Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. In Ter No. 2565. Zaterdag 14 December 1889. 29e Jaargang. GRAANMARKTEN Binnenland. De Dochter van den Handelsraad. ABONNEMENT: PEUILLETON A MO. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postYoor Nederland f 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- busboaders. (01UAVT. ADVERTENTlfiN: Yan 1 tot 4 regels f 0,40. Voor olken regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Kit bind vemhijnt Dlngdaj- en Vrijdagftvond bij den oltgever P. J. V A M D E 8 A M P E te Ter Menzen. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend dat, wegens het invallen van het Kerstfeest en den Nieuwjaarsdag op Woensdag, de gewone in die gemeente zullen worden gehouden in de week van het Kerstfeest, op Diiisdng den 34 Decem ber en in die van den i\ieuwjaarsdag, op Don- derdag den 2 Jaiiuari a. s. Ter Neuzen, den 5 December 1889. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. JPolitieU Overzicht. Evenals in vele landen der Oude Wereld is het ook met het Apennijnsche Schiereiland gelegen, de toestand van 's lands schatkist laat veel te wenschen over. Sedert 1875 was men gewend de begrooting met een voordeelig saldo te zien sluiten en in 1881 bcdroeg dit saldo zelfs meer dan 51 millioen lire. Als men in aanmerking neemt in welk een jammerlijken toestand bet jonge koninkrijk de financien vond, dan was dit resultaat werkelijk schitterend te noemen. Maar 't werd anders. In 1882 en 1883 kon men met rnoeite een klein overschot krijgen en sedert nam het deficit voortdurend toe. In 1886—87 bedroeg het tekort 8 millioen, in 1887—88 72 millioen en de rekening over 188889 wijst een tekort aan van 234 millioen, terwijl de begrooting over 1889—90 ook met een nadeelig saldo slnit. Men beweert dat 52 percent van de totale uitgaven der schatkist en 40 percent van de ontvangsten gebruikt worden voor het leger en de vloot. Een en ander een gevolg, zegt de oppositie, van de alliantie met Duitschland en Oostenrijk, daarom wenscht zij, dat Italie het bondgenootschap zal opzeggen en de krijgstoerustingen staken. Anderen beweren in- tegendeel, dat Italie al lang eene mogendheid van den tweeden rang zou geweest zijn en al zijn prestige in de Middellandsche zee zou hebben verloren, indien het geen lid ware geweest van de triple-alliantie. tloe het ook zij, wenschelijk blijft het, dat er een einde kome aan dat geldverspillen in de departementen van oorlog, zoo hier als elders, 't Spreekt van zclf, dat er een leger noodig blijft om den rustigen burger te beschermen tegeu ruw geweld en om de orde te haudliaven, maar daarvoor ook alleen. ni t. De beer Paul Jansou heeft in de Belgische Kamer zijne rede over het zoogenaamde groote complot" voortgezet. Hij viel het kabinet heftig aan en zeide, dat het eenvoudig komedie had ge- speeld. Hij noemde den minister Devolder een domkop, en laatstgenoemde schold daarop Janson voor een leugenaar. Janson oordeelde, dat het kabinet zich onwaardig gemaakt heeft om langer op de ministerieele banken te zetelen. Met de twee vragen die Janson den minister Le Jeune deed, scheen deze wel ietwat verlegen. De vragen waren aldus gesteldIndien Pourbaix, zooals de ministers beweerden, niet voor het kabinet werkte, waarom had hij dan bij het proces over het zooge naamde groote complot niet op de bank der be- schuldigden gezeten? En indien de directeur der geheime politie, de heer Gautier de Rasse, den minister slecht heeft ingelicht, waarom is hij dan nog ettelijke maanden in zijne functien gehandhaafd en niet dadelijk ontslagen? Eindelijk werd door de Kamer eene motie van orde aangenomen, waarbij de handelwijze der regeering, voor zoover het ontslag van Gautier de Rasse betreft, werd goedgekeurd. De gisting in Belgie vermeerdert met den dag. De Fratische Kamer heeft de verkiezing van Joffrin goedgekeurd en dus