Algemeen Nienws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen. No. 2544. Woensdag 2 October 1889. 29e Jaargang. De Dochter van den Handelsraad. Binnenland. Wi ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postYoor Nederland 1,10. Yoor Belgie f 1,40. Yoor Amerika 1,32£. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- busboaders. ADVERTENTIEN: Yan 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken Tegel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. ltlt blad verschljnt Uinsdng- en Vrijdagavond folj den attgever P. J. VAN DE S A N D E te Ter Neuzen. f olitieb. Overzicht. De Duitsche rijkskanselier, die voor een paar weken zich ongesteld gevoelde, is weer volkomen in staat om zijne werkzaaihheden te hervatten. De staatsminister Von Botticher is reeds te Frie- drichsruhe om zaken te doen. Maandag 1.1. her- dacbt Von Bismarck zijne 27jarige ambtsvervulling als Pruisiscb minister-president. In politieke stoel- vastheid kan geen Europeesch staatsman tegen hem op. Duizenden telegrammen en brieven van ge- lukwensching kwamen te Friedrichsruhe aau. De Duitschers zijn overigens niet op bun gemak. De Czaar wil maar niet komen. Dan meent men liern morgen te zien arriveereu, dan overmorgen en altijd laat die verhevenbeid op zich wachten. Hij blijft maar genieten in en om Fredensborg op bet eiland Seeland, bij rijdt en wandelt, jaagt en danst, immer streug in 't oog geboudeu door de Deenscbe politie. Niet, dat men beducht is als zou de man een streek uitvoeren, maar zoo we weten om zijn lichaam te be waken, dat nirnmer veilig is voor de booze aanslagen der nibilisten. Als ecbte speur- konden worden alle boschjes doorzocht, elke boom omkekener kon zich immers zoo'n onverlaat achter verscbuilen. En zoo'n man is nu voor z'n pleizier uit. Het jonge Duitsche keizerpaar zal Konstantinopel bezoeken. Daar zal uit Rusland een koude wind opstekeu. Wat heeft dat te be- duiden Koop te Seraing acbt millioeu pud spoor- wegrails en zorg dat er voor Mei 300 locomotieven gereed zijnmaak dubbel spoor op de lijnen PetersburgEijdtkiihueu, WilnaWarschau, Wil- naKoono en SamenkaTiastoflKieff. En of- schoon de minister van fiuancien al zegt maar mijn lieve heer en meester, wij bebben zooveel roebels nietde Czaar gebiedtschaf aan maak Men vertelt zelfs, dat er vrij wat spanning is tusschen de kabiuetten te Berlijn en te Petersburg en dat de Czaar niet komt. Men kan nu reeds zien, dat de nieuwe Franscbe Kamer veel op de oude zal lijken. Eeneaanzien- lijke republikeinscbe meerderheid zal staan tegenover verschillende andere partijen. Wei hebben de vereenigde fractien eenige winst behaald, maar 't geeft bun niets. De rol, die gespeeld werd voor de verkiezingen, is niet geschikt geweest om het vertrouwen te winnen. Zij beloofden te veelniets minder dan de geheele omverwerping der republiek. H\ Gemeene wijf (de republiek) worgen," was sobering en inslag bij Paul de Cassagnac, was bet wachtwoord in de Autorite; binnen eene maand valt president Carnot," kraaide de ,/brav' general." Maar juist voor de verkiezing, toen men vernam te veel beloofd te hebben, werd er gezwenkt. Dezelfde Paul verklaarde plecbtig, dat de oppositie er niet aan dacht, de republiek omver te werpen of zelfs maar de grondwet te wijzigenalles wat zij verlangde was, de thans regeerende personen FEUILLETON A. M O. 18) Welnu, ik wenscbte mijn bruid een halsketting te schenken, getooid met diamanten van het zui- verste water. Het is zeker moeilijk iets nieuws te bedenken voor de verwende dochter van mijn broeder en ik wil het nu beproeven. Daar het bij mij niet op de kosten aaukomt Ik zal al bet mogelijke doen, om uw tevreden- beid te verwerven, mijnheer White, antwoordde mijnheer Meijer met eene nieuwe buiging. Ik beb prachtige steenen in voorraad al wil u tot bonderdduizend gulden besteden daarvoor kan ik u iets bijzonders leveren. Arthur White knikte en vroegHebt u de steenen soms hier bij de hand Op een wenk van zijn patroon had de boekhou- der een kleinen kofl'er uit bet verborgen ijzeren gewelf te