde gebracht heeft, staat hij in beraad om naar de cantine te gaan, maar hij schrikt er van terug en besluit op de chambree te blijven. Kamerwacht Present korporaal Kom eens hier en haal op deze snee brood een cent boter en een cent kaas, en het deksel van z'n menagie-keteltje nemende, zegt hij en hierin een cent koffie. Als hij de behoefte van zijn inaag bevredigd heeft, gaat hij naar zijn kistje, neemt een boek en zet zich onder de gaspit op een bank neder, Hij schijut te lezen, maar daar hij reeds vijf minu- ten op een bladzijde zit te stareu, is het vermoe- den gegrond, dat zijne gedachten elders zijn Onrust is op zijn gelaat te lezen en driftig opstaande het boek in het kastje werpende, trekt hij de kapot- jas aan, gordt den koppel om en verlaat de kamer. Daar kan ik 't niet uithouden, ik moet er maar uit, want 't is me binnen te benauwd, zegt hij in zich zelf en richt zijne schreden naar de wallen der slad. De wallen van weleer zijn in mooie wandelwegen herschapen dank zij de voortdurende zorgen van 't gemeentebestuur en den flinkeu steun van de goede gemeentenaren. woeste bergen van Creta wordt gedacht, wordt door sommigen betwijfeldanderen meeuen, dat let voor de enkele Grieksche oorlogsschepen zeer moeilijk zou zijn de kleine, vlugge vaartuigen te nemen, die wapenen overbrengen. Zoo zou 's mi nisters bevel niets anders zijn dan eene formaliteit om zijne verantwoordelijkheid te dekken. In de Woensdag gehouden zitting der Eerste Kamer werden de hoofdstukkeu der Indische be- grooting zonder beraadslaging of hoofdelijke stem- ng aangenomen. Bij de behandeling van Hoofdstuk I der Staats- begrooting zeide de heer Melvill van Lijnden, dat hij er in toestemt de algemeene beschouwingen over het Regeeringsbeleid tot in Januari uit te stellen. Hij vroeg alleen inlichtingen over het gebruik der benaming Koning of Koniugin naar aanleiding van den titel van hoofdstuk I Iluis des Konings. Minister Mackay deelde mede, dat bij de Re- geering in voorbereiding is een wetsontwerp, om in die gevalleu, waar dit wenschelijk of noodig is, den titel „Koning," in „Kouingin" te veranderen. Het hoofdstuk wordt daarua goedgekeurd evenals hoofdstuk Vila (Nationale schuld) en de aangeboden kleinere wetsontwerpen. De Nederlandsche Minister, geaccrediteerd bij Zijn Majesteit den Koning van Belgie heeft zijn handteekening geplaatst onder de congo-akte van 2 Juli. Naar wij nader vernemen, heeft de onderteeke- ning Dinsdag tniddag te 4 uren plaats gehad in het salon van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken, waar het anti-slavernij-cougres is gehouden, en in tegenwoordigheid van Prins de Chimag, Minister van Buitenlandsche Zaken, baron de Lam- bermont, en het bureau der conferentie. Tengevolge van de strenge vorst is het sedert eenige weken niet meer mogelijk geweest oesters te visschen op de perceelen in de Schelde, zoodat de voorraad oesters op 't oogenblik zoo goed als uitverkocht is. Te vergeefs bebben stoomschepen getracht de perceelen te bereiken, zoodat binnen enkele dagen geen oesters meer uit Zeeland zijn te verkrijgen. Het Leger des Heils te Amsterdam is voor- nemens, zoolang deze strenge winter aanhoudt zijn lokaal op het Rapenburg des nachts van 10 tot 7, goed verwarmd, open te stellen voor hen, die anders zonder dak zouden zijn. Men berekent, dat ongeveer tweehonderd personen aldaar een onderkomeu zullen kunnen vinden. Mocht het noodig blijken, zoo zullen ook de andere lokalen Schoone singels met opgaand geboomte, bleken den wandelaar, die een open oog heeft voor natuur- schoon, een waar genot. De boomen hebben voor grootste deel hun loof verloren en't zachte windje suist door 't dor gebladerte als eene waarschuwing, dat alles op aarde vergankelijk is. Dapper gaat langzaam voorwaarts en beschrijft als 't ware door zijn marsch een grooten cirkel rondom de stad. Het is een schoone avond. De sterren staan helder aan het uitspansel en verkondigen de onbeschrijfe- lijke grootheid van het heelal. De maan, die trouwe wachter onzer aarde, weerkaatst haar voile maans gezicht in de stadsgracht't schijut of zij Dapper op zijne waudeling vergezelt, want steeds ziet hij ter zijde van zich dat afbeeldsel van een Edamskaasje met hem gelijken tred houden, en eerst als de singel een bocht maakt neemt maan- lief van gem afscheid. Nu en dan gaat hem een kozend paar voorbij, dat hier naar rozengeur en maneschijn komt zoeken. Van al dat schoone merkt Dapper niets. Het is of zijn brein