J'1 I C. F. van Fraeijenhove, Middelburg, Spccialilcit in (flEAAC ra WIJV. versche EIEREN 253,100 K.6. Superpbospliaat. i-sal )dcr. )l ra, 04000 kg. Siiperpliospliaat. 100 Kanada boomen, Ruhr-Kachelkolen, H.H. Winkeliers! ALMAVtkkEX Riga Zaailijnzaad. F. S. P. WIJNSVIAN, Een Bazaan-Hoogaars, iliBlllIii, Gebroeders PICHA-STEVENS, Sas van Gent. to STALE! Men ERF, Doslmatigs SamGnwsrking a. 30 stuks Kanada boomen, 15 siDpls Eilen ScMerioot, WEGrGELOOPEN Te MMlelri wilt tepi 6 Jaiari 1893 een flinke Meid, en Scheurkalenders Gebrs POLAK, GEEN GRIJS HAAR BIEER CEMENT en IJZER, Openbare Verkooping Een Iuin met Schuur, Openbare Verkooping b. 11 Kanada boomen, WACHTENDE: I Daaeliiks verkriiabaarfl!M51f?WA9®SEI 3 F S P WIINMAN. Een Woonhuis met grooten Bak- oven, Scliuur en Erf, Openbare Verkooping Dagelijks verkrijgbaar „In 'tbelang (ler Landbouwers" TE ZAAMSLAG. De Landbouw- Vereeniging aan te besteden: 2 5 DITO, IN LOSS Ter Neuzen. P. J. van de Sande. voor 1890. Ter Neuzen. P. J. van de Sande. Commissionair in Effecten en Assurantien. Middelen van vervoer. Uit de hand te koop: STROOSNIJDERS. I WORTELSNIJDERS. HOOIZAGEN. STALLANTAARNS. STALSCHOPPEN. MESTVORKEN. Prima kwaliteit, -- ruime keuze. STOOMBOOTDIENST OP DE WESTER-SCHELDE. de maanden DECEMBER 1889 en JANUARI 1890. I PHILIPPINE. Mr. J. I*. Dronkers, Notaris te Ter Neuzen, zal ten verzoeke van JUDOCUS RAMMELOO, te Philippine, op Donderdag 12 December 1889, des namiddags ten 2 ure, in de herberg la Ville d'Anvers", bij N. Rammeloo-Kusse, publiek pre- senteereu te verkoopen Eerste Koop. groot 2 aren 41 centiaren, kad. sectie C nummer 397. Dit huis is gescbikt voor elke neriug. Tweede Koop. groot 10 aren 20 centiaren, kad. sectie C nummers 540 en 541. groot 3 aren 44 centiaren, kad. sectie C nummers 542 en 565. Alles gelegen te Philippine. Wijze van verkoop De veiling geschiedt in eeue zitting De perceelen worden eerst ieder afzonderlijk en daarna te zamen geveild. Nadere information ten kantore van genoemden Notaris. ZAAMSLAG. De Notaris C. J. A. Fercken, te Ter IVeuzen, zal op Donderdag den 12 Deeember 1889, des voormiddags ten 10 ure, in het openbaar verkoopen bij G. DE ZEEUW, op het Dijkje, te Ter Neuzen. staande op den dijk tusschen den Aan- en Genderdijke en Zaamslagpolder, loopende van af het veer tot aan den dijk van den beer Dirk Dekker, alwaar te vergaderen. VEREEINIG11NG Vrijdag den 20 December 1889, zal ten buize van G. de Visser Jacz. worden AANBESTEED de levering van IjIUU Voorwaarden en inscbrijvingsbiljetten zijn te verkrijgen bij den Secretaris der vereeniging E. J. DE KLERK. TE HOEK, zal trachten op 17 December 1889, des namiddags 1 uur, ten huize van P. Bareman, te Hoek, Voorwaarden en modellen van inscbrijving zijn op franco aanvraag te bekomen bij L. KIEL, Secretaris "WES TDOBP E. De Notaris C. J. A. Fercken, te Ter Neuzen, zal ten verzoeke van het Bestuur van den CAIN lb- VLIETPOLDER, op Dinsdag den 17 December 1889, des middags ten 12 ure, in het openbaar verkoopen ^eschikt voor werkhout en leverancie, staande aan den Eversdam tusschen de geineenten Zuiddorpe en Westdorpe. Te vergaderen bij E. Ysebaert aan den Zwar- tenhoek. De Deurwaarder