voorschijn gehaald en op de scbrijftafel geplaatst, waarna hij weer zonder eenig gedruiscb aan zijn werk was gegaan. De diamantenbandelaar opende het ijzeren kof- fertje, waariu een menigte flonkerende edelgesteenten de aandacht van den Amerikaan trokken. Meijer nam een der grootste en scboonste steenen er uit, door andere te vervangen. Eene dergelijke zwenking kon men waarnemen in den Soleil, het orgaan van den graaf van Parijs en de Figaro vond het raadzaam, te verkondigen, dat noch van eene dictatuur, nbch van eene omwenteling sprake zou wezen. De Gaulois, boulangistisch getint, voegde er nog een complimentje voor Carnot aan toe, uit oorzake dat Carnot zicb van de stemming zou onthouden en het blad zag hierin een bewijs van zijn eerbied voor den wil des volks. De conservatieven hebben ervareu, dat het waarlijk de moeite niet waard is geweest met de boulangisten samen te werken om een enkel lid te winnen. En aangezien de bou langisten in Parijs zijn geholpen door de ergste elementen, de revolutionaire en anarchisten, is verdere samenwerkiug onmogelijk. Het is te voorzien, dat men in de nieuwe Franscbe Kamer weer tal van parlementaire schandalen zal beleven. De berg der anti—republikeinsche coalitie heeft een muis gebaard. Naar luide van berichten uit Konstantinopel is thans het geheele westelijk deel van Creta door Turksche troepen bezet, zonder dat ergens tegen- stand werd geboden. In de dorpen krijgen de boeren overal inkwartiering, teneinde hen in staat te stellen, hunne gezinnen in veiligheid te laten terugkomen. De Mohammedanen, die van het platte land naar Canea waren gevlucht en daar de omstreken onveilig hadden gemaakt, zij waren ongeveer 8000 man sterk keeren langzamerhand naar hune woonplaatsen terug, zoodat Canea weldra zijn gewOon aanzien zal hebben heruomen. Te Betino hebben onlangs Christenen zich vergrepen aan de eigendommen der Mohammedanen hieraan is echter spoedig een einde gemaakt. De opstand is thans beperkt tot de hooggelegen provincie Sphakia en de toestand der opstandelingen is zoo ellendig, dat zij zich weldra zullen moeten over- geven. Het consulair bericht prijst de even ener gieke als humane wijze, waarop Chakir—pacha zijne moeielijke taak heeft volbracht. De bood- schappen uit Athene luiden heel anders, afschuwe- lijk zelfs. Alle kerkers zitten vol met weerlooze christenen, die blootstaan aan allerlei vervolgingen en mishandelingen van de Turksche soldaten, die zelfs tuchthuisboeven op de christenen loslaten zoo schrijven de Hellenen ons. Ook de Daily News ontvangt via Athene ernstige berichten van Cretatallooze onschuldige christenen worden ge- kerkerd en daarna gegeeseld en gefolterd, om be- kentenissen af te persen. Omtrent de werkstaking te Rotterdam wordt het volgende medegedeeldOp de booten der Rott. Lloyd, de Gelderland en Zeelandwerd Yrijdag wel de arbeid hervat, doch op de Gelderland wreef hem met een wollen lapje en toonde hem aan mijnheer White met de woorden Die steen glinstert als de zon, wat zegt u daarvan, mijnheer White? Een koningih zou trotsch zijn op zulk een steen in haar halsketting. Arthur White had het niet de moeite waard geacht den steen van nabij te bekijken. Ja, dat is wel een mooie steen, maar ik bedoel toch iets anders. Ik heb u reeds gezegd, dat het iets bij zonders moet zijn. Kunt u mij geen steenen verschaffen, die tweemaal zoo groot zijn Mijnheer Meijer zag den Amerikaan met eerbied en verwondering aan. Dit zijn de grootste steenen, die ik ooit verhandeld heb, antwoordde hij ietwat verlegen, maar ik kan er eenige uit Amsterdam laten komen, die tweemaal zoo groot zijn. Echter zullen deze steenen een geheel vermogen kosten. De Amerikaan lachte met minachting. Laten wij het op een millioeu gulden stellen, zei hij zoo eenvoudig of het een fooi voor de dienstboden was. Zoudt ge mij daarvoor iets bijzonder moois kunnen leveren Beklemd haalde mijnheer Meijer adem, want zaken van zulk een omvang had hij nog nooit gedaan. Ik zal het kunnen, sprak hij eindelijk. Maar dan spoedig, ik kan u niet langer dan acht