w*—m Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2569. Zaterdag 28 December 1889. 29® Jaargang. a 40 CENT. Straatremiging snz. AANBESTEDEN: ig 1QK.tHA, Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Eranco per postYoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Yoor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. bind versehljnt Dinsdag- en Vrijdagavond ADVERTENTlfiN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Ter Neuzen. nltgcver Het a. s. nummer dezer Courant zal in plaats van Dinsdag avond Woensdiiii' inorgen verschijnen. Nieuwjaarsadvertentien voor het nummer van 1 Januari 1890 worden geplaatst De inzendingen kunnen geschieden tot uiterlijk Dinsdag 31 dezer, des namiddags 4 ure. Ter Neuzen, 28 Dec. 1889. De Uitgever, P. J. VAN DE SANDE. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN zullen op Dinsdag,Januari 1890, des morgens 11 uren, op het gemeentehuis, in het openbaar, bij enkele inschrijving, llet uphaien eu vervoereu van beer, het schoonliouden van riolen inet ziuk- putten, van strateu en goten, en het opha- i. i, en v«rve.ren vau aseh en vuilnis aau de huizen, in de kom der gemeente, van ai 1 Februari 1S90 tot ult. September 1893. De voorwaarden liggen ter inzage op de gemeente- secretarie, waar de inscbrijvingsbiljetten in eene verzegelde bus moeten worden ingeleverd. Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den Burgemeester. Ter Neuzen, 10 December 1889. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. folitieli Overzicht. Volgens een Reuter-telegram uit Louden beeft de Engelsche premier, Lord Salisbury, tot de Portugeescbe regeering eene krasse nota gericht over de kwestie en geeischt, dat de 'nandelingeu van majoor Serpa Pinto zouden worden gedesavoueerd. De Pall Mall Gazette steekt den draak met de Portugeescbe beschuldigingennagenoeg aid us: ,/Ocn °de aaudacht der wereld af te leiden van majoor Serpa Pinto's aanval op de Makololo's, beschuldigen zij de Engelschen en de zendelingen FEUILLETON Lan^zaam met den blik stijf op den grond ge vestigih verliet llendrik de plaats der feestvreugde, Woeste gedackten doorwoeldeu zijn brein. Rustig bad bij zich b;j de dansenden willen voegen hij had geloofd hetzelfde recht als een ander te hebben, als hij maar betalen kon, en toch zijn geld had hem niet knnnen beschutten tegen hoon en spot. Tot den laatsten penning haalde hij zijn geld voor den dag en wierp het weg. Waarom was hij van zijne jeugd af door alle men- schen met minachting behandeld P Alleen orndat hij in nederigen staat en armoede was geboren, omdat hij reeds in zijn eerste leveusjaren zonder ver- zorgers hulpeloos op de wereld had gestaan Was dat zijne schuld? Hadden anderen recht dit op hem te wreken Waren zij beter dan hij We was hij wild en heftig van aard. Maar anderen hadden hem zoo gemaakt. Hij ware wellicht zacht en volgzaam geworden, als men hem met liefde en goede woorden was te gemoet gekomen. Hij werd voortdurend soroberder hij gevoelde haat tegen alle menschen. Terwijl hij langzaam den berg afgiug en het dorp naderde, bemerkte hij niet dat een zwaar onweer snel kwam aandrijven De donder klonk dichter en dichter bij hem. De aan het Nyassa-meer van den moord op een Oostenrijker en verschillende pogingen tot moord op een Hollander en twee Portugeezen. Yoor een eerste proeve is dit nog zoo kwaad niet. Maar het kan nog veel mooier worden gemaakt. In een volgend verhaal hopen wij te vernemen, dat de Schotsche zendelingen een Eranschman doodsloegen, een Duitscher trachtten te vergiftigen, een llus spietsten en een Italiaan levend braadden." De Pall Mall kan er zich met zoo'n aardigheid afmaken, maar daarmee zijn de beschuldigingen niet weerlegd. Wij hopen, dat de groote mogendheden er een beetje zorg