GELDLEENING. 160 Kanada boomen, LEZING AGENT Instituut van Linschoten Photographis-Inrichting Hotel Donze. OPEHBABE VERKOOPIHG. Kanada boomen, 24 dito BOOMEN. te RUHRORT, Handelsbericbten. Advertentien. BEKENDMAKING. Vereeniging tot bevordering der belangen van suikerbietentelers. ONTVANGEN: 1 8 9 0, Ter Neuzen. P. J. VAN DE SAM. Openbare Verkooping. is in de gelegenheid alle soorten STEENKOLEN per schip en per spoor PROMPT te leveren. j,Mynheer", sprak de eenvoudige reiziger, „er ligzen groote stukken lood onbeheerd in den trein, wellicht afkomstig van diefstal." Zoo luidde de uitroep des chefs, die zich meteen naar het compartiment haastle, door het boertje aangewezen. „Ja, mijnheer", riep de man den ambtenaar nog na, »ik heb het zelf gezien, groote stukken lood! Doch ik ben u direct komen waarschuwen. Ik ben een eerlijk man en Zie, daar is het De ambtenaar staarde het boertje aan alsof hij vragen wilde, of het hem in de bovenkamer haperde en het boertje wierp een zegevierenden blik op den chef, alsof het een woordje van dank uit den mond des beambten verwachtte. Voor groote stukken lood had de eenvoudige man dewaterstoven aangezien. ffHaast je watInstappen riep een naderend conducteur. Het boertje nam plaats, doch stapte in een ver- keerden trein en werd te Best op't perron neergezet. Een deurwaarder te Amsterdam deed exploit bij een bewoner der vierde verdieping van eene woning. Een der medebewoners legde op het portaal eenige knikkers, tengevolge waarvan de deurwaarder bij het heengaan van al de trappen viel en zich zbo bezeerde, dat hij in een rijtuig moest worden thuisgebracht. De beer A. v. H. te Oorschot bereikte eenige maanden geleden het zwaarte cijfer van 250 halve kilo's. Nadat hij echter begonnen heeft dagelijks per driewieler een flinke rijtoer te maken, is hij niet alleen in letterlijken zin 50 pond lichter ge- worden, maar beweegt hij zich ook vrij wat ge- makkelijker bij het loopen. Te Gastel (N.-Br.) werd ongeveer 3 maanden geleden een 13jarige kriaap door een hondje in den neus gebeten, zonder te vermoeden, dat die beet ernstige gevolgen zou kunnen hebben. De vorige week gevoelde de jongen zich ziek en de geneesheer verklaarde spoedig dat de jongen lijdende was aan dolheid. Na hevige smarten is de lijder W oensdag overleden. Omtrent den sneeuwstorm te Weenen wordt nader gemeld, dat de vorige week 24 uren lang, bijna zonder ophouden, duurde. Toen de inwoners Dinsdagmorgen ontwaakten, bemerkten zij, dat de stad geheel was ingesneeuwd. Ofschoon legers van mannen en vrouwen den geheelen nacht aan het werk waren geweest, om de massa weg te ruimen, waren nog slechts weinig straten begaanbaar. Een doodelijke stilte heerschte overal en nog steeds warrelde de sneeuw uit de donkergrijze lucht omlaag. Karren met rnelk, groenten en andere levensmiddelen stonden op rijen voor de stad, tegen- gehouden door de geweldige sueeuwmassa's, die zich onder de spoorwegbruggen hadden opgehoopt. "Voor 8 uur kon geen melkwagen de stad binnen komen de paardeu waadden tot aan de knieen in de sneeuw en de wielen raakten