Aigemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2530. Woensdag 14 Augustus 1889. 29e Jaargang. De Dochter van den Handelsraad. Binnenland. ABONNEMENT: Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,82^. Men abonneert zich bij alle Boekbandelaars, Postdirecteuren en Brieven- buskouders. 1DVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaartot veel verminderden prijs. Uit bind veracliijnt ninstdas- en Vrijdagavond bij den nitgever P. j. VAN DE SANDE te Ter Keazen. JPolitieU. Overzicht. Watertandend ziet Papa, in niet al te ruirne omstandigheden verkeerende wat „Mozes en de profeten" betreft, Papa, die met eenige „vaatjes zuur bier" is blijven zitten, naar den benijdens- waardigen toestand van het monarchje in de Zwarte bergen. Niet omdat hij de eenige" vriend is van den Witten Czaar, maar wijl die gelukkige vader niet eens noodig heeft met zijn appeltjes aan de rnarkt te gaan, daar hij koopers vindt zelfs voor ze tot rijpheid zijn gekomen. Nauwelijks is het huwelijk van Nikita's dochter met den Rus- sischen grootvorst Peter in tegenwoordigheid van de leden van het keizerlijk huis en het corps diplomatique voltrokken, of het oude spreekwoord: „van een bruiloft komt. een bruiloft" zien we weer bewaarheid. Prinses Anastasia, de derde dochter van Montenegro's vorst, verlooft zich bij het feest- maal met prins George van Leuchtenberg. De Leuchtenbergersdie den tit-el van Keizerlijke Hoogheid voersn en te Petersburg resideeren, zijn nauw verwant aan de Russische Keizerlijke familie. Prins George, weduwnaar van Prinses Therese van Oldenburg, is een zevenendertiger en het piepjouge Prinsesje van Montenegro in jaren vooruit, maar voor de dochter van een vorst van zulk een miniatuurstaatje kan men zeggen, dat de partij goed is. 't Is immers een vereischte in de vorsten- wereld, dat zij zich ouderling parenteeren, eene verbintenis met een gewoon mensch al is die mensch nog zoo rijk, schoon, lief, gewenscht, zelfs begeerd is beneden 't fatsoen, tenzij men een morganatischa propos, het terrein wordt te glibberig, wij steken er een stokje bij en hier staat de lezer stil. Bit willen wij evenwel toch nog zeggenhet verwondert ons geenszins, dat vorsteuhuwelijken niet altijd de gelukkigste ver- bintenissen zijn. Wij waren met onze gedachten in Montenegro, 't is waar ook. Nu dan, de Czarewitch zal ook nog gekoppeld worden aan een der schoonen van Rusland's eenigen vriend en boudgenoot. Hij kan de keuze doen tusschen Anna, die 15 en Helena, die 16 jaren telt. De prinsesjes Henia en Vera, respectievelijk 7 en 2 jaren oud, zijn misschien jong genoeg om dadelijk in aanmerking te komen. Met de Oostersche kwestie gaat het als met een ziek lichaam, waarvoor kleine verwondingen hoogst bedenkelijk kunnen worden en daarom zal ieder, die een politiek oog heeft, dat oog thans richten op het Krijteiland. Op Creta zijn de Grieksche en de Mohammedaansche elementen in strijd en eigenlijk in den gauschen Balkan sedert de laatste der Paleologussen op de wallen van Byzantium viel met het zwaard in de vuist en Mamoud de halve maand zette op de tinne des tempels van waar het kruis verdweeu. De Grieken op Creta wenden het oog op de Helleenen en thans met te meer FEUILLETON. AMO. 6) Mijoheer White nam voor de schrijftafel plaats eu greep ten achtelooze in zijn vestzak, vermoede- lijk om den sleutel van het koffertje voor den dag te halen. Doch daar betrok plotseling zijngelaat, hij voelde van de eene zak in de andere, terwijl hij tusschen de tanden zat te brommen en te vloe- ken. Verduiveld, ik zal den sleutel toch niet verloren hebben, hm hm dat is fataal daar zal ik een slotenmaker bij moeten roepen, sprak hij tot zichzelven, maar zoo luid, dat de opperkell- ner hem goed verstaan kou. Deze kwam gedienstig naderbij. Dat is fataal, sprak hij, ondertusschen het kostbare handkotfertje aandachtig bekijkende. Mijnheer heeft zeker iets noodig dat daarin geborgen is Zou ik het anders openmaken vroeg mijnheer White tamelijk barsch. Wat zal ik er aan doen en weer voelde hij in al zijn zakken, nam een kandelaar van de schrijftafel en ging daarmee in het zijvertrek aan den rechterkant. Na een poos keerde hij hoofdschuddend terug en ging in het andere zijvertrek, doch keerde ook daarvan onver- richter zake terug. Dat is een miserable geschie- vertrouwen, nadat Engeland's premier zich liet ontvallen ,/de vereeniging van Creta met Grieken laid is slechts eene kwestie van tijd." pToute verite