Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2547. Zaterdag 12 October 1889. 29e Jaargang- Gemengde berichten. 331ste ST AATSLOTERIJ. langs IV I E T E iV. Bijvoegsel van de Ter Neuzensche Courant, In de gemeente Hoofdplaat heerscht, naar De Maasb. mededeelt, sedert lange maanden eene werk- staking. De geheele gemeenteraad aldaar heeft n.l. sedert December 1888 geweigerd met den burge- meester, den heer P. K. P. J. van Sloten, over de zaken der gemeente te handeleu, en daarvan is tegen Kerstmis 11. aan den Commissaris des Konings en den miuister van binnenlandsche zaken kennis gegeven. De werkstaking is algemeen geen raadslid, geen wethouder, niemand wil iets van den burgemeester meer weten. Dat de burgerij de houding van den Raad goed- keurt, is bij de jongste verkiezingen gebleken al de aftredende ieden werden herkozen, zonder dat door iemand eenig protest tegen hen wegens hunne werkstaking werd uitgebracht. Schutter Jan was in het laalste jaar van zijn schuttersplichtigheid. Zijn zwager Piet in het eerste. Beiden vielen in de termen om zich een eigen pak aan te schafl'en doch broederlijk deden zij van een schutterspak sarnen, daar de een bij het l8te bataljon en de andere bij het 4de bataljon ingedeeld was. Tegelijk behoefden zij dus nooit volgens ieders meening, dienst te doen, en zij haalden een schutterspak uit. Wat wil nu het geval 27 September jl. werd de geheele schutterij gealarmeerd en Piet, die het pak het laatst noodig had gehad voor schijfschieten, was spoedig in uniform ter beurze. Jan had echter geen pak en goede raad was duur. Een hoornblazer-muzikant was echter zoo vrien- delijk zijn pak te leenen, de noodzakelijkste ver- anderingen werden aan de korte jas gedaan, zoodat schutter Jan, hoewel bij de laatsten behoorende, toch nog nog tijdig genoeg ter beurze verscheen, en naar behooren zijn schutterplicht kon vervullen, in een uniform, die hem veel te wijd was. In het magazijn van de firraa F. J. Schoe- maker Zonen te Zwolle zijn twee biljarteu met glazen bladen ter verzending gereed. De platen zijn uit een stuk, van glas ter dikte van twee centimeter. Zij zijn aan de bovenzijde mat geslepen. De bezwaren aan de bladen van hout en ook aan die van de lei en manner verbonden, komen naar aan de Zw, Ct. werd verzekerd bij deze glazen bladen niet voor terwijl zij zeer bevordelijk zijn voor het snel loopen der ballen. Zekere Klaartje Mozes wordt tusschen Nieuwe- en Oude-Pekela heen en weer getramd, omdat geen dezer gemeentebestureu voor het onderhoud dezer ongelukkige verstootene wenscht te zorgen. Zij woonde vroeger te Nieuwe-Pekela, en vertrok van daar naar Papenburg. In't vader- land teruggekeerd, vestigde zij zich in Oude-Pekela als werkvrouw en scheepstrekster, doch werd ten huize van zekeren A. B. ziek, en kwam daar onder behandeling van den gemeente-geneesheer. Toen zij eenigszins beter was, werd zij op last van het gemeentebestuur van Oude-Pekela naar haren stief- vader te Nieuwe-Pekela per tram verzonden, die liaar echter niet in huis wilde hebben zoodat zij op straat bleef liggen. Een menschlievend ingezeten verleende haar voor den nacht onderdak, doch de burgemeester van Nieuwe-Pekela oordeelde dat, ofschoon men haar een nacht had onder dak gebracht, dit geen reden was om zich verder haar lot aan te trekken, nu ook