Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. AANBESTED1NG. ARBEIDSWET. No. 2566. Woensdag 18 December 1889. 29e Jaargang. Straatrsiniging enz. Binnenland. aanbesteden: AANBESTEDEN: ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postYoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Yoor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADYERTENTltN: Yan 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. nit bind versehljnt Dlnsdnf. en Vrijdstgavond bij den nitgever P. A. VAN DE SANDE te Ter Ncnzen. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, zullen op Maandag, 23 December 1889, (in plaats van 17 December, zotials eerst is gean- nonceerd) des morgens 11 uren, in bet openbaar, bij enkele inschnjving, in 6 afzonderlijke perceelen, Het schoonhouden, verwarmen en verlichten der openbare scholen in de kom der gemeente en te Sluis- kil, gedurende 1890. De voorwaardeu liggen ter inzage op de gemeente- secretarie, waar de inscbrijvingsbiljetten in een verzegelde bus moeten worden ingeleverd. Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den Burgemeester. Ter Neuzen, 6 December 1889. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOYEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN vestigen de aandacht van belaughebbenden op art. 10 der wet van 5 Mei 1889 (Staatsblad n°. 48), houdende bepalingen tot het tegengaan van over- matigen en gevaarlijken arbeid van jeugdige per- sonen en van vrouwen, en herinneren daarbij dat genoemd artikel o. a. voorschrijft, dat het hootd of de bestuurder van een binnen de gemeente uitgeoefend wordend bedrijf of van eene aldaar gevestigde onderneming, indien daarin of daarvoor op of ua 1 Januari"l890 arbeid wordt verricht in eene fabriek of eene werkplaats door een persoon beneden zestien jar en, verplicht is te voren voor elken zoodanigen persoon eene, kciart aan te vragen bij den burgemeester dier gemeente of bij een door dezen aan te wijzen persoon, onder opgaaf van den naam, de voornamen, den dag en de plaats van geboorte van dien jeugdigen arbeider, en van den naain en de woouplaats van het hoofd des gezins, waarbij, of van het gesticht, waarin deze inwoont. Ter Neuzen, 16 December 1889. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. FEUILLETON 1} In een kleine kamer van een armoedig huisje, dat aan het einde van het dorp stond, zat een joug meisje aan het spinrokken. Zij zag er jeugdig en frisch uit. Het nauwe corset en haar witte omslagdoekje gaven haar eene eigenaardige bekoorlijkheid. Hare gelaatstrekken waren fijn gesneden,. in hare groote blauwe oogen lag een zachte, maar treurige uitdrukking. Hare gansche verschijning met hare kleine, lieve handjes, die geen arbeid gewoon schenen, paste niet in de ar- moedige, maar zindelijke kamer, die niets tot versiering had dan een kleinen spiegel met eenig vervallen lofwerk. De voet van het meisje, die het wiel in beweging bracht, rustte, hare han- den lagen in haar schoot en in gedachteu hield zij hare oogen op den grond gevestigd. Roerloos zat zij daar. Tusscheubeide slechts trilden hare lippen alsof zij pijn had. Een vrouw zat tegenover hatir en sprak tot het ontstemde meisje, zonder dat dit veel uitwerking had, want het meisje schudde telkens zwijgend het hoofd, zonder de oogen op te slaan. Ik vergis mij niet, moeder, hij is nu heel anders dan vroegerzoo ruw en wild is hij nog nooit geweest. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN zullen op Dinsdag, 7 Januari 1890, des morgens 11 uren, op het gemeentehuis, in het openbaar, bij enkele inschrijving, Het ophalen en vervoeren van beer, het schoonhouden van riolen met ziitk- putten, van straten en goten, en het opha len en vervoeren van asch en vuilnis aan de huizen, in de kom der gemeente, van af 1 Februari 1890 tot ult. September 1893. De voorwaarden liggen ter inzage op de gemeente- secretarie, waar de inschrijvingsbiljetten in eene verzegelde bus moeten worden ingeleverd. Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den Burgemeester. Ter Neuzen, 10 December 1889. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. folitieli Overzicht. Reizen en trekken schijnt den Duitscheu Keizer tot een tweede natuur geworden. In plaats van te confcreereu met ministers en generaals, zit Z. M. liever tusschen de wielen en vermaakt zich met het houden van parades, revues en manoeuvres. Hij gaat van stad tot stad en van staat tot staat, defile's organiseerende, den god des legers aanroe- pende ten gunste van den oorlog, den lof verkon- digende van zijn overleden grootvader en drinkende op al het „staal" van het rijk. Zoo schrijlt men ongeveer in de Justice. En de Temps deukt niet veel guustiger over 's Keizers manie tot reizen. Het laatste blad wijst op de enorme kosten aan dat trekken en vertooning maken verbonden, maar wijst er tegelijk op dat Wilhem II anders wel zuinig is. Een voorbeeld. Toen hij bij zijn laatste reis door Italie Brescia zou passeeren, was daar aan het station voor hem en zijn gevolg een dejeuner besteld van dertien couverts. Precies te 9 ure zou de trein aankomen en 20 minuten wachten. Deuzelfden morgen echter werd het dejeuner afge- steld. Het oponthoud duurde slechts eenminuut; uiemand verliet den keizerlijken trein en de loco- motief alleen bleek behoefte aan lafenis te hebben. De teleurgestelde restaurateur diende een rekeuing van 1500 lire in, en de keizerlijke intendant bood hem 150 lire. Vandaar een proces. Zonder twijfel zal Umberto de zaak wel in orde maken. Men diene evenwel altijd rekening te houden met de soort van bladen, waarin men een oordeel over Duitschland of zijn Keizer leest, en de Fransche bladen zijn in dit opzicht allerminst te vertrouwen. Hahal lachte de oude, terwijl zij hare kleine oogen half dichtkneep, hij is altijd zoo geweest, kind, sedert hij loopen kan, hij heeft nu eenmaal wild vurig bloed in zijn lijf en het zal lang duren, eer hij een rustig en geregeld mensch wordt. Zijne moeder was een luchthartige vrouw en zijn vader soldaatdie was nog wilder van aard. Zijn kapi- tein heeft hij in drift met de bajouet doodgestoken en daarna zich zelven voor den kop geschoten, omdat hij zijn straf niet wilde oudergaan. Ik heb ze allebei gekend en het heeft me nooit verwon- derd, dat die jongen ook zoo wild en ruw is. Hij was vroeger toch stiller, sprak het meisje. Natuurlijk ging de oude voort, omdat hij niet kon zooals hij wilde. Maar het zat wel in hem hij heeft dikwijls genoeg geprobeerd om zich vrij te maken, maar dat is hem altijd slecht bekomen dat heeft hem nog wilder gemaakt. Kijk, en Grietje, hij heeft mij dikwijls angst en verdnet bezorgd en van een vreemd kind had ik het nooit verdragen, maar hij was een ongelukkige wees en zoo slecht is hij nooit geweest, als hij door het gedrag der menschen geworden is. Niemand mocht hem lijden, ieder rneende hem te mogen straffen, en dat heeft hem nog meer verbitterd, dat is ook de reden van al zijne streken, waardoor hij zich wil wreken. Dat weet ik, moeder, antwoordde Grietje, terwijl zij nog voortdurend roerloos bleef zilten, dat is het ook niet wat ik bedoel. Het zal wel waar De heer Krupp te Essen gaat voort met zijne arbciders goedkoope woningen te bezorgen. Tegen lage rente wordt voorschot gegeven aan flinke, vreedzame arbeiders om eigen woningen te krijgen. Een half millioen mark is beschikbaar gesteld voor dit goede doel. Het bestuur van den Westfaalschen „Verein fur die bergbaulichen Interessen" heeft besloten, de Sperre met al de daaraau verbonden gevolgen op