Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2617. Zaterdag 14 Juni 1890. 30® Jaargang. aan te besteden: DE BURGGlRAViN. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postYoor Nederland 1,10. Yoor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,82$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- busboaders. ADVERTENTlEN: Yan 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer _/"0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Uit blad verftcbljnt Ulnadajt. en VrijjdagaTond bij den uitgever P. J. V A BE 8ANDE te Tee Nenzen. BURGEMEESTEE en WETHOU- DERS van OSSENISSE brengen ter algemeene kenuis, dat zij op Zuterdng den 21 Juni e. k„ des namiddags 3 ure, ten gemeente- huize bij G. db Waal, onder nadere goedkeuriug zullen trachten Het verbouwen van het alhier be- staand SCHOOLGEBOU W, waarvan bestek en voorwaarden alle werkdagen des voormiddags van 9 tot 12 ure ter inzage is neder- gelegd op de secretarie dezer gemeeute en algemeen verkrijgbaar gesteld tegen betaling van 1, De plaatselijke aanwijzing zal gesohiedeu een uur voor de aaubesteding. Ossenisse, den 4 Juni 1890. Burgemeester en Wetbouders voornoemd, J. F. EOSSEEL, Burgemeester. A. HERMANS, Secretaris. Ir»olitiel£ Overzicht. In Duitschland schijnt het er met de uitgaven van oorlog na Bismarck's aftreding niet beter op geworden te zijn, tenminste men vraagt steeds meer. En wat de regeering vraagt is slecbts een begin, naar hare eigene verzekenug. Dat heett Eugen Eichter doen jammeren te moeten zien, dat na Von Bismarck's aftreden waarover hij eerst zoo beeft gejuicht bet militairisme veeleiscbender is ge worden dan ooit te voren, zoodat de arme belas- tingschuldigen van den regan in den drup zijn gekomeu. Waarom maakt Wilbelm II, die de nooden des rolks heet te keunen en te willen lenigen, de man die veel spreekt van ik wil, geen einde aan de reusacbiige wapening? Die Majesteit kon niets nuttigers doen dan hierin zijue groote macht te doen gelden. Slaagde hij, de wereld zou hem dank weten. Bismarck aan kant gezet, als 't er maar beter op wordtde tijd zal leeren of hij gemist kan worden. De joDge Keizer sclnjut gebeel met den ouden heer afgerekend te hebbenaan de verte- genwoordigers van het Duitsche rijk in het buitenland is de opdracht gegeven, om niet de minste onze- kerheid te laten bestaan omtrent het feit, dat vorst Bismarck met de actueele staatkunde van het rijk niets meer te maken heeft en dat dus zijne uitlatingen in gesprekken met buitenlandsche jourualisten uitsluitend moeten worden beschouwd als de uitlatingen van een ambteloos burger. Dit neemt evenwel niet weg, dat de wereld naar den „historischen figuur" zal hooren. Men redeneert Yon Bismarck niet weg en men ontzenuwt zijn FEUILLETON. 6) Gilbert liep door de zaal en zag hoe druk Piet en Blanche bet hadden. Piet was ook wel voorbereid op een onderhoud met een dame! Zijn wandeling bracht hem weer bij de markiezin. Kom bij raij zitten, mijnheer Maujean, als ge toch niet danst, dan kuunen wij wat praten. Ze vroeg of hij sommige der aauwezigen kende. NiemandToen stelde ze hem voor. En hij had te buigen voor den graaf De Bassagrand, een pas getrouwd man, wiens vrouw door ziekte niet kon komen, den burggraaf De Charna$on die als hij in de rechten studeerde en de cotillon ging dansen. Met nog anderen maakte hij kennis Allen ontvingen hem hartelijk en spraken vriendelijk met hem. Hij kwam er door in de war, en dacht aan dien overgrootvader, die met de bijl in de hand boomen had geveld. Wat zou die goede man staan te kijken, als hij zijn achterkleinzoon zoo op voet van gelijke zag met de afstammelingen van zijn vroegere meesters Het dansen vermoeide Pieter. Met Blanche kwam hij bij de markiezin zitten. Zij deed haar tunique om, om warm te blijven en hij wischte zich het zweet van het gelaat met zijn zakdoek, die met sterke odeur scheen besproeid. woord niet door hem links te laten liggen. De woor- den