de gemeente Nieuwe-Pekela voor haar onderhoud moest zorgen. Na een dokter te hebben geraadpleegd, werd zij Maandag met de tram naar hare woonplaats Oude-Pekela terugge- bracht, doch des middags kwam zij weer te Nieuwe- Pekela, onder geleide van den gemeente-veldwachter van Oude-Pekela, die haar op last van zijn bur gemeester 25 cent ter hand stelde. Hoe'tafloopeu zal weet men niet, maar de verontwaardiging over die onmenschelijke behandeling is groot. Te Wageningen hebben ruim 70 personen het plan opgevat, naar Argentinie te verhuizen. De agent, belast met de verhuizing, kan echter niet bepaald mededeeling doen in welke streek of plaats de landverhuizers zullen worden nedergezet, waardoor velen min of meer huiverig zijn hun plan ten uitvoer te brengen. De heer D. reed in een rijtuig van Spannum naar Bolsward. 't Was avond men had de lan- tarens opgestoken. Onderweg liet de heer D. zijn koetsier een sigaar opsteken en opende daartoe het voorraampje in het rijtuig. Pas was dit ge- opend ofeen dikke eend vloog erdoorheen, kwam geducht in aanraking met D.'s hoed en plofte toen in het rijtuig neer. De koetsier nam na aankomst te B. de eend mee en smulde er heerlijk van. Als dat geen #eend" is 1 Te Wijngaarden (Opsterland) is een gerech- telijk onderzoek iugesteld naar aanleiding van den dood van een zesjarig dochtertje van Sparrel schipper. Men vermoedde dat het kind door de stiefmoeder is doodgeslagen. Aan het hoofdje vond men eenige ernstige hoofdwonden. Later is de gerechtelijke schouwing geschied. Wat daarvan de uitkomst is, is niet bekend. Aan het hoofd van een socialistisehe vereeni- gmg te Amsterdam stond iemand, die voor een paar jaren onverwachts door een erfenis in het bezit geraakte van f 6000. De leden van zijn vereeniging wilden dit geld op socialistisehe wijze onder elkander verdeeld hebben. De man bad daar echter geen lust in. Ten einde van alle verdere onaangenaamheden bevrijd te worden ver trok hij naar Rotterdam, begon een zaakje en maakte fortuin. Hij wil thans niets meer met het socialisme gemeens hebben. Niet alleen een brigadier en drie rijksveldwach- ters zijn Zaterdag naar Urk gestoomd, maar de rechter-commissaris en de griffier van de recht- bauk te Enkhuizen zijn derwaarts vertrokken met de genoemde veldwacht. Het doel der reis moet geweest zijn het instellen van een onderzoek ter zake, naar men verzekert, van oneerlijkheden ge- pleegd door K. Kramer Jr., gemeente-ontvanger aldaar. Het onderzoek is gevolgd door een bevel tot voorloopige aanhouding van bedoelden ambte- ar, die, naar men meent, ruim vierduizend gulden te kort komt. Het had Zondag nog al bezwaar in om goed en wel van Urk weg te komen, daar niemand der honderden toeschouwers de touwen van de boot wilde los gooien. Verleden week, Donderdag 3 dezer, had te Amsterdam het volgende plaats. Een alleen wonend ouderloos meisje verdiende een schamel stukje brood met pianoles geven. Langzamerhand verminderde het aantal harer leerlingen en eiudelijk was zij er zonder. Bange dagen bracht zij doortoch was zij sterk genoeg om niet op den in groote steden gebruikelijken en gemakkelijken weg in haar onder houd te voorzien. Eindelijk moest haar piano verkocht worden. Van uit het raam der derde verdieping, waar zij woonde, werd de piano uaar beneden gelaten. Het touw waarmede