vast. Meer dan 100 sneeuwploegen met 4 paarden werkten aan de Ring en in de voornaamste straten met een leger van 4300 vegers. Al wat maar een bezemsteel kon vasthouden was aan den arbeid. Voor de armen was het een goede dag, want ze verdienden niet minder dan 1 florijn voor 10 uren werk. De hooge sneeuw- bergen ter zijde van de straten gaven de stad een zonderling voorkomen. Een aantal ongelukken werd veroorzaakt doordat paarden vielen of kleine lawinen van de daken op de hoofdeu der voorbijgangers terecht kwamen. Op 3 spoorwegen kon geen trein aankomen, De sneltrein van Triest was verscheidene uren over zijn tijd en moest de reizigers te Modling, bijna 4 uur van Weenen, afzetten. Coquelin, die in den Karelschouwburg zou optreden en uit Rusland kwam, bereikte Weenen eerst te 11 uur in plaats van om 7 uur. Sedert eenige dagen verspreidt eene bende boosdoeners schrik en ontsteltenis in de Opper- Garonne en Ariege, Pamiers, Foix, Saint-Gaudens. Castelmaudary zijn door hen bezocht en te Ville- franche de Lauragais hebben zij in den nacht van Woensdag op Donderdag niet minder dan tien winkels geplunderd. Drie brigades gendarmerie vervolgden de dieven, van wie een bij het station van Baziege gevat is. De overigen zijn misschien door Ariege naar Spanje ontkomen. De Eiffeltoren te Parijs, die nu voor het publiek gesloten is, zal in het volgend jnar ge- wichtige veranderingen op zijne drie verdiepingen ondergaan. De eerste verdieping zal nl. ingericht worden voor een hotel van den eersten rang, waarbij men voornamelijk het oog heeft op Engelsche gasten. De tweede verdieping zal verrijkt worden met eene bijzonder fraaie bierhalle en een atelier voor photographie (instantanee). De derde ver dieping eindelijk zal veranderd worden in een ffSalon". De dezen zomer in gebruik geweest zijnde scbuitjes der lilten, die tamelijk plomp van vorm waren, zullen dan door elegante voertuigjes vervangen worden. Twee heeren van Hollandsche afstamming kwamen, naar een Engelsch blad meldt, onlaDgs met een buitengewoon prettig vooruitzicht te Londeu. Zij beweren in rechte lijn af te stammen van een zekeren Hermann von Hake, een Hollander, die zich in het begin dezer eeuw in Engeland vestigde, en 50 jaar geleden bij zijn dood een aanzienlijk vermogen naliet. Dit wordt nu op ruira 1,000,000 p. st. geschat en zou aan de kroon vervallen, indien niet de beide Hollanders op grond van schriftelijke bewijzen daarop aauspraak maakten. Een neef van Hermann von Hake stierf in Neder- land, zonder te weten, dat hij in Engeland zulk een rijken bloedverwant bezat. Twee zijner zoons verhuisden naar Amerika en overleden eveneens zonder het bestaan van den schat te vermoeden. Zij lieten vier zoons na, die nu de erfenis op- eischen. Zooals twee schuiten in eeD Amsterdamsche gracht, die niet voor elkaar willen uitwijken. vochten dezer dagen te Brooklyn bij New-York twee goederentreinen, die elkaar op een enkel spoor tegenkwamen. Geen van beide wilde uit den weg, en de taal van de verwoede machinisten was van dien aard, dat men elk oogenblik ver- wacht zou