Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2550. Woensdag 23 October 1889. 29e Jaargang. BEK.ENDMAK1NG. HERBESTED1NG. AANBESTEDING. Binnenland. De Burgemeester tier gemeente Ter Neuzen aanbesteed: De Dodder van den Handelsraad. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postYoor Nederland 1,10. Yoor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. Dit -bind verschljnt Blnsdag- en Vrijdagnvond ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. uitgever P. J. VAN DE SANDE te Ter Neuzen. maakt bekend, dat eene Openbare Vergadenng van den GemeeDteraad is belegd tegen Vrijdag den 25 October 1889, des voormiddags ten 10 ure. Ter Neuzen, den 22 October 1889. De Burgemeester voornoemd, J. A. VAN BOVEN. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN zullen op Dinsdag, 29 dezer, 's morgens 11 ure, in het openbaar, op bet geineeutehuis, bij enkele iuschrijviug, HERBESTEDEN Het uitvoeren van eenig VERFWERK. Het gewijzigd bestek ligt ter inzage op de gemeente-secretarie. Inlicbtingen te bekomen bij den gemeente-bouw- meester. Ter Neuzen, 22 October 1889. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Voorzitter. J. DIELEMAN, Secretaris. Namens GEDEPUTEERDE STATEN van ZEE- LAND,-zal Donderdag 14 November 1889, voorm. 10 ure, in de Abdij, worden Het herstellen of vernieuwen van eenige provinciale waterstaatswerken en wegen, met hun onderhoud gedu- rende drie jaren, in te gaan 1 Januari 1890, in 18 perceelen. Deze aanbesteding zal gescbieden bij enkele inschrijving en voorts zooals in het bestek is bepaald. De inschrijvingsbiljetten moeten ingeleverd worden vdor 13 November 1889 nam. 3 ure. Het bestek ligt ter lezing ter provinciale griffie, bij den Hoofdingenieur van den Provincialen water- staat te Middelburg, bij de Ingenieurs te Zierikzee, Goes en Ter Neuzen, en verder op de plaatsen waar dit gebruikelijk is. Het is verkrijg'baar bij U. F. Auer Zoon te Middelburg. FBTJIXjUiETON A. Mi O. 24) Wilt ge dat doen vroeg Eugenie levendig. Je doe dat, ik bid u een voorgevoel zegt mij dat uw moeite met tevergeefs zal zijn. Diep bewogen greep de officier haar hand en drukte daar een kus op. Tot weerziens, Eugenie fluisterde hij zacht. Toen ik hier biunentrad, was mijn hart gelijk een steen, zonder eenige hoop. Ik d.icht niet dat ik ooit weer op geluk zou mo- gen hopen maar nu hoop ik God helpe ons! Ja, God helpe ons fluisterde zij. Hij zal met ons zijn, want ik strijd voor mijn geluk riep Richard in vervoering. Mag ik terug komen om u bericht te brengen, Eugenie Daar reken ik op, fluisterde zij. Bij voorbaat zeg ik u reeds dank. O, ik hoop uw dank te verdienen, sprak hij vol hoop. Na een ridderlijke buiging verliet hij nu de kamer, waar Eugenie op de sofa bleef zitten, om na te denken. Zij durfde nog geen hoop koesteren, en toch Weinige dagen later liet Richard zich weder aanmelden bij de dochter van den handelsraad hij werd onmiddellijk bij haar toegelaten. Nadere inlicbtingen zijn te bekomen bij den Hoofdingenieur voor de werken in het algeineen, bij de Ingenieurs voornoemd voor de werken in ieders dienstkring en verder voor perceel 1 en 2 bij den Opzichter P. J. BOONE te Zierikzeeperceel 3 bij den Opzichter J. DOR- MAAR te St. Maartensdijk perceel 4, 5, 6, 7 en 8 bij den Opzichter F. STURM te Goes perceel 9 en 10 bij den Opzichter J. M. W. VAN ELZELINGEN te Colijnsplaatperceel 11, 12, 13 en 14 bij den Opzichter J. MULDER te Bres- kens; perceel 15, 16 en 17 bij den Opzichter M. E1JKE te Ter Neuzen en perceel 18 bij den Opzichter L. R. PLASSCHAERT te Middelburg. Gedeputeerde Staten voornoemd, VAN DER BILT, Wd.