Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. siriiDs-- w rjz? r -SMeV":rideirr'd,t d" No. 2611. Zaterdag 24 Mei 1890. Brandschouwing'. 1tlHSSf-'SSTi zii° df00de" r",7'2ooeio^mh"dwe'k en !fS'r,dJ°krSnWrh7T°ldi' 30e Jaargang. ■"■■■"aWen Binnenland. aZ Jf '°T°-loe" ha^,l °e'le- ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,_. Eranco ner „n,tv Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika /I 324 °°r bushouders°nneert Boekhandelaars> Postdirecteuren en Brieven- «U (leze courant belioort een bijvoeg'sel In den loop der volgende week zal, ingevolge artikel 35 der verordeuiug op de brandweer, aan de huizen der ingezetenen in de kom dezer ge- meente eene brandschouwing plaats hebben. Ter Neuzen, 23 Mei 1890. Burgemeester en Wethouders aldaar, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. JPolitieli Overzicht. De oorlogzuchtige uitdrukkingen van den jongen Keizer Wilhelm te Komngsbergen hadden wij liever achterwege zien houden. De jonge man beroept zich immer op den sabel van ziju grootvader. ,/Zij, die mij zullen dwingen, dien uit de scbeede te trekken, zullen kennis maken met Duitsche slagen, zooals zij dit in honderd jaren niet hebben gedaan," zoo klonk het te Koningsbergen uit 's Keizers mond. Was het in navolging van den eersten strateeg in wien het soldaat zijn verroest is, dat Wilhelm zoo bout sprak Vou Moltke toch zei met het oog op de naburen in het oosten en het westen Wee hem, die den brand in het bus- kruitvat zal werpen." 't Kan zijn, want Wilhelm II mag graag spietsen en ziet daarbij toestandeu, omstandigheden en personen aan. Nu eens treedt hij op als aristocraat, dan eens als socialist; nu eens als autocraat, dan eens als liberaalheden is hij revolutionair, morgen vertegenwoordiger van het zuiverste feudalismehij is een contemplatif en tevens een agile, die tegenover den sterrenhemel philosofeert over het sociale vraagstuk en de hand aan den degen slaat, zoodra hij den helm van een grenadier ziet blinken. Naar onze wijze heeft de Duitsche Keizer een gebrek, hij moge overigens zoo goed ziju als lemaud een mensch denken wil, en dat gebrek is hij praat te veel. Dat en Von Moltke en Wilhelm zoo oorlogsgezind zijn, och dat gelooft niemand meer, en de uitingen van Von Bismarck tegen een Eranschen publicist, den beer Henri des lloux, die op Eriedrichsruhe heeft ver- toefd, bevestigen ous in onze meening. Dat ieder ruziemaker aldus verga De balling van Jersey heeft ziju rol afgespeeld, het/divide el impera" is in zijn persoon niet tot vervulling ge- komen. De man dacht, als een andere Napoleon, het dictatorschap te bemeesteren, misschien zich eenmaal met een keizerskroon te sieren. De tijd heeft hem ontmaskerd, ,le brav' general," en den Iranschen doen zien dat een paar vlashaartjes ten zuiden van den neus geeu baard maken. Van den Duitsch-Eranschen oorlog af heeft de man steeds de bewijzen geleverd, dat hij geheel onschuldig ADVERTENTIEN: \an 1 tot 4 regels0,40. Voor elkenregelmeer/0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berafegnd. wooiere letters Men kan zich abonneereiTVtot het plaatsen van 500 regels en meer ner jaar, tot veel verminderden prqs. D P is aan de uitvinding van het buskruit. Hij is gevallen, diep gevallen, en zal het wel nimmer weer beproeven zich met de politiek te gaan be- moeien. Wat hebben de Franschen aan een man met een leeg hoofd Eenmaal heeft hij iets geschenen m toog van menig Eranschman, nu is hij, ook voor zijn aanhangers, een lijk. En„on ne saurait galvaniser un cadavre" heeft Napoleon gezegd; men kan een lijk niet weer bezielen. Gelukkig dat de man het zelf eindelijk begrepeu heeft Hij heeft aan Laisant, den ondervoorzitter van het zoogenaamde ,/Coraite' republican national," waarvan Boulanger de voorzitter was, geschreven, verder maar