Aigemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. rit le ie-f o 7*' VOLKSTELLING. No. 2567. Zaterdag 21 December 1889. j Binnenland. 29e Jaargang. GltAANMARKTEN 61 n\ ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postYoor Nederland 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- tyushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Itit bind verttchljal ninsdas- en Vrijdasavond bij den nttgever P. Jl. V A WE 8 1 M E te Ter Nenzen. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend dat, wegens het invallen van het Kerstfeest en den Nieuwjaarsdag op Woensdag, de gewone in die gemeente zullen worden gehouden in de week van het Kerstfeest, op Dinsdag den 34 Decem ber en in die van den Aieuwjaarsdag, op Don- derdag den 2 Jaunari a. s. Ter Neuzen, den 5 December 1889. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. (Wet van 22 April 1879, Staatsblad n°. 63) (Koninklijk besluit van 21 Augustus 1889, Staatsblad n°. 108.) Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter algemeene kennis, dat dit jaar zal ge houden worden de 7de algemeene tienjaarlijksclie volkstelling. Deze heeft ten doel de aanwijzing van alien die te middernacht tusschen 31 December 1889 en 1 Januari 1890 hunne werkelijke woonplaats binnen Nederland hebben. Deze alien worden aangewezen, onverschiliig of zij op genoemd tijdstip in hunne woning al dan niet aanwezig zijn. Ook worden aangewezen zij die, zonder werkelijke woonplaats binnen Nederland te hebben, op genoemd tijdstip aldaar aanwezig zijn. Omtrent deze alien moeten de opgaven verstrekt worden, die gevraagd worden op kaarten, die tusschen 26 December 1889 en 1 Januari 1890 zullen worden rondbezorgd, en dadelijk na Nieuwjaar zullen worden teruggehaald. Door of voor ieder moet aan zijne woning worden ingevuld eene WITTE KAART (voor een man of jongen) of eene BRUIJNE KAART (voor eene vrouw of meisje). Bovendien moet door of voor ieder aan de woning waar hij tijdelijk aanwezig is, ingevuld worden eene GROENE KAART (voor een tijdelijk aanwezigen man of jongen) of eene ROODE KAART (voor eene tijdelijk aanwezige vrouw of meisje). FFTJILLETON 2) De jonkman barstte in lachen uit; dat scheen zijn hart verlicht te hebben. Ah zoo! is het dat? riep hij. En als het nu zoo was, Grietje, als ik werkelijk het geld daarmee verdiende? Doet ge het? vrocg Grietje. Ja, ik doe het! gmg Hendrik voort. Ik ver- klaar het hier opeulijk. Nu kun je heengaan en mij bij het gerecht aanklagen Verwijtend keek Grietje hem aan. Toen wend- de zij zich af, om niet te laten zien, dat haar de tranen langs de wangen stroomden. Antwoor- den kon zij niet. Ik weet wel, dat je het nooit doen zal, voer hij voort. Toch zal je mij daarom het minst ver- oordeelen. Moet ik dan verhongeren of bedelen Moet ik mij door de boeren de deur laten wijzen als ik bij hen om werk kom vragen? Dat heb ik gedaan, maar ik doe het nooit weer! Het is je eigen schuld, dat ze zoo verbitterd op je zijn, wierp Grietje hem tegen. Eigen schuld? stoot' Hendrik op. Door jou laat ik me dat zeggenGrietjemaar toch ook niet voor de tweeden keer. Is het mijn schuld, dat ik als een arm hulpeloos wezen op Het hoofd van ieder gezin of de bestuurder van iedere instelling, gebouw, gesticht of schip, waar de kaarten worden bezorgd, is verplicht voor de behoorlijke invulling zorg te dragen. Deze zorge er dus voor, dat aan den teller, wanneer hij de kaarten bezorgt, worde opgegeven hoeveel witte, bruine, groene of roode kaarten er in de woning noodig zijn. Overtreding van de voorschriften betreffende de volkstelling wordt krachtens artikel 20 der wet van 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64), gestraft