Algemeen Nienws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. f 5000,- AAN B EST E DING. Straatreiniging enz. No. 2564. Woensdag 11 December 1889. 29® Jaargang. GELDLEENING VAN aanbesteden: AANBESTEDEM: Binnenland. De Dochter van den Handelsraad. ABONNEMENT: Maandag, 23 December 1889, Het schoonhouden, verwarmen en verlichten der openbare scholen in de kom der gemeente en te Sluis- kil, gedurende 1890. Het ophalen en vervoeren van beer, het schoonhouden van rioleu met ziiik- putten, van straten en goten, en het opha len en vervoeren van ascli en vuiluis aan de huizen, in de kom der gemeente, van af 1 Februari 1890 tot ult. September 1893. f olitiel* Overzicht. FEUILLETON. TEK \EIZKYNIHK COURAUT Per drie maanden biunen Ter Neuzen 1,Franco per postYoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika f 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- busbonders. Dit blad versehljnt Uiimdaa- en Vpijdagavond ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel rneer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en rneer per jaar, tot veel verminderden prijs. nitgever P. J. VAN DE SANDE te Tee Keazen. Burgemeester en Wethouders van w TER NEUZEN vragen aanbiedingen voor eene, behoudens nadere goedkeuring van Gede- puteerde Staten van Zeeland, ten behoeve dier gemeente te sluiten in obligation van 500,—, luidende aan toonder, die kosteloos zullen worden uitgereikt. De storting moet geschieden voor 1 Januari a. S., terwijl de aflossing plaats vindt, bij uitloting, met 500,— of meer 's jaars. Inschrijvingsbiljetten, naar behooren onderteekend en gesloteu, vermeldende behalve den naam, het beroep en de woonplaats van deu inschrijver, het getal obligation waarvoor wordt ingeschreven be- nevens tegeu welken koers en welke rente, worden vdor 15 (lexer gestoken in de ter gemeente- secretarie tot dat" einde geplaatste gesloteu in- schriivingsbus, of kunnen ook in gesloten adres, waarop vermeld „gelilleening Ter Aeuzen aan deu Burgemeester worden toegezonden. Ter Neuzen, 3 December 1889. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, zullen op (in plaats van 17 December, zooals eerst is gean- nouceerd) des morgeus 11 uren, in bet openbaar, bij enkele inschrijving, in 6 afzonderlijke perceeleu, De voorwaardeu liggen ter inzage op de gemeente- secretarie, waar de inschrijvingsbiljetten in een verzegelde bus moeten worden ingeleverd. Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij deu Burgemeester. Ter Neuzen, 6 December 1889. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN zullen op Diusdag, 7 Januari 1890, des morgens 11 uren, op het gemeentehuis, in het openbaar, bij enkele inschrijving, De voorwaardeu liggen ter inzage op de gemeente- secretarie, waar de inschrijvingsbiljetten in eene verzegelde bus moeten worden ingeleverd. Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den Burgemeester. Ter Neuzen, 10 December 1889. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. Uit Berlijn wordt gemeld dat er groote bezorgd- heid wordt gekoesterd voor eene nieuwe gelijktijdige werkstaking in de kolendistricten van Westfalen en van het Saar-gebied, nu door de ingevallen koude gebeel Noord-Duitschland aan een grooteren aanvoer van kolen gebrek heeft. De onafkankelijke pers laat zich meerendeels ongunstig uit over de mijubezitters, die in strijd met vroegere belofteu, door een systematisch afwijzen van de arbeiders, die tijdens de werkstaking als gedelegeerden hunner kameraden opgetreden zijn, dezen broodeloos ge- rnaakt hebben en hurine makkers verbitteren en nopeu hun ter wille met eene nieuwe werkstaking te dreigen. De overgroote meerderheid der gasstokers van de Zuid-Londensche gasmaatschappij, gelijk ook hare kolendragers, heeft tot