Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2545. Zaterdag 5 October 1889. 29e Jaargang. AAMBBSTBUme. In en om Parijs in 1889. De Dochter van den Handelsraad. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post Voor Nederland J 1,10. Voor Belgie 3,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- busbonders. AD VERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Dlt blad vcrwchljnt Dlnidat. en Vrljdag;avond bij den nitgevcr P. Jl. VAN DE SANDE te Ter Neuzen. ICij deze courant bcboort eeu bijvoegsel. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN zullen op Iliiisdiig, 15 dezer, 's morgens 11 ure, in het openbaar op het gemeentehuis, bij enkele insckrijving AANBESTEDEN Het uitvoeren van eenige VERF- WERKEN. Bestek en voorwaarden liggen ter inzage op de gemeente—secretarie. Meerdere inlichtingen zijn te bekomen bij den gemeente-bouwmeester. Ter Neuzen, 4 October 1889. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. (Rorte afdrukken van indrukken.) Hoeveel duizende van jaren er liggen tusschen den mensch, die als holbewoner uit de aarde kroop, om, angstig en schuw, zich te koesteren in het licht der zon, en het met kennis en wetenschap gevoede schepsel der 19de eeuw, dat een 300 meter hoogen Eiffeltoren bouwt, welks top zich verheft ver boven al wat in het rond is wie zal het zeggen Wanneer men bij het Trocadero, het prachtige paleis, dat van de vorige Parijsche tentoon- stelling is overgebleven, voor een franc zijn entree heeft gekocht tot de Exposition uni- verselle de 1889", en de zoowat 30 treden hooge brug is overgegaan, die dwars over de openbare straat het kleinere voordeel der ten- toonstelling met het grootere achterdeel verbindt, dan staat men in eens voor of liever onder den Eiffeltoren, dat groote, ijzeren gevaarte, welks vier reuzenvoeten een Hectare oppervlakte om- grenzen, en ascenseurs of liften bevatten, die meer menschen kunnen ophijschen, dan men in een groote kamer plaatsen kan. Rijdende of wandelende naar de tentoonstelling, valt de atoren" niet mee, en denkt menig eerzaam Hollandsch burger, reeds aan Fransche bluf en aan zijn Middelburgschen Langen Janmaar zoo vlak er onder, nu men met den reus in dezelfde diepte staat, nu ziet men, dat de 300 meter waar zijn. In een omgeving zijner waardig, te midden van prachtige bloemperken, omgeven door trotsche fonteinen en watervallen een imitatie FEUILLETON. AMO. 19) U weet misschien reeds, dat ik verloofd ben kortom, iederen keer kwam er iets in den weg, Mijn oprechte gelukwensch, mijnheer White, zei de dokter. En nu wilt u zeker ook gaarne weten hoe het met uw beschermeling gaat Juist waarde dokter! Hoe gaat het met mijn ongelukkigen vriend? Leeft hij nog of.... Ik kan u heden gunstige berichten mededeelen, viel de dokter in. Zijn ijzersterke gestel heeft een wonder bewerkthij heeft het bewustzijn teruggekregen. Wat zegt u? riep Arthur White uit. Ja, ging de dokter op weemoedigen toon voort, er is geen twijfel meer. De jonkman zal binneu korten tijd lichamelijk geheel hersteld zijn maar Nu wat bedoelt u vroeg White gejaagd. De dokter wees naar het voorhoofd en zei Ik heb de zaak goed ingezien. Zijn verstand zal beneveld blijven. Het was vooruit reeds aan te nemen zulk eene zware hersenschudding Dus is hij waanzinnig? vroeg White, met zon- derling glinsterende oogen. Eigenlijk waanzinnig is hij niet. Hij lijdt aan als t ware van de superbe waterwerken van Versailles, staat hij daar vlak tegenover het lioofdgebouw der tentoonstelling, waarboven de Faam prijkt in een verguld lichaam, die 'savonds door het electrisch licht van den toren schoon wordt verlieht, en waarin de schoone kunsten in al haar rijkdom en grootheid