met hechtenis van ten hoogste veertien dagen of geldboete van ten hoogste honderd gulden. De nauwkeurige, door de volkstelling te verkrij- gen kennis der bevolking is eene zaak van aigemeen belang. Tot het verkrijizen dier kennis is noodig, dat alle vragen op elke kaart met de meest moge- lijke nauwkeurigheid en volledigheid worden be- antwoord. Op verzoek der Regeering noodigen Burgemeester en Wethouders alien met aandrang uit, door nauw keurige en volledige invulling der kaarten tot het welslagen der volkstelling mede te werken. Ter Neuzen, 18 December 1889. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN. De* Secretaris, J. DIELEMAN. I'olitieli Overzicht. Uit Lissabon wordt gemeld, dat kanonneerbooten de Zambesi worden opgezouden. Waarsehijnlijk geschiedt dit om den inboorlingen ontzag in te boezemen en hen te weerhouden de Engelsche bescherming aan te nemen. Portugal is ongetwijfeld bereid eene schikking te treffen en afstand te doen van een recht dat, zoo het al bestaat, nooit is ge- bruikt en niet ter sprake zou zijn gekomen, wanneer Engeland er geen inbreuk op had gemaakt. Maar zoo het al niet wil of kan verhinderen, dat Enge land zich meester raaakt van een onafgebroken gebied van de Kaap tot aan de bronnen van den Nijl, niet gewillig zal het afstand doen van de streken aan de Zambesi, waar het pas zijn gezag heeft hersteld en van landen, waar nog menig bouwval getuigt, dat in vroeger tijd Portugeezen zich blijvend haddcn gevestigd. Op het razen en tieren van sommige Engelsche bladen antwoordt men uit Portugal met de be- schuldigingen, dat Engelsche zendelingen vreemden die hun lastig waren, hebben laten vermoorden. De Daily News acht 't onnoodig op zulke dwaze verzinsels te antwoorden en zeker zouden over- tuigende bewijzen moeten worden aangevoerd om dergelijke beschuldiging geloofwaardig te maken, maar indien er werd onthuld, wat de Engelsche zendelingen in Afrika hebben verricht, zou van de wereld kwam en in mijn eerste levensjaar mijn vader en mijn moeder verloor! Is het mijn schuld, dat de gemeente mij onderhoudeu moest en een kleine som geld voor mij betaalde? Ik heb dikwijls gewenscht, dat ik nooit geboren ware nu wensch ik het niet meerWraak wraak wil ik voor al het kwaad dat de menschen mij hebben aangedaan Dat is het juist Je bent te wild en te heftig! Ja ik ben wild en ruw! ging de jonkman voort, en dat wil ik zijnHet mag in mijn bloed zitten, maar de menschen hebben mij erger gemaakt, dan ik zonder dat wel wezen zou! Kijk, Grietje, allijd lieeft men mij als een onnut wezen beschouwd, ja, als een last, en toch ben ik zoo goed een mensch als een ander; maar ik was arm en ouderloos. Toen ik ter school kwam met andere kinderen, met wie ik gewoonlijk speelde, werd ik heel alleen achteraan gezet. De meester bekommerde zich niet om mij, nooit heeft hij zich voor mij moeite gegeven, zooals voor andere kin deren, en als er straf uitgedeeld werd, was ik altijd nommer een. Ik was nog een kind, maar die achteruitzetting gevoelde ik diep. Het erger- de mij dat ik een afzonderlijke plaats op de ach- terste bank had. Als andere kinderen speelden, zat ik thuis te leeren. Spoedig was ik de knapste van alien, maar ik bleef toch op die achterste bank zitten en de meester had voor mij nooit een vriendelijk woord. Toen begon ik alien te haten, menigeen blijken, dat hij met zijn ijver voor den den godsdienst zeer veel ijver voor wereldsche doeleinden wist te verbinden. Den 12 Jan. e. k. moeten in Frankrijk zes verkiezingen plaats hebben voor de Kamer, een gevolg van ongeldig verklaring van vorige ver kiezingen. Van de door deze besluiten getroffenen zijn twee reactionairen