geen standjes te schoppen; nu erslechts twee van de tachtig boulangisten in Parijs gekozen zjn, beschouwt hij z.jn zaak reddeloos verloren, Z6gf hlJ het mat zo° pHt uit, ja, al geeft hij voor te meenen dat zijn zaak ten slotte triom- feeren zal „De taak van het cornite', waarvan ik voorzi ter ben, schijnt mij geeindigd te zijn," zoo schrijft hij en geeft zijnen vrienden den raad elk zijns weegs te gaan. De //would-be" dictator heeft zijn eigen zaak op afdoende wijze uitgeleid en wij kunnen afscheid van hem neraen Italie's eerste Minister, die, spijt alien storm, toch van de dne steunpilaren van den Triple alliantie de eenige is die nog staat, heeft zich dezer dagen over dien bond uitgelaten. Deze beoogt, zegt Cnspi, niets dan 't behoud van den vrede. Wie zich verzetten tegen den bond, mee- nende dat zij t land nopen tot de groote uitgaven Tt°a°ie 11 Wel rlle'd' dwalen- Immers, stond On Vr Tt T Z°,° St6rk rno*R,iJk moeten zijn. Op t Ba kan-schieredand blijft Italie pogen, de sta en geleidelyk te doen ontwikkelen. In zake Bulganje gaat het saam met Duilschland en Oosten- njk, waarbij handhaving van het Turksche le-er eene eerste voorwaarde is. In zake kolonien streeft men slechts naar behoud van wat men bezit. Al wat Italie in Afrika deed, geschiedde in overleg met litigeland. Het woord droeg vrucht, want de be- grootiug voor buitenlandsche zaken werd met 179 tegen 67 stem men aangenomeo. Paul Janson c. s. hebben bij de Belgische Kamer een wetsontwerp ingediend tot verzekenng van arbei- ders tegen ougelukken. Het hoofdbeginsel der wet is dat de onciernemers of patroons hunne werklieden moeten verzekeren tegen ongelukken, dezen bij den arbeid overkomen, wanneer die ongelukken met het gevolg zijn van onvoorzichtigheid of ernsti" verzuim van de zijde der werklieden. Onze Duitsche naburen schrijden in Afrika nog voort majoor W.ssman, hun rijkscommissaris in Oost-Afuka, heeft Mikindani bezet zonder strijd. in den omtrek van Lindi hadden kleine gevechten plaats waarbij zij overwonnen. De chefs hebben vervoigens hunne onderwerping aangekondigd natuurlijk tot wederopzeggens toe. V A M E 8 A W E te Tee Weazen. Door den Minister van Kolonien is aan hen, die bij het in December 1889 gehouden examen vooi opzichter bij 's rijks waterstaat hier te lande het diploma verwierven, een schrij ven gericht, waarbij hun de vraag wordt gedaan, ofzijgenegen zijn, zich aan den Indischen dienst te verbinden, om aldaar te worden benoemd tot opzichter bij den waterstaat en de burgerlijke openbare werken. ken bij bet Dep. van Kolonien ontvangen telegram van den Gouv.-Gen. van Ned.-Indie meldt, dat 14 dezer Edische hulptroepen hun benting te Pedawa Boeutong, nabij Edi, verlieten, welke daarna door den vijand bezet werd. Den volgenden dag werd vruchteloos gepoogd met driehonderd bajonetten den vijand te verdrijven. Gesneuveld zijn drie fuseliers, terwijl gewond werdeu kapitein rl'j C' Van BiJleveldt> de le luitenant F. J. Oudendal, de 2e luitenant A. J. P. Kessler, 14 schepelingen en 7 fuseliers. De vijand had 14 dooden en 15 gewonden. FETJILLETQJsT. 3) Het is onge- (Slot.) Bij het binnentreden van het societeitslokaal deinsde de schilder onwillekeurig terug en keek verschrikt zijn vriend aan. Aan een ronde eiken- houten tafel zaten vier bejaarde heeren bij hunne glazen en bliezen zware wolken tabaksrook weg, die het lamplicht verduisterden en het lokaal veel deden gelijken op een vischrookerij in voile werking. En voortdurend werd de rook nog dichter want er werd braaf gerookt en nog veel meer ge- logen. De aanwezigen schonken weinig aandacht aan de binuentredende heeren, zij knikten even en luisterden toen weer met verdubbelde belangstelliug naar den majoor, die vertelde hoe hij eens over- winnaar was gebleven in een woordenstrijd met de