Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. i No. 2661. Zaterdag 15 November 1890. 30e Jaargang. Binnenland. DE VONDELING. ABONNEMENT: FEUILLBTON. TER NEIZENSCHE KMIIUT Per drie maanden binnen Ter Neuzen J 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika 1,32$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. »it blad verttchljnt UliMilag. en VrijdatAvontl bij den nitgever P. JU VAN D E 8 A N D E te Ter Neuzen. Jr*olitieli Overzicht. Stanley is dan nu voor de rechtbank der openbare meening gedaagd. Op drie puuten zijn ernstige bezwareu tegeu hem ingebracht. Men vraagt hem opheldering van het werkelijk doel en het oogmerk der onderneming, die luitenaut Troup rondweg een zuivere handels-operatie heeft durven ncemen. Men soinmeert hem zich uit te laten over het tragisch lot van de achterhoede te Yamboeya, de insinuation, welke hij tegen den ongelukkigen majoor Barttelot heeft uitgebracht, toe te lichten, die algemeenheden, welke of te veel of te weinig zeggen, terug te netnen en te autwoorden op de tegenbeschuldigen van Troup, Ward en Jameson, die hem alleen verantwoordelijk stellen voor het ongeluk en den oudergang van de achterhoede. Men begint zich eindelijk af te vragen of Emin wel al die verwijtingen, waarmee Stanley hem heeft overstelpt, verdiende of hij niet het slachtoffer is geweest van eene expeditie, die volgens haar eigen zeggen voor zijne redding is gevormd of men wel lang behoeft te prateu over de tegenstrijdige voorstellen, die bijna in een adem door ziju lastigen redder zijn gedaan over die diplomatic, met twee of drie oogmerken over het gewelddadig optreden, waardoor Emin goed- of kwaadschiks moest meegaan tot aan den oostelijken oever, terwijl men hem slechts wilde gehruiken zooals de Romeinen zich bij hunne triomftochten van de overwounen Koningen bedienden. Veel zal er nog over en weer geschreven worden aangaande de geschiedenis in het donkere werelddeel. In Duitschland heerscht nog eenige beweging op het gebied der werkstakerij. Zaterdagavond had te Altona zelfs eene bloedige vechtpartij plaats tusschen de arbeiders, die het werk hebben gestaakt en die van elders, welke het overgenomen haddeu, in de glasfabrieken van de stadswijk Ottensen-hof. Aan den kaut der werkstakers werden revolver- schoten gelost, waardoor een vreemde arbeider in het hoofd gewond werd. Drie raddraaiers werden gevangeu geuomeu, terwijl een gerechtelijk onderzoek wordt voortgezet. De Hessische Boeren-vereeniging heeft een manifest uitgevaardigd, waarin zij de medewerking van alle belangstellenden inroept, om de pogingen ter verspreiding van het socialisme onder de plattelandsbevolking tegen te gaan. Niemand in Duitschland is thaus minder op zijn gemak dan de godzalige Jiidenfresser Slocker. Sinds lang had men aan het hof genoeg van den strengen geestelijke en nu Keizerin Friedrich het op handen zijnde huwelijk van hare dochter niet door Stocker wil doen inzegenen, ofschoon hij daarvoor in de eerste plaats in aanmerking had moeten komen wegens ongesteldheid van den opper- hofprediker Kogel, nu was de man gekrenkt, vroeg ontslag enwat hij niet had verwacht, hij kreeg het direct. Tot zijnen val heeft zeker ook 4) Wat wil niemand gelooven vroeg de reeder. Misschien wel niet dat Moua en ik verloofd zijn en daarmede trof hij juist den spijker op den kop. Goed beschouwd, zeide hij daarop, met een eenigs- zins verlegen lachje, is dat wel een beetje begrij- pelijk Ik ben echter overtuigd dat wij heel gelukkig met elkander zullen ziju. Mona, je bent veel ernstiger en verstandiger dan andere meisjes van je leeftijd en weet wel dat niemand in de wereld het zoo goed met je ineent als ik. Ja, dat weet ik, herhaalde zij, vol overtuiging, en zij greep de groote, ruwe hand van den reeder en bracht die met kinderlijke genegenheid aan haar lippen. De reeder trok haastig zijn hand weg en zeide opstaande Ik ga een bad nemen, loop je misschien een eindje mede Mona, of blijf je liever in den tuin Als ge het gaarne hebt, ga ik met u mede, antwoordde zij vriendelijk en op haar eigenaardige manier, waardoor men nooit kon raden, wat