Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2610. Woensdag 21 Mei 1890. GELDLEENING. groot fG40Q,QQ, 30e Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushoaders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels/0,40. Voor elkenregel meer/ 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. lilt blad verschljnt Dlnsdasr- en VrijdaKAvond bij den ultgever P. J. VAN BE SANDEte Ter Neuzen. Burgemeesler en Wethouders van WESTDORPE maken bekend, dat ten bekoeve dier gemeente eene GELDLEENING zal worden aangegaan in aandcelen van 100,— aan toonder, of voor het geheel ten name van den inschrijver tegen eene rente van lioogsteus 4 pet. 'sjaars, met jaarlijksche aflos. De storting van het kapitaal moet geschieden op .31 dezer. De inschrijvingsbiljetten zullen behoorlijk onder- teekend en gedagteekend, moeten bevatten nameu, beroep en woonplaats van den inschrijver, of voor hetgeheele kapitaal dan wel voor w e 1 k getal aandeelen wordt ingeschrevenen tegen welke rente. Deze biljetten zullen uiterlijk op tlen 24 (lezer aan den Burgemeeeter in gesloteu adres (waarop Geldleening staat vermeld) moeten ziju toegezonden of in een daartoe bestemde bus ter Secretarie zijn ingeleverd, alwaar van lieden af, telken dage van 's voormiddags 8 tot 12 ure de verdere voorwaarden dezer leening voor een ieder ter iuzage zijn neder- gelegd, en nadere inlichtingen zijn te bekomen. Westdorpe, 12 Mei 1890. Burgemeesler en Wethouders voornaemd, C. VAN WAES, Burgemeester. M. J. B. KIEBOOM,'Secretaris. folitieli Overzicht* Stanley oreert nog steeds in Londen. Het ge- meentebestuur der City heeft ter eere van den Afrika—reiziger een schitterende receptie gegeven. Na den lord-mayor sprak Stanley. Hij zeide zich niet te willen uitlaten over de waarheid of de on- waarheid van Emin-pacha's verhaal over zijn ver- raad; hij verklaarde Emin's handelwijze niet te kunnen begrijpen, maar het natuurlijk te vinden dat deze in Duitschen dienst getreden is. Emin kon geen hoofdambtenaar van de Britsche Oost- Afrika-maatschappij worden, want dit was krachtens het charter dier maatschappij niet geoorloofd. Stanley zeide verder, dat hij niet kon insteminen met de Engelschen als deze jaloersch zijn van het voortdrin- geu der Duitschers in Afrika. Engeland had zich van het Congo-gebied en van Oost-Afrika meester kunnen maken. Het liet toe dat aDderen dit deden en moet nu ook in de gevolgen dezer poli- tiek berusten, daaronder begrepen dat Belgie in den Congo-staat honderd pet. winst maakt door hulp in woorden. Stanley acht voor het overige concurrentie voor Engeland niet nadeelig. Met mededingers komen Engelschen altijd beter FETJIEEETON. S) Intusschen dondert en regent het, dat het een lieve lust is, maar de jonge dame laat zich daardoor niet verjagen. Onbeschroomd vertelt ze mij, dat zij zich de mannen, waarvan zij alleen haar papa eh den ouden knecht van nabij gezien heeft, veel slechter had voorgesteld, want ik schijn haar een onschuldig mensch toe, die zich laat natregenen om haar eenvoudig gebabbel te hooren. Daarbij ziet ze mij zoo trouwhartig aan met haar diepe blauwe oogen, dat ik daardoor in een eigenaardige stemming geraak. /./Hoe was die stemming dan?" z/Ja, kon ik dat eens beschrijven! kortengoed, met al mijn routine sta ik voor het onschuldige kind als een domme schooljongen, tot onverwacht een zware donderslag mij te hulp komt. Van schrik gaf zij een luiden gil. Om haar te steunen grijp ik haar om het middel en spreek haar moed in. Bij den volgenden bliksemstraal leunde haar lief kopje tegen mijn schouder. Ik wilde haar juist nog iets zeggen, daar rulct zij zich los en na een groet met de hand verdwijnt zij in de villa." ffEn wat verder?" vroeg de rechter, terwijl hij zijn vriend onderzoekend aankeek. Deze uitlatingen verwekken in gevoelspolitiek in