die van Boulanger nietig verklaard. Uit Konstantinopel schrijft men, dat de Czaar en Czarina den Sultan een bezoek hebben aangekondigd. De Russische gasten zullen op dezelfde wijze worden ontvangen als de Duitsche en hetzelfde paleis bewonen. Of men in Turkije zooveel met die visite's op heeft? De ontvangst van Wilhelm heeft aan de Turksche schatkist 500,000 pond sterling gekost. Logeergasten, wier ontvangst een gastheer op anderhalf millioen gulden koinen te staan, passen elk niet. Er zullen velen zijn die belet geven. Maar de Zieke Man te Konstantinopel kan ook al niet zoo hij wel wil en misschien is de patient ook heel wel ingenomen met het bezoek van twee zulke machtige monarchen, al koinen ze juist niet uit belangstelling voor den patient zelf. Wilhelm kan zich thuis nog niet recht thuis gevoelen, hij inoet de keet uit, zoo 't schijnt. Voor eenige dagen kon men hem te Frankfurt aan de Main vinden. De klokken werden geluid en de gunsche stad was prachtig versierd toen de Keizer zijn intocht deed; de stad wier burgemeester zich voor den kop schoot, toen het vrije Frankfurt in 1866 onderging, wijl 'top de annexatie-kaart van Von Bismark met een Pruisische kleur gedekt stond. Keizer Wilhelm was zoo vrij na de speech van den tegenwoordigen burgemeester te wijzen op den vooruitgang der stad sedert de inlijving en vergat niet er een ,/Schmeichlend" woord aan toe te voegen s Keizers grootvader vertoefde altijd zoo gaarne te Frankfurt a/M. j/Hoch hoch hoch Later bij een feestmaaltijd sprak de Keizer nog menig woord, roemende op zijn machtig rijk en wat ons aangenaam is met het uitzicht op een voortdurenden vrede. NAAR HET DUITSCH DOOR 39) (S L O T.) Rekenende op de goede zorgen van Mary Price liet hij zijn zoon de reis aanvaardeu, zonder hun dien nieuwen aanval van beroorte te melden. loen is hoogstwaarschijnlijk de. zwenderij tusschen John Muddle en Mary Price beklonken. Het is een feit, dat het John Muddle gelukte, zich hier voor te doen als de echte Arthur White en dat hij den zoon van zijn weldoener door een goed over- legden moordaanslag uit den weg ruimde. Zoo het werkelijk gelukt ware Harry White te dooden, dan bad hij zijn schaudelijk plan veilig kunnen uitvoeren, daar niemand aan bedrog dacht. Hoe fijn hij te werk ging, blijkt uit de verklaring van den Amerikaanschen consul, dat hij onder den naam Harry White meer dan honderd brieven aan den echten heer. Arthur White schreef en daarbij kunstig het handschrift van den jonkman namaak- te. Alle inkomende brieven zond de boekhouder, te Chicago, naar zijn patroon Arthur White, op White Cottage. Daar deze zijn ziekte voelde toenemen, gingen alle brieven door de hand van zijn huishoudster, die alzoo gemakkelijker haar miunaar, John Muddle albier, van alles op de hoogte kon houden. Zoo gelukte het deze twee personen een kolossaal bedrog te plegen, waarvan ons geen tweede voorbeeld bekend is. Hoewel door John Muddle voor een krankzinnige uitgegeven, wekte de jonkman Harry White, toch twijfel op bij verscheidene personen. Men begon John Muddle voor een bedrieger te houden. Nu nam de heer R. graaf Von L. een kloek besluit. Hij stak over naar Amerika, om op de plaats zelve onderzoek doen. Aan zijn onvermoeide po- gingen is het te danken, dat nu de de draden van dit weefsel van listig bedrog voor ons zichtbaar zijn. Voor hem zou de reis echter niet zonder groot gevaar zijn. Door een ongelukkig toeval kreeg John Muddle kennis van zijn voornemen, hij gaf aan zijne geliefde, Mary Price, kennis door haar te waarschuwen. Graaf von L., die zijn doel reeds bereikt meende te hebben, werd in den val gelokt en in het huis van den overleden Arthur White weken lang gevangen gehouden. Als door een wonder is hij den dood ontkomen 1 Mary Price vernam namelijk, dat John Muddle haar ook wilde bedrieger en op het punt stond hier in het huwelijk te