voor dragen, dat de kwestie haar recht- matig verloop krijge, want hier zit de kat voor de muis en de Britsehe slokop neemt het niet zoo nauw met het mijn en dijn, maar zorgt er tegelijk voor, dat de evenaar van het recht aan den kant van den Luipaard overslaat. En toch, wij vreezen dat het Europeesch concert er zich afmaken zal met een #quel bruit pour une omelette 1" De verhouding tusschen Servie en Oostenrijk is en blijft juist niet de meest wenschelijke. De Oos- tenrijksche gezant te Belgrado heeft zijn beklag bij de regeering gedaan, dat de regenten hem stel- selmatig tegenwerken en den invloed van Oostenrijk op de Servische aangelegenheden trachten te ver- zwakken. Voorts is de Servische regeering niet genegen de tabaksleening te erkennen, welke door Rakacs, minister van financien, in het kabinet- Ckristics, gesloten werd met een syndicaat te Weenen. Rakacs zal zelfs deswege gerechtelijk ter verant- woording geroepen worden. De gezant acbt dit beleedigend, wijl het doorzetten der tabaksleening OD road van Ooatonryk gesohiedde. Juist weer een kolfje naar de hand der Russophilen. Rusland neemt het met de middelen om tot het doel te komen niet zoo nauw. Hoe het nog in Brazilie zal gaan Dom Pedro, de ex-keizer, is verbannen, zijn pensioen ingetrokken en het Braziliaansche burgerschap hem ontnomen. Maar zoo zacht zal de overgang van het keizer- schap tot de republiek in elk geval niet gaan. Gaandeweg openbaren zich meer oproerige bewe- giugen ten gunste van het herstel van Pedro's bewind en van dat zijner dochter. De troepen in Rio zijn aan het muiten geslagen en men vreest voor bloedige botsingen. De regeering doet al haar best om het oproer te onderdrukken en vele personen zijn op haar bevel in hechtenis genomeu. Zoo luidt een telegram uit Rio Janeiro. Natuurlijk wordt een en ander door de regeering tegengesproken, althans er kwam een telegram overheen te Parijs, waarin de regeering waarschuwt tegen de door kwaadwilligen verspreide geruchten over oproerige bewegingen. Wei waren eenige soldaten in opstand gekomen, maar zij hadden zich onmiddellijk over- gegeven. Wij weten niet wat er van aan is maar zeker is het, dat Brazilie nog al iets gelegen ligt wind, welke het onweer voorafgaat, blies hem door het haar en deed het ordeloos langs zijn hoofd vallen. Hij wist dat nauwelijks alleen het deed hem goed, dat de wind zijn gloeiend voor- hoofd afkoelde. Het onweer was juist boven hem. Herhaalde malen sloeg de bliksem neder; de donder welke tusschen de bergen dubbel sterk weerklonk, deed de aarde bevende regen viel in stroomen, maar hij versnelde zijne schreden volstrekt niet. Het oproer en de strijd in de uatuur brachten zijn gemoed tot rust, zijn gemoed dat zoo heftig in beweging was gebracht. Wat gaf hij er om, of hij doornat regende, hij, die tegen wind en weer gehard was sedert zijne jeugd Vroeger had hij zoowel 's zomers als 's wiuters in lompen rondgeloopen. Onder den blooten hernel had hij menigen nacht doorgebracht, terwijl het zoo koud was, dat zijne kleederen met rijp bedekt waren. Nooit in zijn leven was hij bij den hevigsten storm of het zwaarste onweder bang geweest de natuur was goed, de menschen waren slecht. Nog altijd plaste de regenin tallooze kleine beken stroomde het water van den berg af. Toen hij in het dal was gekomen, was de anders zoo sinalle beek tot een flinken strooin gezwollen, welke zich in het meer stortte. Schuimend en bruisend voerde het water zand, steeneu en boomen mede. Dicht bij de plaats, waar de beek in het meer aan den dunk, dieu meu in Europa van de nieuwe republiek krijgt. Volksbewegingen hier en daar in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika ten gunste van Monroe's wet openbaren zich al meer en meer. Thans geldt het speciaal