en vier Boulangisten. Boven dien is nog ongeldig verklaard de verkiezing van een Bonapartist, een reactiouair en zes Boulangisten, onder welke laatsten Naquet en Laur zijn. Voor hen zullen waarsehijnlijk op 26 Jan. verkiezingen worden uitgeschreven. De Boulangisten zullen bij de aanstaande ver kiezingen minder kans hebben dan vroeger, toen hun generaal zijn prestige nog niet geheel had verloren. Hunne bladen verraden echter geene bezorgdheid zij voorspellen even stellig dat hunne candidaten zullen worden gekozen, als zij vroeger hebben verkondigd, dat het land eene Boulangistische meerdcrheid in de Kamer zou zenden. Zooveel is zeker, dat de herkiezingen, van welke eenige te Parijs moeten geschieden, niet zonder rumoer en spektakel zullen ailoopen. De Italiaansche minister van financien heeft in de Kamer een overzicht gegeven van den finan- cieelen toestand. Dank zij de middelen, welke ter beschikking der schatkist staan, is de geregelde dienst der kas verzekerd, niet slechts voor 1889/90, maar ook voor 1890/91. Tot nieuwe belastingen behoeft men geen toevlucht te nemen. Het tekort op de begrooting van 1890/91 is 32 miilioen, vraaronder 10% miilioen buitengewone militaire uitgaven. Tengevolge van het nieuwe fiuancieele programme zijn de uitgaven met ongeveer 46 miilioen verminderd. Als men op dezelfde wijze voortgaat, zal het evenwicht tusschen ontvangsten en uitgaven zonder nieuwe belastingen hersteld worden. De gevangenneming en daarop gevolgde executie van Bushiri, den halfbloed Arabier, die den tegen- stand der inboorlingen tegen de Duitschers in Oost-Afrika leidde, worden door vele bladen als het laatste tooneel van den opstand beschouwd. Ongetwijfeld zal zijn ondergang indruk maken, maar in koloniale aangelegenheden geven de Duitschers zich gemakkelijk over aan illusien, en het is te vreezen, dat Wissman nog vele lauweren zal moeten plukken. In Rusland zou weder een complot tegen het leven van den Czaar zijn ontdekt. Er zijn te Petersburg eenige officieren gevangen genomen en men beweert, dat zij tot een nihilistische samen- zwering behoorden. De oogen der politici zijn thans gericht op Brazilie en de vraag is, hoe zal het daar nog eens komen. Oppositie tegen de republiek bestaat, dat is niet twijfelachlig en Pedro zal zich niet onge- die boven mij voorgetrokken werden. Op het laatst leerde ik niet meer, want het hielp me toch niet, en ik liet aan mijn wilden aard den vrijen loop, men noemde mij „de Duivel," omdat ik menigeen overlast aandeed en ik was blij met dien bijnaam, Ik wou voor iedereen een duivel zijn. Eerst toen ik volwassen was ergerde die naam mij. Ik trachtte mij te beheerscheu, ik wou rustig en ordelijk worden, ik wou arbeiden en mijn best doen: men wees „den Duivel" met bittereu boon de deur. Niemand wou iets met mij te doen hebben. Dat heeft me nog wilder en ruwer gemaakt. Ik weet het zei Grietje. Ik heb altijd partij voor je genomen, als je onrecht werd gedaan, maar het geld dat je nu verdient, is niet eerlijk verkregen. Op die manier zal je nog jezelven in het ongeluk storten. En als ik het doe, zal toch geen mensch me beklagen riep Hendrik uit maar ondertusschen keek hij de maagd scherp aan. Ik weet, dat ik tegen de wet handel, maar tot nu toe heb ik ook nog geen wet leeren kenuen, die mij heeft beschermd tegen het menigvuldige onrecht, dat mij is aangedaan. De grenskoinmiezen weten, dat ik tot de smokkelaars behoor en zij geven acht op mij. Maar zij kuunen lang zoeken naar me. Ik heb er pleizier in, ze telkens beet te nemen. Zoo moest ik alle menschen kunnen doen, dan zou ik misschen nog eens tevreden en rustig zijn. straft laten wegsturen. De gewezen Braziliaansche