Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2535. Zaterdag 31 Augustus 1889. 29e Jaargang. BEKENDMAK1NG. Binnenland. De Burgemeester tier gemeentc Ter Neuzen De Dochter van den Handelsraad. n) ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Bneven- bushonders. ADVEBTENTISN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb. abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaartot veel verminderden prijs. Kit blad verschijnt l»lngda«- en Vpl|dagavond bij den nltgever P. J. VA1V PE SAMPE te Ter ftenzen. maakt bekend, dat eene Openbare Vergadering van den Gemeenteraad is belegd tegen Dinsdag den 3 September 1880, des voortniddags ten 10 are. Ter Neuzen, den 30 Augustus 1889. De Burgemeester voornoemd, J. A. VAN BOVEN. Volitieli Overzicht. Wilhelm II heeft zicb ook te Metz vertoond, waar bij den Luxemburgschen Minister van staat, den beer Eyschen, ontving, die was aangekomen oiu onzen Kotiing te vertegenwoordigen. Generaal Vandersmissen vertegenwoordigde Leopold van Belgie, en beide heeren werden aan het diner van Z. M. genoodigd. Voor beiden zat er een lintje en een kruisje bovendien op. De stadhouder van bet nieuwe Rijksland, vorst Hoheulohe, was ook tegenwoordig, het volk juichte, schitterende illuminatien verrieden de aanwezigheid van niet alledaagsche personen en de Franschen bromden tusscben de tanden. Zoo pas kwam een telegram uit Kopenhagen „De Czaar en zijn gezin hebben bunne reis naar de Deensche hoofdstad uitgesteld, wegens ziekte van grootvorst Wladimir,' en dadelijk daarop een bericbt, dat de Czaar, de Czarina, de troonopvolger en de andere kindereu van het Keizerlijk ecbtpaar naar Kopenhagen zijn vertrokken. Of de weg over land of over zee genomeu is, daarvan spreekt het telegram niet. Tot het laatste oogenbliK toe wil men het publiek misleiden en bet reisplan bedekt houden. Wij weten waarom. Enkele Duitsche bladen verzekeren, dat het „marmeren paleis" te Potsdam in gereedheid wordt gebracht om den boogen gast te ontvangen. De Boulangistische bladen kunnen bun held nog niet vergeten. Zij weten met kleuren te verhalen dat de generaal te Dover geweest is om het kanaal over te steken en zicb ter beschikking van bet Hooggerechtshof te stellen. De vrienden hebben hem verhaald, dat zijn zaak hard acbteruit ging en dat zijne overkomst boog noodig was om een slag te slaan. Allemaal larie De „brav' generaal weet zeer goed, dat hem overal aan de Fransche kust de gendarmes staan te wachten, die hem met open armen zullen ontvangen en veilig overbrengen ten plaatse, waar zulke schoeljes een logies bereid is. De Boulangistische bladen weten ook nog te vertellen, dat de gevluchte held voor de aanstaande verkiezing zal terugkeeren. Die verkiezing zal in 't laatst van September plaats hebben, doch daarbij zal de man geen zijde bespinnen. Had hij zicb Napoleon I en III ten voorbeeld gesteld, zooals men zegt, hij brengt het zoover niethij is ver- dronken voor hij 't water heelt gezien. Zonder EETJIEEETON. AMO. Ziet u, mama, en juist, omdat ik Eugenie zoo lief heb, zou ik haar zoo gaarne alleen bezitten Ik zou haar liefst brengen op een eiland, waar geen menschen wonen en haar daar behoeden als een schat. Nauwelijks kan ik het verdragen, als zij met een ander spreekten als zij tegen een ander lachtja, ik weet, dat het onschul- dig is en zij moet het doen, omdat de plicht van een dochter des huizes het meebrengtmaar het grijpt mij in het harteen hevige jaloezie en en Hier brak hij uit in een kort, verlegen lachje. U zult mij voor een dwaas houden, mama, als ik op klaarlichten dag spoken meen te zien en ik weet wel, ik ben niet rechtvaardig tegenover Eugenie zij is zoo liei en goed voor mij maar Je bent een dweeper, fluisterde zijn mama en keek hem daarbij in de heldere blauwe oogen. Precies zooals je vader zaliger, zoo openhartig en zonder valschheid. De Hemel heeft mij veel geluk geschonken, zulk een man en zulk een zoon Ik hoop, dat je recht gelukkig met Eugenie wordt, vrees voor het Boulangisme gaat men in