zij zelve wel wilde of wenschte. De reeder was er echter de man niet naar om daar bijzonder op te letten. Voor hem was Mona enkel het liefelijke vrouwelijke wezen, dat den steun van een krachtig, bijgedragen, dat hij in het groothertogdom Baden eene anti semitische beweging was begonnen, het- geen den groothertog hem bij den Keizer deed be- klagen. De politieke agitator in den slechten zin des woords, hartstochtelijke anti-semiet, de man, die met de waarheid op zeer slechten voet stond en te nauwemood aan eene veroordeeling wegens meineed is ontsnapt, die man is op eene fatsoen- lijke manier aan kant gezet. Loon naar werk. De overwinniug door de democraten in de Ver- eenigde Stateu bij de jongste verkiezingen behaald, heeft de stoutste verwachtiugen overtroffen. Er zijn staten, die totaal blijken omgezet te zijn. Zoo bijvoorbeeld Massachussets, dat in 1888 eene republikeinsche meerderheid had van 32000 stem- men heeft thans eene democratische van 15000 stemmenin Pennsylvania, dat vroeger Harison met eene meerderheid van 80000 stemmen tot gouverneur verkoos, werd thans de democraat Pattison verkozen met eene meerderheid van 10000 stemmen. Zoo zouden wij verscheidene staten kunnen noemen, die meer dan overgeloopen zijn. De groote Mac Kinley zelf verkreeg 421 stemmen minder dan zijn tegenstander in Ohio. Men denke echter niet, dat de beruchte Mac Kinley-wet daarom dadelijk zal vallen. Vooreerst treedt de thans ver kozen democratische meerderheid eerst op 4 Maart 1891 in fuuctie en zelfs heeft president Harrison het recht de bijeenroeping van dit congres uit te stellen tot 4 December 1891. In de tweede plaats blijft het presidentschap den republikeinen verzekerd tot 4 Maart 1893. Verder beschikken de repu blikeinen in den Seuaat over eene meerderheid tot 1895 of '96. Eindelijk dient opgemerkt te worden, dat in de Vereenigde Staten de ministerieele verantwoordelijkheid tegenover de Kamers niet bestaat, dat de Ministers geen leden van de Kamers rnogen zijn en er zelfs niet mogen verschijnen. Het door de regeeriug geledeu echec behoeft dus in hare samenstelling geenerlei verandering te brengen. Zal de regeeriug haar heil zoeken in een medegaan met de nieuwe strooming, of voor zich en hare vrienden nog zooveel mogelijk trachten te te profiteeren van de macht, die men haar ge- ruimeu tijd niet kan betwisteu Volgens het Utr. Dbl. was de Koning gedurende geruimen tijd reeds, en is Z M. dit nog, onderhevig aan kleine aanvallen van beroerte. Indien er echter geen ernstige aanval komt, kan Z. M. die nog lang doorstaan. De aanbieding namens den Raad van State van het wetsontwerp, houdende de benoeming van de Koningin tot regentes van het Koniukrijk, zoo- laug de Koning buiten staat is de regeering waar te nemen, heeft eergistermiddag in een vereenigde eerlijk man noodig had en aangezien h j dit was en ook wist dat hij het was, kwam het gedane huwelijksaanzoek aan de arme ^Strandgoed", die eenzaam en verlaten op de levenszee had rondge- dreven, hem volstrekt niet zoo zonderliug voor, als het in de oogen van anderen moest schijnen. De oude Jensen zat aan de deur van zijn huisje aan het strand en rookte welbehagelijk zijn morgeu- pijpje. Hij is de meest gewilde persoon van het eiland en een echte Oost-Fries. Hij is kort en stevig, heeft grove gelaatstrekken, overhaast zich nooit in denken en spreken, en heeft een eerlijk, uitmuntend karakter. Zijn eertijds blonde haren zijn grijs geworden, maar hij is met zijn tachtig jaar nog wat kras en vlug en zijn geheugen heeft niets goleden. Hij herinnert zich noch heel goed hoe vriendelijk graaf Fabrie, tijdens diens eerste bezoek aan het eiland jegens hem was, die thans weder, gelijk voor zes jaren, ziju intrek bij hem heeft geuomen. Hij weet ook nog heel goed dat de graaf het roer zoo knap wist te hanteeren als de knapste schippersknecht. Dit was thans veranderd. Wel had de graaf hem, bij de eerste begroeting, als een goed oud bekende, de hand gedrukt en hij had de kamers van voorheen betrokken, maar daarbij was het ook gebleven. De vroegere vriendelijkheid en de vertrouwelijkheid, die er