dagen tijd gunnen. Ik wensch mijn bruid binnen zeer korten tijd den halsketting aan te bieden en misschien zal ik nog naar Parijs moeten gaan, om daar de steenen te laten inzetten, want alleen voortgezet. Op de Zeeland heeft men all een tot 12 uurgewerkt. Yoldoende macht van mariniers was daar aanwezig om de werklieden te beschermen. Aan de Nederl. Amerikaansche Stoomvaartmaat- schappij werd niet gewerkt, evenmin als op de meeste booten aan de kade. De Holland en de Clarence, die ook zijn vee aan boord kreeg, zijn op tijd vertrokken, doch de Maasstroom, van dezelfde Maatschappij, kon niet vertrekken, dewijl de vaste ploeg die de Holland heeft geladen, bevreesd is daar aan boord te arbeiden, boewel een voldoende macht van politie en schutterij steeds langs de Boompjes patrouilleerde, De Harwichboot die onder bescherming der politie geladen is, vertrok op tijd daarop wordt geregeld door gewone werklieden gewerkt, evenals aan de andere Harwichbooten, de Petersboro en Lady Tijler. Yoldoende macht van schutterij en politie hield de Westerkade geheel schoon, en liet niemand toe die daar niet noodig had. Ook vele sjouwerlieden werden door de schutterij niet toegelaten. Op stroom werd hoegenaamd niet gewerkt. Donderdag zijn een paar werklieden, die hadden willen doorwerken, zooals de Maasbode thans nog mededeelt, ernstig mishandeld. Op de Kruiskade werd o. a. Donderdagavond een man in bewusteloozen toestand gevonden. Toen hij, na door een geneeskundige behandeld te zijn, weer bijkwam, verklaarde hij, dat hij door werkstakers was mishandeld geworden. Het bataljon schutterij, dat Yrijdagmiddag opkwam, werd 's avouds te 8 uur door een ander vervangen, dat tot Zaterdagmorgeu 6 uur in dieust bleef. Het toen opgekomen bleef tot 12 uur in dieust en werd alstoen weer door een ander bataljon afgelost. Aau de schutters werd door het gemeentebestuur bier en brood uitgereikt. De huzaren te 's Gravenhage, boewel nog niet ontboden, zijn aldaar geconsigueerd. De handelsvereeniging en het Entrepot te Fijen- oord zijn door eigen volk bewaakt. Zaterdagmorgen heeft het gemeentebestuur de opengebroken strateu op den Schiedamschendijk, Nieuwsteeg, enz. laten dichten. Ook is de straat op de Leuvehaven, die vanwege openbare werken opengebroken was, dicht gemaakt. Op verschillende punten langs de kaden waren Zaterdag afdeelingen schutterij opgesteld, terwijl bovendien voortdurend door schutterij en politie werd gepatrouilleerd. Door de socialisten worden voortdurend geschrif- ten en liederen onder het volk verspreid. Zij zijn zeer ontevreden, dat zij op de vergadering in het Verkooplokaal niet werden toegelaten. Zij hielden Vrijdagavond in hun lokaal op de Binnenrotte eene bijeenkomst. Gewapende sloepen, uitgezet door Rhenus, kruisten ook Zaterdag wederom op de rivier. ik betwijfel of hier ter plaatse iemand te vinden is, die dat naar mijn genoegen doen kan. Ja, in Parijs vindt men kunstenaars inhetvak, antwoordde mijnheer Meijer met een onderdanig glimlachje. Laten wij het dus voor afgedaan hou- den, mijnheer White. U kunt gelooven, dat het voor mij eene eer zal zijn, u naar genoegen te bedienen. Goed zoo, dat is afgesproken sprak mijnheer White weer op beschermenden toondoch daar bleef hij op eens staan en richte weder het woord tot den diamantenhandelaar. Ik zou zoodoende bijna het voornaamste vergeten hebben, zei hij op zorge- loozen toon. U begrijpt, dat ik zulk een som geld niet bij mij heb, zoudt u daarom tevreden willen zijn met een bankiersorder van mij Meijer maakte eene diepe buiging. Uwe firma is mij zeer goed bekend, mijnheer White. Ofschoon zulke zaken eigenlijk uitsluitend met contant geld worden afgedaan, zal het mij echter in dit geval een eer zijn u te mogen dienen. Dan is de zaak beklonken, verklaarde mijnheer White. Hij maakte daarop eene lichte buiging en verliet het kantoor. Een oogenblik later brach- ten de here rossen den Amerikaan terug naar het paleis van den handelsraad. Paul Meijer wreef zich vergenoegd de handen. Wel, zei hij tegen den boekhouder, die rustig zat te