Algemeen Nieaws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen. No. 2537. Zaterdag 7 September 1889. 29e Jaargang. KERMIS Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden biunen Ter Neuzen 1,Branco per post: Voot Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82$. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brie yen- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel ineer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot bet plaatsen van 500 regels en meer per jaartot veel verminderden prijs. nit folad versehljnt Din»diig- en Vrijdagavond bij den nitgever P. Jl. V1SI D E I i N O E te Ter Nruzen. Ilij deze courant behoort eeu bijvoegsel. te TER NEUZEN op de gewone wijze van Maandag, 10 tot Zaterdag 21 September 1889. Ter Neuzen, 2 September 1889. Burgemeester en Wetbouders aldaar, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. IPolitieli Overzicht. In Erankrijk doet weer een manifest de ronde. Ilet kwam ditmaal niet van den gewonen levenmaker, maar van den graaf vau Parijs, die mede in troebel water denkt te visschen. De man spreekt van eene geduchte worsteling, van onderdrukking, van het schenden vau dierbare vrijbeden, hij vleit de goede burgers, pluimstrijkt de conservatieven, bouwt op de monarchalen, spreekt de Katholieke Christenen gemoedelijk toe, belooft den bedienaren van den godsdienst de onafhankelijkbeid, zoekt zelfs de imperialisten op zijn band te krijgen en roept ten slotte den God van Erankrijk aan, die mee strijden zal. Men walgt van al die manifesteu en de welgezinde Franschen zullen ook mislijk worden van dergelijke taal. Vooraf voorspellen wij Philippe weinig succes op deze jongste manoeuvre. Evenmiu als aan Boulanger zal het hem gelukkeu om al de vijanden der republiek onder eeu hoed te vangen. De naar Louden gevlucbte held, die niet voor het booggerechtshot durfde verschijuengaf telkens voor, het Hof niet te erkennen, maar wel een kvijgsraad, voor welken hij beloofde te zullen terecht staan. Men heeft hem nu de maat vol gegeven om zijn moed op de proef te stellen. Onder vrijgeleide kan hij voor den door hem begeerden Raad komen, om zijn zaak te bepleiten. Zoo maakt men dien vent totaal af. In Rome vertoonden zich de gezanten van Koning Menelik van Schoa om een traktaat aan te bieden, dat uatuurlijk door Crispi gemaakt was. De zwarte monarch zal voortaan als een Europeesch vorst worden behandeld, eene Italiaansche legatie zal aan het hof worden verbonden en graaf Salim- beni zal den post van gezant bij koning Menelik vervullen, teneindemisschien later vermoord te worden. Men zou nog liever Czaar in Peters burg zijn, dan Salimbeni in Schoa. De Keizer van Rusland is niet te Berlijn gekomen zooals sommige bladen hadden voorspelt Thans verzekert de Post, dat hij tusschen 25 en 29 September zal komen. Engeland lijdt nog onder de werkstakingen. De FEUILLETQN. De Dochter van den Handelsraad. AMO. 13) Ik begrijp niet, wat ge tegen mijnheer White hebt, sprak de directeur eens toen de Amerikaan weer een bezoek gebracht en haar tevergeefs eenige kostbare rozen aangeboden had. Ik ben langer dan dertig jaar dokter, maar ik moet bekennen, dat het mij nog nooit is voorgekomen, dat een patroon zooveel deelneming in het lot van een be- diende toonde. Anderen doen dat ook wel, maar als zij een paar malen geweest zijn, om navraag te doen, dan is het uit. Maar mijnheer White is onvermoeibaar in zijn bezorgdheid en deelneming. Halsstarrig knikte het meisje met het hoofd. Daar zal hij zijne redenen wel voor hebben, was haar kort antwoord. De oude dokter moest om haar lachen. Och kom, je bent een lief zottinnetje ik zou wel eens willen weten, wat die brave man u toch gedaan heeftWat zou uw beschermeling zonder mijnheer White aanvangen Als de onge- lukkige er het leven afbrengt, en dat is ver van zeker dan is het toch bijna onmogelijk, dat hij goed bij zijn verstand zal zijn. onderhandelingen zijn ten tweeden male afgebroken en zoowel de directeuren