bem eertijds toe bracht zitting van de beide kamers der Staten-Generaal plaats gehad. Dit wetsontwerp bevat slechts twee artikelen van den volgenden inhoud Artikel 1. Tot regentes van het Koniukrijk, gedurende den tijd dat Zijne Majesteit de Koning zich buiten staat bevindt de regeeriug waar te nemen, wordt benoemd Hare Majesteit Adelheid Emma Wilhelmina Tberesia, Koningin der Neder- landen, geboren Prinses van Waldeck en Pyrmont. Artikel 2. Deze wet treedt in werking op den dag harer afkondiging. Kosten van het Regentschap Het hierop betrekking hebbend wetsontwerp luidt als volgt Art. 1. De som, die op het jaarlijksch inkomen der Kroon, gedurende den tijd, dat de Koning zich buiten staat bevindt de regeering waar te nemen, wordt genomen voor de kosten van het Regentschap, wordt bepaald op f 175,000. Art. 2. Deze som wordt rechtstreeks uit's Rijks schatkist aan de regentes uitbetaald, in mindering van het jaarlijksch inkomen der Kroon. Deze wet treedt in werking op den dag, waarop door de regentes het regentschap wordt aanvaard. De memorie van toelichting luidt aldus Iugevolge artikel 45 der grondwet wordt het Kouinklijk gezag door den Raad van State waar- genomen, wanneer, gelijk thaus, het treurige geval zich voordoet, dat de Koning buiten staat is geraakt de regeeriug waar te nemen. Die waarneming intusschen mag slechts een tijdelijk karakter drageu. Het Kouinklijk gezag wordt door het hoogste college van Staat in dat geval slechts waargenomen, totdat er een Regent benoemd is en deze zijn waardigheid heeft aanvaard, terwijl het laatste lid van gemeld grondwetsartikel den Raad de verplichting oplegt tot het indienen van een ontwerp van wet, houdende voorziening in het Regentschap, binnen een maand na de aauvaarding van de waarneming van het Koniuklijk gezag. Ter voldoening aan dien plicht strekt deze wetsvoordracht. De regeering vertrouwt, dat in de tegenwoordige omstandigheden, omtrent de benoeming tot het re gentschap geen verschil van gevoelen zal bestaan. Reeds bij de wet van 2 Augustus 1884 (Staatsblad n°. 188), is tot Regentes van het Koniukrijk, voor het geval van minderjarigheid van de Troonopvolg- ster op het tijdstip Harer komst tot den Troon, benoemd hoogstderzelver moeder, Hare Majesteit de Koningin. De regeering is overtuigd, dat, even- als toen, ook thans geheel in overeenstemming wordt gehandeld met de wenschen van het Nederlandsche volk, en dat ougetwijfeld het'Staatsbelang het best wordt behartigd, wanneer de vervulling van de gewichtige plichten, verbonden aan de waarneming van het Koniuklijk gezag, gedurende den tijd, dat de Koning zich daartoe buiten staat bevindt, wordt opgedrageu aan Hare Majesteit de Koningiu. om uren achtereen met den ouden man te babbelen wareu verdweneu. Ernstig en trotsch ging hij zijns weegs en slechts nu en dan wenschte hij hem, heel verstrooid, goeden morgen of goeden avond. Zooals Fabrie was, was ook zij Zou zij werkelijk gelooven dat de oude Jensen haar, misleid door haar fraaie kleederen en fijne manieren, niet zou hebben herkeud Het is waar zij zag er thans geheel auders uit, en als hij niet zoo dol veel van de arme //Strandgoed" had gehouden en steeds aan haar mooi treurig gezichtje had moeten denken, sedert den dag dat zij eensklaps en op zoo raadselachtige wijze het eiland had verlaten, dan zou het met hem wel precies zoo gegaan zijn als met de overige bewoners van het eiland en zou zij geheel uit zijn herinnering zijn verdweneu. Of de graaf haar ook zou hebben herkend Hij betwijfelde dit, want hij had hen nog geen enkele maal bij elkander gezien en toch waren zij vroeger zulke goede vrienden geweestWellicht kwam het thans, nu zij de kinderschoenen ontwassen en de bruid van den rijken reeder was, voor den voor- namen beer niet meer te pas om zich de arme weeze te herinneren, of wellicht was hij werkelijk overtuigd dat zij dood was. Wat zouden de meisjes van het dorp wel zeggen, als hij eens op de fijne dame wees en zeide Daar gaat Strandgoed, die ge nooit hebt mogen lijden omdat zij zooveel mooier was dan jullie en met Krachtens artikel 2 treedt deze wet in werking