tellen, wel, wat zeg je daarvan Peters? Dat is een voornaam heer, he? Wie heeft ooit vaD Het ss. Ouse vertrok met medeneming van haar gewone werkvolk naar Schiedam, om aldaar te lossen. Naar De Maasb. verneemt, heeft Burns, de bekende leider der jongste Londensche werkstaking, f 3000 gezonden, ter ondersteuning der werksta kers. Vrijdag zou het geld onder sommigen van hen uitgedeeld zijn. Latere tijdingen melden De werkstaking heeft sedert Zaterdag een guustige wending genomen. Uit een onderhoud, met een der leden van het comite uit de graanwerkers is geblekeu, dat door bijna alle graanfactors en car- gadors, die bij den graanhandel betrokken zijn, aan de eischen der graanwerkers is tegemoet ge- komen. Deze eischen zijn 1°. Voor de lastwerkers in granen van den uitlader 10 cent per last met een ,/kras" (ploegbaas) die niet meewerkt, en f 1,50 per dag voor de winsdrijvers 2°. Voor de lastwerkers in granen (van den ontvanger) 15 cent pas last en kleine veranderingen in de wijze van werken. De onderhandelingen met de ertswerken zijn nog niet zoover gevorderd. Voor de ertswerkers wordt 6 cent per last verlangd en voor de werkers met spoorwegrails en slakkenmeel 7£ cent. Men hoopt echter spoedig ook tot een vergelijk te komen. Van ougeregeldheden is gelukkig geen melding te maken. Zaterdagavond was, als gewoonlijk, op den laatsten dag der week, veel publiek op de straat, doch van kwaadwilligheid was geen spoor te ontdekken. Wel zijn de schutters des avonds langer onder de wapenen gehouden dan men oor- spronkelijk voornemens was, omdat het gerucht liep, dat werkstakers hun wraak wilden koelen op de pakhuizen aan de Westerkade, wnar gewerkt was, doch gelukkig is deze voorzorgsmaatregel onnoodig gebleken. Eergisteren zijn de schutters geregeld opgekomen en ook gisteren verleenden zij aan de handelskaden hun diensten. Aan de brug van de Leuvehaven naar het Wil- lemsplein waren eenige schutters geposteerd, die alleen die personen doorlieten, die er passeeren moesten eveneens was de Westerkade afgezet evenals Zaterdag. Onder toezicht der gewapende macht is aan de Harwich-booten geregeld door- gewerktde Liverpool-boot daarentegeu heeft niet gewerkt evenmin als de booten op Leith. Aau de Boompjes waren in den loop van gisteren verscheidene aan 't laden en lossenzooals de ,/Winsloe," de #Swift" en de ,/Stoomvaart." Op de //Starling" hoopte men om 2 uur weder aan 't werk te gaan, evenals op eenige andere schepen. Dientengevolge werden op dat tijdstip divisien schutters uitgezonden om op die bopten toezicht te houden. Ook was de waterpolitie opgeroepen om tegen 2 uur op stroom dienst te doen, teneinde 1 1 i w I zoo'n koninklijk bruidsgeschenk gehoord? Goede Hemel, een halsketting van een millioen gulden, wat een geld 32 39 47, hoorde men Peters zeggen, doch daar legde hij onverwachts de pen neer en keek met bezorgdheid zijn patroon aan. Als ik in uwe plaats was, zou ik dezen koop niet gesloten hebben, mijnheer Meijer. Je bent gek Petersriep Meijer uit. Het is uw zaak, mijnheer, maar ik zou den koop niet gesloten hebben, want de man bevalt mij niet. 'tis precies, of hij niet de ware man is, waarvoor hij zich uitgeeft. Hij is de echte niet, schijnt het mij toe, ik weet zelf niet waarom. Je spreekt als een gek uit het dolhuis, riep Meijer uit. Bederf nu mijn goeden luim niet. Mijnheer White niet de echtehij, het hoofd van een der voornaamste handelshuizen Het is om te lachen Peters haalde de schouders op en doopte ge- laten de pen weder in de inkt. Als ik in uwe plaats was, zou ik weten wat mij te doen stond. Och, watzei Meijer, doch na een poosje ging hij voortVoor het overige, kan je vandaag nog eens informeeren bij de voornaamste bankiers hier ter stede. Als u het verlangt, antwoordde Peters droog. Yoorzichtigheid is altijd goed, dat is waar. Maar in dit geval is zij geheel overtollig. 7,15,21, begon de boekhouder weer, zonder verder met zijn patroon te spreken. TER NEIIZENSCHE COIJRANT NAAR HET DUITSCH DOOR

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1889 | | pagina 1