Frankrijk de aanstaande verkiezing te geraoet. Umberto is in het zuiden zijns lands in Apulie waar eenmaal een Pyrrhus landde met zijn olifanten en waar een Fabricius noch door de slurven der monsterachtige gedrochten, noch door goud zich iet belezen om zijn land te veraden. Nu, Umberto wordt in al de plaatsen aan de straat van Otranto uitnemend ontvangen. Van Brindisi is Z. M. per boot gereisd naar Bari. In een vorig overzicht spraken wij van een bom te Rome ontploft, voor het gebouw van den Oostenrijkschen gezant. Het individu, dat de bom wierp, is ingerekend en men is door hem tot de ontdekking gekomen van eene bende anarchisten, die den naam draagt van „het verbond van den opstand." In het Balkanschiereiland schijnt het thans weer ielwat rustiger te zijn. De ex-koning Milan is te Weenen en heeft keizer Frans een bezoek gebracht, terwijl hij op zijn beurt bezocht is door graaf Kalnokv. De Porte zegt dat de toestand op Creta verbetert; maar uit Athene wordt geseind, dat lier en daar anarchie heerscht en dat wederom Christenen gedood zijn. Dood ongerust is de Kolnische Zeitung. W aarom of waarover P Hoort De Fransche legerwet maakt alle lichamelijk bruikbare onderdanen tot soldaten. Nu reeds is het staande leger in Frankrijk bijna 22000 man sterker dan het Duitsche, dat in vre- destijd bijna een halfmillioen soldaten teltmaar in het vervolg zullen in Frankrijk ieder jaar 60000 man meer worden ingelijfd. De Kolnische geeft haar verwondering te kennen, dat men in Duitsch- land dit zoo kalm blijft aanzien en niet van legeruitbreiding rept. Die notitie van de Kolnische is natuurlijk het voorspel van nieuwe krediet-aan- vragen, waarvoor de ltijksdag zich maar gereed kan houden. „Alsof onze buren zich bekommerden om ons septenaatzegt de Kolnische. Integen- deel, zij schijnen gebruik te maken van ons stilstaan, om zelven met reuzenschreden voort te gaan, ten- einde ons voor te komen. Zoo meteen zullen Eva's dochteren ook nog worden opgeroepen om, misschien in kuras en helm gestoken, voor soldaat te gaan spelen. Ware het Von Moltke maar nimmer in de hersens opgekomen om een stuk van Frankrijk's grondgebied te annexeeren, misschien ware de revanchezueht in Frankrijk niet zoo groot geworden en ware die groote legeruitbreiding voorkoraen. Gaat men voort om van alle menschen militairen te maken, dan gaat de Oude Wereld failliet. De goede Duitschers zullen wel weer in den zak gaan tasten, want er dreigt immers weer gevaar De jonge Keizer is er voor, sterk ook want die is even als zijn grootvader zaliger van top tot teen soldaat. In Afrika knallen de achterladers ook nog al. Kapitein Wissman schiet de inboorlingen met succes overhoop, zoo wordt uit Zanzibar gemeld. mijn zoon maar ik vrees Zij keerde haar gelaat af en zag nadenkend voor zich. Neen, mama, spreek zoo niet u weet, dat het mij leed doetik zou niet zonder Eugenie kunnen leven, smeekte de jonkman met weeke, bevende stem. Och kom, ik ben een oude vrouw, ge moet op mijn gebabbel maar niet letten, vleide mama. Zie je, ik ben zoo trotsch op je en nu wil het er bij mij nog niet goed in, dat een graaf Von Lowen- berg zou trouwen met de dochter van een koopman. Moederriep de jonkman beleedigd. Neen, mijn beste jongen, je moet niet boos zijn, vleide zij weer. Ik ben trotsch op je, omdat ik veel vreugde van je beleef en nu doet het mij leed, als ik zie, dat je door dat meisje met ge- ringschatting behandeld wordtzij hield op met spreken, de tranen stonden haar in (le oogen. Neen, neen, mama, zoo was het niet gemeend, riep de jonge olficier nu geruststellend. O, zij is goed voor mijnog bij het afscheid reikte zi mij haar hand en ik mocht ze kussen o, ik weet, dat zij mij bernint, zooals ik haar bemin. Hier hield hij op en zag tot ziju schrik op de klok, die juist 11 uur sloeg. Hij sprang op en streek verlegen langs zijn knevels. Wel, u hebt gelijk met mij een langslaper te noemenprecies halftwaalf wordt het wachtwoord gegeven en nu zit ik hier nog bij de koffie. Maar nu zult u eens