Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Burgsrlijke Stand. No. 2556. Woensdag 13 November 1889 29e Jaargang. De Dochter van den Handelsraad. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post Yoor Nederland 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushoaders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Hit bind ver»cht|nt Dinsdax- en Vrijdasravond bij den uitgever P. J. VAN DE SANDE te Ter Nenzen. De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente TER NEUZEN brengt, naar aanleiding van art. 4 der wet van 23 April 1879 (Staatsblad n°. 72), ter keunis, dat gelegenbeid tot huwelijks- voltrekking bestaat iederen Woensdag' en Donder- dag, feestdagen uitgezonderd, des namiddags van 23 uren, en dat, tot het doen van aangiften van geboorten, overlijdeu en huwelijken, het bureau iederen dag, met uitzondering van Zon- en feestdagen, zal geopend zijn des voormiddags van 10 12 uren. Ter Neuzen, 12 November 1889. De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd, G R E N U. JPolitieli Overzicht. In den Duitschen Itijksdag is het debat over de socialistenwet voortgezet. Namens de conser- vatieven verklaarde Hartmann, dat zijne partij in elk geval voor het regeeringsontwerp zou stemmen. De minister van binuenlaudsche zaken, Herrfurth, trachtte te bewijzen, dat het streven der socialisten wel degelijk was gericht op de omverwerping der bestaande toestanden hij weigerde afstand te doen van het recht, om aan persouen het verblijf in een bepaald district te ontzeggen. De Saksische gevol- machtigde in den Boudsraad, Held, verdedigde de maatregelen zijner regeering tegeu de aanvallen van Liebknecht. Voor de vrijzinnigen trad de afgevaar- digde Munckel op. Hij toonde aan, dat de den socialisten ten laste gelegde buitensporigheden uitsluitend het gevolg waren van de sedert 1878 op hen toegepaste speciale wetgeving en wees met nadruk op de onrechtvaardigheid van het uitvaar- digen van uitzonderingsbepalmgen tegen eene enkele partij. Het is juist de socialistenwet, die de anti- socialistische partijen verhindert, de leerstellingen der sociaal—demokraten op vergaderingen en in vereeuigingen te wederleggen zei hij. De Duitsch- vrijzinnige partij zal tegen het geheele ontwerp stemmen. De rijkspartij verklaarde, bij monde van Robbe, voor de wet te zullen stemmen. De Poolsche fractie, voor welke Koscielski optrad zal tegeu stemmen. In de Hongaarsche kamer van afgevaardigden is een leveudig debat gevoerd over de civiele lijst der keizers. Ugrou betoogde, dat de Keizer is omringd door personen, die vijandig geziud zijn jegens Hongarije, hij keurde ook af de houding van den Minister-president Tisza, die goede ver- standhouding tusscheu volk en vorst tegenwerkt. Nadat Tisza had geantwoord werd de civiele lijst goedgekeurd. Iranyi wilde den Minister in staat van beschuldiging stellen, omdat hij het gebruik EETJIEEETON. AMO. 30) Sedert den dood barer moeder was zij in het ziekenhuis als pleegzuster werkzaam. Zoo was zij van haar vader vervreemd, slechts zelden had zij hem gezien. Sedert jaren was Storrhagen matroos op de Atlantic. De weiuige dagen, die hij te New-York of te Hamburg aan den wal was, be- steedde hij aan het opmaken van zijn zuur verdiend loon. Had Claus zijn dochter soms opgezocht, dan was dat, om haar eenig geld af te persen van haar klein loon. Zoodra hij het geld in handen had, lachtte hij haar uit en ging zijns weegs. Sabine had er nog nooit over nagedacht, wat hij deed, als hij aan den wal was. Wel had zij verwonderd opgezien, toen zij bij den ongelukkige geroepen werd en hem in bezit vond van een groote som geld, die hij onmogelijk van zijn matrozenhuur kon overgespaard hebben, rnaar tot heden had zij haar vader niet durven vragen, hoe hij aan zooveel geld was gekomen. Door het bezoek van mijnheer White kwam zij nu tot nadenken. Wat had die man met haar vader uit te staan Hoe kende hij een verloopen matroos, die