der dokken als de dok- werkers verzekeren, dat zij niet meer kunnen toe- geven. De eersten hebben aan de dagbladen een brief gezonden, in welken zij de concession opnoemen, die zij aan de werklieden hebben gedaan en opkomen tegen de beschuldiging, dat zij hen slecht hebben behandeld. De directeuren zijn overtuigd, dat de meesteu het werk zouden hervatten, indien zij het durfden doen en zij verzekeren, dat het getal dergenen, die in de dokken terugkeeren, bij den dag toeneemt. Dit laatste is wel waarschijnlijk. Bij vele werklieden moet de nood zeer hoog zijn ge- stegen, zoodat zij geen andere kans hebben dan weer aan het werk te gaan of te verhongeren. Een paar honderd Italiaansche socialisten en republikeiuen ziju naar Frankrijk gegaan en zijn evenals alien, die bijdragen tot opluistering van de tentoonstelliug, met sympathie ontvangen, maar vooral omdat de Franschen in hun bezoek het bewijs zien, dat de buitenlandsche politiek vau Crispi door zijn volk niet wordt goedgekeurd. De meeste Italiaansche bladen zijn weinig inge- nomen met de demonstratie van hunne socialistische en republikeinsche landgenooten, maar zij consta- teeren met genoegen, dat het Fransche gouvernement eene zeer correcte houding in acht neemt. Terwijl het Italiaansche gouvernementzegt de Riforma, al het mogelijke doet om alles te ver- mijden, wat in Frankrijk ontevredenheid kan ver- wekken en slechis maatregelen neemt om Italie te verdedigen, als het wordt aaugevallen, gaan deze zoogenaamde volgelingen van Manzini verspreideu, dat Italie zich gereed maakt om Frankrijk aan te vallen en verkondigen zij, dat de Italiaansche republikeiueu zich met Frankrijk zullen verbinden om de soldaten van Italie te bestrijden en zulke schepsels durven zich volgelingen vau Manzini noemen. In Oostenrijk zijn het de Czechen, die door te luidruchtige sympathie voor Fraukrijk hunne regee- ring ergeren. Een studentenvereeniging te Praag is om die redeu ontbonden, miar dadelijk daarop hebben de Praagsche studenten aan de Fransche breeders een adres gezonden waarin zij beloven, als akademische burgers en aanstaande raadslieden van hun volk, het Fransche volk lief te hebben. N u vormen de Czechen de meerderheid der regeerings- partij in Cisleithanie en heeft graaf Taaffe alleen door hun hulp zich tien jaren als minister-president kunnen staande houden. Het is eene vreemde tegenstrijdigheid, dat terwijl de monarchic zich nauw aansluit bij Duitschland, de regeering harer eene helft haar steun vindt bij de vijanden van Duitsch land en van alle Duitschers. Op het pas te Parijs gehouden congres der af- schaffers is gebleken, dat ook in Frankrijk het gebruik van sterken drank geducht toeneemt. Te O, dat zou verschrikkelijk zijn, fluisterde de ziekenverpleegster met een huivering. Ja, dat zei mijnheer White ook, zei de dokter schouderophalend en naar den gekwetste ziende voegde hij er bijWie weet of het niet beter voor hem was, als hij insliep en niet weer ontwaakte. Het verstand te verliezen is het verschrikkelijkste van alles. En gelooft u dat werkelijk, mijnheer P vroeg Sabine ontsteld. Och, wat valt hier te geloovenluidde het brommend antwoord. De jonkmau is mij een raadselhij krijgt een messteek, die voor vijf anderen voldoende is, en hij verdraagthij krijgt een slag op het hoofd, waarvan een Deensche os dood zou neervallen, en hij leeft nogMaar wij zullen eindelijk wel zien, wie gelijk heeft. Met vochtige oogen zag de pleegzuster naar den slapendeu kranke. Krankzinnigo, de arme man maar ik kan het toch nog niet gelooven. Beste Sabine, spreek nu niet van zaken, waar ge geen verstand van hebt, viel de dokter ietwat boos in. Krankzinnigheid kan in hevige of in geringe mate bestaan, dat moeten wij hier afwachten, hij wordt misschien idoot of misschien geheel zonder geheugen en denkvermogen en in het guustigste geval krijgt hij bijna geheel zijn verstand terug en blijft dan lijden aan een vast dwaalbegrip. Op deze uitspraak kon de pleegzuster slechts