hebben, de atmosfeer in phosphor en zwavel te zien veranderen. Nu en dan hielden ze een oogenblik met het geraas en gevloek op, om de locomotieven aan te zetten en te traehten el kaar achteruit te dringen. Maar de locomotieven waren aan elkaar gewaagd en bleven pal, als twee bokken met de horens tegen elkaar. Ten laatste kwam hulp. Een losse locomotief voegde zich achter een der beide treinen, en weldra werd de andere achteruit op een wissel geduwd zoodat de eerste zegevierend den tocht kon voortzetten. AANRESTEDINGEN. Op Vrijdag 20 December 1889, des voormiddags ten 10 ure, aan het gebouw van het Provinciaal Bestuur te Middelburg, van I. Het onderhouden van- en het doen van herstellingen en vernieuwingen aan de Rijks Hoogere Burgerschool te Middelburg, geduren- de de jaren 1890 en 1891. (Raming f 2245.) II. Het onderhouden van— en het doen van her stellingen en vernieuwingen aan de gebouwen der Rijks Kweekschool voor Onderwijzers te Middelburg, gedurende de jaren 1890 en 1891. (Raming f 1800.) ZEETIJDISGEDi. Van 6 tot en met 9 Dec. zijn in deze haven binnengekomen om aan den spoorweg alhier te lossen en te laden 6 Dec. Eng. stoomb. Woodstock, kap. Eulton, van Leith met stukg. Eng. stoomb. River Derwent, kap. Scott, van Londen met stukg. 9 Dec. Eng. stoomb. Kingscote, kap. Lambert, van New-Castle met kolen. Spaansche stoomb. Lucero, kap. Uriga, van Bilbao met minerie. Van 6 tot en met 9 Dec. zijn uit deze haven vertrokken na aan den spoorweg te hebben gelost en geladen 8 Dec. Eng. stoomb. River Derwent, kap. Scott, naar Londen met stukg. Spaansche stoomb. Calon, kap. Esquivel, naar Bilbao ledig. In deze haven zijn binnengekomen bestemd voor Gent 6 Dec. Eng. stoomb. Bordeaux, kap. Giles, van Londen met stukg. Eng. stoomb. Galatea, kap. Eiffe, van Londen ledig. Eng. stoomb. Falcon, kap. Marlin, van Hull met stukg. Eng. schoener St. Duthus, kap. Shepherd, van Stettin met hout. 7 Dec. Deensche stoomb. Rolf, kap. Fleischer, van Riga met stukg. Duitsche stoomb. Mlawka, kap. Eramborg, van Dantzig met hout. Eng. stoomb. Calder^ kap. Moore, van Goole met stukg. 8 Dec. Eng. stoomb. Faithlie, kap. Melville, van Londen met stukg. Eng. stoomb. Spindrift, kap. Lumley, van Londen met stukg. 9 Dec. Russische stoomb. Russ, kap. Jensen, van Riga met hout en graan. Uit deze haven zijn vertrokken komende van Gent. 6 Dec. Eng. stoomb. Fulmar, kap. Obrien, naar Liverpool met" stukg. Eng. stoomb. Aire, kap. Woodhead, naar Goole met stukg. Eng. stoomb. Alexander Pirie, kap. Wright, naar Goole met stukg. Noorschs stoomb. Unita, kap. Danielsen, naar°New—Castle ledig. 7 Dec. Duitsche stoomb. Sylt, kap. Steffen, naar Methil ledig. Duitsche bark Pallas, kap. Stege, naar Londen met macadam. Russische driem. schoener Aurora, kap. Mandelberg, naar Aarhuus met zemelen. 8 Dec. Eng. stoomb. Bordeaux, kap. Giles, naar Londen met stukg. Eng. stoomb. Falcon, kap. Marlin, naar Hull met stukg. Eng. stoomb. Calder, kap. Moore, naar Goole met stukg. Eng. stoomb. Woodstock, kap. Fulton, naar Leith met stukg, Duitsche stoomb. Norma, kap. Fyhn, naar Kopenhagen met zemelen. 