\-M HP. - KANADA BOOMEN Schoen- sn Laarzsnmaksr, Gaaischieting VKRIvOOPING 150 Kanada Boomen, Handelsberichten. Advertentien. op Maandag 16 September 1889. Klein Ferdinanduspolder. m T De brievenbesteller 0., in De Rijp, stond Zondagmiddag over de leuning der brug van de Tuinbuurtsloot aldaar te hengelen, toen, zonder dat hij er iets van merkte, een bekend dronkaard al waggelende nadeide. Over de leuning der brug wiliende hangen om naar het visschen te zien, scboot de man voorover in het water. Zonder zich een oogeublik te bedenken stak 0. den dren- keling zijn hengelstok, die gretig werd vastgegrepen, toe en sleepte het vrachtje langzaam naar den kant, waar inmiddels toegeschoten handen den broeder van de natte gemeente op het droge brachten. Bijna ontnuchterd, spoedde hij zich onder een grooten toeloop van nieuwsgierigen naar huis. Het gevalletje verhinderde hem evenwel niet om des avonds weder een paar propjes te nemen waarschijnlijk deed hij dit omdat hij wel eeus ge- hoord had dat natte voeten voor de gezondheid schadelijk zijn. Een reusachtige meloen van de varieteit „Beaute de Paris" is door den heer Beekman, tuinman op den huize Rhijnhof, aan het Haagsche Schouw nabij Leiden, uit den bak gesneden. Deze ontzagwekkende vrucht woog volgens het Nederl. Tuinbouwblad vijftien kilogram en de omtrek was niet minder dan 1.15 meter. De beer Beekman verklaarde niramer zulk eene zware vrucht van deze soort geteeld te hebben. De grootste was op de laatste tentoonstelling der afd. Leiden ingezonden en woog 13 kilogr. In't Eriesche dorp Noordwolde is een persoon, die later bleek te Erederiksoord te wonen, in't hoist van den nacht in de woning van dr. Wartena geklommen. De vrouw hoorde iets in den gang, zij schelde de meid, deze zag een vreemdeling in den gang, waarop dr. Wartena uit het bed sprong en zich van een revolver voorzag. Hij maakte geen gebruik van zijn vuurwapen, maar greep den indringer bij de kraag en wist hem zoo lang vast te houden, totdat er hulp kwam opdagen. De vreemdeling, die dronken bleek te zijn, had zich in de keuken van zijn bovenkleeren ontdaan, die hij weer aantrok en vervolgens de reis naar Fre- deriksoord weer aanvaarde. Een dienstmeisje in de Haarlemmermeer was zeer op een dun middeltje gesteld en poogde dit langs den gebruikelijken weg te verkrijgen door namelijk haar corset zoo stijf als maar even mogelijk was te rijgen. Dat had ze al meer gedaan, en met volharding de pijn gedragen die daaruit voort- kwam, maar toen ze het Zondag nu nogeens deed, sprong haar het bloed uit den neus, en viel zij in zwvjm. De dokter werd gehaald, en die verklaarde, dat zij zich een ernstige ougesteldheid op den hals had Ejehaald. Of zij uu in 't vervolg voorzichtiger zal zijn is evenzeer de vraag als deze of andere meisjes en vrouwen, zich aan dit voorbeeld zullen spiegelen. Als een bijzonderheid van het te Stockholm te houden Orientalistencongres wordt vermeld, dat de spijslijst voor den alsdan te houden maaltijd gedrukt is bij de firma L. J. Brill te Leiden. Zij beslaat 48 bladzijden, waarop in allerlei Oostersche talen door verschillende geleerden de onderscheiden spijzen worden bezongen of omschreven. In de Ned. Herv. kerk te Sloterdijk werd Zondagraiddag de gewone jaarlijksche ,/Pakjcsuit- deeliug" gehouden, voor een aantal kinderen van Hervormde en Roomsch katholieke ouders, over eenkomstig het legaat van het echtpaar Gordon De kerk was stampvol er waren zelfs personen uit Amsterdam, de Zaanstreek en elders overgekomen, om deze eigenaardige plechtigheid bij te wonen. Eerst kwamen de kinderen in het oude gewaad, en terwijl de schooljeugd toepasselijke liederen zong, begaven de kleinen zich naar de consistoriekamer, waar de moeders hen in de