antwoorden met een zucht, doch zij verdubbelde nu hare zorgen voor hem. Parijs zijn de drankwinkels sedert 1880 van 24000 tot 29000 vermeerderd. In dertig jaren is het gebruik van alkohol driemaal meer geworden. In de mijndistricten van het noorden wordt de meeste alkohol gebruikt en het minst in de wijn voort- brengende gewesten. Het congres uitte den wensch dat droukaards zouden worden behandeld als krank- zinnigen en dat voor hen geneesinrichtingen zouden worden gemaakt. Ook besloot het congres aan alle gouvernementen der wereld te verzoeken, zoo hoog mogelijke rechten te heffen van alkohol, doch thee, koffie enz. vrij te stellen van rechten. Door de heeren Yan der KaayKerdijk Zaaijer, Borgesius en Rooseboom is een amendement voorgesteld op art. 28 der onderwijswet, om in plaats van //vergelijkend examen" (gevorderd indien B. en W. en de districtsschoolopziener niet tot over- eenstemming kunnen geraken omtrent de voordracht) te lezen y vergelijkend onderzoek naar de geschikt- heid der candidaten." Van den heer Vermeulen op art. 28 om niet te bepalen dat de voordracht minstens drie en hoogstens vijf bevoegden moet bevatten, doch de bepaling dat, indien het getal candidaten die aan het examen deelnameu minder dan 20 bedraagt, minstens de helft op de voordracht zal komen, en bij meer dan 20 candidaten minstens 10. Van de heeren Hartogh, Van Houten en Rutgers op art. 26 om voor de bepaling van het minimum der onderwijzersjaarwedde door den Koning, de Gedeputeerde Staten gehoord, eene classificatie der scholen te doen vaststellen, naarmate van de eischen van het levensonderhoud ter plaatse waar de school gelegen is, met dien verstande dat voor geen school dat minimum lager zij dan f 700 voor het hoofd, f 600 voor ouderwijzers met hoofdakte in scholen met meer dan 4 onderwijzers en f 400 voor elken anderen onderwijzer. Van den heer Van Houten, om art. 33, lste lid, te lezen //het onderwijs wordt gegeven met in- achtneming van den eerbied aan de godsdienstige begrippen vau andersdenkenden verscbuldigd. De onderwijzer onthoudt zich van iets te doen of toe te laten wat met den eerbied strijdig is." Door de heeren Van der Kaay, Borgesius, Gleich- man, v. d. Feltz en Dijckmeester op art. 54bis, om a. voor te schrijven dat blijkeu moet dat aan de voorwaarden voor de subsidieering der bijzoudere scholen voldaan wordt b. bij de tweede voorwaarde vrijstelling te ver- leenen van het onderwijs in uuttige handwerken aan de bijzondere school, indien blijkt dat de school- kinderen daarin elders in de gemeente voldoend onderwijs ontvangen c. de verplichting op te leggen dat het onderwijs In de equipage van den handelsraad had Arthur \V hite op zekeren dag een rijtoer gemaakt en ook het ziekenhuis bezocht, om naar John Muddle te zien. Bij zijn thuiskomst ging hij echter niet de trap op naar de bovenverdieping, maar sloeg een zijgang in, die naar de kantoorlokalen van zijn halfbroeder voerde. Hij was verbaasd over de vele kamers, waarin de klerken zaten te schrijven. Een der boekhouders naderde hem en vroeg beleefd, wat hij wenschte. O, het is een inval van me, ik wil mijn breeder eens in zijn kabinet opzoeken." De boekhouder maakte eene eerbiedige buiging en geleidde den halfbroeder van zijn patroon naar het bedoelde vertrek. Ludwig Waldmann zat daar juist te schrijven. Verrast sprang hij op zijn gelaat toonde eenige verlegenheid. Hij vreesde, dat Arthur White hem kwam opzoeken in zijn kantoor, om met hem den geldelijken stand van zaken tusschen hen te be- spreken. Laat ik u niet storen, sprak White, toen de deur achter hem dicht was. Ik wilde slechts een kijkje in uw kantoorlokalen nemen ze zijn prachtig, dat moet ik zeggen. Het is een flinke zaaker moet goed wat verdiend worden Hij nam daarbij plaats in een leuningstoel en nam een kostbare Regalia uit het sigarenkistje, dat zijn broeder hem voorhield. Toen de sigaar aangestoken was, zei hijNu dat is iets heerlijks, aan alle schoolgaande kinderen gegeven