9 Dec. Eng. stoomb. Galatea, kap. Fiffe, naar Londen met stukg. Van 6 tot en met 9 Dec. werden langs de Oostsluizen alhier 51 binnenvaartuigen op en 61 afgeschutdoor de Westsl. 3 en 3. P It IJ Z E N VAN E F F E C T E N. Amsterdam, 9 December. Rotterdam, 9 December. Gent. Londen, 9 December. KOERS VAN IIET GELD. Belgisch per 100 fr. f 47,75 a f 47,80 Engelsch per u 12,07 n 12,08 29 Nov. 6 Dec. lsjoo Bevallen van een docliter C. S. DE GROOT-Van Fraeijenhove. Ter Neuzen, 8 Dec. 1889. Voor de vele bewijzen van belang- stelling, zoo van hier als van elders ondervonden bij gelegenheid van zijn 75stei1 geboor- tedag, betuigt ondergeteekende zijnen hartclijken dank aan alien, ook aan het bestuur, den directeur en de werkende leden der fanfarenvereeniging *de Volharding." Zaamslag, 6 Dec. 1889. J. DEN DECKER, Logementhouder. De Vereeniging EBEN HVEZER maakt bekend, dat de goederen, ver- vaardigd voor de weezen te Neerbosch, op Woensdag den 11 dezer, des avonds van 6 tot 8 uur, in de Consistoriekamer der Herv. Kerk voor de belang- stellenden ter bezichtiging liggen. Ter Neuzen. Namens de Vereeniging, P. E. DE ZEEUW. Bij de gehouden VERLOTING op Zaterdag, den 7 December, door den ondergeteekende, zijn de prijzen op de volgende nummers gevallen. le prijs n°. 875 2e n°. 1131; 3e n° 2068; 4e n°. 1574 en 5e n°. 1922. Ter Neuzen. H. DE KOK. Het VERLOTEN DER PRIJZEN zal plaats hebben op Zaterdag den 14 December a. s., des avonds ten 6 ure, bij den heer B. KIEBOOM. Ter Neuzen, 10 December 1889. J. DE BRUIJNE, Mandenmaker. Op uitnoodiging der besturen van de afdeelingen TER NEUZEN en AXEL van bovengenoemde vereeniging, zal door Dr. A. I. SWAVING, Directeur van het Rijkslandbouwproefstation te Breda, op Woensdag 18 December a. s., namid- dag 2 ure, eene worden gehouden over SUIKERBIETENTEELT, in het HOTEL DONZE" te Ter Neuzen. Ondergeteekende bericht door deze dat hij is aangesteld als van de firma VAN OLDENBURG Co., hande- laren in WIJNEN enz. te Rotterdam. Voor de levering van alle soorten van Wijnen enz. van bovengenoemd huis, beveelt hij zich minzaam bij het publiek aan. Ter Neuzen. J. TOLLENAAR. De Commissie voor den Steenweg van WEST- DORPE, brengt ter kennis van aandeelhouders in de geldleening voor dien weg dat zijn uitgeloot de nummers 105, 128, 166, 194, 203, 287, 299, 353, 365, 386, 451, 524, 537, 610 en 624, dier aandeelen en dat het bedrag der verschenen coupons en der uitgelote aandeelen van af 2 Januari 1890 kan worden ontvangen ten kantore van den heer L. N. STUBB^, te Sas van Gent. Westdorpe, den 9 December 1889. De Voorzitter, C. VAN WAES. De Secretaris, L. N. STUBBl MIDDELBURG. Na de Kerstvacantie (21 Dec.3 Jan.) kunneD nog enkele kostleerlingen geplaatst worden. dagelijks geopend van 's morgeus 10 tot 's namid- dags 3 ure in het Ingang Brouwerijstraat. in leer en linnen. De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van P. DE ROOIJ, te Stoppeldijkveer, op Donderdag 12 December 1888, des voormid dags 10 ure, verkoopen geschikt voor werkhout, staande aan den dijk van den