Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Paarden- en Veemarkt No. 2659. Zaterdag 8 November 1890. 30e Jaargang* Binnenland. DE VONDELtNC. ABONNEMENT: Per drie maanden biunen Ter Neuzen 1,Franco per postYoor Nederland 1,10. Yoor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32^. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushoaders. advertentiEn. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Yoor elken regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Bit blad verwehljut Uin»dat> en Vrljdaffavond bij den nltgever P. J. VAN BE 8ANDE te Ter Nenzen. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat in die gemeente zal worden gehouden op Woensdug, 12 Novem ber 1890. Ter Neuzen, 24 October 1890. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. Jfolitieli Overzicht. Belgie's Koning, die weer te Brussel is aange- komen, heeft inderdaad de reis naar Berliju onder- nomen om bij enkele groote Duitsche financiers de hulpmiddelen te zoekeu, die hij voor zijn tropischen staat noodig heeft. De Duitschers hebben veel belang bij den toestand van Afrika, want de jongste koloniale mogendheid heett niet minder dan 2,125,200 vierkante kilometers, viermaal de oppervlakte van het Duitsche rijk, in Afrika in beslag. Krachtens de in Frankrijk aangenomeu mihtaire wet, zijn dit jaar voor het eerst de serainaristen voor den krijgsdienst opgeroepen. Kardinaal Ri chard heeft een toespraak gehouden tot een tachtigtal dezer aaustaande priesters, waarin hij o. a. zeide Mogen uwe chefs over u tevreden zijn, waarde jongeliedenEn hoe aangenaam zal het u zijn, ons te kunnen verhalen, dat gij in hen mannen liebt gevonden, die den moed van den krijgsman weten te vereenigen met de deugd van den christen of die, indien zij uw geioof niet alien deelen, toch de gevoelens weten te waardeeren, die u be- zielen. Wij zullen hun ten diepste erkentelijk blijveu voor de welwillendheid, die zij u zullen betoonen en die gij u zult waardig maken. In de kerk Saint-Sulpice te Parijs was dit tachtigtal aanstaande geestelijken eene mis gecelebreerd door genoemden kardinaal Richard, aartsbisschop van Parijs. De Engelsche admiraal Freemantle is met zijn eskader van Witoe naar Zanzibar teruggekeerd. Het succes der expeditie was groot niettegenstaande de vele moeielijkheden. Bij de landing moesten de manschappen bij stormachtig we6r over een afstand van 4 Engelsche mijlen naar de kust worden vervoerd. Ook de marsch naar Witoe was zeer lastig; acht kauonnen moesten door het struik— en rietgewas worden gesleept en elk der manschappen was met 25 kilo bagage belast. Aan de zijde der Engelschen had men slechts 13 licht- gewonden van de inboorlingen werden een lOOtal FEUILLETON 2) Ge zult moeten toegeven, merkte mevrouw Karsteu op, dat de baronnes, met het oog op haar dochter, hem aan het lijutje houdt. 't Zou rnij spijten voor de dochter, Campella kon heel goed haar vader zijn Ininiddels stond graaf Fabrie in den tuin en over- woog welken weg hij zou inslaan. Na kori beraad begaf hij zich strandwaarts. Toen hij aan het einde van het dorp was gekomen, zag hij het druk be- sproken paar, zonder de oudere begeleidster, den- zelfden weg volgen. De jonge dame had den arm van haar geleider losgelaten en liep naast hem. Als door toovermacht bleveu de oogen van den graaf aan de slanke teedere gestalte geboeid, die met vlugge schreden voor hem uit ging. Een kostbare omslagdoek hing losjes over haar arm en van onder den ronden zomerhoed, die met een ruiker van levende bloemen was getooid, kwam het goudblonde haar in al zijn pracht te voor- schijn. Of hij wilde of niet, een geheimzinnige macht dwong hem het paar voorbij te loopen. Toen hij in de nabijheid was, wendde de jonge dame, wier aandacht door de naderende voetstappen getrokken was, onwillekeurig het hoofd om. Zij zagen elkan- gedood of gewond. Onder de dooden vond men geen Arabieren, doch alleen negers en slaver. Voor de gevangenneming en uitlevering