wordt, gedurende ten minste 18 uren per week, zonder den duur van het handwerkonderwijs op hoogstens twee uur te fixeeren d. eene nieuwe voorwaarde voor het subsidie op te leggen, nl. dat de school ten minste een jaar hebbe bestaan en e. om geen subsidie te geven als het aantal leerlingen boven zes jaren minder dan 25 bedraagt. Door de Maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen werd, eenigen tijd geleden, over- gegaan tot het nemen van een maatregel, waarmede het reizend publiek en ook zij zelve, thans ten zeerste gebaat schijnt te zijn. In verbaud met het veeivuldig moeten ontslaan wegens diefstal, insubordinatie of dronkenschap, wenschte genoemde Maatschappij, een korps beambten tot bediening harer treinen, daar te stellen, geput uit gepasporteerde, of nog in werkelijken dienst zijnde onderofficieren van de land- en zeemacht, die in het laatste geval verkeerende, bij benoeming als conducteur, een vervroegd paspoort uit den militairen dienst ontvangen. Tengevolge daarvan, worden particulieren voor de betrekkiug van conducteur, bijna niet meer aangenomen en is het treinpersoneel der Staatsspoor- wegen thans goed aangeschreven om zijne orde en tucht en voorkomendheid jegens het publiek. Ook in den Javaanschen kampong op de Parijsche tentoonstelling is de verjaardag van ons prinsesje feestelijk gevierd. De zestig mannelijke en vrouwelijke Javanen kregen ieder een bonten zijden zakdoek en een kristallen doosje, met een Eiffel-toren op het deksel en een portret vau Z. M. den Komng, in den vorm van een nieuwen rijks- daalder, er in. Voorts ontvingen de mannen ieder eeu metalen koker voor sigaretten en de vrouwen een armband ten geschenke, terwijl eindelijk de hofphotograat Kameke, te 's Gravcnhage, zes por- tretten, kabinet—tormaatvan het prinsesje liet uitdeelen. Op den aaugerichten feestdisch was overvloed van koekjes, gebak, vruchten, wijn en limonade. De voorzitter der Nederlandschecommissie, de heer Vau der Vliet, hield een toespraak tot de .lavaneii, welke door den heer Hijmans in het Maleisch werdt vertolkt. Nameus de Javanen bracht de maudoor hun dank over aan de commissie voor de fraaie geschenken. Aan de werklieden, die door de Commissie van uitzending waren aangewezen om de Parijsche tentoonstelling te bezoeken, is bij hun vertrek de toezegging gedaan van f 25, voor dengene van hen, die het beste verslag over het bezoek zouden uitbrengen. Aan het U. D. wordt thans gemeld, dat de Parijsche politie hierin verhindering heeft gebracht. Terwijl de werklieden op het teutoon- stellingsterrein bezig waren aanteekeningeu voor hun rapport te maken, werden zij gelast zich naar zoo hebben we ze bijna niet in Amerika en daar groeit toch tabak genoeg. De handelsraad was iutusschen onrustig een paar malen in het vertrek heen en weer geloopen. Als bij toeval had hij daarbij even gezien of de deur wel goed gesloten was. Hij nam toen tegenover zijn broeder plaats en om toch iets te zeggen, begon hij Je bent een rijtoer wezen maken, he? J a, dat is zoo in lang heeft een stad mij niet zoo bevallen als Hamburgik ben ook naar het ziekenhuis geweestwat is dat een eind weg En hoe gaat het met uw John Muddle? vroeg de handelsraad, die nu ook een sigaar nam en aanstak. De Amerikaan haalde de schouders op en toonde een bekommerd gelaat. Dat is een akeligen ge- schiedenis, antwoordde hij op droevigen toon, mis schien brengt de arme jonkman er het leven af, maar maar Ik begrijp het, meende de handelsraad. De dokter blijft bij zijn uitspraak, en daarbij tikte hij veelbetekend tegen het voorhoofd. Zoo is het, sprak de Amerikaan. Hij zal, zoolang hij leeft, waanzinnig zijn. Het is zeer treuriar, dat een schurk een krachtig jongmensch zoo ten gronde kan richten, en het ergste is, dat men wel nooit den ellendigen moordenaaar zal kunnen ont- dekken. De handelsraad maakte de opmerking, dat zoo TER 1EUZEI8CHE (OliRiVT NAAR HET DUITSCH DOOR

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1889 | | pagina 1