volstrekt niet bij hem paste der Keizerlijke vlag bij de Hongaarsche militie had gelast. Tisza verklaarde, dat, ofschoon het voorst el slechts een der Ministers raakte, het geheele kabinet de verantwoordelijkheid van bedoelden maatregel op zich nam. Het voorstel werd met eene aanzienlijke meerderheid verworpen. De heer Hbrup, afgevaardigde en redacteur van een dagblad, is tot drie maanden gevangenisstraf veroordeeld, wegens beleediging van den rechter Sylow. Hbrup is een roerig man ook in de Deensche kamer. Te Brussel zal de conferentie plaats hebben tot bestrijdiug van den slavenhandel, de afgevaardigden der mogendheden worden er 18 November verwacht. De werkstaking in de Belgische kolendistricten is zoo goed als geeindigd, doordat er loonsverhooging is toegestaan. De vorst van Bulgarije heeft bij de opening der Sobranja zijne tq.vredenheid betuigd met zijne ontvangst hier en daar. Prijst gij uwen Czaar, dan prijs ik mijn Franz Joseph, zei Ferdinand, wijzende op het adres der Servisc'ne regeering dat voor Rusland niets dan lof had. Het staudbeeld van Koning Willem van Enge- land, Prins Willem III, is onthuld te Brixham. Tegenwoordig waren wat Nederlanders aangaat Baron Gevers, die den Nederlandschen gezaut vertegen- woordige en twee afstammelingen van Beutinck, die Prins Willem op zijn tocht naar Engeland vergezelde. De heer Gevers zeide, dat de Koning der Nederlanden groot belang stelde in de oprichting van het standbeeld, dat een eeuwigen band zou vormen tusschen Engeland en Nederland. Een der heeren Bentinck hield ook eene kleine rede, waarna de heer Potter, predikant, een overzicht gaf van de feiten ter herinnering waaraan het standbeeld is opgericht. Na het spelen van het Nederlandsche volkslied werd het beeld onthuld. Daarna werd een dejeuner in de markthal door de genoodigden bijgewoond. Het beeld, iets meer dan levensgroot, is van wit inarmer en rust op een voetstuk van grijs graniet. Het staat vlak voor de haven en maakt een grootschen indruk. Op het voetstuk is een inscripte gebeiteld ter herin nering aan Willem van Oranje, die den 54en Nov. 1688 daar landde en Engeland en het Protestantisme bevrijdde. Daarnaast staat te lezen dat het beeld is opgedragen aan de stad Brixham en dat de eerste steen is gelegd op 5 Nov. 1888 door graaf Bylandt, lord Churston en Charles Atkins. Op de andere zijde is op den wensch van den Koning der Neder landen op het voetstuk gebeiteld„Engelands Vrijheid door Oranje hersteld." Yele vreemdelingen waren toegestroomd en de ingezetenen van Brixham haddeu de vlag uitgestoken. Dat konden nooit eerlijke zaken zijn, dacht zij. Op dat oogenblik ontstelde zij nog meer zij schrikte op door den klank van goudstukken, die op den grond in de kamer vielen. Door het woelen van haar vader was het bloedgeld over de beddeplank geraakt en rolde nu naar alle kanten heen. Sabine sprong op en raapte in groote verbazing de goudstukken op, die zij nu aan haar vader teruggaf. Hoe kwam de oude aan dat geld? Een uur geleden had hij haar de les gelezen, om met het weinige voorhandeu geld zuinig te wezen en nu raapte zij verscheidene houderde marken in goud van den vloer. Niemand dan de Araerikaan kon dat geld gegeven hebben. Maar waarom? Daar moest toch een reden voor zijn? Oudanks haar zelve kwam er een vreeselijke verdenking bij haar op, zij rilde er van. Ten spijt van alle nasporingen was de man niet ont- dekt die getracht had den ongelukkigen Amerikaan- schen jonkman te vermoorden. Zij twijfelde nu niet meer of Arthur White had er belang bij ge- had, zijn reisgezel uit den weg te ruimen. Arthur White kon zelf de dader niet zijn, want hij was gedurende den geheelen nacht in het hotel geweest hij moest dus een handlanger gehad hebben. Docli wie kon dat zijn! Tot heden had Sabine te vergeefs hierover nagedachtdie poging tot moord was haar een raadsel geweest. Doch nu geloofde zij alles te doorzien. Het verslag der Eerste Kamer over de