van den ex—kanselier hebben in veler oog nog meer beteekenis dan die van vele staatslieden in wer- kelijken dienst, geloof dat maar. Bij de derde lezing is het wetsontwerp betreffende de ingehouden toe- lagen aan de bisdommen in het Pruisische Huis ver- worpen. De centrumpartij, de conservatieve en de nationaal-liberale stemden er nu tegen. Later komt men toch van regeeringswege weer met de Sperrgelder-zaak. Men kan er handel mee doen in den zin vanvoor wat, hoort wat. De verstandhouding tusschen Frankrijk en Enge- land zal wel niet geschaad worden door het visscherij-conflict in de Amerikaansche wateren, daar men van weerszijden de zaak wil doen beslissen door een scheidsgerecht. Mooi zooop zulk eene wijze kondeu alle geschillen tusschen vorsten en vulken worden behandeld. Scheidsgerechten kunuen in de toekomst ook veel dienst doen in de Afri- kaausche landenwaar de Europeesche natien als om strijd het annexatiestelsel in toepassing brengen. Stanley heeft zich zeer beklaagd over de Engelsche pers en over Lord Salisbury, die het binnenland versmaadde, omdat het drie maanden van huis ligt. Engeland diende, volgens den Afrika-reiziger, met groote waakzaamheid den loop der gebeurte- nissen gade te slaan, indien het dit deel van Afrika (het gebied der groote meren) wilde behouden. Het annexeeren op Borneo gaat nog zoo heel vlot niet, de sultan van Broenei heeft den Mad van den gouverneur van Noord-Borneo ingeroepen betreffende de inlijving van Limbang. Yerscheidene hoofden in Limbang verzetten zich legen de inlijving van Serawak en roepen de tusschenkomst der koningin in, ten einde dit te beletten. Als het recht bij den Brit nog altijd aan den langsten degen zit, dan weet men den uitslag. Begunstigd door het schoonste weder hebben in Belgie de aangekondigde Kamerverkiezingen plaats gehad. Overal heerschte bijzondere opgewektheid en werd druk gestemd. Er reden extra-treinen om de kiezers te vervoeren, en de stallen der rijtuigverhuurders in de verschillende plaatsen werden letterlijk bestormd. Het aantal aanplak- hiljetten, op het laatste oogenblik nog tegen de muren aangebracht, was ontzagwekkend vooral te Gent en te Bergen, waar de strijd tusschen de katholieken en de liberalen zeer hevig was. Hier en daar trokken ook optochten door de straten met banieren en van onder tot boven beplakte wagens. Ernstige botsingen hadden, voor zoover tot heden bekend is, nergens plaatsslechts te Waremme dreigde het een oogenblik tot ongeregeld- heden te zullen komen toen eenige studenten een der candidaten beleedigden. Op het zien van een negental bereden gendarmes ging men echter rustig uiteen. Mijn God, mijn vriend riep de markiezin, waar haalt ge die geuren vandaan Piet kleurde en stak gauw zijn zakdoek weg. Maar Blanche protesteerde met een lief gezichtje. Dat ruikt wel lekker, vind ik, grootmama. Haar onbedrevenheid wekte liaast medelijden. Gilbert schaamde zich over de weinige netlieid van zijn vriend, die bij zijn meisje de geuren bracht van het boudoir dat hij had bezocht. Het einde van het bal werd er voor hem niet gezelliger door. De cotillon was begonnen. Gilbert maakte een wals met Blanche en wist niet hoe hij het had. Hij had zoo gaarne met haar willen spreken over Mareuil, maar kon niet. Hij vergat zich zoozeer dat hij zou hebben blijven doordansen, als zij hem niet had bedankt. Verrukt ging hij naar zijn plaats en nu hij had mogen meedoen, kreeg hij meer geuoegen in het bal. Men ging naar de eetzaal. Daar maakte hij ruimsehoots kennis met de jeugd van Charnacon. Hij praatte lang met De Bassagrand, die weer naar Rivoironne zou terugkeeren. Hij zocht Blanche, die aan het andere eind van de tafel het veel te druk had met Pieter, om aan hem te denken. De wals, die hem zoo gelukkig maakte, was voor haar een zaak van zeer ondergeschikt belang, dat was duidelijk. Toen hij's avonds naar huis ging, begreep hij, dat het lang zou duren eer zij aan hem deuken