treden met een zeer geachte jonge dame. De wraakzuchtige vrouw bevrijdde nu den jongen officier en verried haar trouweloozen minnaar zonder eenige verschooning. Het is bekend, dat John Muddle een einde aan zijn leven maakte, vdor de straffende hand der gerechtigheid hem kon vatten. In het huis van den handelsraad had hij stellig een der bedienden Naar de Avondpost verneemt, worden in de residentie stappen gedaan tot het oprichten van een door geheel Nederland vertakte vereeniging, welke zich ten doel stelt, voor onvermogende kinderen het schoolgeld te betalen, door de meuwe onder- wijswet verplichtend gesteld. Yolgens den Parijschen Figaro heeft onze Regeering een groote bestelling gedaan aan de bekende fabriek van Decauville te Petit-Bourg, ten behoeve van onze vestingwerken. De spoorweg met licht matriaal, volgens het stelsel van die fabriek heeft op het Parijsche tentoonstellingsterrein zeer voldaan. Ook in Atjeh is reeds eenigen tijd geleden zulk spoorwegmateriaal gebruikt. Het hoofdbestuur der Friesche Maatschappij van Landbouw heeft een adres aan den minister van binnenlandsche zaken gericht over de werking en toepassing der voorgeschreven maatregelen tegen de varkensziekte. Daarin worden de moeielijkheden in het licht gesteld, welk voor de varkenshouders er uit voortvloeien in geval zij een ziek of van ziekte verdacht varken hebben, en waardoor aan- leidiug wordt gegeven tot ontduiking, zoodat het doel niet bereikt wordt. Dat ontduiken der wet is strafbaar, maar de overtredingen zijn moeielijk te constateeren en bovendien acht adressant de wet niet van onbillijkheid vrij te pleiten. Naar het oordeel van het hoofdbestuur zullen de maatregelen tegen de besmettelijke varkensziekte dan alleen doel treffen, wanneer te dier zake is bepaald, dat bij afmaking en afkeuring volledige schadevergoeding wordt gegeven, en dat dan ook tevens de overtreders der wet streng worden gestraft. In dien zin verzoekt het hoofdbestuur wijziging der bestaande bepalingen. Groote verontwaardiging heerscht te Amster dam, over de bejegening, welke de moedige juffrouw Kattenburg, na hare vergeefsche poging tot red ding van haar hroertje, in het Biunen-Gasthuis, waar zij ter voorloopige behandeling gebracht is heeft ondervonden. Uit de verhalen van oogge- tuigen, die het meisje vervoerd hebben, blijkt, dat zij in een raderbaar in de wachtkamer van het Biunen-Gasthuis werd gebracht. Zij kon spre- ken en de brandwonden toonden nog niet de zwelling, die bij dergelijke kwetsuren later intreedt. De dokter A. Ham kwam na een groot kwartier, sprak weinig, voelde de pols en achtte een voor- loopig verband niet dadelijk noodig. Hij wasspoedig omgekoclit om nieuws aan te brengen, want nauwe- lijks een uur nadat de graaf Von L met de bewijzen van zijn bedrog in handen bij den handels raad in huis was, werden alien hevig opgeschrikt door een pistoolschot, men vond hem levenloosop den vloer van zijn kamer uitgestrekt, met een kogel in het hoofd. Hiermede is aan veel lijden en onzekerheid een einde gekomen. Wij hebben gegronde redenen om te vermoeden, dat de voorbereidingen voor het huwelijk, ten huize van den geaohten handels raad, niet zullen worden opgeschort, daar de dochter des huizes weldra in het huwelijk zal treden met den man, dien zij haar hart en hand uit liefde wil schenken. Men verzekert ons ook nog, dat de heer Harry White weldra zal huwen met de trouwe verpleegster, die hem in zijn ziekte bijstond. weer weg en liet op aandringen van den heer Gompertz, een neef der gekwetste, door den op- passer wat zalf op de wonden smeren de dokter was daarbij niet tegenwoordig. Toen een der personen, Allers genaamd, die het meisje vergezelde, geen rijtuig in de buurt kon krijgen, vroeg hij eeu paar dekens om de ongelukkige, die in nachtgewaad was, wat beter te kunnen dekken dan dit met de politiejas, in allerijl over