werkstaking besloten. De laatstgenoemden deden een beroep op de kolen- dragersvereeniging te Louden, dat alien het kolen vervoer zouden staken, tot de gasmaatschappij zal toegegeven hebben. De vereeuiging heeft den werkstakers hare medewerking beloofd. Ook de gasstokers te Manchester hebben het werk gestaakt, zoodat de gemeentelijke gasfabriekeu met vrijwilli- gers slechts gedeeltelijk werken, wat gisteren vooral bij den dikkeu mist allerongeriefelijkst was. De gasstokers der voorstad Salford hebben zich bij die van Manchester aangesloten. In de Hougaarsche Kamer van afgevaardigden is alweder eene heftige woordenwisseling gevoerd tusschen de heeren Orban en Horvath, naar aan- leiding van het gebruik der geheime fondsen door door den beer Horvath tijdens de overstroomingen van de Theiss. De laatste noemde Orban een lafaard, en daarop heeft deze zijn getuigen aan Horvath gezonden. 't Zal dus op een duelleeren, gaan, als men intijds niet wijzer wordt. De post der geheime fondsen is evenwel met groote meer derheid aangenomen, In Boheraen gaat het in den Landdag tusschen- beiden niet minder hevig toe en in den Croatischen gaat het dito, dito. Een en ander levert een erustig gevaar op voor het ministerie Taafe, dat reeds zijne meerderheid bedreigd zag door het af- treden van vorst Liechtenstein. In Galicie wordt bet conflict tusschen Polen en Rutbenen steeds scherper, terwijl in de eigenlijke Oostenrijkscbe landen het Teutouisme het hoofd opsteekt. En in de Belgische Kamer P Of 't er "doorgaat Voor bet Parlementsgebouw was eenetalrijke menigte verzameld en de politie moest met het bekende circulez messieurs de orde handhaven. De voor het publiek bestemde tribunes waren stampvol. Wat was er voor bijzonders De aangekondigde interpellate over bet ontslag van den directeur der geheime politie, den heer Gautier de Rasse, zou plaats hebben. De heer Bara was onder de diepste stilte aan bet woord over de geschiedenis van het zoogenaamde groote complot," en besprak de uitspraak van het hof van assises te Bergen en de zaak Pourbaix en verder het ontslag van De Rasse. Links en rechts werden der regeering heftige slagen toegebracht en toen de minister van justitie aan het woord kwam, om de regeering te verde- digen, klonk van de tribunes de eiscb dat de ministers hunne portefeuilles moesten neerleggen. Ook buiten werd het rumoeriger en hier en daar hadden kleine ongeregeldheden plaats. De politie zette de straten af. Bij de voortzetting van het debat ging het niet minder hevig toe. Toen de minister van justitie Lejeune den heer Bara trachtte te wederleggen en te bewijzen, dat het de admini- stratie der geheime politie was geweest, die gezorgd had, dat Pourbaix in zijne functien werd gehand- haafd, en de heer Bara ronduit zeide,/De minister liegttoen ontstond er een geweldig rumoer, zoowel binnen als buiten, De minister verzekerde vervolgens, dat de regeering in het bezit was van verschillende processen-verbaal, uit welke bleek, dat de geheime politie zeer goed wist, welk een schurk Pourbaix was en waaraan zij zicb bloot stelde, door zich van zulk een man als werktuig te bedienen. Na den minister kwam Paul Janson, de leider der radicalen, aan het woord. Hij zeide, dat de Koning, bij het vememen van hetgeen er in de Kamer is verhandeld, onmogelijk bet tegen- woordige ministerie zal kunnen behouden. Het proces tegen den agent provocateur Pourbaix heeft de zekerheid gegeven, zoo concludeert men, dat de ministers Beernaert, De Voider en Lejeune per soonlijk en in het geheim verkeerden met de politieke agenten, die in de kolenbekkens oproer tegen de regeering predikten. Toen Gautier de Rasse vernam wie Pourbaix was heeft hij alle betrekking met hem afgebroken tegen den wil van de heeren Beernaert, De