dit geschiedde was te zwak, het brak en de piano viel in duizend stukken op de straatkeien. Maar tusschen de stukken raapt een werkman een portefeuille op en brengt die aan het meisje. Men stelle zich hare verbazing voor het was de portefeuille haars vaders vol bankpapier Zondag avond en Maandag heeft over geheel Engeland een hevige storm gewoed. Hij was vooral hevig op de Iersche zee, en men vreest, dat men de ergste tijdingen nog niet out- vangen heeft. Vele schipbreuken hebben plaats gehad, en ten minste een persoon is op het land gedood. De verliezen en de schade aan de eigen- dommen zijn buitengewoon groot. De lichttoren van Holyhead is van het land afgescheiden, door de vernieling van 50 meters der sterke golfbrekers, en de mannen, met de bewaking van den toren gelast, verkeerden in 't grootste levensgevaar. Liverpool en omstreken hebben ook veel geleden van den storm, en veel schade is er aangericht aan de werken van het Manchester schipkanaal. De aardbevingschok, dien men in Cornwallis gevoeld heeft, is misschien een uitwerksel van den toestand der atmospheer. Door de welwillendheid van een der bestuurs- leden van den Ned. Schaatsenrijdersbond is de N. Sport iu staat gesteld mede te deelen, dat het bestuur van den Nederl. Schaatsenrijdersbond zich dezen zomer onledig heeft gehouden met eene geschikte plaats te zoeken, waar onze bekende schaatsenrijders Jurrjens en Pander zich reeds vroegtijdig zouden kunnen oefenen, om half Januari, den tijd waarop hier te lande de meeste hardrijderijen plaats hebben, gereed te zijn. Dit bleek echter niet zoo gemakkelijk te zijn. Te Cristiana, Stockholm en andere Noorsche plaatsen valt de winter zelden zoo vroeg in, gewoonlijk eerst in half December. Noordelijker gaande zou er misschien wel op meertjes gelegenheid zijn, maar dan is men ook der wereld afgestorven, en daarenboven heeft men veel last van sneeuw. Te Davos, waarop het oog geslagen werd, waren er, naar het oordeel van het bestuur, te veel borstlijders en dat zou misschien van invloed kunnen zijn op onze rijders. Ten slotte hebben zij zich gewend tot iemand te St. Moritz, die zorg zou dragen, met het oog op de vele vreemdelingen, die daar gewoonlijk vertoeven, dat er voortdurend een goede baan van voldoeude afmeting en vrij van sneeuw zou zijn. Een inwoner van Milaan had eene bijgeloo- vige vrees voor spoortreinen, waarom hij nooit van dit middel van vervoer gebruik had gemaakt. Eindelijk had hij zich laten overhalen, voor zaken per trein naar Foggia te gaanongelukkig trof hij juist den trein, die in botsing kwamde arme man werd zwaar gekwetst, terwijl hem bovendien een taschje met f 2800 ontvreemd werd. In een bijkantoor der Bauque de Paris et de Pays-Bas te Parijs bood dezer dagen een net gekleed heer, die zich voor baron uitgaf, een kas- briefje voor fr. 20,000 aan, dat door een Amster- damsch handelshuis scheen afgegeven. Daar de kassier aan de echtheid twijfelde, deed hij nader onderzoek en bevond dat het stuk valsch was. Een politieagent werd geroepen en het bleek toen, dat de baron" een Amerikaansche dief was, die Henry Smith heet en een aantal valsche kasbrieven op Brusselsche en Parijsche bankinstellingen ten bedrage van 100,000 fres. bij zich had. Men heeft hem daarom in verzekerde bewaring genomen. In het aquarium te Berlijn bevindt