Cuba, waar al jaren lang een vuur smeult en tusschen beiden ontvlamt, en dat nog eens al wat Spanjaard is over de kling zal jagen. Het wanbestuur heeft Spanje alles doen verliezen wat het in de Nieuwe Wereld bezat, en dat was niets minder dan heel Zuid— en heel Midden— en een groot deel van Noord-Amerika, plus de eilanden er om heen gelegen. Karel en Pilips beschikten over de goudmijnen van Peru en Mexico en in hun rijk ging de zon niet onder. En van al dien rijkdom nu nog eenige kleine eilaudjes en het grootere Cuba, waar men zich met moeite kan handhaven. Sic transit gloria mundi. Het bestuur der visscherijen op de Schelde en zeeuwsche stroomen, gevestigd te Tholen, maakte daartoe gemachtigd door den Minister van financien op 23 dezer bekend, dat de pachten der vischplaat- sen in de Schelde en Zeeuwsche stroomen ditmaal kunnen worden betaald zestig percent 1 Maart en veertig percent 1 Mei 1890, door alle pachters die schriftelijk aan het bestuur der visscherijen verklaren die termijnen te verkiezen. Voorzeker zal deze kennisgeving met belangstelling door hen wien het aangaat worden vernomen. Yan de schipbreukelingen der Leerdam zijn to Hamburg ongeveer 140 Nederlandsche landver- huizers achtergebleven. Ten behoeve dezer perso nen willen eenige milddadige Hamburgers eene bijzondere Kerstviering doen houden, voornamelijk om hen aan ondergoed en andere kleedingstukken enz, te helpen. Voorts worden er voor de kinderen dezer hulpbehoevenden speelgoed, koeken en andere aardigheden door de firma Louis Fries Co., te Hamburg, ingezameld. Den 28 dezer gaan deze landverhuizers met het Hamburger stoomschip Uruguay naar Buenos-Ayres. Men meldt uit Kollum, dd. 23 dezer, aan de Leeuw. Ct. De weduwe Riemersma met hare zonen en doehters, gisteren voor acht dagen geleden ver- trokken met het verongelijkte stoomschip Leerdam, zijn hier hedennacht teruggekeerd. Treffend zijn de verhalen van deze arme schip breukelingen, die nu niets anders hebben dan de kleederen aan hun lijf. Zij roe men zeer hun kapitein Bruinsma en ook den kapitein en het scheepsvolk van de Fransche boot, die hen redde. Alle proviand, zoowel eten als drinken, werd voor de kinderen en daarna voor de vrouwen beschikbaar gesteld. stroomde, was een vlonder. Door den aandrang van het water wiegelde hij been en weer, maar Hendrik ging er over zonder bang te worden. Op een rotsblok daar dicht bij ging hij zitten. Elk voorjaar, wanneer de sneeuw Qp de bergen smolt, had hij de beek machtig zien aanzwellen, maar nog nooit zoo sterk als nu. Bijna voor zijne voeten vloog het geelachtige schuim der golven. Staroogend, in gedachten verzonken, hielc hij zijn blik er op gevestigd. Golf op golf kwam bruisend aanrollen, de eene joeg de andere voort, tot alien zich vermengden met de wateren van het meer. Zoo storinden ook zijne wilde gedachten achter elkander voort bruisend en schuimend elkander verdringend in steeds wilder vaart. De regen had opgehouden, maar het water der beek scheen nog voortdurend te stijgen. Terwijl Hendrik daar roerloos op het rotsblok zat, ging het op den berg vrij levendig toe. Het onweer was te snel opgekomen en losgebro- ken, om nog intijds in het dorp terug te keeren Onder de lindeboomen en in de tent van den knstelein meenden alien beschutting te vinden tegen het weer. Doch de regen was nog niet begonnen, of de storm had de tent tegen den grond geworpen. Door de bladeren der boomen was de regen spoedig heen gedrongen en zoo waren alien tot op het hemd nat geworden. De vrouwen en meisjes hadden gejammerd en de Ook roemen zij zeer de behandeling te Hamburg ondervonden en de houding van de vertegenwoor- digers der N. A. S. M. Verder wordt nog uit Leeuwarden van 24 Dec. gemeldHeden zijn alhier uit Groningen aange- komen