nieuwe plunje staken. De predikant, Ds. J. M. Assink Calkoen hield een opgewekte rede, en het maakte als altijd een weldadigen indruk. Door vriendelijke handen was het graf van het edele echtpaar Gordon kwistig met kleur van bloemen getooid. Dezelfde diaconie houdt in het najaar ingevolge een bepaling van wijlen den heer Jonker, een uit- deeling van wollen dekens aan gezinnen van Roomsch katholieken zoo wel als van Protestanten. Het »Leger des Heils" houdt te Amsterdam eeuige avonden oogstfeest. De tribune is bij deze gelegenheid ruim voorzien van allerlei vruchten alsappelen, peren, pruimen enz. Het leger was ook aan 't verloopen, doch ge- prikkeld door deze nieuwigheden trekt het's avonds wederom eenige bezoekers. Zoo werpt men zijn eigen glazen in. On- langs deelden wij mede, dat de neringdoenden te Aalten een aardig winstje maakten ten gevolge van de hooge invoerende rechten op sommige levens- middelen in Duitschland Elken avond kwamen honderden Duitschers over de grens, om in Nederland hun voorraad spek, brood en meel op te doen, welke voedingsmiddelen, tengevolge der hooge be- schermende rechten in Duitschland hier te lande veel goedkooper zijn dan daar. De bewouers van Aalten kwamen hun te gemoet en bespaarden hun een lange wandeliug naar het dorp, door des Zondagsavonds vlak bij de grens kramen op te slaan, waar al het verlangde te krijgen was. Thans echter schijnen die lieden bezig te zijn, op jammerlijke wijze hun eigen glazen in te werpen. Naar men meldt, hebben nl. sommigeu van de spekhandelaars den Duitschers Araerikaansch spek in handen gestopt//De Duitschers proeven het toch niet." Ongelukkig echter is de //Ober-contro- leur" daarachter gekomen, en deze stond Woensdag jl. met eenige ambtenaren, alien van geladen karabijnen voorzien, de terugkeerende koopers op te wachten. Niemand mocht doorgaan, zonder eerst een //Schein" te halen van den burgemeester van Aalten, waarin het spek voor inlandsch verklaard werd. Nu is die burgemeester in dit opzicht te recht niet gemakkelijk, zoodat de drukke handel in spek voorloopig wel tot stilstand zal komen. Te Bucharest zou dezer dagen, in een katholieke kerk, een echtpaar in het huwelijk worden verbonden. De jongelui stonden reeds op de treden van het altaar en juist zou de geestelijke de plech- leid doen aanvangen, toen eene net gekleede vrouw, bleek en buiten adem, de kerk binnenstormde, op den bruidegom toesnelde en hem toeriep//Je zult niet met eene andere trouwen, want ik ben sedert zeven jaren je vrouw en je bent de vader van mijne kinderen." Natuurlijk was de ontsteltenis grootde bruid nam de vlucht en de bruidegom snekle haar na en poogde, maar te vergeefs, haar te overreden om terug te keeren. Daarop snelde de bruigom naar het politie-bureau en wist te bewerken, dat de tverstoorster werd geerresteerd. Deze deelde mede, dat zij sedert zeven jaren met den huwelijks- candidaat in zeer nauwe betrekking heeft gestaan en hij haar op allerschandelijkste wijze aan haar lot had overgelaten. Wegens verduisteringen ten nadeele van de gemeentekas te Gent, zal Lieven Engelbeen voor de correctioneele rechtbank den 10den October terecht staan. De verduisteringen, die worden vervolgd, dagteekenen sedert 1 Juni 1885. Maar reeds vroeger moet Engelbeen belangrijke sommen hebben verduisterd, o. a. van Januari tot Augustus 1882 tot een bedrag van fr. 57,000. Van 1 Juni 1885 tot 17 September 1888 wordt in de dagvaarding aan Engelbeen ten laste gelegd 140 malen geld te hebben verduisterd tot een gezamenlijk bedrag van fr. 93,000. Deze verduisteringen werden bedekt door op het kasboek kleine sommen, zelden hooger fr. 800, in te schrijven als betaald wegens inwisseling van coupons. Bovendien heeft Engelbeeu zich eene