-Voorzitter. E. FOKKER, Griffier. Jr*olitieli Overzicht. Het beruchte opperhoofd der Kurden, van wiens barbaarsche handelingen in Armenie herhaaldelijk is gewag gemaakt, is door den Sultan van Turkije begenadigd. Zooals men had verwacht, is het te Koustantinopel tegen hem gevoerd proces niets dan eene komedie geweest. Dezeltde gronden, die vroeger de Porte hebben weerhouden, aan de geweldenarijen der beys in Bosnie en de Herzegowina een einde te maken, gelden ook voor de Kurdiscbe beys in Armenie. Zij zijn gewoon, het platteland te brandschatten en als de schatting niet wordt 0D2ebra,chtde inannen te vermoorden en vrouwen eu meisjes als slavinnen weg te voeren. De dorpelingen hebben niet het minste ontzag voor de ambtenaren der regeeriug, maar zij sidderen voor de Kurdische beys. De Turksche gouverneurs staan met hen in goede verstandhoudiDg, want met hun bulp kunnen zij gemakkelijker de bevolking uitzuigen, dan zij het door innen van belastingen zouden kunnen doen. De Kurdische bandieten zijn dus in Armenie van de bescherming der autoriteiten zeker en als het een enkele maal zoover komt, dat zij te Koustan tinopel worden aangeklaagd, dan is hun vrijspraak of, in het ergste geval, bun gratie voor geld veil. Bosnie eu de Herzegowina zijn door zulk wanbe- stuur voor Turkije verloren gegaan en ook Armenie zal het door eigen scbuld verliezen. De Keizer van Oostenrijk beeft geweigerd te voldoen aan het verlangen der Hongaren, dat voortaan het leger der monarchie keizerlijk eu koninklijk zou heeteu. Het blijft keizerlijk-koninklijk. De Skuptcbina, het Parlement van Servie, is eergister geopend. De radicale meerderheid is edelmoedig geweest en heeft de verkiezingen der weinige liberalen goedgekeurd. Koning Don Carlos I van Portugal beeft met Wat nieuws brengt ge was de vraag, waarmede zij hem ontving. Ik breng een besluit, dat ge zult goedkeuren, naar ik hoop, antwoordde hij ertistig. Als mijn vermoeden juist is, Eugenie o, dan zal ik weder gelukkig worden. Neem de plaats, Richardik brand van ongeduld om te vernemen, wat uw besluit is en wat ge hebt gedaan. Het is veel of weinig, al naar men het neemt, antwoordde Richard, terwijl hij tegenover Eugenie plaats nam. Ik ben verscheidene malen naar het ziekenhuis geweest en heb mij alles nauwkeurig laten verhalen door den ongelukkigen jonkman. Hij was zeer verstoord en opvliegend de dokter vreesde, dat hij weer zou instorten. Hij moet gewoon zijn geraakt aan eene jonge pleegzuster haar plotseling vertrek uit de inrichting moet hem zeer getroffen hebben. Hij is op eens wantrou- wend en ergdenkend geworden overal denkt hij vijanden te zien. Och, die ongelukkigefluisterde zij vol mede lijden. De dokter ziet hierin een nieuw kenteeken van beginnenden waanzin. Ik ben wel geen dokter, maar ik denk, dat men zijn opvliegendheid even goed kan toesclirijveu aan doffe vertwijfeling over het onrccht hem aangedaan. Gelooft ge dus werkelijk, dat de stiefbroeder van mijn vadero, dat zou ontzettend zijn. eene proclamatie aan zijn volk de regeering aan- vaard en het aangebodeu ontslag der ministers geweigerd. De Czarina is met de Dershawa in de haven van Dautzig aangekomen, waar de Czaar haar opwachtte. In den salonwagen werd het ontbijt gebruikt en daarin had de Czaar ook den nacht doorgebracht. Op den middag zette het Keizerlijk paar de reis met den hoftrein voort. Het bezoek te Berlijn wordt in de bladen nog altijd druk besproken. Slechts enkele jegens Duitschland vijandige bladen laten zich nog niet uit. Overigens is de indruk bevredigend te noemen. De Swet hoopt, dat uit de gehouden bijeenkomsten en gesprekken moge zijn voortgevloeid, dat Rusland's belangen wat meer worden behartigd dan