minister-president De Ouro Preto zal a3n het Braziliaansche volk een manifest richten, waarin de omverwerping van de keizerlijke regeering wordt toegelichthij zal doen uitkomen, dat de regeering door het leger en de vloot en zelfs door den minister van oorlog is verraden. Het manifest zal een beroep doen op den wil van het volk, dat zich bij de verkiezingen voor de constitueerende vergadering kan opeobaren. De heer De Ouro Preto raadt. zijnen vrienden aan, den worstelstrijd niet op te gevenhij zelf en verscheidene van zijne bloedverwanten stellen zich candidaat voor de constitueerende vergadering. In een circulaire van den Minister van Binnen- landsche zaken aan de Commissarissen des Konings, wordt aangaande het beantwoorden van de vraag Kerkgenootschap bij de a. s. volkstelling er op gewezen, dat het woord Kerkgenootschap niet in streng wettelijke beteekenis moet worden opgevat en dat tegen de opgave gereformeerde gezindheid of doleerende of welke andere ook, waarvan de beteekenis bekend is, geen bezwaar gemaakt moet worden. Wil iemand opgeven geen of geen erkend kerk genootschap, dan is daartegen ook geen bezwaar. Bij het debat over Hoofdstuk Waterstaat gisteren in de Tweede Kamer aangevangen drong de heer Roell aan op eene wet regelende de uitvoering van waterwerken, en dringt er op aan dat het Departement van Waterstaat zich met de frabrieks- wetgeving beraoeie. De heer Schaepraan dringt aan op meer Zon- dagsrust voor beambten der posterijen, spoor- en tramwegen en op betere belooning van de lagere posi.beambten. De heer C. Brantsen dringt aan op subsidie voor het waterschap Ouden IJssel en spoedige verbetering van de kleine rivieren. De heer Boreel wenschte schadevergoeding aan de eigenaars bij de regeling van de wateraftappingen, en zorg, dat het water in de duinen niet uitgeput worde door waterleidingen. De heer Domela Nieuwenhuis wilde Zondagsrust als ontspanningsdag voor de groote menigte. Hij wees op het gebrek aan nachtrust voor het spoor- wegpersoneel en vele misbruiken bij de spoorweg- diensten. Spoorwegen moeten Rijkszaak worden. Ook zijne grieven tegen den postdienst herhaalde hij, en klaagde vooral over de schending van het brievengeheim. De schade, ontstaan door de oeverafschuiving aan het Westhavenhoofd te Zierikzee is geraamd op f 106,000. In die kosten zou de gemeente Behalve je moeder en jij zelf, Grietjeheeft niemand mij ooit iets goeds gedaan daarom, ja daarom haat ik alien. Grietje zweeg. Dikwijls had zij daarover na- gedacht en zij kon hem geen ongelijk geven. Hij alleen droeg niet de schuld, dat hij zoo heftig en woest ge worden was. En wil je daarom alleen het geld niet aannemen vroeg Hendrik nog eens. Ja daarom nietgaf de maagd ten antwoord. Neem je het nu toch niet vroeg hij nog. Zij streed inwendigmaar toen hij zijne vraag herhaalde, antwoordde zij vast vastbesloten Neen 1 Dan ben je even als de anderen riep hij woest, terwijl hij naar de deur liep om de kamer te ver- laten. Grietje zag vol angst naar hem, rood en bleek wisselden op hare wangen af het stormde in haar gemoed. Zij worstelde tegen een besluit in en kon het niet ter zijde zetten. Reeds had Hendrik de hand aan de deurklink daar riep zij met angstige stemHendrik Wat wil je vroeg hij kortaf. Yerander uw leven tochgaf zij ten antwoord, terwijl zij hem naderde en hem smeekend aanzag. Dat kan nooit tot wat goeds voeren, Hendrik Een poos kan men de wetten trotseeren, maar lang kan het niet duren. Je zal in de handen van de grenskommiezen vallen, zooals bijna al de anderen die het smokkelen bij de hand namen. Ik zie w IIRAS1T

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1889 | | pagina 1