te heffen, zoodat de arbeiders, die tot nog toe geen werk konden verkrijgeD, weder zullen worden aan- genomen, hetzij in de mijnen waar zij vroeger werkzaam waren, hetzij in andere mijnen. De werkstaking in de ververijen te Chemnitz is ge- eindigd toen de arbeiders, die geen gemeenschap oefenden met de socialislen, eene loonsverhooging van 15 percent verkregen. Koloman Tisza heeft in de Hongaarsche Kamer verklaard, dat hij de noodzakelijkheid inziet van de herziening der wet op het burgerrecht, en dat eene wetsvoordracht van die strekking zal worden ingediend. Men weet dat de oppositie van deze wet een wapen tegen de regeering had gemaakt, omdat krachtens hare bepalingen de patriot Kossuh de Hongaarsche nationaliteit moest verliezen. De Bulgaarsche Sobranj3 heeft het wetsontwerp betreffeude de met de Liinderbank te sluiten leening goedgekeurd. De minister-president en de minister van financien zagen in het feit, dat deze leening kon worden gesloten, een heugelijk teeken van de bevestigiug der binuenlandsche toestanden in het vorstendom. De firman van den Sultan betreffende de vam- nestie" voor Creta bevat elf artikelen, waarvan de volgende de voornaamsten zijn. De tijd, voor welken een gouverneur wordt aangesteld, is niet meer beperkt. Het aantal leden der nationale vergaderifTg wordt verminderd tot 57, waarvan 35 Christenen en 22 Mohammedanen, en de zittingeu worden gehouden in de hoofdstad Candia; de gen darmerie, die tot nu toe uit inboorliugen bestond, zal grootendeels uit bewoners van andere Turksche provincien worden saamgesteld. De Christelijke bevolking is van oordeel, dat zij door deze bepa lingen in ongunstiger in plaats van in gunstiger toestand korat. De Italiaansche premier Crispi schijnt voornemens te zijn, den minister voor de schatkist, Giolitte, op te offeren. Een onder zijn invloed staand blad bestrijdt de wijze, waarop de begrooting is samen- gesteld en noemt het voorstel om de nieuwe kosten met nieuwe schulden te dekken eene noodlottige financieele politiek. Het blad eischt, dat de minister, zonder nieuwe schulden te maken, dekking zal vinden voor de vermeerderde uitgaven. Als Giolitte aftreedt, zal zijn collega voor financien, Seismit- Doda, hem wel gezelschap houden. Dom Pedro heeft noch voor zich, noch voor zijn, wat de menschen van hem vertellen, dat hij onder de smokkelaars geraakt is, dat hij hen be- hulpzaam is en dat hij zoo aan geld koint, dat hij in den laatsten tijd volop heeft gehad. En als dat zoo was viel de vrouw in. Wat gaat ons dat aan? Ik ben niet meer verant- woordelijk voor hem Laat de menschen praten wat ze willen. Maar, moeder, dan neera ik geen penning meer van hem aan sprak Grietje. Ik zal het hem zeggen want zulk geld brengt toch geen zegen aan. Geen enkel woord zal je zeggen, dwaas kind, zei de oude driftig, geen enkel woord. Wat zou- den wij in deze slechte tijden zonder hem beginnen? Wij zullen ons zonder hem wel redden, riep Grietje met vaste stem. Ons redden, ging de oude met een bitteren lach voort. Zonder hem zullen wij wel niet ver- hongeren, maar wij zullen toch ontberingen hebben te verduren. In mijne jeugd heb ik betere dagen gekend en ik heb nooit geloofd, dat het mij zoo slecht zou gaan. Toen ik nog kamerjuffer op het kasteel was, had ik een prettig leven en dien tijd kan ik nooit vergeten. En heb ik Hendrik niet bij mij in huis genomen, toen hij nauwelijks een jaar oud was en alleen stond op de wereld Heb ik niet alles voor hem gedaan Het weinige geld dat de gemeeute voor hem betaalde is de moeite niet waard om er over te spreken een ander had hem daarvoor niet genomen, en ik heb hem zijne kinderen de door de voorloopige regeering aangeboden civiele lijst aangenomen, en ook de dotatie van 5000 contos afgeslagen. Hij