in het traktaat van Berlijn is geschied, dat wil zeker zeggen, dat men Rusland zijn gang zal laten gaan als het de landen om de Zwarte zee begint in te pakken. Te Stuttgart is in 70jarigen leeftijd overleden de bekende Wurtembergsche democraat Karl Mayer, een der volksmanoen van 1848 en later oprichter van de Wurtembergsche volkspartij. Na 1848 werd hij tot 20 jaren gevangenisstraf veroordeeld hij week uit naar Zwitserland en kwam eerst na de verjaring der straf in zijn vaderland terug. Van 1881 tot 1887 was hij lid van den Duitschen Rijksdag, waar zijne laatste woordeu eene waar- schuwing bevatten tegen de verlenging der soeia- listenwet. Bij de partij was Mayer zeer gezien. Eens toen hij gevangen zat, wegens een drukpers- delict, kreeg hij, als lid der Kamer, eene uitnoodi- bood hem aan drie dagen uit de gevangems te gaan om aan deze uitnoodiging te voldoen. Mayer weigerde, tenzij meteen het geheele strafvonnis werd ingetrokken. Hierin werd niet toegestemd en toen bleef de gansche linkerzijde der Kamer van het koninklijk diner weg en ging Mayer een bezoek brengen in de vesting, waar hij gevangen zat. De werkstaking te Lens in Frankrijk blijft aan- houden. De betrokken maatschappij heeft elke verdere onderhandeling met de werkstakers ge weigerd, zoodat deze laatste besloten hebben de werkstaking voort te zetten en den arbeid der anderen te verhinderen. In de nieuwe Fransche Kamer zullen wij gekke dingen beleven. Onder de socialistische afgevaardigden is ook zeker meneer Tourier uit Montlugon. Deze man heeft bekend gemaakt, dat hij als arheider in de Kamer den arbeiderskiel zal 'olijven dragen. Aan dien zet zou men wel zeggen, dat de man niet hoog timraert. Vele afgevaardigden zijn reeds le Parijs, ofschoon de zitting nog niet geopend is. Men is bezig met partij-groepeering en met de bespreking wat er gedaan zal worden. De eensgezindheid onder de republikeinen duurt nog voort, sommigen meenen onder de vrees, dat een deel der rechterzijde met Ik twijfel zelf, Eugeniebetuigde Richard open- hartig. Hetgeen de ongelukkige zegt, draagt ge- heel den stempel der waarheid, maar inlichtingen, door mij ingewonnen, zijn daarmede geheel in strijd. Zoo heb ik bij voorbeeld inzage genomen van de passagierslijst der mailboot, waarmee zij beiden uit Amerika gekomen zijn. Ik vond daarop de namen van Arthur White en John Muddle, bij den laatsten naam stond uitdrukkelijk verineld, dat hij de reis- gezel van Arthur White was. Toevallig ligt de Atlantic hier weer in de haven en het is mij ge- lukt den kapitein te spreken zonder bij hem argwaan te wekken. Hij hield de oudsten der beide heeren stellig voor Arthur White. Deze had zich geduren- de de geheele reis als de hoofdpersoon gedragen diuers, wijn en sigaren bestelde hij, daarbij altijd zijn reisgezel raadplegende op den toon dien een beer aanslaat tegen een vertrouwd dienaar. Dus tochmompelde Eugenie moedeloos. Het eenvoudigste zou zijn, op goed geluk af aan mijuheer Arthur White te Chicago, te schrijven en hem den stand van zaken bloot te leggen. Dat heb ik ook gedacht, sprak Eugenie maar Het blijft steeds een gewaagd spel, zeide de graaf nadenkend. Wij konden ons belachelijk maken en voor altijd onze zaak bederven. Doch als wij werkelijk te doen hebben met een ongehoord bedrog, dan zal de man, die zich hier voor Arthur White uitgeeft wel alle mogelijke voorzorgsmaatre- geleu genomen hebben. Een brief aan zijn naam- het centre gauche zal medewerken tot de vorming eener middenpartij. De Fransche bladen zijn alle niet even content met de rede van Crispi te Palermo uitgesproken. De Figaro merkt op, dat de onderhandelingen tusschen Frankrijk