Voider en Lejeune. Verder zou men juist aan De Rasse te danken hebben, dat Pourbaix teu slotte nog gestraft is. Hierdoor moet De Rasse zich den toorn der ministers op den hals gehaald hebben, zoodat zijne afzetting geheel het karakter verkreeg van eene wraak- neming van de zijde der regeering. Het Belgisch ministerie zit er tot over hals en ooren in, en voor den Koning, die al de stukken geteekend heeft, is de zaak lastig, hoewel een vorst niet alles ten kwade geduid mag worden, daar men hem in vele gevallen moet beschouweu als een onder- teeken-machine, vertrouwende op wijze mannen, die met het bestuur belast zijn, en zich bewust alles onmogelijk te kunnen overzien, veel minder doorzien. Wanneer Z. M. de Koning het thans door beide Kamers aangenomen wetsvoorstel tot herzieuing van de wet op het lager onderwijs bekrachtigt, zal die wet volgens haar slotbepaling met 1 Januari 1890 in werking treden. De gemeentebesturen, die reeds hun begrootingen voor het jaar 1890 hebben vastgesteld, behoeven daarin echter geen verandering te brengen, omdat, volgens een der overgaugsbepalingen (art. 5), de wijziging, welke de wet in de uitkeering van de rijksbijdragen voor het openbaar onderwijs breugt, voor het eerst wordt toegepast op het dienstjaar 1891. Wei zal in de Staatsbegrooting voor 1890 een post moeten worden gebracht tot uitkeeriug van de subsidie voor bijzondere scholen, die daarom aanvrage doen, 't geen in den loop van Januari bij Ged. Staten behoort te geschieden. Zooals bekend is, worden als nieuwe vakken onder het lager onderwijs (ook aan de gesubsidi- eerde bijzondere scholen) opgeuomen „de eerste oefeningen in het handteekenen" en de vrije en orde-oefeningen der gymnastiek." Dit laatste vak wordt eerst met 1 Januari 1893 verplichtend, en daarna kan de Regeering nog driemaal, telkens voor ten hoogste twee jaren, ontheffing voor dat vak verleenen voor bepaalde scholen. In vroeger jaren schonk H. M. de Koningin met Kerstmis kleedingstukken aan de ten paleize en aan het park werkzaam zijude personen. Opmerk- zaam geworden, dat zulks hier te lande meer gebruikelijk is met St. Nicolaas, heeft H. M. ook hieriu het „'s lands wijs, 's lands eer" gevolgd. Op St. Nicolaasdag werden ten paleize.mannen-, NAAR HET DTJITSCH DOOR A MO. 38) 7-nr— Eugenie stelde zich aan als een wanhopige. Zij had geschreid en gebeden en in een aanval van wilde vertwijfeling was zij voor haar vader op de knieen gevallen en hem bezworen, haar toch met over te leveren aan dien vreeselijken man. De handelsraad had toen gedaan, wat hij doen kon. Hij had zijn halfbroeder laten ontbiedenhet was tusschen hen tot een heftige verklaring gekomen. Waldmann had den Amerikaan niet gespaard, nu zijn speculation gelukt waren en hij inderdaad weer een rijk man was daarbij mocht hij den Ameri kaan niet lijden. Maar Arthur White had de beschuldigingen van Waldmann bedaard aangehoord, de schouders opgehaald en koel gezegd, dat hij van geen verder uitstel van het huwelijk wilde hooren. De handelsraad kon kiezen tusschen Eugenie's huwelijk en eene uitkeeriug van de erfenis, die hem door onpartijdige rechters wel zou worden toegekend. Het noodlot scheen dus de plannen van den Amerikaan in vervulling te doen gaan, waardoor de geliefden voor altijd van hun levensgeluk zouden moeten afstand doen. Eugenie had nog hoop op een of andere onverwachte gebeurtenis, om haarte redden, doch met elken dag nam haar dofFe wan- hoop toe. Ten laatste deed zij niets dan beven, zij keek in het rond als een waanzinuige. Doch waar de nood het hoogst is, daar is de hulp sorns het meest nabij. Op een avond, na een heftig gesprek met Arthur White, kwam Rosa zichibaar ontsteld de kamer biunen. Om Godswil, wat is er gebeurdp vroeg Eugenie doodsbleek