van (feu sultan Fumo Bakari is een prijs van 10000 robijnen uitgeloofd. De zwarte majesteit zal zich wel in het binnenland hebben teruggetrokken om de Europeanen voortdurend te bestoken, de Engelschen zie Atjeh! De uitslag der verkiezingen in de Vereenigde Staten beantwoordt aan de verwachting. Het duurder worden van de meeste artikelen, ten ge- volge der beschermende rechten, heeft de kiezers ontevreden gemaakt en in de nieuwe Kamer, die evenwel eerst in Maart bijeenkoml heeft de thans regeerende republikeinsche partij de meerderheid verloren. De President en de Senaat kunnen eerst over twee jaren worden vervaugen en zullen zoolang het beschermeud stelsel verdedigen. Tijd genoeg voor de fabrikanten, die het hebben door- gedreven, om zich ten koste van het algemeen te verrijken. De Russische troonsopvolger vertoeft in de hoofdstad van Oostenrijk. Het is het eerste station van de groote reis, die hij gaat ondernemen en zijn vader heeft niet gewild, dat hij het rijk van Frans Jozef doorspoorde, zonder van den Keizer zelven notitie te nemen. Het gewicht, dat aan dit bezoek wordt geliecht, bewijst voor hoe gespannen de verhouding tusschen Rusland en Oostenrijk wordt gehouden. De be- zorgdheid zou grooter zijn geworden, indien de Russische kroonprins incognito Weenen had gepas- seerdnu deze oubeleefdheid niet is gepleegd, is de bezorgdheid voor de toekomst niet grooter, maar ook niet kleiner geworden. Van geheel andereu aard is de ontmoeting van den Duitschen rijkskanselier met den eersten minister van Italie. Zij is geene formaliteit, die niet kon worden vermeden, zonder onnoodig opzien te wekken. Zij zal bewijzen, zegt de Riforma, dat de verhouding tusschen Duitschland en Italie nog even hartelijk is, al.s toen Bismarck rijkskanselier was. De omstan- digheden, die oorzaak wareti dier hartelijkheid, beslaan voort, onafhankelijk van persouen. Russische en Fransche bladen hebben allerlei vreemde geschiedenisseu verzonnen, naar aanleiding van Caprivi's bezoek aan Crispi. De Duitsche kanselier kwam om ten gunste van het Italiaan- sche ministerie indruk te maken op de verkiezingen hij kwam om wijziging der internationale politiek voor te stellen, enz. enz. Er is geen reden om te gelooven, dat aan deze politiek iets zal worden veranderd. Evenals het Duitsch—Oosteurijksch verbond ten doel heeft Rus land van het voeren van oorlog af te schrikken, hebben Italie en Duitschland zich met elkander verbonden om te voorkomen, dat Frankrijk den vrede stoort. der aan. Een donkere bios verscheen eenskiaps op haar schoon gelaatdaarop boog zij haastig het hoofd, zoodat de stroohoed met breede randeu haar gelaat verborg en enkel het blonde haar liet zien. Haar begeleider bemerkte niets van haar ontstelte- nis. Hij was een lang en zwaar man, met breede schouders, een, door weer en wind gebronsd gelaat vriendelijk in het rond kijkende oogen, blonde bakkebaarden en een gladgeschoren kin. Hij had een lange bruine jas aan, die hem veel op een roomschen geestelijke deed gelijken, en een broek en vest van lichte kleuraan zijn zwaren gouden horlogeketting hingeu versierselen van groote waarde Met aandacht tuurde hij naar de zee. Woelend en schuimend wierp zij haar golven aan het strand en haar luid gebulder overstemde elk ander geluid. De vloed kwam op, begon het strand in bezit te nemen en bruischte steeds nader en nader. Graaf Fabrie was het paar voorbijgesneld en had een der duinen bereikt, van waar hij 't best de zee in al haar majesteit kon bewonderen. De sterke wind die hier woei en die hem zijn hoed zou hebben ontrukt, als hij dien niet met beide handen had vastgehouden, deed zijn opgewonden- heid eenigzins tot bedaren komen. Dwaas die ik was om haar te ontvluchten, alsof ze een spook was, fluisterde hij, als zij waarlijk de vermeende gestorvene is, is zij ook in een veilige haven biunen- geloopen, en ik zou beter met een levende dan De tegenwoordige algemeeue toestand is niet van dien aard, dat