vier huisgezinnen, waarbij verscheidene deine kinderen, te zamen 21 personen uitmakende, die met de Leerdam hebben schipbreuk geleden. De plaats van bestemming was Argentinie. Door let hun overkomen ongeluk zijn zij echter zoo- danig afgeschrikt, dat zij zich bij de politie alhier hebben vervoegd, om door hare tusschenkomst weder in de provincie te worden voortgeholpen. Na in een volksgaarkeuken flink van warm voedsel te zijn voorzien geworden, is aan hun verlangen voldaan. Alle Hollandsche kajuitspassagiers van de gezonken stoomboot Leerdam hebben gezamenlijk een schrijven aan de Ned. Am. Stoomv.-maatschappij gericht, waarin zij alien lof aan kapitein Bruinsma toebrengen voor diens kalm en flink optreden bij de zeeramp, waaraan zij zoowel hunne redding als die van alle opvarenden danken. Door de maatschappij is thans, behoudens de gebruikelijke inspection, aangekocht het stalen stoomschip Arabie der Oceanic Steam-Navigation Cy., limited" te Liverpool. Dit stoomschip, groot 2788 reg. ton, in 1881 gebouwd door de heeren Harland en Wolff, te Belfast, zal onder den naam van Spaarndam in de Noordlijn worden opgenonaen. De influenza heeft te Leiden sedert eenige dagen een groot aantal personen aangetast. De ziekte toont zich voornamelijk in den katharralen en in den nerveusen vorrn, maar is tot nog toe, gelijk overal, zeer kort van duur en goedaardig. Van de in de vacantie achtergebleven studenten zijn een groot aantal ongesteld. Merkwaardig is, dat de ziekte hier zeer dikwijls gepaard gaat met een rooden uitslag in het gezicht, zoodat de ge- neesheeren kort na het optreden ook aan mazelen denken. Ook onder de pontonniers te Dordrecht hebben zich verscheiden gevallen van influenza voorgedaan. Aan boord van de monitor Matador, liggende op den Biescbbosch aldaar, zijn weder eenige gevallen van influenza voorgekomen, en op eene fabriek te Dordt hebben zich eergisteren ochtend 11 van de 30 werklieden ziek gemeld. Den 25,ten November is te Buenos—Ayres eene vergadering gehouden van aldaar gevestigde Nederlanders, waartoe eene oproeping was uitge- gaan van de heeren H. Waldorp, J. de Boer, M. C. van Hattem, P. J. Dirks, J. T. van Houten en L. van Riet. In den oproepingsbrief werd er op gewezen, dat ongeveer 500 Nederlandsche immigranten per maand aankomen, waarvan velen, zonder eigen toedoen, in het ongeluk geraken. jongelingen hadden voor een groot deel zich vroo- lijk gemaakt. Voor dien dag was het met de feestvreugde op den berg gedaan en daarover hadden de meesten meer leed dan over hunne natte kleederen. Toen nu de regen ophield en men hier en daar weer den blauwen hemel zag, deed George den voorslag, naar het dorp terug te keeren, drooge kleeren aan te trekken en dan in de zaal van den kastelein den dans voort te zetten. Iedereen vond dat goed. Nu zal de kastelein toch niet voor niemendal zijn bier en brandewijn naar boven gebracht hebben riep George. He, kastelein alles is voor mijne rekening hoor, laat ieder nu maar drinken wat hij lust ik zal het betalen Hij zelf gaf een goed voorbeeld en niemand liet zich voor de tweede maal noodigen. Jonge lingen en jonge doehters, mannen en vrouwen, alien dronken naar begeerte. Het smaakte dubbel lekker, nu men van buiten zoo nat was. De stemming werd weer vroolijk en de meesten, die zich zooeven beklaagd hadden, lachten en schert- sten nu. Toen alles opgedronken was, trok de troep weer naar het dorp. George was dan al bijzonder vroolijk hij had wat te veel geproefd. Met muziek .keeren wij terug 1 riep hij, eu hij schikte den stoet in dezelfde orde, als toen men naar de dansplaats ging. De muzikanten moesten voorop. De lucht was heerlijk, de hemel was weer zoo ffiSCIE COIHAM.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1889 | | pagina 1