Landbouwberichten. Gemengde berichten. Telegrafische berichten. 68565 51901 74652 78858 56321 45263 56383 59610 54306 57292 51552 654703 vrouwen- en kinderkleedingstukken uitgereikt aan de ten paleize werkzaam zijnde vrouwen, en aan de arbeiders in het park, met hunne vrouwen en kinderen. Ook ontving elk gezin een deken. Ook voor H. K. H. de Prinses moet St. Nico- laasavond een avond vol verrassingen geweest zijn. Naar men verneemt is het wetsontwerp tot gedeeltelijke herziening der wet op het lager onder- wijs reeds door Z. M. den Koning bekrachtigd. De geheime politie te Amsterdam had het Sinterklaasavond bijzonder druk. Vooral de wonin- gen van den politie-commissaris Steenkamp en van het hoofd der gemeente werden scherp in het oog gehouden en ieder die daar een pakje afgaf, werd nagegaan. Misschien vermoedde men, dat de schandelijke aanslagen van het vorig jaar zouden herhaald worden. Men beweert zelfs, dat eene echte en welge- meende Sinterklaasverrassing, bestemd voor eerst- genoemden heer, op droevige wijze mislukt is. Het pakje scheen n.l. gewantrouwd te worden, zoodat men het zoo schielijk mogelijk in een bij voorbaat gereed staanden emmer met water stopte. Natuurlijk zijn de onschuldige lekkernijen, die het bevatte, er toen helaas, niet op vooruitgegaan Hit Noord-Brabant wordt gemeld De spanning, waarin de landbouwers verkeerden, die dit jaar voor eigen rekening beetwortelen hebben verbouwd, is thans opgeheven. Een der fabrikanten te Steenbergen, eieren kie- zende voor zijn geld, en waarschijnlijk bopende door deze voorkomendheid de boeren over te halen een volgend jaar gemakkelijker met hem te contrac- teeren, heeft ze alle gekocht, tegen den prijs van f 10 per 1000 kilo. In aanmerking nemende, dat de opbrengst in gewicht dezer wortelen bijna een derde hooger is geweest dan die uit fabriekszaad geteeld, en waarvoor f 12 a 13 werd besteed, is deze prijs voldoende. In vele gedeelten van Nederland was de verbouw en de opbrengst van suikerbieten dit jaar zeer aanzienlijk. In het land van MaasenWaal wordt de opbrengst van dit gewas alleen in de gemeente Dreumel op f 150,000 geschat. Dat hiermede in verband de suikerfabrieken veel pulpe als veevoeder aanbieden is te denken. Uit Rozendaal bericht men, dat aan de suikerfabrieken de aflevering van pulpe nog nooit zoo groot is geweest als dit jaar. Niet minder dan drie bij' zondere treiDen zijn daar dagelijks noodig voor het vervoer van pulpe en suiker. Ook per as en per schip is de verzending zeer belangrijk. Dientengevolge zijn ook de prijzen der pulpe laag, vooral bij ruimte aan ander wintervoeder voor het vee. Uit Rozendaal wordt die prijs nog op 1,60 per 1000 K.G. opgegeven; in eenige streken van Noord-Brabant wordt de pulpe echter voor 75 cent en bij groote hoeveelheid, zelfs voor 60 cent per 1000 KG., aangeboden. Verleden jaar was de prijs f 2 h f 2,50. TER NEUZEN, 10 December 1880. In de heden gehouden zitting van den gemeen- teraad, waarvan 't verslag in 't a. s. nummer volgt, is vastgesteld de instructie van den te benoemen bouwmeester. Het aantal sollicitanten voor deze betrekking bedraagt (reeds door ons medegedeeld) 51. Hieruit zal door burgemeester en wethouders in overleg met de commissie van fabricage een zestal ter benoemiug aan den raad aanbevoleti worden. Gedurende het loopende jaar zijn aan den spoorweg alhier de volgende zeeschepen ingekomen om aldaar te lossen of te laden Maand. Getal. Geladen met K. m. inhoud. Januari. Pebruari. Maart. April. Mei. Juni. Juli. Augustus. September October. November 46 40 55 55 46 35 42 35 38 39 35 466 18 s., 11 m., 11 r.ij., 3 k., 2 ml., 1 k. en s. 20 s., 11 r. ij., 4 k., 2 m., 2 h., 1 ml. 25 s.,13r.ij., 8 m.,3k., 3 ml., 1 h., 1 1., 1 z.z. 20 s., 14 m., 13 r.ij., 4 h., 1 k., 1 ml., 1 ij., 11. 