som van fr. 63,900 toegeeigend, door verscheidene malen de uitbetaling te boeken van uitgelote obli gation met premie, zonder dat die obligation echter ter inwisseling waren aangeboden. Eindelijk is een derde punt van beschuldiging, dat hij zich in 1886 tot een bedrag van fr. 6550 heeft toegeeigend van belastingbetalingen, welke ten kantore gedaan zijn, terwijl hij toevallig alleen tegenwoordig was. Onder deze verduisteringen komen zelfs postjes voor van 40 centimen en 1£ frank. Een zeldzaam proces is behandeld voor den rechter te Tacoma, in den staat Washington. Een Italiaan, Santos Cordova, was de voogd over een wees, dochter van een zijner landgenooten, en hij was van plan haar te trouwen, zoodra zij mondig zou zijn. Maar, in April jl., maakte zekere Patreck der wees het hof en vroeg haar ten huwelijk. Zij weigerde echter, zeggeDde de verloofde van haar voogd te zijn. Patreck ging toen Santos spreken en wist dezen te bewegen, hem zijn pupil te ver- koopen voor 200 dollars 50 contant en de rest te betalen binnen twee jaar. Maar spoedig kreeg Patreck berouw over zijn daad, want het jonge meisje had hem niet lief en wilde niets met hem te maken hebbenhij ging diensvolgens naar den voogd en vroeg zijn geld terug. De voogd nam het meisje terug en verscheurde de schuldbekentenis, maar weigerde de 50 dollars terug te geven, en thans bracht Patreck de zaak voor de rechtbank. De rechter verklaarde het contract onwettig en Patreck was niet alleen zijn 50 dollars kwijt, maar moest nog bovendien de proceskosten betalen. Dit gebeurde in dezelfde stad, waar de burge meester en de gemeenteraad onlangs aan den bur gemeester van Boston vroegen hen zooveel mogelijk huwbare vrouwen te zenden, daar er gebrek aan vrouwen is te Tacoma. In den omtrek van Brugge is een treurige moord gepleegd. De twee gebroeders C. zijn 's avonds, uit de herberg komende aangevallen door de twee gebroeders H., wier familie sinds ge- ruimen tijd met de hunne in vijandschap leefde. Laatstgenoemden, met lange messen gewapend, staken de jongelieden na eene hevige worsteling dood, en koelden hunne woede zelfs nog aan de lichamen der verslagenen. De moordenaars werden den volgenden morgen gevat. Aan den Shah van Perzie werd gevraagd welken indruk hij van de verschillende Europeesche volken gekregen had, die hij op zijn reis had be- zocht. De Shah liet toen het volgende uit zijn dagboek door zijn geheimschrijver voorlezen Karakter De Russen hebben een graven mond, de Duitschers een brutalen, de Nederlanders een voorzichtigen, de Engelschen een grooten, de Belgen eeu vluggen, de Eranschen een fijnen. Conversatie In Ruslaud sprak men over politiek, in Duitschland over milliarden, in Nederland over effecten, in Engeland over winst en verlies, in Belgie over grapjes, in Frankrijk over alles en niets. Aan tafelDe Rus hapt caviaar, de Duitscher slokt zuurkool, de Nederlander eet kaas, de Belg smult worst, de Engelschman eet beaf, deFransehman snoept tete de veau. DrankIn Rusland drinkt men arac, (stijgt naar het hoofd), in Duitschland bier, (maakt zwaar- moedig), in Nederland thee, (voor zieke menschen goed)," in Belgie limonade, (voor vrouwen), in Enge land wisky, (maakt woedend), in Frankrijk cham pagne, (is lekker). Op reisDe Russen knorren, de Duitschers drinken, de Nederlanders rooken, de Belgen fluiten, de Engelschen gapen, de Franschen loopen. Merkwaardigheden In Rusland kozakken, in Duitschland kanonnen en sabels, in Nederland kanalen en molens, in Belgie kerken en stadhuizen, in Engeland schepen en lange neuzen, in Frankrijk de Eiffel-toren en veel prullen. BeoordeelirigRusland is een goed land voor ijsberen, Pruisen voor luitenants, Holland voor waterratten, Belgie voor praters, Engeland voor