schitterend zijn bijeengegaard. De beeldengalerijen wor den er afgewisseld door keurige gobelins, die om zoo te zeggen worden geflankeerd door de industrie, inzooverre het prachtige naaldwerk van vroeger eeuw zich bevindt bij dergelijke doeken, die in de fabrieken worden gemaakt. En in de buurt van dat lioofdgebouw vindt men de zalen der Ethnographie, der volksbe- schrijving, waarin eene afdeeling prijkt met het opschriftGeschiedenis van den Arbeid. Daar ziet men de menschen uit het steenen- en uit het bronzen tijdperk der beschaving. Daar ziet men den steen schaven en zagen en hakken met een steen, en verder het metaal in zijn ruwsten vorm reeds dienstbaar gemaakt aan den wil van den mensch. Eene wereld- tentoonstelling moge al eens met eenig recht worden genoemd eene kermis in het groot", eene als die te Parijs geeft ook nog wat anders te zien dan kramen en tenten aan hem, die zijn oogen goed gebruiken kan. De Eiffeltoren staat in de onmiddellijke nabijheid van den mensch, als hij zich het eerst opwerpt als beheerscher der stofde duizende jaren afstand zijn als weggeschovenbun begin eneindezijn bij elkaar. Een overzicht zij het ook maar globaal geven van de tentoonstelling zou meer ruimte vergen, dan kan worden toegestaan. Maar toch moeten nog eenige opmerkingen op het papier. Als men zich moe geloopen heeft, dan vraagt men wel eens naar de grootte van het terrein. En het antwoord is: zoowat 70 H.A. of on- geveer zoo groot als de stad Breda. Nu heeft schrijver dezes een even gebrekkige voorstelling van 70 H.A. oppervlakte als van de grootte van Breda maar wel weet hij, dat een half uur sporens op de rails, die de ten toonstelling als een ceintuurbaan omsluiten, en o. a. voeren naar het echte Javaansche dorp, alle begrip van Klein" buitensluiten. Dat echte Javaansche dorp is reeds een heusch dorp, een heusche Kampong, die is »daargesteld" door den heer Martin Wolf uit Amsterdam, die er door echte Javaantjes, mannelijke en vrouwelijkede gamelang laat bespelen en limonade en half en half van Lucas Bols laat verkoopen in dezelfde glazen op lange stelen, die men in Nederland vinden kan. Alle natien en tongen zijn er vertegenwoor- een valsche inbeelding. U zult het zelf wel zien. De dokter voerde den Amerikaan naar de kamer, waar de jonkman zich bevond. White outstelde, toen hij den jonkman in het bed rechtop zag zit- en en praten met zijn verpleegster. Immers hij bad niet gedacht, dat hier nog herstel mogelijk was. Heer White nam echter een besluit, naderde het bed en sprak Zoo mijn waarde John Muddle, hoe gaat het met je? herken je mij nog? De herstellende keek hem ernstig aan, en riep toen uitHa, Goddank, nu zult ge mij verlossen uit die martelende onzekerheid. Allen zeggen hier dat ik maanden lang ziek ben geweest, en ik ge- voel wel, dat dit waar zal zijn maar zij willen niet gelooven, dat ik de zoon van mijn vader dat ik Harry White ben. Beste John, nu zijt ge hier en alles zal weer goed worden Met oogen, die van geluk straalden, had hij bij deze woorden zijn vermagerde hand uitgestoken en den Amerikaan hartelijk de hand gedrukt. Intusschen knikte de dokter den heer White toe, alsof hij zeggen wilde, ziet u wel dat het in zijn hoofd niet richtig is Sabine, de pleegzuster, zag den Amerikaan aan, alsof zij hem doorboren wilde. White zag den zieke aan en zei op gemoedelijken toon Maar beste John Muddle, je bent nog zeer ziek. Je moet je vooral niet opwinden, daar zullen wij later wel over spreken. De jonkman zag hem met verwondering en droefe- digd, dat spreekt van zelf. Slechts Duitschland niet. Dat moge in de gegeven omstandigheden niemand verwonderen, een heugelijk feit is het geenszins. Waarom moet Duitschland ontbreken, waar