onder- wijswet, zal volgens de Haagsche correspondent van de Zw. Ct., niet voor Woensdag, misschien eerst op het eind der week, verschijneu. Daar men verwachten mag, dat de minister een tiental dagen zal noodig hebben voor een goede beantwoordigiug, zal de openbare behandeling wel niet voor de laatste dagen der maand November geschieden. Ondanks den wassenden stroom der adresen, die op eenige wankelmoedige leden wel eenigen invloed zal hebben, blijft men een aanneming der wet ver wachten, zij 't ook slechts met een meerderheid van 5 of 6 stemmen. In de zitting van Vrijdag hebben de Prov. Staten van Zeeland het voorstel van Ged. Staten tot vaststelling der grenzen van de werken tot zeewering of oeververdediging van den calamiteusen Hoofdplaat- en Thomaespolder met algemeene stemmen aangenomenevenzoo het voorstel van Ged. Staten tot wijziging van het reglement op het beheer der uitwateriug door de sluis bij Nummer Een in den Hoofdplaatpolder. Met algemeene stemmen werd mede aangenomen het voorstel van Ged. Staten omtrent het verzoek van C. de Vos te IJzendijke, om verlenging van den termijn van het subsidie voor de stoomtram van Schoondijke naar de Belgische grens. Van den president- commissaris der Maatschappij was een schrijven ingekomen, dat de verlenging der concessie on- noodig was. Het voorstel van Ged. Staten tot het verleenen van een renteloos voorschot van f 30,000, voor wegverbetering aan de gemeente Clinge, werd ook aangenomennadat vooraf in het voorstel was opgenomen, dat het Rijk een subsidie verleene van Vs der kosten, tot een maximum van f 15,000. Over het voorstel van Ged. Staten om de regeling van het op te richten waterschap over de in 1885 bedijkte gronden, thans genaamd De Damespolder, op te dragen aan Z. M. den Koning, ontspon zich een breede gedachtenwisseling tusschen de voor— en tegenstanders. De laatsten waren van oordeel, dat eene regeling door den Koning zou geschieden, zon der dat de Staten van Zeeland daaraan iets konden doeD, en er door hen geen geformuleerd besluit was genoinen, waarop de Koning, den Raad van State gehoord, eene regeling zou voorschrijven. De voorstanders waren van meening dat het standpunt der commissie uit Ged. Staten van Zeeland wel degelijk was geformuleerd. De heer Wagtho stelde voor, Ged. Staten uit te noodigen in de a. s. zomervergadering eene regeling tot afdoening dezer zaak voor te stellen. Het beginsel van Ged. Staten, in het voorstel neergelegd, werd met algemeene, en het amendement Zou het mogelijk zijn, dat die man, welken zij vader moest noemen, zijn handen bezoedeld had met het bloed van een evenmensch? O, dat zou te veel voor haar arm zwaar beproefd hart zijn. Maar zij moest zekerheid hebben. Zij nam haar doek uit de kast, sloeg die om en naderde het bed. Ge zult niets noodig hebben, vader, ik ga een boodschap doen, maar ik zal spoedig wcer terug zijn. Maak dat je weg komt bromde de oude. Sabine antwoordde niet, maar spoedde zich heen. Weldra had zij het ziekenhuis bereikt, waar zij door den ouden dokter met blijdschap werd begroet. Wel, komt ge weer bij ons? vroeg hij. Neen, mijnheer, het gaat met mijn vader niet beter. God alleen kan hem helpenDoch ik had een verzoek aan u te doen. Mag ik den jonkman eenige oogenblikken spreken ge weet wel, den zieke, dien ik laatst verpleegde De oude man lachte eigenaardig en dreigde schertsend met den vinger. Zuster, zuster, pas op, bega geen dwaasheidHij hield op, toen hij bemerkte, hoe Sabine kleurde. Nu ik meende het zoo kwaad niet, ik vind het heel lief, dat ge nog eens naar den ongelukkigen jonkman komt zien. Ik weet wezenlijk niet wat wij met hem moeten aanvangen. Zijn lichaam is bijna geheel hersteld, maar zijn hoofd, zijn hoofd I Hij blijft bij zijn verkeerd idee. Hij hield niet op met bidden en smeeken, tot ik hem eindelijk verlof gaf een brief van den heer Wagtho met 22 tegen 15 stemmen aangenomen. Daarna werd de vergadering gesloten. De diensturen