op den dag harer afkondiging. Het Kouinklijk gezag wordt echter nog waargenomen door den Raad van State, totdat de benoemde Regentes het Regentschap heeft aanvaard hetgeen eerst dan plaats heeft, wanneer Hare Majesteit, ingevolge artikel 43 van de Grondwet, in een Vereenigde V ergadering van de Staten-Generaal den vereischten eed heeft afgelega. Het centraal—bestuur van het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond heeft een adres gericht aan Z. M. den Koning, waarin het aandringt op een onderzoek van Rijkswege naar den toestand der arbeiderswoningen en naar de middelen om die op de geschikste wijze in verschillende ge- meenten te doen vervangen door woniugen, voldoende aan de noodigste eischen voor gezondheid en zedelijkheid en aan zulke andere, welke minst- genomen aan een woning in den tegenwoordigen tijd en ter bevordering van beschaving en welvaart onder de lagere klasse kunnen worden gesteld. Verder hoopt het centraal bestuur, dat de re geering haar invloed zal doen gelden bij gemeente- besturen, tot het maken van verordeningen op het bouwen van woningen en waarborgen gevende dat de te bouwen woningen gezond zijn, voldoende ruimte bevatten, dat zij het noodige licht kunnen ontvangen en behoorlijk kunnen worden gelucht. Mevrouw G., die in hechtenis was geuomen wegens herhaaldelijk gepleegde diefstalleu, ten na- deele der firma Hirsch te Amsterdam, was daags na hare inhechtenisneming weder op vrije voeten, doch onder politietoezicht gesteld. Maandag werd opnieuw een bevel tot inhechte nisneming uitgevaardigd, doch toen men kwam om aan dat bevel gevolg te geven, was de vogel gevlogen. Waarheen en op welke wijze zij is kunnen ontvluchten, is tot nu toe een raadsel. Naar aanleiding van vervalschingen in certifi- caten van oorsprong, noodig voor den uitvoer van spek naar Duitschland, meer bepaald van het cijfer, dat het gewicht van het uit te voeren spek aanduidt, heeft de minister van binnenlandsche zaken de commissarissen des konings verzocht, de burge- meesters aan te schrijven, dat zij zich voortaan in de bedoelde, door hen af te geven verklaringen, van het gebruik van cijfers behooren te onthouden. Ofschoon in Friesland voor den arbeidersstand bijna geen werk meer te vinden is, hebben Maan- dagmiddag alle werklieden bezig met het graven van wij ken in een polder in het dorp Tjalleberd, het werk gestaakt. De winter staat voor de deur, de kans om elders werk te vinden bestaat niet, toch legden zij de spade neer en gingen huiswaarts. Toen de arbeiders voor eenigen tijd hoorden dat vauwege het polderbestuur in degeraeente Engwirden dezen winter waterwerken zouden worden uitgevoerd, haar kleine tengere handjes geen zwaar werk kon doen. Zij laat zich thans, evenals alle voorname menschen bedienen, bewoond de mooiste villa en draagt de kostbaarste kleederen. Maar zij is trotsch geworden, erg trotsch, zij wil zelfs den ouden Jensen niet meer kennen, die toch altijd het meest met haar ophad en haar altijd vriendelijk toesprak, al was zij dan ook niet in staat, gelijk de overige visscherskinderen, al heel vroeg haar eigen brood te verdienen. Mona had hem dadelijk herkend, maar zij meende dat de tachtigjarige Jensen, die den geheelen dag op de bank voor zijn woning, met een zuidwester op het hoofd, zat te peinzen, zich de dagen van voorheen niet meer kon herinneren, en zij was niet in eene stemming om de herinnering in hem levendig te maken. Toen zij dezen morgen, op weg naar het strand, met den reeder langs zijne woning kwam, groette zij vluchtig. Hij schudde het hoofd en keek haar droevig na. Zij schaamde zich wellicht dat zij met zulke zondige gedachten het eiland had verlaten en in plaats van den dood te zoeken, in de wereld had rondgezien. Wie wist, welke wegen zij bewandeld had, ja, wie wist het Het was maar beter dat men die niet ker.de 't was maar goed, dat zij een veilige haven was binnengeloopen. Men hoorde thans vroolijke stemmen weerklinken. Een gezelschap dames en heeren, waaronder zich ook Fabrie bevond, kwam langs Jensen's

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1890 | | pagina 1