koloniale aangelegenheden af. Hij stelde zijnen landgenooten de Duitsche manier ten voorbeeld. De Duitschers houden er geen kwakers en geen sentimenteele pers op na. Dezelfde kwakerpartij, die over hem den staf breekt, heeft voor de vrij making der Afrikanen niets gedaan, terwijl de huizen der kwakers opgevuld worden met voorwerpen door slavenarbeid voortgebracht. Stanley brandmerkte dit als huichelarij. Wil Engeland in Afrika vooruitkomen, dan moet het niet stilzitten en afkijken wat anderen doen, maar zelf doortasten. Engeland veel sensatie Intusschen houdt Afrika den grooten reiziger niet uitsluitend bezig. Vrij lag is zijne verloving be kend geworden met mejuffrouw Dorothy Tennant, eene talentvolle schilderes, wier werken op vele ten- toonstellingen de aandacht hebben getrokken. Het huwelijk zal in het begin van Juli worden vol- trokken. Een dronken matroos heeft een ministerieele crisis doen ontstaan in Turkije. De Minister van Justitie heeft zijn ontslag gekregen. De aanleiding is de volgende: Een matroos van het Duitsche oorlogschip Loreley liep voor eenige weken dronken door de straten van Galata en werd door de Turksche politie in hechtenis geuoraen en mishandeld. De gezagvoerder van de Loreley deelde de feiten mede aan den Duitschen gezant, die een streng onderzoek en bestraffing der schuldigen eischte. Doch de Turksche rechtbank, waardoor de zaak behandeld werd, sprak de schuldigen vrij wegens gebrek aan bewijs. Hiermede niet tevreden eischte de Duitsche gezant herziening van het vonnis door een hoogere rechtbank, waarin de Minister van Justitie meende niet te mogen toestemmen. Na eenige onder- handeliugen stelde de Duitsche gezant den eisch, dat de Minister zou ontslagen worden; bij niet inwilliging daarvan dreigde de gezant met het af breken der diplomatieke onderhaudelingen. Tegen zulk eene bedreiging was de verheven Porte niet bestand, zoodat de Sultan zijn Minister ontsloeg en de geschonden eer van de Duitsche vlag door het aftreden van den Turkschen Minister werd hersteld. De onlusten, die te Porte Alegre, de hoofdstad der zuidelijkste provincie van Brazilie hebben plaats gehau, schijuen vrij ernstig te zijn geweest. Het was bekend, dat de gouverneur der provincie Rio Grande do Sul, was afgezet en dat, toen hij in verzet kwam, het republikeinsch gouvernement troepen tegen hem zond. Het garnizoen van Rio de Janeiro weigerde naar het zuiden te gaan en dit gaf aanleiding tot het militaire oproer in de hoofdstad. Er zijn toch troepen naar de zuidelijke provincie gezonden, want een telegram aan de Times uit vooruit dan zonder. Scherp keurde hij de Engelsche De schilder greep zijn hand. ,/Veroorloof mij eerst een vraag, dien ge volgens eer en geweten moet beantwoorden, voor ik verder ga. Ken je het meisje?" z/Wel zeker ken ik juffrouw Ilagedoorn." z/Bemin je haar?" De rechter barste in lachen uit. z/Hoe zou ik daartoe komen? De oude beschermt haar als zijn oogappel en dreigt ieder voor den kop te schieten, die haar tracht te naderen." z/Goddank, dan durfde ik je ook bekennen, dat ik haar bemin. Ja, ik bemin haar hartstochtelijk." „Ei, ei 1 dat ging vlug. 't Is jammer, dat het daarbij moet blijven, want van een huwelijk kan geen sprake zijn." z/Waarom?" „Omdat haar vader haar niet geeft en je den toegang tot zijn huis outzegt." z/En als ik hem het verlof daartoe afdwing?" z/Dat kon je slecht bekomen, vriendwant de oude ijzervreter verstaat op dit puut geen scherts. In geheel S. is niemand te vinden, die in de laatste drie jaren zijn gast is geweest, laat staan dan een vreemdeling zooals jij. Ik zelf ontmoet hem twee- maal per week en schertsenderwijs neb ik hem dikwijls tot zijn huis willen vergezellen, maar hij verstond altijd meesterlijk de kunst om mij bijtijds af te schepen." De schilder sprong op en wrong de handen