Engeland zijn machtige ijzerindustrie ten- toonstelt, waar bijna alle landen der wereld, meer zoowel als minder beschaafde, het hunne hebben ingezonden. Is de afdeeling Groot- Brittanje rijk en grootsch, ook bij die van Amerika staat men eerbiedig stil. Daar vindt men de voortbrengselen van den Koning der natuurwetenschappen, van Edison, den Zweed van oorsprong, die zijn schitterenden weten- schappelijken naam aan zijn nieuw vaderland heeft geschonken en voor alle toepassingen der electriciteit werktuigen heeft ingezonden. Aardig is het b. v. van zijn phonograaf het bekende deuntje te hooren: Nicolas" enz. Alsof Frankrijk heeft willen toonen, dat het ook kanonnen heeft, al zendt Krupp ze niet van Essen vandaan, heeft het een gebouw gezet met den naam Ministerie van Oorlog", waar al wat tot de materie van het vechten behoort in ruime mate voorhanden is. En praclit en weelde op de tentoonstelling! Gaande in een der zalen wordt men onwille- keurig getrokken naar de plaats, waar een groep menschen druk staan te praten en te gesticuleeren. Men ziet er een diamant op een spil draaien van zooveel karaat, waarvoor William van der Bilt uit Amerika vier millioen franc heeft geboden, terwijl de eigenaar er zes voor vraagt. Wat geeft ook een paar millioen meer of minder Men zegt, dat Emile Zola, overal en altijd stof verzamelend voor zijne romans, plaats had genomen op de tribune boven dezen diamant, om op zijn gemak te kunnen beluisteren wat het »volk" over de grootheid" te zeggen had; maar dat op een goeden dag dames", die er hem opmerkten, hem dwongen zijn plaats te verlaten, omdat zij bedankten in zijn boeken uitgeschilderd te worden (Wordt vervolgd.) Naar men verneemt, bestaat het plan, de Eerste Kamer der Stalen-Generaal tot behandeling van de aanbangige wetsvoorstellen en ouderwijswet, bijeen te roepen tegen Maaudag 21 October a. s. Men schrijft uit Zierikzee De toestand van het Sas is nog steeds dezelfde, zeer ten nadeele van hen wiens landerijen voortdurend onderloopen, terwijl bij hoogen vloed en storm weer zeer veel gevaar zal ontstaan voor de dijken van het Dijk- water, die wellicht nimmer zijn aangelegd, maar nis aan eindelijk zij hijWat wat zegt ge, John Wil je mij niet kennen Een kleine poos heerschte er een drukkende stilte in de kamer. Toen nam de Amerikaan het woord en zeiMaar, John, je moet toch naden- ken Je bent nu nog zeer ziek, maar later zal je toch wel beter herinneren. Je weet toch wel, dat je mijn zoon niet bentJe bent John Muddle, mijn neef. Mijn zoon Harry is dood verongelukten ik ben Arthur White je oom Met ontzetting zag de jonkman hem aan. Gij gij stamelde hij en zonk in zijne kussens terug. Ben ik dan waanzinnig of droom ik slechts Maar John, beste Johnwees barmhartig en drijf niet zoo'n gruwziam spel met mij. Mijn vader liet je meereizen met mij, om je in de gelegenheid te stellen in Europa door een f'atsoenlijk bedrijf je brood te verdienen Dat staat mij voor den geest, alsof het gisteren gebeurde, en toch moet dat reeds maanden lang geleden zijn, ik ik Zijn gedachten geraakten in verwarring en uitgeput sloot hij de oogen. Arthur White huiverde. Dat is verschrikkelijk riep hij aangedaan uit. Ik zeide het u vooruit, sprak de dokter schou- derophalend. Iemand, die van de geneeskunde geen verstand heeft, koint zoo iets raadselachtig voor, want de jonkman spreekt met zooveel over- tuiging, dat men hem gelooven zou, maar een ervaren dokter zeker niet onderhoudan om dergelijke watermassa's te keeren. Verbazing wekt het dan ook, dat door de be- voegde autoriteiten weinig of geen pogingen worden aangewend om het Sas af te sluiten. De juiste oorzaak van het ongeval schijnt nog niet te kunnen