tweehonderd negentien schoonmama's van den pacha te Janina. .."Dat was fameus I" sprak de grondeigenaar, //maar mijn zoon in Amerika, de muziekdirecteur, doet nog sterker dingen. Daar heeft mijn jongen in net verre Westen een poosje geleden met zijn twee duizend muziekanten zoo natuurlijk een onweder Dagebootst, dat de melk geronnen was en al hat bier in den omtrek zuur werd, looflijk, maar het is toch zoo." De rechter beet op zijn lippen om niet in lachen uit te barsten terwijl ziju vriend alle krachten in- spande om zich goed te houden. Zelfs de oudere heeren vonden dit stuk wel wat al te sterk en rukten zenuwachtig hun stoel wat verder onder het fijf. Maar wie kon het bewijs leveren, dat de grondeigenaar gelogen had? Niemand zij moesten dus zwijgen. J De kapitein was echter besloten zijn voorganger den zegepalm van dien avond te ontwringen. I HlJ led\da Z1J° g,las en hoestte even. De rechter en de schilder keken elkaar eeus aau. ,/Dat beteekent nog niets, mijne heeren, in ver ge ij king met hetgeen ik in de Middellandsche zee beleefde bij de groote uitbarsting van den Etna. Wij voeren kalm langs de Siciliaaansche kust de straat van Messina door toen wij eensklaps een vuurzuil uit den Etna zien opstijgen, die niet alleen de wolken verzengde, maar ook de maan en de sterren beschadigde. Wij wendden natuurlijk dadelijk het schip want door de in zee stroomende lava begint het water zoo te koken, dat wij bijna stikten in den damp. Doch nauwelijks zijn wij een eindje gevaren of daar vliegt een gloeiend rotsblok uit den krater op ons schip, slaat door let dek en valt in de kruitkamer. Er volgt een knal en het schip springt uit elkaar." De schilder luisterde met ingehouden adem. In den laatsten tijd wordt weder geklaagd over den verdekten invoer van varkens uit Belgie naar ons land. De wijze, waarop die invoer geschiedt zegt de N. R. Ct., is te eigeuaardig om niet ver- meld te worden. Men huurt in eene grensgemeente een huis en liefst een, waarvan de daarbij behoorende turn op Belgisch grondgebied en de woning in Aederland is gelegen. De varkens worden dan langs den tuin en door de woning naar Nederland mgevoerd, en daar geen certificaat van herkomst wordt gevorderd, zoo kunnen deze ongehinderd aan de markt worden gebrachtde beste voorzor^s- maatregelen zijn tegen deze praktijken onvoldoende. Bo.or tusschenkomst van de vereeniging ffllet Buitenland", te Amsterdam, kunnen eenige -Nederlandsche jonge mannen geplaatst worden en wel in China (vereischte speciale kennis van dro^e- rijen en van huiden) in Siam speciale kennis van rijst en van houtin Britsch-Indie (speciale kennis van manufacturen), voorts in eenige Oostersche plaat sen, o. a. in Perzie, van wie, behalve dat zij het ge- wor.e kantoorwerk verstaan, geschiktheid voor den bazaarhaudel wordt geeischt. Aanvragen moet men schriftelijk richten tot den secretaris der vereeniging, den heer G. M. Boisse- vain, te Amsterdam. Een algemeene werkstaking is uitgebroken onder het werkvolk der glasfabriek van den heer Hoytema ie Kuileuberg. Het volk moetschande- lijk hebben huisgehouden. Een deel der werk lieden wilde niets weten van het werkstaken en was als gewoonlijk ook aan het werk gegaan. De andere troep is toen de fafriek binnengedrongen en heeft de goedgezinden met gloeiende iizeren VoS d" ««'lpWn ..rdm.n, thans alles rustig is, zijn de noodige maatre-elen S7S kracht - De heer J. van 't Lindenhout zegt in een voorloopig verslag over het laatste boekjaar van zijn Weesinnchting te Neerbosch J zendt^ mnt IT3 el^n, dag van hetoeen God ons van kinder VT b,jdragen voordeverpleging bedraast 20Lnnf'tU lnrichting wordt verkregen, bedraagt 20 pCt. van wat voor onderhoud noodig L 16 ovenge is ontvangen aan liefdegaven vee fl:rn' dit Jaar z'ja opgeuomen, was bijna 200 v" ee.n,gJaar