kramers, Frankrijk voor smulhausen en sprinkhanen. Leve Perzie. De jongste zitting van den gemeenteraad van Murcia leverde een stichtelijk schouwspel op. De leden geraakten aan het vechten, klappen en schoppen werden uitgedeeld en toen de zitting opgeheven werd, was de meerderheid zwaar gewond, terwijl er twee met gaten in het hoofd huiswaarts keerden. Men schrijft uit Parijs aan de Koln Zeit. De Paris houdt zich bezig met de voor korten tijd openbaar gemaakte Duitsche misdadigersstatistiek en doet daarbij een vermakelijke ontdekking. //De Duitschers", zoo zegt zij, ,/bedrinken zich hoofd- zakelijk met aardappelensnaps, maar ook men zal het haast niet kunnen geloo ven met petroleum." De berichtgever van de Paris is blijkbaar hierdoor op een dwaalspoor geraakt, dat men in sommige streken van Duitschland, b.v. in Elzas-Lotharingen, aan een gemeen soort van snaps, een afschuwelijke foezel, den naam van //petrol" geeft. Hoe benij- denswaardig sterk moeten de Duitsche magen niet zijn, als zij zelfs petroleum konden verdragen Een ambtenaar van het openbaar ministerie te Leipzig, die tevens reserve—officier was, is inge volge de uitspraak eener rechtbank van eer uit laatstgenoemd ambt ontslagen, omdat hij geweigerd had te duelleeren met iemand die hem had uitge- daagd wegens een uitdrukking in de oefening van zijn ambt gebezigd. Het verlies van zijn officiers- waardigheid is oorzaak geweest, dat hij ook zijn rechtsambt heeft nedergelegd. Dit geval wekt veel opzien. Tot dusverre werd zelfs door de ijverigste voorstanders van het twee- gevecht erkend, dat ambtenaren niet verplicht zijn met de wapens in de hand voldoening te geven voor hetgeen zij deden of zeiden in de uitoefening van hun ambt. Een industrieel te Chicago, de heer Tbomas, vervaardigt thans ook flesschen uit papier. Zij worden inwendig met eene vloeistof gedrenkt, die aau de wanden eene dunne korst aanzet, welke noch door zuren, noch door alcohol kan worden aangegrepen. Deze flesschen hebben niet alleen het voordeel dat zij zeer goedkoop zijn, maar zij kunnen ook niet breken, en vereischen dus niet eene zoo zorgvuldigc verpakking als glazen flesschen, terwijl bovendien het gewicht zeer gering is. Een der nieuwste liefbebberijen van de Yankees is, om een weddenschap, zich tusschen de rails van een spoorweg neer te leggen en een trein over zich heen te laten stoomendan op te staan en te gaan dejeuneeren voor rekening van de verliezer. De machinisten der spoorwegen zijn aan dit spelletje reeds zoo gewoon, dat ze niet meer rem men, als ze een man op den spoorweg zien liggen. ZEETIJDINGEN. Yan 27 tot en met 29 Aug. zijn in deze haven binnengekomen om aan den spoorweg alhier te lossen en te laden 28 Aug. Zweedsche bark Cuba, kap. Petterson, van Westerwik met hout. 29 Aug. Spaansche stoomb. Abril, kap. Scila, van Bilbao met menerie. Eng. stoomb. Woodstock, kap. Fulton, van Leith met ruw ijzer. Eng. stoomb. Warkworth, kap. Little, van New-Castle met ruw ijzer. Van 27 tot en met 29 Aug. zijn uit deze haven vertrokken na aan den spoorweg te hebben gelost en geladen 29 Aug. Zweedsche bark Hilda, kap. Bahlson, naar Gefle met ballast. Eng. stoomb. Dotterel, kap. Dunn, naar Liverpool met stukg. In deze haven zijn binnengekomen bestemd voor Gent 27 Aug. Eng. stoomb. Aberfortb, kap. Sinclair, van Pitea met hout. 29 Aug. Duitsche stoomb. Stern, kap. Miang, van Riga met hout. Eng. stoomb. Aire, kap. Woodhead, van Goole met stukg. Eng. stoomb. Falcon, kap. Marlin, van Hull met stukg. Uit deze haven zijn vertrokken komende van Gent: 27 Aug. Eng. stoomb. Nellie Wise, kap. Butter, naar Blytb ledig. Duitsche stoomb. Rival, kap. Heeckt, naar Riga met phosphate. Duitsche stoomb. Helene, kap. Petersen, naar Riga ledig (komende van Selzaete). Fransche schoener Avenir, kap. Olivier, naar Marennes met phosphate. Fransche kof Ernestine, kap. Le Person, naar Bordeaux met creosoot (komende van Selzaete). 