zich sedert eenigen tijd een reusachtige slang die 18 voet lang en bijna een centenaar zwaar is. Haar gevangenschap schijnt der slang niet zoo zwaar te drukken dat haar eetlust er op vermindertden dag voor zij verzonden werd, versloud zij nog 8 konijnen. De slang komt uit Indie en behoort tot de familie der Tijgerreuzenslangen. Te Palermo heeft een hevige brand gewoed. De vischmarkt, welke tijdelijk ten gebruike was afgestaan aan den eigenaar van eenen temoonstelling van wassenbeelden, is Vrijdag in weiuige uren ge- heel in asch gelegd. Tijdens den brand heerschte groote ontsteltenis in de stad, daar zich het gerucht verspreid had, dat de dieren uit een nabijzijnd wilaenbeestenspel waren losgebroken gelukkig echter bleek spoedig, dat dit niet waar was. Bij den brand ging een koffertje met geld verloren van den eigenaar der wassenbeelden. De markt heeft 700,000 lires ge- kost, en het beeldenmuseum had eene waarde van 80,000 lires. Onder de 240 Russische studenten, welke oogenblikkelijk iu Parijs studeeren, bevinden zich 200 Joden en Jodiunen. Sommige van hen ont- vangen ondersteuning van de ^Alliance Israelite Universelle," maar de meerderheid van hen onder- houdt zich zelf door handenarbeid. Een jong Israelitisch meisje, het wel k in de medicij nen studeerde, heeft onlangs den graad van docter behaald. Zij had zich zelf gedurende haar geheelen studietijd onderhouden door dagelijks zes uur een waschvrouw in het wasschen en strijken behulpzaam tezijn. L E E T IJ I) I IV G E Van 8 tot en met 10 Oct. zijn in deze haven binneugekomen om aan den spoorweg alhier te lossen en te laden 9 Oct. Eng. stoomb. Florence Nightingale, kap. Humble, van Bilbao met menerie. Eng. stoomb. River Lagan, kap. Namare, van Londen met stukg. 10 Oct. Eng. stoomb. River Derwent, kap. Richards, van Londen met stukg. Eng. stoomb. Busy Bee, kap. Litle, van New-Castle met ruw ijzer. Van 8 tot en met 10 Oct. zijn uit deze haven vertrokken na aan den spoorweg te hebben gelost en geladen 9 Oct. Belg. stoomb. Eugalia, kap. De Weerdt, naar Antwerpen ledig. 10 Oct. Eng. stoomb. Dotterel, kap. Dunn, naar Liverpool met stukg. In deze haven zijn binneugekomen bestemd voor Gent: 8 Oct. Eng. stoomb. Woodstock, kap. Fulton, van Antwerpen met stukg. 9 Oct. Eng. stoomb. Bordeaux, kap. Giles, van Londen met stukg. 10 Oct. Eng. stoomb. Aire, kap. Woodhead, van Goole met stukg. Ned. stoomb. Prima, kap. De Jonge, van Nedercalix met hout. Uit deze haven zijn vertrokken komende van Gent: 8 Cct. Eng. stoomb. Osborne, kap. Wilson, naar Leith met stukg. Zweedsche schoener Clara Josephina, kap. Osterman, naar Kolding met zemelen. 10 Oct. Eng. stoomb. Leona, kap. Atkinson, naar Goole met stukg. Eng. stoomb. Glenmore, kap. Horne, naar Londen met stukg. Eng. stoomb. Calder, kap. Moore, naar Goole met stukg. Eng. stoomb. Woodstock, kap. Fulton, naar Leith met stukg. Russche schoener lima, kapt. Andersen, naar Nijkoping met zemelen. Van 8 tot en met 10 Oct. werden de Oostsluizen alhier 63 binnenvaartuigen op en 80 afgeschut; door de Westsluis 3 opgeschut. Trekking van Dinsdag 8 October. 5de klasse. 13de lijst. Prijzen van /100 en daar boven. No. 10087 12608 1000. No. 1414 10746 12447 12902 16642 400. No. 5346 12276 18489 200. No. 905 3091 6584 10029 10717 13264 14290 16254 18972 100. Prijzen van f 70. 