26 s., 8 r. ij., 4 k., 3 ml., 3 m., 2 h., 14 s., 7 r.ij., 6 h., 5 in., 2 k., 1 1. 18 s., 6 h., 6 m., 4 r.ij., 4 k., 3 1., 1 ml. 16 9 r. ij., 4 h., 3 k., 2 m., 1 1. 20 s., 6 m.,5 k.,4r.ij. 2 h., 1 ml. 17 s., 11 r. ij., 5 m., 4 k., 2 h. 15 s., 8 r. ij., 5 k., 5 m., 2 1. Tn deze kolom beteekenen de lettersa. stukgoederen, m. minerie, r. ij. ruw ijzer, k. kolen, h. hout, ml. mela9se, 1. ledig, z.z. zilverzand en ij. ijzer. Uitgevareu zijnin Januari 40, in Pebruari 23, in Maart 41, in April 46, in Mei 34, in Juni 21, in Juli 36, in Augustus 24, in September 16, in October 22 en in November 22 zeeschepen. Gedurende de le helft der maand November zijn door het postkautoor alhier de volgende on- bestelbare brieven verzonden aan de adressen van W. Slackman te Amsterdam, J. de Winter te Amsterdam en M. Anderson te Chicago. Door het polderbestuur der waterkeering Hoedekenskerke is gisteren bij enkele inschrijving aanbesteed het leveren en lossen van 3600 scheepston gewone Lessinesche— of Doorniksche steen en 3600 scheepston afval van Doorniksche, Lessinesche of Bazaltsteen. Hiervoor had het minst ingeschreven de heer P. A. van de Velde, te Ter Neuzen, voor f 15,890. Bij koninklijk besluit zijn herbenoemd tot voorzitter van het bestuur der waterkeering van het calamiteuse waterschap Oud en Jong Breskens de heer J. G. Gerritsentot voorzitter van het bestuur der waterkeering van den calamiteusen polder Stad Philippine de heer Y. N. Voermnn en tot lid de heer J. B. Snoeck; tot voorzitter van het bestuur der waterkeering van den calami teusen Adornispolder de heer J. du Bois en tot lid de heer H. Brakman. /.aumslii"'. De heer K. Loggers, candidaat te Goes, heeft voor het beroep naar de Ned. Ilerv. gemeente alhier bedankt, en dat naar West- kapelle aangenomen. Axel. Bij het wapen der Koninkl. marechaus- see zijn verplaatst de alhier gestationeerde wacht- meester P. Pover, naar Wolvega (Friesland)de brigadier H. A. Kemper naar Breda eu de marechaus- see J. P. de Brauwer, naar Wolvega (Friesland.) Koewacht. Het volgende is hier Zaterdag ge- beurd. Een zekere P. was in zijn werkplaats aan den arbeid, toen hij plotseling bemerkt, dat door eene kleine ronde opening een jongen naar binnen gluurde. Aanstonds neemt hij den beitel, waarmede hij werkt, steekt die door de opening en door het oog van den ongelukkigen knaap, die voor altijd het gebruik van dit orgaan zal moeten missen. Koewacht. Tot burgemeester dezer gemeente is bij koninklijk besluit herbenoemd de heer C. P. J. Dierick. Koewacht. In het begin der vorige maand hoorde men aanhoudend, dat 'a nachts hier en daar konijnen en hoenders ontvreemd waren. Gedurende de laatste dagen echter sc'nenen de dieven hun nachtelijk handwerk op eene andere plaats voort- gezet te hebben. Nu hebben ze deze gemeente weder opgezocht en brengen zij 's nachts bezoeken op de boerenhofsteden en bij de burgers, die konijnen of hoenders houden. Yerleden Zondag mocht het aan den visscher J. van Acker alhier gelukken zich meester te maken van eenen grooten otter. Het beest, dat 15 kilo woog, had zich bij deu oever van het