W. A. de Kidder, te Hulst, zal ten verzoeke van zijn Prin- ,rr- cipaal, op Dinsdag den 17 December 1889, des voormiddags om negen ure, publiek pre- senteeren te verkoopen, a contant geld staande te groeien in de gemeente en den polder Clinge, aan een stuk wei en zaailaud in gebruik bij Jan Hemelaar te Hulst. Te vergaderen op de plaats van den verkoop. IVa afloop daarvan groeiende nabij de Roskam, aan oen steenweg te Clinge. G I> I T O, in de Molenstraat nabij Lernout aldaar, acbter de hofstede van Dom. de Rijke aldaar en in de Opperstraat, nabij 't hoefje van G. van Poel aldaar. op den 7 dezer 2 HOOEN, gekleurd licht roodbont en zwart, beide jachthonden, van den landbouwer JACOBUS DIELEMAN, Kijkmt, Axel. Schipper J. A. DERKSEN en schipper P. A. DOLK, met eene lading voor rekening van P. VAX ALTEX, te lerAeuzen tegen hoog loon gevraagd. P. G. en niet beneden de 20 jaar. Adres bureau dezer courant. Het beste STROOPAPIEtt van 'tgewone formaat is thans verkrijgbaar voor f 0 52A per riem KLEIN EORMAAf 1,05 GROOT bij 6 riem voor f 0,50 en f 1 per riem. waaronder die van de Wees-inrichting te Neerbosch, Eerste kwaliteit in verzegelde tonnen ofbalen, direct uit Riga aangevoerd door de firma Van Hoorn, Luitjens en Kumminga te Pieterburen. Zie N. Landli). Courant Nos. 385, 387, 388, 389. Yoorraad beperkt. Orders spoedig ingewacht door J. A. PATEER Ez., HONTENISSE. Markt 88. Ter Neuzen. Spoorweg Ter NeuzenMechelen. 6,20 10,05 (2)1,40 5,50 groot 16 ton, met compleeten inventaris. Te bevragen bij A. VERSCHUL RE, Schipper nieuw model, met groote stookplaats, waarin naar verkiezing hout of kolen kan gestookt worden. VLISSINGEN. De nieuwe LON DON is de beste van alle bestaande parfu- merien, om het grijze baar binnen enkele dagen te doen ver- dwijnen. Maakt bet haar glansrijk en zacht en verft niet. Prijs 85 cent per flacon en f 1,50 per dubbele ilacon. Alleen verkrijgbaar te Ter Neuzen bij JULES BAVIERE; te Hulst bij J. W. WARNIER; te Westdorpe bij Fr. DEL- LAERTte IJzendijke bij L. J. BEVINte Sas van Gent bij Gebr. GOVAERT en te Axel bij E. DIELEMAN. Brandvrije en waterdichte voorwerpen van bestand tegen vorst, zon en regen, vragen geen onderhoud en kunuen wegens hunne geriuge zwaarte ten alien tijde 7"1)la^te^b°4ken, Aalputten, Welputten, Kribben, Buizen, Riolen, Yergaarbakken, Duikers BruggenSluizenDakpannen (1 M. op 0,50 M.) Vorstpannen (0,50 M.), Muurbe- deksels (1 M.f, Dakgoten, Hondenhokken, Kelders, Grafkelders, Pneelen en Kiosken. Vertegenwoordiger voor Zeeuwsch-Vlaanderen AC1IILLE ItUWIVS te Sas van Gent. TJEEN TAN VERTREK GEDDRENDE Van Vlissingen naar Breskens vm. 6,8,10,nm. 12,25*) en 3,45. Dagelijks. Breskens naar Vlissingen n 6,30 8,30 10,30 n 12,55*) 4,i5. llet vervoeren van vee en goeileren kan op deze reizen GEWEIGERD worden. v. Ter Neuzen Sluiskil 6,30 10,12 1,47 6,00 Axel 6,42 10,20 1,54 6,12 Hulst 7,10 10,40 2,14 6,38 Clinge 7,30 10,55 2,30 6,58 Aankomst te St. Nicolaas 7,50 11,10 2,50 7,16 Mecbelen 9,38 12,08 8,30 (2) Deze trein alleen 'sMaandags en 'sWoensdags. v. Mecb. n. St.Nic.enTerN. 6,58 10,43 6,10 St. Nicolaas n.TerNeuz. 