te voren. Het bedraagt difin de W, D Tlerden Van de ^deren, gevallen dit L, ftocil bedragen de sterf- van de infl j maar 1 percent- Bb de epidemie -een enkele Ts2" Ware" rUim S°° Weezen ziek' maar n j er aan gestorven. inrichtinV'dkplaatSenu IS,het getal weeze" van de Het meuwe weeshuis wordt snel opgebouwd door d^ wee—ns onder leiding van dS mr. tlmmer- durende het boekjaar werd een tuin van 75 aren aangelegd en 200 boomen geplant. Voor de wasscherij werd een nieuwe stoommachine van Mn ",e"m 5(we' v7 ,!'CrllnB"1 "P'1" bedraagt bijna hebben ik t "f'"'a d,° de iuticht"'!? "'iten if i die naar Amerika en Zuid - fnka vertrokken, werden goede berichten ontvangen. Deu 16den Mei is de lijst gesloten van ad Kon Mil IT' ee"6 plaatSIDg als biJ de Wn In het n aa"?erk]'Dg wenschen xomen. In het geheel hebben zich voor eene dergehjke plaatsing 243 jongelieden aangemeld Het aan al opengestelde plaatsen bedraagtbij het leger hier te lande: infanterie 22- cavaerie 8; artillene 6; genie 4; totaal 40bij het leger ■n Ned-Indie: mfanterie 22; cavalerie 3artilfr e 4; genie 3; totaal 32; totaal van beide legers 72. Het denkbeeld is geopperd om ter herinne ring aan den veldslag op de Mookerheide in 1574 ter eere van de graven Lodewijk en Hendrik van Nassau die bij dien veldslag sneuvelden eea eenvoudig gedenkteeken op te richten De oproeping gaat uit van een commissie van H 2, Dt A- J' MeerburgSnii'bJi te Heumen, Maiden en Mook. erg' Zij deelt mede, dat het Z M dPn RA u oen ik weer tot beztnning kwam," vervolgde de kapitein, ,/was er geen spoor meer van mijn schip te zien, alleen golven van minstens tweehonderd meter hoog. De haaien kuabbelen reeds aan de zolen van mijn zeelaarzen. Nu, dacht ik, dat loopt dezen keer mis met je en als een goed zeeman bereidde ik mij voor op aeD dood. Plot- seling Op dit oogenblik viel de schilder in z/llotseling ziet u een boot over de golven schieten. Een enkel jonkman zit daarin. Hij wenkt u om uwe laatste krachten in te spannen om boven water te blijven. Met inspanning van al zijn krachten kampt hij tegen de golven. Zijn forsche hand grijpt u en trekt u in de boot u was gered 1" Ontsteld keek de kapitein den vreemdeling aan afsof hij een spook zag. Doch deze liet° zich daardoor met van de wijs brengen, hij kwam op den kapitein af en sloot hem in ziju arinen. z/Herkent ge uw redder ..iet meer? Nu, het is waar, destijds onttrok ik mij aan uw dankbe- tuigingen door u in de nabijheid van Batavia aan land zetten. Sedert dien tijd heb ik steeds te vergeefs naar u gezocht. Wat een wonderbare ontmoeting is dit I" Door dit voorval was het gezelschap zoo ontsteld alsof een granaat op de tafel was ontploft. #Dan is het toch waar I" riep de grondeigenaar uit. De opperhoutvester sloeg de handen in elkaar en de majoor bromde allerld vloeken in zijn baard Ook de kapitein pakte zijn beste Chineesch uit om' tijd te winnen, terwijl zijn levensredder bem bijna d^ "r '°dbIUk'e V'" vreubde °ver het wederzien komen h8' ""l w" »b,ik 7 hem gedrukt heeft. Neemt alien de glj^on mtjue heeren, en laten wij de gezondhefd drinken z"n WeT" g6aChten PreSldeDt 6D den redd- va" vWel verduiveld, daar hoort champagne bii schreeuwde de majoor. .Hei daar kastelein I" Een oogenblik later zaten de heeren bii den parelenden wijn, maar zij waren toch geen van len op hun gemak en allerminst de oude zee man Gaarne had hij den redder van zijn leven i de,UF 'j'dgesineten met de woorden jje W dan^ha'd hi, gu,Schiedenis Waa g^ogen 1" maar' dan had hij een blaam op zichzelven geworpen dan zou lnj met schaude uit het gezelschap se- kI""? uT1' II'-i moest dus goedscliiks of zaTfs den schld bHj>en' Ja' hiJ "mbelsde deu schilder hoe weinig van harte dit ook nMUvsche TER CO 1RA\T.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1890 | | pagina 1