water in eene pijp verscholen, waar het door den hond van den visscher opgespoord werd. KANTONGERECHT TE TER NEUZEN. Zitting ran 6 December 1889. Veroordeeld M. d. B. Jz., J. S. Jz., A. V. Jz., alien landbouwers en W. Z. Fz., landbouwersknecht, alien te Axel, ter zake van overtreding van art. 451 van het Wetboek van strafrechtieder tot eene boete van f 3, subsidiair 3 dagen hechtenis. L. P. d. P., 9childer te Sas van Gent, ter zake van over treding van art. 460 van het Wetboek van strafrechttot eene boete van f 3, subs. 2 dagen liecht. G. A. A., bierhuishouder te Ter Neuzen, ter zake van het jagen zonder vergunning bij herhalingtot eene boete van 21, subs. 7 dagen hecht., met verbeurdverklaring van den onwettig geschoten, doch niet in beslag genomen haas en bevel dien uit te leveren of de waarde te betalen ad f 1, subs. 1 dag hecht. M. d. B., workman te Koewacht, ter zake van het aan- wenden van ongeoorloofde pogingen om wild te bemachtigen tot eene boete van f 4, subs. 4 dagen hecht., met verbeurd verklaring en bevel tot vernietiging van den in beslag genomen wildstrik. 1°. J. W. F. H. d. R., 2°. M. L. en 3°. P. J. H., werklieden te Ter Neuzen, ter zake van het verwekken van nachtrumoer n°. 1 en 3 ieder tot eene boete van f 3, subs. 2 dagen hecht. en n°. 2 tot eene boete van /0,50, subs. 1 dag hecht. H. d. R., voermansknecht te Ter Neuzen, ter zake van het rapen van schelpdieren langs de werken van het kanaal van Gent naar Ter Neuzentot eene boete van f 2, subs. 2 dagen hecht. J. v. 't H., timmerman en verkooper van verfwaren en en spijkers te Hoek, ter zake van overtreding van de ijkwet tot eene boete van f 1, subs. 1 dag hecht., met verbeurd verklaring en bevel tot vernieling van het in beslag genomen gewicht. J. S., metselaar en winkelier te Ter Neuzen, ter zake als vorentot 2 boeten elk van f 0,50, subs. 1 dag hecht. voor iedere boete, met verbeurdverklaring en bevel tot vernieling der in beslag genomen maten. F. S. Lz., visscher te Philippine, ter zake van het uitoefenen der mosselvisscherij, gedurende den tijd dat die visscherij door het bestuur der visscherijen gesloten istot eene boete van 2, subs. 2 dagen hecht. T. M., hnisvrouw van Chr. d. G., werkvrouw te Hoek, ter zake van het bevisschen van een Zeeuwschen stroom zonder consent; tot eene boete van f 0,50, subs. 1 dag hecht. M. D., huisvrouw van J. R. te Hoek, ter zake als voren tot eene boete van /0,50, subs. 1 dag hecht. J. v. P., werkman te Ter Neuzen, ter zake van openbare dronkenschaptot eene boete van f 2, subs. 2 dagen hecht. L. J. G., kleermaker te Sas van Gent, ter zake als voren tweemaal gepleegd; tot 2 boeten elk van 1, subs. 1 dag hecht. voor iedere boete. J. C. d.»R.. werkman te Ter Neuzen, ter zake als voren; tot eene boete van f 0,50, subs. 1 dag hecht. J. C. G., werkman te Ter Neuzen, ter zake als voren; tot eene boete van f 2, subs. 2 dagen hecht. H. H. R.. werkman te Ter Neuzen, ter zake als voren tot eene boete van f 0,50, subs. 1 dag hecht. A. J, Ch. M., schippersknecht te Ter Neuzen, ter zake als vorentot eene boete van f 3, subs. 3 dagen hecht. P. H., werkman te Ter Neuzen, ter zake als vorentot eene boete van 1, subs. 2 dagen hecht. P. J. K., werkman te Ter Neuzen, ter zake als voren tot eene boete van f 0,50, subs. 1 dag hecht. J. V., werkman te Ter Neuzen. ter zake als vorentot eene boete van f 1, subs. 2 dagen hecht. H. C., kleermakersknecht te Zaamslag, ter zake als voren tot eene boete van f 2, subs. 2 dagen hecht. C. A. V., winkelier te Ter Neuzen, ter zake als voren tot eene boete van f 3, subs. 2 dagen hecht. Allen in de kosten van het geding. Ontslagen van reclitsvervolging i A. J. B., bierhuishouder te Ter Neuzen, beklaagd ter zake van over treding der verordening op de honden. De kosten ten laste van den staat. 