beraadslagiugen der leidende staats- lieden van de verbonden mogendheden over ge- vaarlijke buitenlandsche vraagstukken noodig schij- neu. Waarschijnlijker is, dat over invoerrechten zal worden gesproken. Het Italiaansche hof is nog te Monza, slechts een paar uren verwijderd van Milaan, waar Crispi heden Caprivi ontvangt. De laatste kan dus den koning zijne opwachting maken, zonder dat de paus zich beleedigd kan toonen door zijn wegblijven of een kunstig ceremonieel moet worden bedacht ora de Duitsch-Italiaansche vriendschap in harmonie te brengen met het betoon van achting voor den paus. Men meldt. van Het Loo De toestand van Z. M. den Koning wordt on- gunstiger. De krachten nemen merkbaar af. Naar men verneemt, zal H. M. de Koningin den 18den November in eene plechtige vereenigde vergadering der Staten-Generaal den eed als Regentes afleggen, nadat vooraf de daartoe strekkende wet door de regeeriug voorgedragen en door de Staten Generaal aangenomen zal zijn. Naar men verneemt, bestaat het voomemen om H. M. de Koningin, na hare benoeming tot Regentes, op den dag van Hare beeediging met hetzelfde cere monieel ais voor een opening der Kamers door Z. M. den Koning is vastgesteld, van het Ko- ninklijk paleis naar de Kamer en terug te begeleiden. Dinsdagavond werd de najaarsvergadering der Prov. Staten van Zeeland bijgewoond door 39 leden geopend door den coramissaris des konings, Jhr. Mr. W. M. de Brauw. De voorzitter herinnerde de vergadering aan den treurigen ziektetoestand van Z. M. den Koning. Laat ons hopen zeide de voorzitter dat het gegeven moge zijn, dat Z. M. de Koning tot heil van het Nederlandsche volk de teugels van het bewiud weder in handen kunne nemen. Hierna werden de de geloofsbrieven van de nieuw- gekozen leden in de hoofdkiesdistricten Goes, Zierikzee en Hulst, de heeren M. Noordijke, Mr. J. C. v. d. Lek de Clercq, Mr. J. A. Bolle en A. Moerdijk, onderzocht en tot toelating besloten. Na het trekken der afdeelingeu werd de zitting gesloten en de eerstvolgende vergadering op heden bepaald. Het Algemeen Nederlandsch Werkliedenver- bond heeft besloten, een deputatie uit zijn midden naar Belgie te zenden, om een onderzoek in te stellen naar inrichtiugen in het belang van den werkeuden stand in dat land. De gedelegeerden zullen worden vergezeld door het lid der Tweede met een doode, oude, smartelijke herinueringen voor goed doen verdwijnen. Maar die herinneringen verdwenen niet. Voort durend zag hij te midden van de woelige golven een beeltenis een schoon, onschuldig meisjes- gelaat met heerlijke blauw oogen. Men had haar Strandgoed genoemd, want toen zij een kind van drie jaren was, hadden de golven haar, op een plank vastgebonden, op het strand doen aanspoelen en zij was door de bewoners van het eiland ge vonden. Uit medelijden hadden de arme visscliers haar groot gebracht en iedereen in de kleine gemeente had daartoe iets bijgedragendatgene echter waarnaar het kind zonder ouders en vader- land zdd vurig verlangde en wel naar liefde, had niemand de schuchtere vreemdelinge kunnen schen- ken. Zij was geheel anders dan de overige kinderen van het dorpnooit was zij luidruchtig of opge- wonden, maar nimmer ook deed zij eenige moeite ora met meisjes van haar leeftijd in vriendschap- pelijke aanraking te komen. Kalm en stil ging zij haar weg, van de genade der bewoners levende en door de kinderen met den spotnaam Strandgoed begroet. Zij wist ternauwernood of zij eenig recht op het dragen van een anderen naam had. Op die manier groeide zij op en zoo leerde Frabrie haar kennen, toen hij, na de vermoeienissen van den oorlog, in de badplaats S. herstel voor zijn geschokte gezondheid zocht. Zij was nog half kind en vermoedde niet welk een indruk haar Kamer den heer B. H. Heldt en een tolk. Zater dag worden zij te Verviers verwacht en zullen daarna Luik, Brussel, Gent en Antwerpen bezoeken. Als een bewijs da(j de gezondheidstoestand in Middelburg zeer goed is, kan dienen, dat in