8,05 11,50 (2)3,20 7,30 Clinge 8,24 12,15 3,36 7,50 Hulst 8,48 12,38 4,00 8,10 Axel 9,08 1,00 4,20 8,33 Sluiskil 9,17 1,10 4,28 8,42 Aankomst te Ter Neuzen 9,25 1,20 4,35 8,50 (2) Deze trein alleen 'sMaandags en'sWoensdags CORRESPONDENTIE. v.St. Nic. n. Antw. 8,03 8,40 11,45 3,18 8,14 Antw. n. St. Nic. 7,12 10,55 6,40. „St. Gillis n. Moerbeke 8,18, 12,08 7,41 Moerbeke n. St. Gillis 6,57 10,03 6,31 Mechelen n. Brussel 9,47 12,12 8,55 Brussel n. Mecbelen 6,27 10,01 5,28 Puers n. Antwerpen (voor Roosendaal) 9,12 12,08 6,21 Antwerpen n. Puers 6,55 8,23 4,46 Mechelen u. Leuven 9,47 1,40 10,10 Leuven n. Mecbelen 6,11 9,57 5,34 Van Ter Neuzen over St. Nicolaas naar Gent. Ter Neuzen 10,05 5,50 St. Nicolaas 11,45 7,28 Aank. te Gent (Waes) 12,40 8,22 Spoorweg Ter NeuzenGent. v. Ter Neuzen n. Gent 5,50 *12,20 5,20 t8,15 Van Vlissingen naar Borssele H Borssele naar Ter Neuzen Ter Nenzen naar Hoedekenskerke Hoedekenskerke naar Ter Neuzen Ter Neuzen naar Borssele u Borssele naar Vlissingen Zomlag, Maandag, Woensdag Dinsdag, Domlerdag en en Vrijdag. Zaterdag. vm. 7,30 nm. 2,20 vm. 7,30 nm. 2,20 7,50 2,40 7,50 2,40 10,30 11,- H 6,vm. 10,30 12,30 door u 10,50 door 12,50 12,29 5,29 12,32 5,32 12,37 5,36 12,46 5,45 12,51 5,50 1,08 6,05 Sluiskil 6,00 Sluiskil (brug) 6,03 Philippine 6,08 Sas van Gent 6,18 c aankomst 6,25 Selzaete j vertrek 6)4(J Aank. te Gent (kl. stat.) 7,16 te Gent (gr. stat.) 7,30 Deze trein vertrekt des Woensdags om 12,35 t Deze trein rijdt alleen des Zondags. v. Gent (gr. stat.) n. Ter Neuzen 8,34 12,15 Gent (kl. stat.) 8,48 12,25 Selzaete aallkomst Selzaete vertrck v. Sas van Gent Philippine Sluiskil (brug) Sluiskil Aank. te Ter Neuzen 9,13 9,15 9,25 9,38 9,43 9,48 10,00 1,08 1,15 1,26 1,35 1,45 1,50 8,25 8,28 8,34 8,44 8,50 9,05 1,54 6,55 9,48 8,21 8,30 9,04 9,20 9,35 9,43 9,48 9,52 2,00 10,00 CORRESPONDENTIE. Selzaete n. Eecloo 6,34 9,16 1,10 6,08 9,16 Eecloo n. Selzaete 5,24 8,13 12,07 5,00 8,03 Selzaete n. Lokeren 6,32 9,18 1,08 6,04 9,15 Loneren n. Selzaete 5,48 7,42 12,22 8,23 Gent n. Brussel 7,89 8,20 9,38 11,08 12,24 1,54 4,17 4,44 5,05 7,07 8,26 9,53 Brussel n. Gent 6,16 7,20 7,27 8,13 9,33 11,01 11,55 2,01 3,00 4,47 5,58 Gent n. Brugge en Ostende 8,37 9,39 10,57 11,10 1,20 4,16 7,00 7,23 9,28 Ostende en Brugge n. Gent 5,30 6,20 7,55 9,10 11,06 11,50 1,57 2,55 5,32 5,58 Selzaete 1,08 aankomst Brussel Nord 3,29 6,04 9,41 Stoombootdienst WalsoordenVlake. Walsoorden n. Vlake: vm. 6,00 9,00 nm. 3,07 Vlake n. Walsoorden: vm. 7,25 nm. 1,00 5,00 Wagendienst HulstWalsoorden. Hulst n. Walsoorden: vm. 7,15 nm. 1,15 Walsoorden n. Hulst: ongeveer 2,00 nm. 6,07 Spoorweg VlissingenKoosemlaal. v. Vlissingen n. Roosendaal 6,24 9,40 1,45 5,52 Stoombargedienst tusschen Hiddelburg en Vlissingen. v. Middelburgvm. 6,20 8,00 9,20" 10,00 11,00 midd. 12,00 nm. 1,40 2,30 3,30 5,00 6,30 8,00 Vlissingen: vm. 8,00 9,00 10,00 11,00 m. 12,00 nm. 1,00 2,30 3,30 4,30 6,00 7,30 9,00 Stoomtram Vlissingeu-Middelburg. v. Vlissingen: vm. 5,00 6,30 8,00 9,30 11,00 nm. 12,30 2,00 3,30 5,00 6,30 8,00 10,15 v Middelburg: vm. 5,30 7,15 8,45 10,15 11,45 nm. 1,15 2,45 4,15 5,45 7,15 8,45 11,00 v. TE TE TE v fa ppcpl'P H y II 6,H II

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1889 | | pagina 4