's Gravenliage, 10 Dec. Tweede Kamer. Bij de Justitie-begrooting bleef de heer Nieuwenhuis volhouden dat de Justitie was eene klassen-justitie en beriep zich daarbij op feiten. Hij betoogde, dat vermindering van eerbied voor het gezag was te wijtcn aan de hooding der Justitie tegenover het volkhij verzekerde dat de sociaal-democraten niet zullen ophouden voordat de macht van het recht zal zegevieren. Hij blijft Geel kenschetsen als een vrijheidsheld, die recht op gratie heeft. Eens zal het de Regeering spijten dat te hebben nagelaten. De Ministers van Justitie en Marine beloofden te zullen letten op scherper toezicht op de visscherij in de territoriale wateren. Met 55 tegen 28 stemmen is de vermeerdering van Amhtenaren van het Opeubaar Ministerie bij de Kantongerechten verworpen. Het gebeurde met de vreemdelingen te Hengelo komt ter sprake. De heer De Beaufort achtte uitzetting van den iuboedel in strijd met de vreem- delingenwet. De Minister niet, hij weet de geheele zaak aan de nalatigheid der vreemdelingen. Gedurende de verledene week was de midden - prijs van het vette vee op de voornaamste markten van Belgie als volgt: Ossen fr. 0,68 tot fr. 1,02stieren, koeien en runderen fr. 0,58 tot fr. 0,88 alles berekend per kilo levend gewicht. Kalveren fr. 0,70 tot fr. 1,00; vette varkeus fr. 0,93 tot fr. 1,03. Yoor vlas werd per 3 kilo besteedte Aalst fr. 2,91 tot fr. 3,93; Mechelen fr. 4,09; Ware- gem fr. 2,85 tot fr. 3,30; Thielt fr. 4,05; Deiuze fr. 3,50 tot fr. 4,50 St. Nicolaas fr. 3,65 en te Brugge fr. 3,85. Uit Amsterdam wordt van gisteren gemeld Hedenochtend omstreeks 5 uur, ontstoud in het achterhuis van perceel 26 Kalverstraat, waarin de heer Kattenburg een kleedermagazijn hield, een hevige brand, die volgens betrouwSare getuigen, in een ondenkbaar kort oogenblik, het geheele gebouw, van achteren tot voren, in een zee van vnur zette, zoodat de Jonge-Roelensteeg, in de onmiddellijke nabijheid, zoowel wegens de dikke rookwolken, als door de groote stukken vuur, die er neervielen, niet begaanbaar was. De vlam moet zulke groote afmetingen hebben gehad, dat zij op de Weteriugschans kon worden nagespeurd, en men vooraau in de Kalverstraat gemakkelijk geschreven schrift kon lezen. Aan deze omstandigheid, dat de vlam nl. zoo snel om zich heen greep, moet de oorzaak geweten worden, dat het zoontje des heeren Kattenburg, door rook en vlamraen verhinderd is geworden zijn slanpvertrek te verlaten en op noodloltige wijze om het lever, is gekomen, en dat een loge een meisje van 18 jaren deerlijk geschroeid uit het brandend peiceel werd gered en dadelijk in het Gasthuis onder geneeskundige behandeling werd gesteld. De brandweer rukte wel dadelijk met veel ma terieel uit, doch de groote hoeveelheid wollen en andere licht vlambare stoffen, maakten het on- mogelijk, op het brandend perceel zelf met eenig succes te werken. Op de belendende perceelen was dan ook dadelijk de aandacht van het hoofd der brandweer gevestigd, en alles werd aangewend om de daken daarvan, door er overvloedig water over uit te storten, tegen het ingrijpen van