zien, hoe gauw ik miju uniform kan aantrekken De toestand van Z. M. den Koning is sedert let laatste bericht gelukkig weder verbeterd, zoodat men zich vleien mag met de hoop, dat Z. M. zich weldra weder in denzelfden gunstigen toestand zal bevinden als een dag oftien geleden. Te heugelijker is deze gunstige wending op dit oogenblik, omdat er nu alle hoop bestaat, dat Z. M. den verjaardag van zijne beminde dochter, onze geliefde prinses, op 31 Augustus in opgewekte stemming zal kunnen meevieren. Dr. Vlaanderen, die sedert 21 Augustus den Koning ook des avonds bezocht, heeft die bezoeken weder kunnen staken en komt weder alleen des rger.s om 8 uur zijn dagelijksch bezoek aan Z. M. brengen. Blijkbaar zijn de verschijnselen, die zich in de laatste dagen voordeden, niet van ernstigen aard geweest, want de overkomst van Dr. Vinkhuizen of van Prof. Rosenstein, hoewel die door den met de dagelijksche waarnemiug van den patient belasten geneesheer wel geregeld op de hoogte zullen worden gehouden van Zr. Ms. toestand, schijnt niet noodig te zijn geacht. De Koningin van Rumenie, de graaf en gravin van Vlaanderen met de Prinsessen Henriette en Jossephine en de Prins en Prinses Von Wied bezochten Woensdag Middelburg. De hooge gasten bezichtigden de zaal der Provinciale Staten, het Zeeuwsch museum en de Oudheidskamer op het Raadhuis. Vervolgens maakten zij een rijtoer om de stad. De graaf en gravin van Vlaanderen en de Prinsessen Henriette en Josephine zijn met den trein van 6 uur weder naar Brussel teruggekeerd. De Minister van Buitenlandsche zaken vestigt de aandacht op een bij hem ingekomen schrijven van den waarnemenden consul te Buenos-Ayres, volgens hetwelk de landverhuizing naar de Argen- tijnsche Republiek in den laatsten tijd zoozeer is toegenomen, dat het steeds moeilijker wordt, alle emigranten plaatsing te bezorgen. Zelfs zouden de eigenaren van kolonien reeds weigeren, huisge- zinnen aan te nemen met veel kleine kinderen, die nog niet bij de werkzaamheden behulpzaam kunnen zijn. Ter wille van zedelijkheid en van staatsbelang beide dringt de heer N. J. Struick, laatst inspecteur van financien in Nederlandsch-Indie, in een brochure er op aan, dat eindelijk besloten worde, het opium- pachtstelsel, met al de daaraan onafscheidelijk ver- bonden schandalen en wetsverkrachtiging, te verlaten. Dat pachtstelsel ondermijnt ons gezag in Indie hoe eer wij het laten varen hoe beter. Ter waarschuwing deelen wij het volgende mede, dat dezer dageu te Goes moet zijn gebeurd. Een Duit.scher vervoegt zich aan de woning en zegt een stuk linnen te willen verkoopeu voor f 40. Vlug was hij in de zijkamer, riep zijn oppasser, die just de edele kunst van het laarzenpoetsen be- oefende en geen lien minuten later stond hij ge- laarsd en gespoord in voile uniform voor zijn mama, die met moederlijke trotsch hem aanzag. Adieu, maraaatje, zei hij en drukte haar tot afscheid een kus op het voorhoofd, binnen twee uren ben ik terug, intusschen kookt u zeker voor ons een heerlijk iniddagmaal. Ja, ja, langslaper, zei de oude dame schertsend, met den vinger dreigend, verdiend heb je het ei genlijk niet Nu, wat zal mijn strenge mama koken vroeg Richard. Schildpadsoep, kipperbout en Wacht maar, luidde het antwoord der gravin, je krijgt boonensoep met schapenvleesch, ik zal je wel straffen. Brrrik huiver er van. Wees toch genadig, mama, ik bid er om, als een berouwhebbend zon daar. Maar nu moet ik werkelijk voort, het is meer dan tijd en precies op tijd komen is een der voornaamste deugden van een militair. Nogmaals kustte hij zijn mama de hand en verliet na een militairen groet de kamer. De gravin snelde naar het venster en boog zich voorover, om haar zoon te zien uitgaan. Naar ouder gewoonte keek deze naar boven, wenkte nog even tot afscheid met de hand en stapte toen haastig voort. De oude dame keek hem na, tot hij in de verte om een hoek verdween, sloot daarna Hij heeft dat linnen niet bij zich, maar zijn be- diende, die achteraan komt, brengt het racde. Dat