de afgeloopene maand aldaar op eene bevolking van 17109 personen, slechts 14 zijn overleden, waar- van nog 7 beneden het jaar. Ofschoon de mazelen hier epideraisch heerschen, blijven ze van goed- aardig karakter en heeft er nog geen sterfgeval aan die ziekle plaats gehad. Eergisteren is de school met den Bijbel te Aardeuburg feestelijk geopend, waardoor de 500 scholeu met den Bijbel, genoemd in den Unie—almanak voor 1891, in werking zijn. Zij worden bezocht door 82,560 leerlingen. Van het zesde honderdtal scholen zijn er reeds 18 in aanbouw, waarvan enkele vermoedelijk nog in dit jaar zullen geopend worden. De reeders te Scheveningen hebben zich met een adres tot de Tweede Kamer der Staten-Gene raal gewend, waarin zij mededeelen, dat, terwijl van hun bomschepen, die in de Noordzee de haring- visscherij uitoefeuen, in den nacht van 17 Oct. onder Engelsche kust de vuren duidelijk zichtbaar brandden en de gewone wacht aanwezig was, een visschersvloot van Londen naar Yarmouth regel- recht op hun schepen en hunne netten kwam aanzeilen. De verschillende schippers waarschuw- deu gebruikelijkerwijs, door flambouwen buiten boord, de Engelsche visschers om van koers te veranderen, deze laatsten bleven nochtans door- zeilen, waardoor zij de Hollandsche netten of afzeilden bf vernielden en den Hollandschen schepen zoodanige schade toebrachten, dat de visscherij moest worden gestaakt. Adressanten verklaren, dat, naar het getuigenis van hunne schippers, dergelijke handelingen uitsluitend aan moedwil zijn toe te schrijven. Geen enkel politieoorlogschip, van welke nationaliteit ook, werd in den bewusten nacht en op de daarna volgende dagen gezien. Van assistentie kon dus geen sprake zijn. Intus- schen lijden de reeders aanzienlijke schade en laat zich onder deze omstandigheden de toekomst ongunstig aanzien, terwijl, aangezien geen der nummers van de Engelsche vloot bekend is, geen verhaal voor den rechter kan plaats hebben. Nu in deze loopende maand de haringvisscherij nog wordt uitgeoefend en gelijk ten vorigen jare ge- welddadigheden van vreemde visschers op hun eigendom kunnen worden voorzien, verzoeken adressanten de Tweede Kamer hij den Minister van marine te willen aandringen op tijdelijke ver- sterking van het politietoezicht op zee gedurende deze maand en om van hunne klachten, door tusschenkomst van den Minister van Buitenlandsche Zaken, ook aan de Britsche regeering mededeeling te willen doen. lieftalligheid en bekoorlijkheid op den graaf maakten; als zij elkander in de duinen of aan het strand tegenkwamen, dan had zij haar blijdste blikken, haar liefste lachjes voor hem over. Door zijn vrieudelijke, belangstellende woorden verdween haar voortdurende eenzelvigheid en zij deed zich van eene zijde kennen die zelfs het verwende oog van den jongen voornamen man verbaasde. Haar ver- staudige antwoorden, haar levendige verbseldings- kracht brachten er hem toe lange gesprekken met haar te houden en daardoor ontstond tusschen beiden een omgang, van geheel onschuldigen aard, die weldra aanleiding gaf, dat graaf Fabrie aan het gezelschap van de jonge weeze aan het strand de voorkeur gaf boven elk ander gezelschap in de kleine badplaats. Iedereu dag stelde hij zijn vertrek uit. Ten slotte kwam echter toch het uur, dat hij, na een in grooten haast genomen afscheid, orndat hij zijn eigen ontroering wilde verbergen, Mona eenzaam en weenend aan het strand achterliet, wier witten zakdoek hij nog geruimen tijd in den wind zag fladderen. Tot wederzienshad hij haar bij het afscheid nemen toegeroepen en beloofd, den vol- volgenden zomer te zullen terugkomen. Hij kwam echter niet terug. Den daaropvolgenden zomer herinnerde hij zich de belofte, die hij had gedaan, en bezocht het eiland opnieuw. Flaar die hij had hopen te vinden, vond hij echter niet. Toen hij naar haar vroeg, liet de oude Jenseu hem een rood TEH \EIZEVSCHE <01 llt\T

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1890 | | pagina 1