de vlammen te beschermen. Helaas, alle pogingen bleken vruchteloos. Reeds te 5,20 uur bleken perceel 28 en 5,30 uur het fraaie cafe //Suisse' (30) aangetast. Terwijl het huis des heeren Kattenburg betrek- kelijk spoedig in vlammen opgiug, barstten nu met onheilspellende woede, de vlammen uit het groote magazijn der gebroeders Schravendijk. En wanneer men bedenkt hoeveel artikelen van Amerikaansch hout, en van andeVe ontvlambare grondstoffen, hier aanwezig waren, dan kan men gemakkelijk begrijpen hoe ontzettend hoog de vlam wel ten hemel sloeg, toen ook hier het vernielend vuur de overmacht over de bluschmiddelen kreeg. Aan het redden van kostbare artikelen viel niet te denken, ieder was op lijfsbehoud bedacht. Niet anders was het in hotel Suisse, waarin zich vele loges bevonden, die alien in het ^Poolsche Koffiehuis" en de ,,Oude Graaf" van den heer Enkhuizen werden opgenomen. Ongeveer 5,40 uur stortte, met donderend geweld, een deel van den voorgevel van Suisse, dat een hecht en sterk gebouw was, neder, en tegen zes uur waren de twee bovenverdiepingen bijna reeds geheel uitgebrand. Alle pogingen werden nog gedaan om de eerste verdieping te behouden, doch te 6,15 baanden de vlammen zich ook hierheen weg en was geheel het gebouw reddeloos verloren. Het was ongeveer half elf toen het pleit der vernieling was beslecht, en het mogelijk werd, meer van nabij de ru'ine te bezien en te overzien. "Het bleek toen dat de drie genoemde perceelen totaal zijn vernield. Van het kleedermagazijn is letterlijk niets overgebleven. Het magazijn der Gebr. Schravendijk brandde geheel uit, en om verdere ongelukken te voorkomen werden de ver- brande muren van Suisse omver gehaald. De per ceelen vlak tegenover, nl. de van ouds bekende restaurant ,/de Karsseboom" en het daarnaast ge- legen kleerenmagazijn, alsmede een melkhuis naast het magazijn Schravendijk, bekwamen mede alle geen geringe brand- en waterschade. De burgemeester was te 5 uur op de plaats des onbeils tegenwoordig, in welker omgeving de politie zorgt voor eerbiedigen afstand en waar duizenden nieuwsgierigen zich heen en weer bewegen. Wederom heeft een vischsloep van Ostende, en wel No. 61, getracht, van een Scheveningsche bomschuit, de Jacoba, de netten af te zeilen. Er ontstond een gevecht, waarbij de bemanning der Jacoba geholpen werd door vier in haar nabijheid liggende schuiten men wist nu gezamenlijk aan boord van de sloep te komen, vanwaar de Scheve- ningers met stukken hout en steenkool geworpen werden; zij bereikten evenwel hun doel en nood- zaakten door hun overmacht den schipper van de sloep zelfs tot het teekenen van een bewijs van deu nettendiefstal. De berichten uit de Oostzee gewagen alien van ingevallen strenge vorst, waardoor de scheep- vaart in verscheidene havens reeds is gesloten. De aanvoer van versche zeevisch is tegen woordig te Rotterdam zoo groot, dat Vrijdag van des morgens vroeg af eerst ten 4 ure namiddags de 47sUi partij aan den afslag kwam. De markt was voor alle soorten overvoerd, zoodat levende kabeljauw /la f 1,30 en doode 60 it 90 cent per stuk gold. Het personeel van den postpakkettendienst te Amsterdam was, voor de St. Nicolaas-drukte, met een 25tal infanteristen versterkt. Dat was ook wel noodig, want hoewel de oflicieele cijfers, betreffende de verzending der laatste dagen, nog niet bekend zijn, kan men toch eenigszins nagaan, dat de drukte dit jaar buitengewoon was, wanneer men mededeelt, dat