als een wanhopige. Buenos-Ayres meldt, dat in en bij Porte Allegre heftig is gestreden en dat ten slotte de troepen der voorloopige regeering eene beslissende neder- laag hebben geleden en de gouverneur werd afgezet. De geheele provincie Rio Grande do Sul, zoo gaat het telegram voort, is thans onafhankelijk van de centrale regeering, die alien invloed heeft verloren. De dictatuur van Fonseca wordt nog slechts geduld. De gouverneur die nu is afgezet, is natuurlijk de door de regeering te Rio benoemde. Het is zeer twijfelachtig, of deze regeeriug de moeielijk te bereiken en gemakkelijk te verdedigen provincie zal kunnen onderwerpen. De Minister van Binnenl. Zaken brengt ter kennis, dat in den loop der maand Juni of Juli e. k. gelegenheid zal worden gegeven tot het afleggen der examens, ter verkrijging van een ge- tuigscbrift als vroedvrouw. Voor verdere bijzon- derheden verwijzen wij naar de Staats-Courant van Vrijdag jl. De Minister van waterstaat heeft een Kon. besluit uitgelokt, van niet weinig belang voor onze visscherij. Voortaan nl. wordt voor visschers- vaartuigen, bekend onder de namen van hoogaarts, blazer, hengst, hotter of schokker het product ter bepaling van het aantal tonnen met x/s verminderd. Als men in aanmerking neemt, dat patentrecht, haven- en kadegelden enz. berekend worden naar den tonneninhoud, dan begrijpt men ook, dat dit besluit van beteekenis is voor onze visschers. De Minister van marine brengt ter kennis van zeevarenden, dat op de Wester—Schelde is verplaatst de witte buikton n°. 3a, in de merkeu de molen van Borssele tegen den Oostkant van de landskeet; de stadstoren van Vlissingen midden tusschen den Oranje- en Nieuwen Molen. De ton ligt thans op 51° 24' 21" NBR. en 1° 10' 15" lengte bewesten Amsterdam. Diepte bij gewoon laag water 117 d. M. Prov. blad no. 14 be vat een besluit van den Commissaris des Konings in Zeeland, betreffende het onderzoek van verlofgangers der nationale militie. Daarbij is bepaald dat het in de maand Juni aanstaande te houden onderzoek der in de provincie zich bevindende verlofgangers van de militie te land, om het even uit welke provincie zij afkomstig zijn, betreffen zal hen die vdor 1 April jongstleden in het genot van onbepaald verlof zijn gesteld, onverschillig tot welke lichting zij behooren, zoodat daaraau ook onderworpen zijn de verlofgangers der lichting 1884 en 1885 vermits aan dezen het bewijs van ontslag nog niet is afgegeven. Het „Zij moet de mijne worden," riep hij uit, /,zij moetIk gevoel, dat zij mij wederliefde schenkt. Als het zijn moet, haal ik de duif met geweld uit haar vergulde kooi. Daar kan niemand mij een verwijt van maken. Zoo'u gevangenschap is in strijd met de algemeeue menscheurechter, dat is zuivere slavernij ,/Zacht wat, mijn waardeMet geweld richt je niets uit en ik zou je niet gaarne wegens inbraak veroordeelen, maar misschien helpt ons een list. Ik heb namelijk reeds een plan, maar je moet eerst wat kalmer worden voor ik je dat mededeel. Voor alles moet je mijn beschikkingen blindelings volgen en mij onvoorwaardelijk gehoorzaamheid be- loven." z/Ik beloof je alles, alles Beveel slechts en ik zal gehoorzamen z/Goed 1 Ga dan nu naar bed z/Maar Alfred?" z/Je moet naar bed, hoor je niet? Kom mee, ik zal je naar je kamer brengen. Later zullen wij wel verder praten Toen de rechter eindelijk ter ruste ging, sprak hij glimlachend tot zichzelven. //Een verduivelde kerel, die Paul 1 Hij komt hier, gaat een wande- ling doen, raakt verliefd op een meisje, dat anderen reeds jaren lang vergeefs trachten te naderen en wil haar nu hals over kop trouwen. Nu, het is een knappe jongen en ik wil graag gelooven, dat hij bij juffer Hagedoorn in den smaak isgevallen. onderzoek zal plaats hebben in de gemeenten en op de dagen en uren, als hieronder zijn aangewezen