worden opgegeven de meeuigeen loopen daarom- trent zeer uiteen. De herstelling zal echter in ieder geval veel geld kosten, en komt geheel ten laste van de gemeente. Naar men uit zeer goede bron verneemt zijn in den loop van dit jaar namens een consortium van buitenlandsche kapitalisten aan den Minister van W. H. en N. voorstellen gedaan tot het ver- leenen van een concessie tot drooglegging van het zuidelijk gedeelte der Zuiderzee, met buitenlating van de monden van den IJsel. De afsluitdijk zal ongeveer zes kilometer beneden Enkhuizen een aauvang nemen, eerst in zuidoostelijke richting en daarna in oostelijke richting loopen. De uitge- strektheid gronds, die alsdan bloot zal worden gelegd zal ongeveer 170,000 hectaren bedragen. Het plan zelf moet de goedkeuring van den minister en van bekwame technici hebben weggedragen en de onderhandelingen alleen nog loopen over de voorwaarden, welke door de gemachtigden van ge- noemde kapitalisten namens deze worden gesteld. Deze hebben betrekking op de financieele hulp welke de regeering in dezen zou kunnen verleenen. Uit Atjeh wordt aan het Bat. Nwbl. gescbreven: Na de bekende bizonderheden omtrent het plaats gehad hebbend gevecht bij Kotta Pohama, valt van hier weinig nieuws te melden. Algemeen doet hier het gerucht de ronde, dat er iets op til en er een gloeiende revanche zal worden gehaald van het gebeurde op 26 Juli 11. Met de boot, die dit schrijven overbrengt, zijn 200 zieken plus 30 gewonden van hier naar Padang geevacueerd. Door den Gouverneur-Generaal te Atjeh is de aanmaak gelast van 100 dood- kisten. De adj. onderofficier Minkels, van het 3e bataillon, die gewond is, werd nog niet vervoerbaar geacht en zal eerst met de volgende boot geevacueerd worden. De voor alle diensten afgekeurde majoor Begemann is met deze boot naar Batavia vertrokken. Volgens een globale berekening zal minstens de helft van de 26 Juli jl. gewonden finaal voor alle militaire diensten worden afgekeurd. Het jongste nummer van de Ned. Industrieel is geheel gewijd aan „den grooten industrieel van onzen tijd, een der verdienstelijkste mannen, die Nederland ooit heeft opgeleverd", den heer W. A. Scbolten, te Groningen, die 6 Oct. a.s. zijn zeven- tigsten verjaardag hoopt te vieren tegelijk met zijn vijftigjarig jubileum als fabrikant. Na een uitvoerig levensbericht geeft het blad Hier hield hij op en greep den Amerikaan bij den arm. Kom, ga mee, zei hij, het is een droe- vige zaak. Laten wij hopen, dat de tijd den armen jonkman eenige verzachting schenkt, ofschoon ik het belwijfelen mag Maar u is rijk en zult den arme niet laten boeten, dat hij in zijn valsche inbeelding zelfs u onrecht aandoet. In zijn belang kuut.u over mijn beurs beschik- ken, sprak mijnheer White met nog trillende stem. Ja, laten wij gaan, ik kan zulk een jammer niet langer aanzien Hij wierp nog even een blik op den bewusteloozen jonkman en verliet huivereud de kamer, in gezel- schap van den dokter. Sabine, de ziekenverpleegster, had al dien tijd aan het hoofdeinde van het bed gestaan. Toen de deur achter de heeren gesloten was, vertoonde zich een groote afschuw in hare gelaatstrekken, dreigend hief zij de rechterhand op en sprak zachtNu is de waarheid aan het licht gekomen, ik weet, dat hier een verschrikkelijk onrecht wordt gepleegd. Maar arme man, al wordt ge door alien verlaten, ik zal je bijstaan. Zij trilde van aandoening en, door haar gevoel overmeesterd, zonk zij naast het bed op de knieen, om God te smeeken om kracht en volharding in haar streven. HOOFDSTUK X. Vele dagen en nachten lag de zieke bewusteloos TER IEIIZENSCRE (0IRA\T. NAAR HET DUITSCH DOOR

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1889 | | pagina 1