stuk is eigenlijk waard /"70, zoo vertelt lij verder, en de koopman is genegen aanstonds een plaats of iemand aan te wijzen, die er f 60 voor wil betalen, zoodat men dan f 20 winst kan betalen. De Duitscher geeft ook te kennen, dat die bediende is zijn tolk. Terwijl het linnen wordt aangeprezen, 'oiedt hij tevens te koop aan stofjesgoed a 5 cent per oude el12 handdoeken te zamen van 25 centsitsen- stoffen voor 2 cent per oude elzwart bombazijn voor 15 cent per oude elbruin bever voor 20 cent per oude el. Ook bieden zij nog bovendien f 3 als premie voor den kooper van het stuk linnen. Wie van de verschillende genoemde stoffen koopt en geen innen, zal den volgenden dag dat gekochte ontvangen. De toeleg is derhalve om door voorspiegeling van groote winst tot den koop van het linnen op te wekken. De verkoop van de stofjes enz. dient alleen om de menschen aan de praat te houden. Uieveringen van bestelde kleinere artikelen zijn dan ook nog niet uitgevoerd. Men zij gewaarschuwd G. Ct. De Atjeh-correspondent van de Sum. Ct. schrijft dd. 6 JuliIn dat weleer zoo eentonige Analaboe ter Westkust was het op den 6en dezer andermaal een en al leven. In den ochtend van dien dag werd namelijk in het klapperbosch, dat op p. m. 500 meters van onze versterking aldaar gelegen is, een geweervuur geopend door de onder- hoorigen van het met ons bevriende kamponghoofd Toekoe Thihiq, die slaags waren geraakt met de zich daar genesteld hebbende Atjehsche rooversbende. Nadat het gevecht tusschen de Atjehers onderling een uur had geduurd en verscheiden kogels in en over onze versterking waren gevlogen, besloot onze militaire commandant aldaar aan dat geschiet een einde te maken. De 2e luitenant A. Malpot ontving last, om met twintig bajonetten onze bondgenooten te hulp te Snellen. Door het fiksche optreden van dit dappere troepje, gelukte het, den vijand met kogel en bajonet uit zijne stelling te verdrijven, met achterlating in onze handen van zeven dooden. Het moet heel weinig gescheeld hebben of de luitenant Walpot, die eigenhandig twee der vijanden had neergeveld, had bij dezen aanval het leven ingeschoten. Een der vijandelijke voorvechters namelijk willende dooden, ketste zijne revolver, van welke omstandigheid zijne tegen- stander wilde gebruik maken om den offiicier een klewanghouw toe te brengen, De korporaal Braak pareerde evenwel den slag en reeg den Atjeher aan zijn bajonet, welke echter niet zoo spoedig uit 's mans lichaam kon teruggetrokken worden, of of deze had nog gelegenheid, om dian korporaal met zijn klewang een slag over de knie toe te het venster en begaf zich aan haren dagelijkschen arbeid als huismoeder. Tot groot leedwezen van den hotelhouder was de heer White slechts weinige dagen in het hotel „De Kroonprins" gebleven en toen verhuisd naar het prachtige paleis van zijn halfbroeder. Zulk een gast krijgen wij niet spoedig weder, had de hotel houder zuchtend tot den opperkellner gezegd, terwijl zij de equipage nastaarden, die de handelsraad ge- zonden had, om zijn halfbroeder af te halen. Mijnheer White had zich inderdaad vorstelijk mild betoond; niet alleen had hij zonder aanmerking de zeer hooge rekening betaald, maar hij had ook onder de hotelbedienden een groote som gelds als fooi laten verdeelen, zoodat ieder met lof over hem sprak. Nadat zijn halfbroeder bij het eerste bezoek voldoende papieren had laten zien, had de heer Waldmann hem een deel der weelderige tweede verdieping in gebruik aangeboden. Daar zult ge zeer geschikt wonen, had hij daarbij gezegd. Ik ken natuurlijk uw gedachten op dit punt niet, maar ik onderstel, dat ge liever eenige vertrekken bewoont, die verwijderd zijn van de woelige drukte verbonden aan een op grooten voet ingericbte huis- houding. Mijnheer White had met het voorstel zijns halfbroeders genoegen genomen en met blijkbaar behagen de prachtige vertrekken in gebruik genomen. TER \EIZE\S(!HE COERANT NAAR, HET DUITSCH DOOR 1

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1889 | | pagina 1