Axel, Dinsdag 3 Juni, des voorm. te 9 uren voor Axel, Hoek, Koewacht, Overslag, Philippine, Sas van Gent, Ter Neuzen, Westdorpe, Zaamslag en Zuiddorpe. Hulst, IVoensdag 4 Juni, des voorm. te 9 uren voor Boschkapelle, Clinge, Graauw, Hengstdijk, llontenisse, Hulst, Ossenisse, St. Jansteen en Stoppeldijk. LJzendijke, Vrijdag 6 Juni, des voorm. te 9 uren voor Biervliet, Breskens, Groede, Hoofdplaat, Nieuw- vliet, Schoondijke, Waterlandkerkje en IJzeudijke. Sluis, Zaterdag 7 Juni, des voorm. te 10 uren voor Aardenburg, Cadzand, Eede, Oostburg, Retranchement, St. Kruis, Sluis en Zuidzande. In de Staats-Courant is opgenomen de Wet van den 9 Mei jl., houdende verbodsbepalingen tegen het dragen van wapenen. Wij brengen in herinnering artikel 1 dezer wet, dat aldus luidt Het is verboden op den openbaren weg of op eenige voor het publiek toegankelijke plaats een wapen bij zich te hebben. Onder wapenen verstaat deze wetgeweren, karabijnen, revolvers, pistolen en andere vuurwa- penen, windroeren, dolken, dolkmessen, sabels, degens, degeustokken, priemstokken, wapenstokken en dergelijke voorwerpen. Overtreding van het verbod in dat artikel ge steld, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zeven dagen of geldboete van ten hoogste honderd gulden. Jonkheer B. van Merlen te Haarlem, gep. generaal der cavalerie en gerechtigd tot het dragen van het Zilveren kruis van Waterloo, verklaart zich bereid de behulpzame hand te bieden om de herinneringsdag van den slag van Waterloo, op 18 Juni a. s. ook voor de minder bemiddelden onder de gerechtigden tot het dragen van het Zilveren Kruis een blijde dag te doen zijn. Generaal Van Merlen zal gaarne een opgaaf ontvangen van hen, die voor een kleine ondersteuning op dien dag in aanmerking komen en het zal hem daarbij genoegen doen, die opgaaf spoedig te ontvangen. Zou, vraagt de Haagsche Ct., de Nederland- sche Bank nu niet eens willen doen wat voor het Rijk onmogelijk schijnt te zijn, nl. den waren weg inslaan om zoo spoedig mogelijk den valschen munter te betrappen Het middel kost eenig geld, maar is afdoende, nl.afkondiging dat aan ieder, die een valsch bil- jet (of geldstuk) vrijwillig aanbrengt, met gegevens omtrent den persoon van wien hij het ontving, de voile geldswaarde wordt terugbetaald. Thans wordt een valsch stuk eenvoudig in beslag genomen ten nadeele van dengene, die 't zich in Als die oude zeerob maar niet zoo'n bar heer was. Maar kom, hij heeft toch een kwetsbare plaatsen ik hoop hem in zijn eigen strikken te vangen. Den volgenden Zaterdag avond stapten de twee vrienden arm in arm naar ,/den vliegenden Hol lander." Onder weg examineerde de rechter zijn leerling nog eens en scheen over den uitslag te vreden, althans zijn gelaat toonde een schelmschen tevreden glimlach. //Maar om Gods wil pas vooral op, dat je niet lacht. Als je niet tot het laatst je rol goed speelt, dan is alles verloren." Een honderd passen van ,/den vliegenden Hol lander" bleef de schilder staan en zeide halfluid. z,Voordat wij in den slag gaan, moet ik je een bekentenis doen, die ik je niet mag onthouden waut je bent veel te goed en opofferend voor me. Er is iets, dat mij druktik ben ongehoorzaam geweest aan je bevelen." *Dat is wat mooisHeb je soms stappen ge daan zonder mijn voorkennis?" „Ja, dat heb ik gedaan, maar ik kon niet anders. Gisteravond legde ik een briefje neer op de plaats, waar ik met Haar gestaan had, en van morgen in de vroegte was het verdwenen." Heb je dat gedaan, ongelukkige Och Heer, als de oude het eens gevonden had //Dat geloof ik niet, ofschoon ik er niet zeker van ben. Van morgen vroeg zwierf ik in groote kringen om de villa rond en bemerkte, dat een vrouwelijke gedaante aan het venster een oogenblik TEB NEimSCHE (01 RANT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1890 | | pagina 1