zou, als het ooit zoo ver kwam Hij moest toch partij kiezenhet huwelijk De uitslag der verkiezingen is, dat de liberale partij overal hare zetels behoudt, behalve te Gent, waar, zooals door ons reeds is medegedeeld, in de plaats van den liberalen burgemeester Lippens een katholiek gekozen werd. Te Verviers en te Charleroi wonnen de liberalen daarentegen drie zetels, zoodat de linkerzijde der Kamer met twee man versterkt uit den strijd te voorschijn komt. De hoop der liberale partij, dat Gent veroverd zou worden, is in rook opgegaan, en er zal geen sprake zijn van Kamerontbitiding. Aan de katho- lieke partij is opnieuw voor twee jaren de meer- derheid verzekerd. Te Thuin komen twee liberalen met twee katho lieken in herstemming. De Minister van Binnenlandsche zaken heeft aan de Gedep. Staten der provincien de volgende aanschrijving gericht: Ilet geeft mijne aandacht getrokken, dat in sommige gemeenten alleen des Zoudags gelegenheid bes'aat tot kostelooze huwelijksvoltrekking. Dit geeft mij aanleiding U te verzoeken in uwe provincie daarnaar een onderzoek in te stellen en voor het geval dat er gemeenten mochten zijn, alwaar deze regeling bestaat, de besturen daarvan uit te noodigen bovendien eenige uren van een anderen dag der week voor kostelooze huwelijks voltrekking beschikbaar te stellen. Van het aan een en ander te geven gevolg zal ik gaarne bericht ontvangen. In de gisteren gehouden zitting der Tweede Kamer verdedigde de heer G. van Dedem de spoorwegovereenkomsten, bepaaldelijk met het oog op een gewenschte concurrentie onzer spoorwegen met het buitenland. De heer Tak betoogde, dat de overeenkomsten te zware lasten leggen op de natie, waar tegenover geringe voordeelen staan. Belangrijke offers van de schatkist worden gevraagd en tusschen den staat en de maatschappijen wordt een rechtstoe- stand in het leven geroepen, die den staat geheel afhankelijk maakt van de ondernemingen, zonder dat het middel van naasting kan worden aange- wend terwtj) naasting, werd zij toegepast door de regeering, tot rampzalig geachte staatsexploitatie zou leiden. Het gemeenschappelijk gebruik is voor het buitenland niet verzekerd en de treinenregeling is niet opgelost. De toestand van het personeel wordt niet verzekerd en de verzekering zal moeilijk zijn. De onvolledige gebrekkige regeling zal worden verkregen, zonder het volledig voordeel van con- centratie en concurrentie. Ook de koopsteden worden benadeeld, zonder winst voor het lands belang. was vastgesteld. Met kloppend hart zag hij dien tijd naderen, zonder dat hij iets anders kon, dan het noodlot verwenschen. Twee jaren waren voorbij. Piet was luitenant bij de dragouders te Versailles. Vlak bij Parijs kon hij overal van profiteeren en deed het getronw. Hij was meer op de boulevards dan in zijn garni- zoen. De kolonel, een oud vriend zijus vaders, was toegevend en Piet maakte er misbruik vau. In deze levenswijze kon Gilbert hem niet volgen, die hem hoe langer hoe minder zag. Soms kwam hij troost bij hem zoeken, 's morgens, na een doorgebrasten nacht. Maar Gilbert had fe veel werk, om zich veel met hem te kunnen bemoeien. Toen zijn rechtsstudien geeindigd waren, ging hij naar de Ecole des Chartes. Zijn smaak voor oudheden bracht hem er toe. Af en toe bezocht hij de markiezin nog wel eens, in de hoop Blanche aan te treffendoch zij ontving hem alleen. Dan ging hij heen en dwaalde als vroeger rond Mareuil, door de reu de Babylone, en ging in de kerk, die door haar werd bezocht. Hij zag haar twee of drie keer en be- merkte dat zij hem niet zag of niet wilde zien. Zij was altijd stil en in zich zelf gekeerd, be- schroomd hare blikken rondom zich werpende om ze soms plotseling neer te slaan. Zoo werd ze steeds meer omringd door een waas van geheim- zinnigheid. Maar met het ouder worden scheen ze het gewicht van haar naam en positie beter te Aan het einde zijner rede drukte de heer Tak er op, dat wij door deze