verklaar- de zich echter bereid aan te nemen wat hem later langs wettigen weg door de Braziliaansche volks- vertegenwoordiging zou worden aangeboden. Niet aangenaam was de tijding dat al de juweelen van de ex-Keizerin gestolen zijn. De aangeboden villa's te Cannes zijn geweigerd en de familie gaat een logement betrekken. De Keizer verwerpt beslist het opgeworpen plan, dat hij en de Kroon- prinses van den troon moeten afstand doen ten bate van haren oudsten zoou. Uit Brazilie ver- neemt men ook, dat er zijn die de omwenteling als eene zaak van tijdelijken aard beschouwen. Zaterdag was een vijftal hoofden van be- hoeftige huisgezinnen uit de gemeente Apeldoorn tegen drie uur des namiddags aau het koninklijk paleis Het Loo bescheiden. Ieder hunner ontving daar uit handen van H. M. de koningin eenige nieuwe kleedingstukken en dekens en van prinses Wilhelmina een geldsom geevenredigd aan de grootte of de bijzondere behoeften van het gezin. Ter zake van de door de regeering voorge- stelde grensverandering tusschen de gemeenten IJzendijke, Biervliet en Philippine, is door de com- missie, bedoeld bij art. 131 der gemeentewet, 25 Aug. 1886 te IJzendijke gekozen, een adres inge diend bij de Tweede Kamer, waarin verzocht wordt, het ontwerp voor zooveel IJzendijke betreft, niet tot wet te verheffen. Op 1 Febr. 1890 en volgende dagen zal te Leiden, te Groningen en te Amsterdam gelegenheid worden gegeven tot het afleggen van de practische examens van arts, vermeld in art. 2 der wet van 25 Dec. 1878 (Stbl. no 222), alsmede te Utrecht, tot het afleggen van de practische examens van arts en tandmeester, bedoeld in art. 2 en 8 dergemelde wet. Nadere bijzonderheden bevat de St. Crt. no. 294. In de maritieme ziekeninrichting te Helle- voetsluis werden in de laatste dagen meer dan zestig personen verpleegd, die behooren tot de bemanning van Zr. M3. wachtschip vPrins van Oranje" aldaar. Uit goede bron vernemen wij, dat de ziekte- verschijnselen bij deze lijders dezelfde zijn als bij de dezer dagen veel besproken, in naburige landen heerschende, griepziekteloomheid in de beenen, vrij hevige koortsen, aanstekelijke hoest en in den regel althans spoedige beterschap. Van de andere oorlogsboderas aldaar zijn nog geen lijders opgenomen, maar wel zijn sommige verplegers in de inrichting, na het opnemen van bovenbedoelde lijders, door dezelfde kwaalaangetast. behandeld, alsof het mijn eigen kiud was, daarom mag hij nu wel wat voor mij doen en daarom moet jij zwijgen. Wij mogeu toch geen geld van hem aaunemen, dat hij op oneerlijke wijze verdiend heeft, merkte Grietje aan. Zwijg, kindviel de oude in wat begrijp jij daarvau En wat gaat ons dat aan, waar hij het geld vandaan haalt. Je behoort het mij te gunnen, dat ik op mijnen ouden dag weer wat beter leven kan. Grietje stond op en haar slanke gestalte kwam daarbij zeer voordeelig uit. Moeder, sprak zij met indruk gij zult beter leven al zou ik dag en nacht moeten werken, maar ik neem geen geld meer van hem aan, dat hij zoo verdiend heeft. De vrouw wilde antwoorden daar werd de deur geopeud en een jonkman trad haastig binnen. Hij was groot en slank, elke beweging verried buigzaamhoid en kracbt. De jonkman kon nauwe lijks twintig jaren tellen. Zijn gelaat was bijna schoon te noemenborstelige wenkbrauwen gaven het een vermetele uitdrukking. Met zijne donkere oogen zag hij scherp om zich; hij droeg het hoofd flink omhoog, bijna trotsch. Zijn oog bleef op Grietje rusten. Deze had even haar oog op hem geslagen, maar zag dadelijk weer voor zich. Van vreugde kleurden hare wangen zich met een vluchtig rood. Hij trad op haar toe en stak haar de hand toe. Zij legde de hare in de TE! IWMSCHE C0I1RANT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1889 | | pagina 1