haar heen geworpen, kon geschieden. Dit nu weigerde de oppasserniettegenstaande herhaalden aandrang. De man mocht niet buiten zijn boekje gaan en goederen afgeven. Allers spoedde zich daarop naar huis, haalde een paar dekens van zijn bed en daarmee gedekt werd de lijderes in de raderbaar, die zij niet had verlaten naar de Warmoesstraat gebracht bij een familielid. Omtrent den toestand van mejuffrouw Kattenburg verneemt men dat de ongelukkige met het gelaat nagenoeg geheel in verband ligt, de armen en beenen eveneens in zwachtels gewikkeld zijn. Zij mag niet spreken en moet voedsel door een zuig- flesch nemen, daar de toestand van den mond het gebruiken van vast voedsel niet toelaat. Zij is buiten gevaar. Gevreesd wordt echter voor blij- vende misvorming. Dr. Zegers, directeur van het Binnen-Gasthuis, heeft de lijderes bezocht. Met Dr. Quanjer zal prof. Korteweg een onderzoek instellen, om daaruit zooveel mogelijk, op te maken of Dr. Ham de zaak al dan niet goed heeft ingezien. Wat den brand betreft, na het herstellen van het verkeer in de. Kalverstraat, bleek eerst recht welke verwoesting is aangericht, ook aan de tegenoverliggende perceelen, waar geen ruit is heel gebleven en de gevels van boven tot beneden zwart zijn geblakerd. De belendingen naast deze huizen en ook naast de verbrande perceelen, zijn gesloteu. Het overschot van het omgekomen zoontje des heeren Kattenburg is onder de puinhoopen te voor- schijn gebracht. Het werd gevonden onder het ijzeren ledikant waarin het knaapje sliep, nog ge wikkeld in half verbrandde dekens. Uren lang was met groote voorzichtigheid in het puin gezocht. Nader meldt men In de eergisteren gehouden gemeenteraadszitting is door den voorzitter omtrent de gasthuiskwestie verklaard, dat uit het onderzoek van de heeren prof. Korteweg, directeur van het Gasthuis, en Dr. Quanjer, gebleken is, dat Dr. Ham het verband volkomener had kunnen leggen, maar dat het overbrengen naar de Warmoesstraat geen direct gevaar had opgeleverd. De patiente verkeert buiten levensgevaar. Yerscheidene leden gaven hunne afkeuring over de houding van Dr. Ham te kennen. De heer M. Hoe ontstelde Paul Meijer, toen hij deze tijding las. Alsof hij zijn oogen niet durfde gelooven, herlas hij het bericht nog verscheidene keeren en zag toen zijn trouwen boekhouder aan. Hebt ge reeds gelezen, wat er in de krant staat, Peters vroeg hij en schoof meteeu het nieuws- papier naar den boekhouder. Peters kuikte even en zei toenHeb ik het u niet gezegd mijnheer Zou het nu wel pleizierig voor u geweest zijn, als ge de steenen op crediet ge- leverd hadt Nu ge zijt rijk, dus Je bent een ezel, Peters, viel mijnheer Meijer boos in, maar, voegde hij er zacht bij, je bent toch een goed mensch Dat doet me genoegen, mijnheer, sprak de boek houder droogjes maar heeft u het allerlaatste nieuws al gehoord De patroon schudde van neen. Harry White, de zoon van den echten Arthur White, moet zegt men een grootmoedig hart hebben. Hoe dat zoo Waarom grootmoedig? Ten guuste van den jongen officier, heeft hij afstand gedaan van de groote erfenis! Hij is zelf zeer rijk, maar het is toch grootmoedig, zeer grootmoedig van hem. Afstand gedaan van zoo'n mooie erfenisher- haalde mijnheer Meijer. Wie heeft ooit van zulke dwaasheid gehoord? Maar nu denk ik weer aan dien schoftDaar liggen nu die prachtige steenen en de verdienste is weg. Dat is zoo bevestigde de boekhouder, die de pen weer indoopte. Maar mijnheer bied ze den jongen graaf Von Lowenberg aan. Hij is nu een rijk man en bemint zijne bruid zeker van ganscher harte. Denk je dat er werkelijk met den jongen officier zaken zijn te doen? vroeg mijnheer Meijerernstig, maar de boekhouder antwoordde niet meer. Hij was weer aan het tellen begonnen en mompelde halfluid: 1201.... 49 16 EINDE

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1889 | | pagina 1