regeling, wat het verkeer en den handel betreft, geheel afhankelijk zonden worden van Pruisen en ons zelfstandig volksbestaan bedreigd zou worden. Hij zag in deze regeling voor ons volk een groot en dreigend gevaar. De heer Heemskerk verdedigde de overeenkomsten en wees op sterke tegeustrijdigheden op alle punten bij de bestrijders. Uit Zierikzee wordt gemeld, dat dezer dagen weder opmetingen gedaan worden, om Schouwen en Duiveland in verbinding te brengen met den stoom- tram van Tholen op Bergen op Zoom, hetzij over Zijpe, hetzij over Viane-Stavenisse. Woensdag had het 27ste jaarfeest van de weesinrichting te Neerbosch plaats. Uit alle oorden des lands was een groot aantal belangstellenden naar deze inrichting opgekomen om daarvan getuigen te zijn. Ds. Vau Hoogenhuijze uit Nijmegen hield de openingsrede. Daarna voerde o. a. de heer J. van 't Lindenhout het woord om het groote nut der instelling in het licht te stellen. Het bleek, dat de inrichting zich in voortdurende groote offervaardigheid mag verheugen. De wee- zenkapel en het zangkoor deden zich bij afwisseling hooren. Tot bestuurslid werd gekozen de heer Koper uit Nijmegen. Gister was het feest voor de weezen zelven. Het Vaderland heeft van zijn correspondent te Paramaribo een uit Demerary gezonden telegram ontvangen, meldeude, dat het bestuur van Eransch Guyana den 3 Mei bezit heeft genomen van het Lawa-gebied. De kwestie, welke het hier geldt, loopt, gelijk men weet, over een geschil tusschen ons land en Frankrijk betreffende het bezit van een strook gronds, gelegen tusschen de Lawa en de Tapanahoni. Volgens ons behoort dat gebied tot de kolonie Suriname, en volgens Frankrijk tot Fransch Guyana. Ofschoon nu reeds in 1861 door eene cominissie van Nederlandsche en Fransche gemachtigden beslist de meening uitgesproken was, dat de bedoelde strook aan Nederland toekwam, stelde Frankrijk de erkenning van onze rechten uit en eischte, toen er later goudvelden in het Lawa-gebied ontdekt waren, eene verdeeling van het grondgebied, waar over het geschil loopt. Wij waren daartegen wij wilden geen verdeeling, maar uitspraak door een scheidsrechter, of de strook gronds in haar geheel ons, dan wel Frankrijk toekwam. Men herinnert zich, dat Frankrijk het echter ten slotte daarheen wist te leiden, dat, behoudens de goedkeuring van ons Parlement, aan den scheidsrechter niet de bepaalde vraag betreffende de toe wij zing van het geheele gebied voorgelegd zou worden, zoodat er begrijpen. Op achttienjarigen leeftijd volgde zij met ingenomenheid den weg, haar door naam en fortnin aangewezen, terwijl Gilbert op den achter- grond bleef, en voelde dat de klove tusschen haar en hem steeds grooter werd. Hoe nader de huwelijksdag kwam, hoe menig- vuldiger de bezoeken van Piet aan zijn brufd werden. Daardoor zag Gilbert hem weinig; toch dikwijls genoeg om zijn innerlijk verdriet te vermeerdereu. Piet's vrengde liep over. Hij had Blanche van zijn jeugd af bemind en kaakte naar het rustige leven van een getrouwd man. Zijn jongens- dwaasheden zou hij voor goed vaarwel zeggen. Hoe zou ik, zei hij, met een vrouw als 31anche en een vriend als gij niet volmaakt gelukkig zijn Gij moot dikwils bij ons komenBlanche kent u nog te weinigzij ook moot u leeren waardeeren. Findelijk kwam de voor Gilbert verschrikkelijke dag. Zijn moeder en hij waren uitgenoodigd. De plechtigheid had plaats te Saint—Francois—Xavier. De geheele adel van de Dauphine was vertegen- woordigd. De gravin De Cabrol straalde van genot. Toen Pieter de Cabrol met zijn echtgenoot aan den arm de kerk verliet, om in zijn rijtuig te stappeu, was er een kreet van bewondering. Hij ging met vasten tred, het hoofd omhoog, in zijn dragonder-uniform, drukte zijn helm met lange veder tegen zijn borst en sloeg zijn oogen fier in het rond, als iemand die weet, dat zijn geluksdroomen wer* TEK \Eim.MHE C6URA\T

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1890 | | pagina 1