63 2664 4085 6733 9085 10914 13107 15979 17981 251 2688 4220 7150 9223 10972 13336 15988 18269 259 2709 4284 7165 9277 11018 13357 16059 18312 278 2769 4292 7178 9286 11040 13376 16139 18800 289 2812 4323 7271 9383 11096 13378 16144 18878 623 2837 671 2859 896 2873 911 3026 976 3063 1009 3080 1121 3323 1264 3373 1379 3401 1399 3420 1423 3422 1467 3454 1617 3462 1678 3463 1731 3479 1863 3524 1925 3576 1935 3607 2064 3608 2141 3657 2172 3700 2403 3898 2463 3899 2515 4049 4522 7284 4743 7337 4749 7460 4753 7560 4967 7674 5084 7735 5204 7830 5315 7840 5329 7856 5454 7925 5560 7984 5724 7986 5845 8114 5880 8333 6015 8367 6133 8381 6221 8432 6378 8468 6444 8550 6551 8675 6586 8728 6600 8735 6603 8916 6709 9017 9428 9551 9655 9661 9914 9988 9998 10025 10137 10145 10248 10250 10324 10367 10481 10508 10518 10586 10685 10731 10762 10856 10881 11100 11105 11217 11364 11499 11520 11532 11615 11817 11833 11853 11880 11975 12083 12182 12240 12382 12414 12456 12587 12686 12711 12852 13095 13594 13730 13834 14211 14293 14435 14468 14540 14656 14748 14759 14761 14765 14847 15014 15044 15228 15326 15342 15352 15621 15622 12871 15948 16366 16400 16431 16479 16505 16552 16609 16754 16818 16853 16923 16924 17146 17182 17202 17267 17426 17454 17487 17508 17516 17717 17770 17822 19001 19006 19154 19165 19174 19246 19301 19337 19356 19632 19641 19681 19769 19931 20139 20166 20246 20406 20750 20781 20805 20851 20969 20992 39 2667 4882 7425 54 2712 4904 7443 127 2729 4919 7477 220 2736 4931 7522 256 2755 4933 7543 258 2796 4962 7597 271 2814 5022 7600 298 2857 5023 7605 304 2900 5064 7623 309 2931 5119 7629 365 2990 5185 7644 460 3003 5260 7693 503 3011 5264 7804 545 3051 5314 7848 575 3064 5339 7870 621 3073 5341 7889 626 3078 5376 7926 653 3082 5401 7947 685 3086 5506 7967 708 3090 5564 7980 740 3119 5574 7982 762 3149 5631 7983 767 3155 5667 8008 807 3245 5687 8022 833 3319 5722 8066 835 3344 5731 8082 847 3352 5749 8104 863 3367 5818 8145 894 3382 5821 8148 1035 3394 5844 8178 1066 3405 5877 8192 1167 3446 5881 8200 1228 3497 5934 8263 1314 3505 5951 8268 1347 3526 5995 8272 1385 3592 6013 8273 1436 3614 6035 8288 1440 3624 6038 8328 1514 3635 6054 8331 1562 3648 6109 8335 1599 3664 6183 8377 1621 3666 6210 8463 1660 3682 6223 8497 1670 3688 6292 8558 1702 3707 6297 8570 1720 3712 6443 8583 1723 3748 6577 8594 1735 3754 6592 8608 1757 3787 6607 8635 1766 3813 6642 8638 1771 3882 6683 8656 1788 3900 6700 8687 1834 3953 6718 8690 1876 4031 6761 8700 1939 4054 6768 8722 1951 4065 6809 8732 1955 4093 6897 8754 1983 4098 6901 8761 2015 4115 6917 8766 2020 4123 6921 8816 2040 4149 6968 8847 2091 4186 7034 8942 2129 4199 7047 9002 2132 4203 7071 9021 2164 4304 7114 9054 2238 4332 7123 9067 2253 4378 7124 9090 2264 4392 7164 9106 2273 4416 7202 9138 2303 4431 7218 9214 2357 4441 7223 9257 2359 4526 7226 9279 2452 4551 7234 9344 2453 4582 7249 9399 2533 4623 7254 9442 2556 4632 7263 9490 2599 4641 7315 9547 2604 4663 7375 9554 2656 4788 7376 9562 2659 4880 7392 9639 9668 12278 9695 12290 9777 12298 9808 12309 9821 12311 9868 12331 9896 12462 9939 12469 9942 12489 9949 12512 9968 12524 9995 12595 10069 12704 10102 12709 10107 12739 10139 12765 10178 12767 10191 12803 10288 12804 10312 12813 10488 12823 10499 12847 10509 12851 10526 12874 10529 12937 10538 12940 10572 12957 10614 