en Italie in Januari 1888 werden afgebrokendaar de traktaten niet werden her- nieuwd, waren dus de algemeene tarieven voor de beide landeu toepasselijk. Ofschoon deze tarieven voor verscheiden artikelen reeds met een verbod van invoer gelijk staan, waren zij Crispi nog niet hoog genoeg. In Februari '89 deed hij koning Umberto een decreet teekenen, waarbij bepaald werd, dat van alle producten, die uit Frankrijk kwamen, eene surtaxe van 50 percent zou worden geheven. Alleen de grondstoffen, die de Italiaansehe industrie noodig had, zouden hiervan uitgezonderd zijn. Dit zijn nu de differentieele rechten, welke Crispi wil afschaffen. De Figaro is van oordeel, dat deze afschaffing geen verandering in den toe- stand zal brengen. Zoolang Italie bij zijne militante politiek blijft volhardenbehoeft het van Frankrijk geen concilitante handelspolitiek te verwachten. Men schrijft uit Den Haag Een wet is voorgesteld tot regeling van het eigendomsgebruik ten behoeve van de militaire inundatien bij oorlog of oorlogsgevaar. Zij berust op de beginselen van staatsbeschikking over den en met volledige schadevergoeding aan belang- hebbenden. De bepaling, waarbij aan postambtenaren verboden is, zich te belasten met de invordering van kwitantien, wisselbrieven enz., anders dan vanwege de posladministratie, is bij ministerieele beschikking thans ook van toepassing verklaard op de ambtenaren bij de Rijkstelegraaf. De deputatie uit den Parijschen gemeenteraad, die Brussel, Antwerpen, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en andere steden zou bezoeken, om te zien of er hier en elders inrichtingen bestonden, die men met het oog op een beleg van Parijs, zou kunnen in 't leven roepen, teneinde de groote stad beter te approviandeeren, hebben hier niets gevonden, wat zij der aandacht waard keurden. Antwerpen daarentegen was h. i. ir. dit opzicht een raodelstad. Het eenige wat te Amsterdam van deze soort van inrichtingen noemenswaard is, is het Abattoir. De indruk, dien de stad zelve op hen maakte schijnt echter zoo diep geweest te zijn, dat zij geen lust gevoelden, verder met een onderzoek van verschil- lende inrichtingen, welke op den aanvoer van voedingsmiddelen betrekking hebben, zich af te geven. genoot in Amerika kon voor hem eene waarschuwing zijn, want wie weet hoe ver zijn verbindingen reikenen daarom heb ik snel een besluit genomen. En welk besluit is dat? vroeg Eugenie, in ge- spaunen aandacht. Ik ga zelf naar Amerika en stel te Chicago een onderzoek inBinnen weinige wekeu is het dan uitgemaakt, wat waarheid en wat leugen is Wilt ge dat doen vroeg het meisje met ver- helderd gelaat. Mijn besluit staat vast, ging Lowenberg voort. Mijn overste zal bewerken, dat ik een verlof van drie maanden krijgja, op eigen verantwoor- delijkheid wil hij mij laten vertrekken voor de be- slissing van het ministerie van Oorlog hier is aangekomen omdat hij een neef van den minister is, durft hij dat wel doen. Alzoo is alles in orde en nu denk ik morgen met de Atlantic naar Ame rika over te steken. Eugenie voelde haar oogen vochtig worden. Zij sprong van de sofa op en greep onwillekeurig zijn rechterhand. Richardriep zij uit, het is mij zoo wonderlijk om het hart. Het is, of ik u moet terughouden en toch ben ik gelukkig met uw besluit Zelfs nu, Eugenie, kunt gij mijn besluit niet meer aan het wankelen brengen, sprak hij met mannelijken ernst. Ik denk aan mijn doel. Om de belangen van den ongelukkigen, zieken jonkman (01R1\T NAAR HET DUITSCH DOOR jriiicr nm nnn (T opines tafel te komen fitfin Men eig-filidnm eeriiirpnrte .rlon i

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1889 | | pagina 1