met de Hollaudsche spoor ongeveer 9000 en met de Rijnspoor ongeveer 8000 pakketten werden verzondeu. En allicht zullen nog een 4 a 5000 pakjes met particuliere ge- legenheid verzonden zijn. Men meldt aan de Ned. Sport van de Veluwe: In geen jaren is er zoo schandelijk veel grof wild op de Boven Veluwe gestroopt als in de laatste maand. Bijkans dagelijks worden er herten, dam- herten en reeen van de verschillende stations ver zonden en langs de deuren der iugezetenen, van Apeldoorn—Harderwijk en andere plaatsen alhier gevent. Geheele gezinnen te Elspeet leven uitsluitend van het stroopen van grof wild en hebben het wegens de gunstige resultaten natuurlijk veel beter dan zij, die voor hun gezin een eerlijk stuk brood trachten te verdienen. Van bekeuringen hoort men niets, alhoewel er in de laatste maand reeds een twintigtal herten en reeen door stroopers zijn buit gemaakt en toch ontbreekt het op de Veluwe niet aan onbezoldigdeu waarschijnlijk echter wel, aan lust en ijver van chefs en dienstpersoneel. Er is toch geen werkstaking onder die heeren uitgebroken Onder de stoopers, helaas niet Een vreeselijke dood. De vijftienjarige dochter van den heer J. v. N. te Tilburg is Zaterdag op noodlottige wijze om het leven gekomen. Op den pakzolder van het magazijn haars vaders zijnde, om aldaar in het donker wat te halen trapte zij door een glazen lichtschepping en viel op de leuning van een trap die zich daaronder bevond. Behalve dat haar verscheidene stukken glas deerlijk gewond hadden, drong een der balustrades van de trapleuning, die door haren val gebroken was, zoo hevig achter in het lichaam, dat het hout v<5or uitkwam. Onder de smartelijkste pijnen overleed het ongelukkige meisje eenige uren later. Onder de inrichtingen, verbonden aan de militaire strafgevangenis onder de gemeente Oegst- geest, nabij de gemeente Leiden, behoort ook een groote smederij. Daar vinden de gevangenen aan houdend werk, voorzoover ze bij het smidsvak betrokken zijn. Onder de stukken, die op de werk plaats worden gemaakt behooren ook sloten en sleutels. Zelfs moeten daar vaak de sloten der gevangenis zelve door de gevangenen worden nagezien. Deze maatregel heeft onlangs wel eeuigzins verkeerd gewerkt, toen een paar gevangenen van die slotenkennis hadden gebruik gemaakt en bijna ontsnapt waren. Een ander gevangene had echter de zaak uitgebracht. Zijn de inlichtingen juist, dan zullen in het nieuwe huis te Leeuwarden de gevangenen die gevaarlijke zaken niet meer aanleeren. De grootste spiegelruit in Nederland kan men thans in de stad Groningen vinden. De firma Miele heeft in haar magazijn in de Ileerestraat aldaar een spiegelruit doen plaatsen van 4,39 bij 4,09 meter. Er moesten bijzondere maatregelen worden genomen om dit glas door de tunnels van Belgie, de viaducten van Nederland want de ruit is van Franschen oorsprong naar Gruno's veste te brengen. De firma Bouvy te Dordrecht echter, is daarin volkomen geslaagd. De ruit werd Zaterdagmorgen zonder ongelukken geplaatst. Eerlijk .en eenvoudig. Neen, de eerlijkheid is de wereld nog niet uit en de eenvoudigheid ook niet. Vraag het den heer stationschef te Eindhoven, en deze zal misschien wel genegen zijn, u te verhalen, hoe dezer dagen een Achelsch boertje met een air van gewicht en een zekere geheimzinnigheid, die heel wat te vermoeden gaf, zich op zijn bureau aanmeldde.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1889 | | pagina 2