13031 10626 13078 10668 13096 10702 13116 10714 13168 10783 13242 10792 13257 10806 13269 10857 13275 10862 13309 10891 13352 10901 13373 10902 13394 10917 13397 10918 13461 10944 13474 10957 13480 10989 13500 11007 13525 11195 13529 11219 13550 11271 13580 11272 13593 11326 13596 11425 13649 11440 13666 11561 13765 11572 13778 11612 13828 11621 13848 11649 13871 11681 13886 11690 13984 11726 13993 11744 14004 11754 14011 11801 14018 11827 14030 11893 14039 11898 14066 11947 14073 11970 14116 11974 14136 12001 14191 12027 14230 12041 14247 12082 14250 12142 14259 12154 14347 12172 14376 12217 14518 12224 14523 12243 14545 14550 16651 18658 14559 16700 18733 14564 16720 18755 14657 16774 18757 14658 16796 18806 14672 16806 18818 14741 16840 18823 14783 16846 18841 14786 16865 18869 14892 16950 18874 14928 16960 18950 14933 16966 18963 14937 17028 18975 14940 17035 19020 14981 17055 19048 15013 17078 19060 15038 17091 19072 15046 17137 19122 15066 17157 19163 15119 17189 19190 15137 17204 19243 15138 17233 19245 15139 17244 19320 15156 17308 19341 15157 17316 19358 15165 17343 19428 15276 17440 19436 15277 17448 19455 15312 17465 19490 15322 17473 19516 15325 17475 19525 15345 17521 19594 15469 17529 19598 15487 17570 19635 15507 17572 19700 15538 17594 19763 15563 17679 19791 15582 17684 19834 15596 17720 19877 15598 17753 19882 15605 17775 19923 15648 17781 19955 15666 17857 19959 15692 17901 19970 15749 17921 20006 15811 17933 20011 15838 17945 20023 15860 17985 20039 15877 17997 20044 15905 18035 20057 15944 18044 20136 15957 18064 20142 15962 18081 20174 16002 18082 20184 16054 18083 20202 16056 18088 20227 16092 18136 20275 16095 18144 20343 16126 18149 20361 16140 18171 20364 16151 18183 20381 16168 18218 20462 16226 18220 20533 16243 18252 20555 16245 18274 20560 16293 18293 20561 16295 18306 20590 16296 18309 20624 16299 18323 20673 16350 18329 20676 16411 18374 20688 16434 18409 20794 16445 18443 20870 16450 18483 20890 16460 18504 20926 16506 18548 20946 16574 18616 20961 16601 18631 20975 16611 18642 20996 16644 18647 Trekking van Woensdag 9 October. 5de klasse. 14de lijst. Prijzen van f 100 en daar boven. No. 19746 15000. No. 13813 1500. No. 873 1025 4407 4820 13465 19479 1000. No. 3342 18722 19025 20311 400. No. 2142 4649 9332 10033 14655 16387 200. No. 3661 3729 7489 9802 10692 11606 12582 13784 15200 19288 19369 20320 20853 100. Prijzen van f 70. 107 2487 4640 7055 9501 11221 14256 16344 18675 120 2698 4725 7077 9589 11297 14264 16470 18723 175 2798 4755 7081 9640 U442 14557 16522 18902 216 2802 4977 7167 9711 11523 14565 16532 18927 361 2860 5113 7310 9719 11762 14613 16631 18936 376 2871 5215 7398 9791 11786 14668 16727 19065 477 2995 5282 7503 9793 11808 14692 16934 19166 806 3048 5410 7552 9933 12021 14799 17084 19387 820 3056 5495 7554 9955 12028 14802 17196 19394 917 3129 5554 7638 9979 12050 14930 17352 19529 988 3160 5634 7676 9982 12170 15236 17420 19545 1037 3204 5642 7716 10039 12196 15354 17433 19601 1174 3345 5680 7914 10070 12201 15367 17485 19690 1193 3349 5737 8025 10103 12246 15453 17571 19757 1209 3432 5863 8053 10352 12266 15467 17605 19804 1213 3517 5897 8172 10381 12313 15479 17652 19807 1293 3541 5959 8215 10582 12654 15526 17734 19891

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1889 | | pagina 1