en zonder eenige hoop. Hier, hierriep de kamenier buiten adem. Richard, graaf Von Lowenberg, las Eugenie op het naamkaartje, dat Rosa haar gegeven had. De letters dansten haar voor de oogen. Wat?.... hij onmogelijk Mijnheer de graaf staat in de voorkamer en weuscht dringend u nog heden te spreken, riep de kamenier hijgend uit. Eugenie greep zich aan een stoel vast, om niet te vallen. Wat? hijhijmeer kon zij niet uitbrengen. Een oogenblik later stond Richard voor haar. Geen wonder, dat zij alle vormen vergat, hem tegemoet snelde en aan zijn borst een veilige schuilplaats zocht tegen de dreigende gevareu. Dat was voorwaar voor beiden een oogenblik van zaligheid. Acht dagen later bevatten de Hamburger dag- bladen het volgende artikel, dat in ruimen kriug groot opzien baarde Het zal voor onze geachte lezers zeker geen geheim gebleven zijn, welke droevige gebeurtenis onlangs heeft plaats gehad ten huize van een zeer geacht medeburger. Deze ontving ongeveer een half jaar geleden bezoek van zijn halfbroeder. Dit bezoek had voor hem groote beteekenis, daar deze halfbroeder door het vaderlijk testament als hoofd- erfgenaam was aangewezen, ofschoon hij nooit iets van zich had laten hooren. Het is nu gebleken, dat de handelsraad W. bijna het slachtoffer is geworden van een ongehoord bedrog. Aan de ijverige nasporingen van een alhier wonend officier die tot mejuffrouw W. in teedere betrekking had gestaan, is het bewijs te danken dat de werkelijke halfbroeder van den heer W. het hoofd der ver- maarde firma Harry White C0., te Chicago al daar voor weinige maanden gestorven is, terwijl zijn zoon Harry in den vorigen herfst, op reis naar hier, bijna het slachtoffer werd van een moord- aanslag, die zekerlijk van den bovenbedoelden bedrieger uitging. Wij kunnen verzekeren, dat hier een weloverlegd plan besftmd, uitgaande van den bedoelden bedrieger den valscben Arthur White, eigenlijk John Muddle, een verloopen sujet en Mary Price, de huishoudster van den echten Arthur White, bij hem in dienst, tot aan zijn dood op White Cottage. Wij kunnen alle bijzonderhe- den van dit familiedrama niet vermelden, doch bepalen ons tot het volgende: De vader van den geachten handelsraad W. is tweemaal ge'nuwd geweest. Uit zijn eerste huwe lijk is een zoon gesproten, de thans overleden heer Arthur White, in Chicago. Zijn eerste vrouw, die slechts gedwongen met hem in het huwelijk was getredeu, vluchtte na twee jaren met haar zoontje naar haar ouders in Amerika. In vervolg van tijd huwde zij met haar eersten minnaar en verwisselde dikwijls met hem van woonplaats. Tus schen haar en haar trouweloos verlaten man werden geene betrekkingen onderhouden, doch zeker moet deze man haar hartelijk bemind hebben, hij be- uoemde althans zijn zoon uit het eerste huwelijk tot hoofderfgenaam. Toen de stiefmoeder van den handelsraad W. op sterven lag, gevoelde zij zelf- verwijt over hare handelwijze. Zij verhaalde nu aan haar zoon Arthur White haar levensgeschie- denis en droeg hem op, na haar dood naar Duilsch- land te reizen en zich aan haar eersten man bekend te maken. Doch de heer Arthur White was zelf ziekelijk en toen hij reeds passage genomen had op de mailboot Atlantic kreeg hij een beroerte, die zijn voornemen verhinderde. Weinige dagen voor de afvaart was hij weer eenigzins hersteld en gaf nu zijn eenigen zoon Harry last om in zijn naam de opdracht zijner moeder te volbreugen. Harry moest John Muddle als reisgezel medenemen, om dezen laatsten in de gelegenheid te stellen in Europa een fatsoenlijk bestaan te zoeken. Nog was de Atlantic niet in zee gestoken, toen de heer Arthur White, te Chicago door eene nieuwe beroerte werd getroffen. (Slot volgt.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1889 | | pagina 1