op werkdagen van de Rijks- telegraaf- of telephoonkantoren in de nagenoemde plaatsen worden geregeld als volgt Breskens 1 April tot 30 September, van 8l/2 tot 12 uren voor- en van 121/2 tot 2, 81/2 tot 5 en 6 Vj tot 8 uren namiddags 1 October tot 31 Maart, van H1/^ tot 12 uren voor- en van 121/i tot 2 en 37, tot 6y2 uur namiddags Groede 1 April tot 30 September, van Sl/2 tot 12 uren voor- en van 12ys tot 2 en 3l/2 tot 5 uren namiddags; 1 October tot 31 Maart, van 8y2 tot 12 uren voor- en van 12yg tot 2 en 3ys tot 6 7, uur namiddags Schoondijkedoorgaand, van 81/3 tot 12 uren voor- en van 12x/3 tot 2 en 3ys tot 5 uren namiddags. De diensturen der gemelde kantoren op Zon- en feestdagen blijven onveranderd In de keersluis te Vlissingen had Zaterdag- morgen eene aanvaring plaats tusschen de op Rot terdam varende raderboot No. 1 en het politievaartuig Argus, waardoor laatstgenoemde schroef boot belang- rijke schade aan verschansing, reeling en berghout bekwam. Bij de Rotterdamsche boot werden alleen in een der wielen de straalijzers gebroken en een paar wielplanken verbrijzeld, waardoor zij echter de reis naar Rotterdam niet kon vervolgen en naar Vlissingen teruggesleept moest worden om op de werf „de Schelde" de schade te herstellen. Dien ten gevolge is, volgens daarvan gedane aan- kondiging, de dienst tusscheu Vlissingen, Middel- burg en Rotterdam deze week gewijzigd en thans bepaald op Woensdag 13 en Vrijdag 15 van Vlis singen en op Donderdag 14 en Zaterdag 16 Novem ber van Rotterdam. Een predikant, die een traktement heeft van slechts duizend gulden, vroeg dezer dagen aan het ministerie van financien verlof, in de formulieren van het schoolgeld „predikantszoon" te mogen veranderen in ,/predikantsdochter", ten einde voor zijn dochtertje dat bijzonder goeden aanleg heeft voor studie in de letteren, deze kleine toelage te mogen ontvangen. Het schoolgeld is immers ingesteld om predikanten te steunen in het geven van eene opvoeding naar hun stand aan hunne kinde- ren. Het verzoek is echter van de hand gewezen, met beroep op het Kon. besluit 1 Aug. 1816 no. 65. Voor rekening van den heer W. A. Scholten te Groningen worden thans weder fabrieksaardappelen gekocht, doch tegen eene vermindering van 10 cts. per H. L. De landbouwers, die de aardappels in verkoop hadden verkocht, bedongen 1 Sept. f 1 in October was de prijs f 0.85 en nu slechts f 0.60 per H. L. Duizenden H. L. zijn nog voorhanden en men is wel genoodzaakt dezeD voor den winter op te ruimen. te zenden aan zijn ingebeelden vader in Amerika, dat is nu vijf of zes weken geleden. Er kwam natuurlijk geen antwoord doch mijnheer White kwam bij mij en toonde mij den brief, die hem uit Chicago was toegezonden. Hij verzocht mij, dat ik in het vervolg tegen zulke domme streken van den jonkman zou waken. Ik was zeer ver- legen, beste zuster, dat kunt ge wel begrijpen. Wist ik nu maar wat ik met hem moet uitvoeren Sabine verbleekte en zag den dokter met ver bazing aan. Hoe kon dat alles mogelijk zijn, wat de dokter haar vertelde De brief van Harry was teruggezonden aan den man, dien zij voor een bedrie- ger hield. Dus was hij toch de echte Arthur White? En Harry? Zou hij dan werkelijk de arme krankzinnige zijn, die zijn vroegeren heer belasterde Maar wat had Arthur White met haar vader te doen Waarom gaf hij haar vader zoo veel geld Toch niet uit Christelijke liefdadigheid daar was hij de man niet voor. Aldus door duizend twijfelingen gekweld, kwam zij in de ziekenkamer, waar Harry zijn verblijf had, ofschoon hij sedert lang niet meer bedlege- rig was. Harry ontving zijn trouwe verpleegster met levendige vreugde. Hij bestormde haar met ver- zoeken en verwijten over haar plotseling vertrek en daardoor bemerkte hij niet, hoe Sabine hem met onrustigen blik onderzoekend aanzag. Onmerkbaar bracht zij het gesprek op zijn uit- NAAR HET DUITSCH DOOR

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1889 | | pagina 1