28 Aug. Duitsche stoomb. Alcice Krohn, kap. Tritau, naar Burneiland ledig. Eng. stoomb. Calder, kap. King, naar Goole met stukg. 29 Aug. Eng. stoomb. Glenmore, kap. Horne, naar Louden met stukg. Eng. stoomb. Leona, kap. Atkinson, naar Goole met stukg. Eng. stoomb. Lofna, kap. Gray, naar Bonnes ledig. Van 27 tot en met 29 Aug. werden langs de Oostsluizen alhier 43 binnenvaartuigen op en 32 afgeschut. I» It IJ Z E N VAN EFFECTS N. Amsterdam, 29 Augustus. Staatsleenin^en. pCt. Bedrag stukken. \e<lerlan<l. Cert. N. W. Sch. 2$ f 1000 80$$ dito dito 3 1000 96f dito dito 3$ 1000 1021 dito Obi31 a 1000 1021 Oostenrijk. Obi. Mei-Nov. .5 fl. 1000 70 dito Jan.-Juli 5 1000 71-& dito dito Goud 4 200-1000 ■orlnunl. Ob. Bt. '53/84 3 100 65$ Rusland. Obi. Hope 1798/1815 5 1000 103i$ Cert. Ins. 5 S. '54 5 Z.E. 500 64$ dito dito 6 S. '55 5 500 92J dito 1864 .5 1000 103$ Obi. 1877 dito. .5 20-100 dito Oost. 2e S. .5 Z.R. 100-1000 61J dito '7® gee. dito. 5 50-100 1001 dito '75 gee, dito. 4$ 50-100 lOO^j dito '80 gee. dito. 4 Z.R. 125-625 80$ Obi 1. 1867/69 .4 20-100 90$ Spanje. O. B. Perp4 Pes. 1000-24000 69| dito bin. Perpet. .4 Pr. 500-25000 Turkije. Gecv. S. D. C. 20-1000 16$ Eg-yple. O. L. 1876 .4 20-100 Spoorwegleeningen. pCt. Bedrag stukken. Xederland. Ned. Ctr. spw, A. f 250 35$ dito Gest. Obi 235 90$ Hongurije. Theis. Spw. aand. 5 11. 200 ftalitt. Zuid.-Ital. Sp. O. .3 Lir. 500-5000 59$ Rusland. Gr. Sp.-Maats. Aand. 5 Z.R. 125-625 120$ Bait. Spw. Aand.3 25-1250 60$ Chark.-AzowO. 5 100 100$ Knrk.-Ch.-Az.O. 5 100 Orel-Vitebsk A. .5 Z.R. 125 100$ dito Obi5 100 102$ Znid.-West Sp.-M. 5 Z.R. 100-1000 70$ Premieleeningen. pCt. Bedragstukken. A'eder I andStad Amsterdam 3 f 100 112$ Stad Rotterdam 3 100 107 Helgiif- Stad Antwerpen 1874 3 fr. 100 88 dito Brussel 1887. 2$ 100 88 Spanje, Stad Madrid 3 100 45 Dordrecht, 29 Augustus. Het aanbod van Granen was lieden minder ruim, dooreen ging alles tot onveranderde prijzen. Puike Zeeuwsche en Vlaamsche Tarwe f 6 00 a f 6,50 nieuwe 6,50 a 7,00. Rogge Zeeuwsche en Vlaamsche 4,50 a f 5,20. Gerst Zeeuwsche en Vlaamsche winter f 4,50 a f 5.10. Overmaasche f 4 20 a f 4.80. Zeeuwsche en Vlaamsche zomer f 3,80 a f 4.00. Haver dunne f 2.70 a f 3.50. Paardehoonen f 5.50 a f 6,50. Duiveboonen f 6,20 a J 7,20. Witteboonen 6,00 a 7,00. Bruineboonen 7,00 a 9,50. Erwten 7,00 a 7,80. Voeder 5,60 a 6.00. Koolzaad 10,50 a 11,30. Lijnzaad zaai 11,00 a 14,00. E O E R S VAN IIET GEL D. Belgisch per 100 fr. f 47,60 a f 47,80 Engelsch per 12,05 u 12,09 Oiulertrouwd S. D E G R A A F en A. H. POELMAN. Delft, 29 Aug. 1889. Voorspoedig bevallen van een meisje J. PIETERS geb. Melse. Ter Neuzen, 28 Augustus 1889. De ondergeteekende heeft de eer het geachte publiek te berichten, dat hij zich van af heden heeft gevestigd als belovende door eene nette en spoedige bediening zicli de begunstiging waardig te maken. Ter Neuzen, Korte Dijkstraat. J. F. DE COOKER-Heijens. 's MORGENS 150 Frs. VOOR I IT. 's NAMIOOAGS 300 Frs. VOORLIT. Gewone voorwaarden. Namens het Bestuur, I. POPPE. VAN IN DEN Op Dinsdiin1 den 24 September 1880, 's mor- gens om 10 uren, zal de Deurwaarder P. II. de Kidder, te Hulst, ten verzoeke van de DIRECTIE van den Ferdinanduspolder, in het openbaar ver- koopen waaronder vele zware, groeiende op den dijk, nabij de Ileijbuis, in den Klein Ferdinandus polder, omtrent de 3 hoefijzers, gemeente Sint Jan Steen. Te vergaderen ter plaatse aan de Heijbuis. Op tijd van betaling mits gegoede medekoopers stellende.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1889 | | pagina 3