op 't oogenblik gesloten is voor alles wat den mensch te genieten gegeven is. Juist als hij de stad aan de noorderpoort weder binnen treedt, slaat de torenklok half negen en berekent hij, hoeveel tijd hem nog rest voor het avondappel Maar wat zal hij nog op straat doen Hij loopt toch met z'n ziel onder z'n arm en daarom slaat hij den weg in, die recht- streeks naar de kazerne leidt, het besluit nemende, maar naar de kooi te gaan. Bij de kazerne den hoek eener straat omslaande, wordt hij eensklaps in de Gerard Doustraat en op de Lijnbaansgracht voor hetzelfde doel opengesteld worden. Indien het Leger daartoe in staat wordt gesteld door geldelijke hulp van bulten, dan bestaat het plan den loge's voor een nacht een ontbijt, bestaande uit brood en koffie, te verstrekken. Eenige heeren te Amsterdam zijn op het denkbeeld gekomen om bij deze felle koude in enkele gedeelten der stad gelegenheden open te stellen, waar menschen, die zich op straat bevinden en verkleumd zijn, zich kunnen warmen. Voor- loopig zijn tot dit doel door den wethouder vau onderwijs reeds twee openbare scholen gedurende de Kerstvacantie afgestaan. De gymnastiek—lokalen in deze scholen zijn verwarmd, zoodat iedere ver- kleumde daar een warm vertrek vindt. Wellicht vindt dit goede voorbeeld navolging en kunnen op dezelfde wijze ook in andere stadsgedeelten dergelijke verwarmde lokalen gevonden worden. Aan een particulier schrijven uit Atjeh is door Gelria het volgende ontleend In den laten avond van den 18den Nov. werd de le luit. M. van der Meer Mohr, kommandant van Kota Pohama, een onzer uiterste posten van onze vesting op Atjeh, gewekt door een haastig kloppen van den kommandant der week, die hem mededeelde, dat de Zuidelijke brug over de laguue, welke het eiland Pohama met den vasten wal verbiudt, in brand stond. Onmiddelijk liet genoemde officier een patrouille aantreden, die, ter sterkte van 17 Europeesche en 9 inlandsche minderen, onder zijn commando en dat van den 2den luit. J. F. Wenz, zou beproeven met behulp van een aantal dwaugarbeiders, alien van kapmessen en brandemmers voorzien, staande onder toezicht van den Europee- schen fuselier Leroy, om den brand te blusschen. Plotseling viel van achter een dijk, die het eiland doorloopt, een salvo uit geweren en donder- bussen en de beide officieren die aan het hoofd der colonne liepen, zich met de hen volgende fuseliers in de richting van het geluid keerende, zagen flauwtjes door de diepe duistemis, hoe de staart der patrouille door Atjeher met den klewang werd aangevallen. Attakeeren klonk het uit den mond van den kommandant en, gevolgd door luit. Wenz, die nog riep Niet schietenMet de bajonet erop in en een zestal fuseliers, ging het op den vijand los. Een gevecht van man tegen man volgde, dat eindigde met de vlucht der Atjehers. Bij den aanval op den staart waren de dwaugarbeiders gaan loopen of hadden zich op den grond laten vallen, maar hun opzichter, de reeds genoemde fuselier Leroy had, slechts gewapend met een kapmes stand gehouden, wat waarschijnlijk mede oorzaak is geweest dat de Javanen, die voor in zijn loop gestuit en bevindt zich tegenover iemand van 't zwakke geslacht, die er waarlijk zoo kwaad niet uitziet. Neem me niet kwalijk Dapper, zegt zij ter verontschuldiging, alhoewel het de afgetrokken- heid van dezen was die de botsing veroorzaakte. Zoo ben jij het Catowel mensch, ik had je bijna ondersteboven geloopen. 't Is dan ook mijn plicht om verontschuldigingen te maken, en daar ik zoo lomp was en 't reeds zoo laat in den avond is zal ik je naar huis brengen. Vindt ge dat goed Welzeker Dapper, met veel pleizier neem ik het aan en naast hem voortgaande ontwikkelt zich tusschen beiden een druk gesprek. Dapper begint, toen hij dicht bij hare woning gekomen is, den pas te vertragen en er over nadenkende, dat het wellicht eene beschikking der Voorzienigheid is, die hem de kazerne heeft uitgejaagd en die vrouw op zijn weg heeft geplaatst, houdt hij even stil en zijn vriendiu b'j den arm vattende, zegt hij Cato, zou je zin hebben om met me te trouwen Deze staart hem in het gelaat, want ze gelooft dat Willem er op 't oogenblik een kwijt is, doch toen ze bemerkte, dat hij haar ernstig aanzag en er geen zweem van kortswijl op zijn gezicht is te bespeuren, antwoordt zij Als je dat meende Dapper, dan zou je het me niet op deze plaats vragen, en bovendien je kent me zoo weinig. (Slot volgt.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 1