Catharinapolder, gemeente Axel en aan de hofstede van P. Woi.fert, gemeente Boschkapelle. Te vergaderen in het fort aan de Wede C. Wiemes aldaar. De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van het BESTUUR van den polder Nieuw Beoostenblij-bezuiden, op Jlaamlag 23 December 1889, des voormiddags 10 ure, verkoopen 125 zware langstammige geschikt voor klompenmakers en ander werk, staande op den polderdijk aan den Hazelaren- hoek, gemeente Koewacht. Te vergaderen bij Doms van Grembergen aldaar. D A A R N A Ten verzoeke van A. W. VAN DE BILT te Axel, aan zijn land, tegen de hofstede laatst bewoond door Adolf Ysebaert tegen het Zand, gemeente Koewacht 83ft 97} 102} 102} 73 73} 92} Spanje. Titrkije Egypte. Staatsleeninjren. pCt. Bedrag stukken. Weilerlanit. Cert. N. W. Set. 2$ 1000 dito dito 3 1000 dito dito 8} 1000 dito OH3} n 1000 OostenriiU. OM. Mei-Nov. .5 fl. 1000 dito Jan.-Juli 5 1000 dito dito Goud 4 w 200—1000 Portugal. Ob. Bt. '53/84 3 100 Huslaud. Obi. Hope 1798/1815 5 f Cert. Ins. 5 S. '54 5 Z.R. 500 dito dito 6 S. '55 5 500 dito 1864 Obi. 1877 dito. dito Oost. 2e S. dito '73 gee. dito. dito '75 gee, dito. dito '80 gee. dito. Obi 1. 1867/69 O. B. Perp. dito bin. Perpet. Gecv. S. D. C. O. L. 1876 5 1000 102{ 5 20-100 5 Z.R. 100-1000 68} 5 50-100 4} 50-100 1001 .4 Z.R. 125-625 88} 20-100 93 Pes. 1000-24000 68} Pr. 500-25000 20-1000 17ft 20-100 92ft Spoor wegleeningen. pCt. Bedrag stukken. Mederland. Ned. Ctr. spw, A. 250 33 dito Gest. Obi. 235 Hong-arije. Tbeis Spw.aand. 5 fl. 200 104} Italiil. Zuid -Ital. Sp. O. .3 Lir. 500-5000 58 Rusland. Gr. Sp.-Maats. Aand. o Z.R. 125-625 121} Bait. Spw. Aand.3 25-1250 61} Cbark.-Azow. O. 5 100 Kurk.-Ch.-Az.O. 5 100 Orel-Vitebsk A. 5 Z.R. 125 99} dito Obi5 100 102 Zuid.-West Sp.-M. 5 Z.R. 100-1000 69 Premleleeniogen. pCt. Bedragstukken. Xederland. Stad Amsterdam 3 f 100 109} Stad Rotterdam .3 100 107} Belgiif. Stad Antwerpen 1887 2} fr. 100 87} dito Brussel 1887. 2} 100 86} Spanje, Stad Madrid 3 100 48} Granen. Tarwe moest tot 10 cent lager afgegeven worden. Puike Zeeuwscbe en Vlaamsche Tarwe f 7.10 a 7,50, mindere 5,25 a 7,10. Rogge 5,25 a 5,60, mindere 4,25 a f 5,00, Gerst 3,75 a 5.25. Haver nieuwe 3.25 a 3,90, lange f 2,50 a f 3,10. Paardeboonen f 5,25 a f 6,20, mindere f 2,00 a 4,00. Dniveboonen f a f Bruineboonen /8.75 a 9,25. Witteboonen Waleherscbe f 8,75 a 9,00. Erwten f 8,00 a f 8,25, mindere f 7,00 a f 7,50. Kanarie- zaad beste f 7,00 a f 7,25, mindere 5,75 a f 6,75. Koolzaad f 11,00 a f 12,00. Eieren f 5,30 a f 5,50 per 100 stuks. Aardappelen Zeeuwsche f 1,40 a f 1,50. Zeeuwsche Ajuin voor groote f voor kleine f per 50 kilo. Tarwe, witte 100 k. Id. roode Rogge 14 50 14.75 15,00 15.50 Gerst 16.50 17,00 16.75 17.00 Haver 14.75 15.00 15.00 15.50 Boter per kilo 2.25 2.35 Eieren per 26 stuks Granen. Tarwe prijshoudend. Haver en Meel vast. Mais prijshorn!end. Gerst vast. fr. 18.00 fr. 18.00 a 1450 16.50 14.75 14.75 17.00 15.00 n 16.75 15.00 2.25 3.50 3 50 H oi mm alum 103} 93 ALBERT DE GRUIJTER,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1889 | | pagina 3