n'est pas bonne it dire," heet het in der diplomaten taal en dat is waarzeker iemand op Friedrichsruhe zou zoo iets niet gezegd hebben. Men meent, dat de Porte besloten heeft, het eiland in staat van beleg te verklaren. Uit Athene wordt bericht, dat er weder eene bloedige botsing heeft plaats gehad te Heraclion, waar de Christenen en Mohammedanen elkaar te lijf gingen, zoodat er een tiental dooden van beide zijden kwamen. De Turk- sche troepen bleven lijdelijk toezien, maar hadden vooraf de geloofsgenooten van wapenen voorzien. De Grieksche regeering heeft een krasse nota gericht aan de groote mogendheden, waarin zij dezen aanspoort om tusschenbeiden te komen, daar Griekenland anders niet langer passief zou kunnen blijven. Dagelijks worden met afzonderlijk uitge- zonden stoombooten vluchtelingen uit Creta naar Griekenland, of naar de Grieksche eilanden over- gevoerd. De minister van marine is naar Salamis vertrokken, waar aan de bewapening en uitrusting der vloot met grooten ijver wordt gewerkt. De geestdrift der Helleenen is groot en de gansche pers spreekt in denzelfden toon. Zonder twijfel wordt koning George gesteuud door ziju schoon- broeder, die niets liever ziet dan onrustige Bal- kanstaten. De Duitsche keizer is zoo in zijn schik, dat hij zijn verblijf aan den Britschen haard tot Vrij- dag heeft verlengd. De revue over 30,000 man en van alle wapenen is door prachlig weer begunstigd Wilhelra was tevreden. Aan harlelijke toespraken ontbrak het niet, zelfs sprak de jonge Keizer van verbroedering der Engelsche en Duitsche soldaten. Zeer natuurlijk, dat het incident aan de kust van Zanzibar werd verzwegen, alsof het niet bestaan had. Dat doet men bij zoo'n gelegenheid, dat heet „parlementair." Iutusschen meldde een telegram dat het beslag, op het Duitsche stoomschip Neaera gelegd, opgeheven is. Van zeer goed ingelichte zijde ontvangen wij eenige mededeelingen omtrent den toestand van Z. M. den Koning, die de ongunstige geruchten, welke in de vorige week door buitenlandsche bladen werden verspreid, volledig logenstraffen. Onze berichtgever deelt ons mede, dat de toestand van Z. M. tegenwoordig zoo gunstig is als men met mogelijkheid mag verwachten. Z. M. toch verricht met opgewektheid Hds bezigheden. Hij staat 's morgens vroeg op en gaat des avonds niet naar bed, alvorens de brieven en dienststukken, die met de laatste post, d. i. te ruim 9 uren, zijn aangekomen, te hebben nagezien. denis zei hij, terwijl hij met den voet op den grond stampte, zoo iets is mij nog nooit gebeurd, ik ben de nauwkeurigheid in eigen persoou. De opperkellner, die den heer gaarne een dienst wilde bewijzen, haalde nu uit zijn eigen zak een bos sleutels te voorschijn. Als u het goed vindt, mijnheermisschien is hier wel een sleutel bij, die op het slot past. Mijnheer White knikte even en nu begou de kellner de sleutels op de rij af in het slot te passen. Na veel vruchteloos passen vond hij eindelijk een geschikten sleutel, het slot ging over en de koffer sprang open. Dank je wel, man sprak mijnheer White en knikte goedkeurend met het hoofd. Hij greep daarop in zijn zak en wierp den kellner een klein stuk zilvergeld toe, wat dezen na vele buigingen begeerig opraapte. Ik denk, dat ik mijn vriend zal wachten hoe lang hij ook wegblijft, zei mijnheer White verder, terwijl hij aan de schrijftafel plaats nam, met het koffertje voor zich. Ik hem nog weinig lust om te soupeeren, het diner was voortreffelijk ik ben nog half verzadigd, maar als ik van gedachte ver- ander, zal ik wel schellen. Na nog een diepe buiging gemaakt te hebben, verliet de keller nu het vertrek en de heer White bleef alleen met den inhoud van het koffertje. Bijna twee uren zat hij aan de schrijftafel. Hij moest werkelijk de nauwkeurigheid in eigen persoon zijn, Van een consult met prof. Rosenstein is in het geheel geen sprakeja zelfs is de komst van Dr. Vinkhuyzen reeds sints lang onbepaald uitgesteld. Wel bezoekt Dr. Vlaanderen telken morgen ten acht ure Z. M., maar dat kan meer als een genees- kundig toezicht beschouwd worden, want genees- middelen worden er niet meer gebruikt. De eenige klacht die Z. M. uit, is over een onaangenaam gevoel, dat opgewekt wordt door staan, loopen en rijden. Bestond dat niet, dan zou meD Z. M. voor volkomen gezond kunnen verklaren nu is hij, helaas, tot een kamerleven gedoemd, waarin hij zich evenwel bizonder gemakkelijk schikt, daar hij zich met hart en ziel aan zijne bezigheden wijdt. In zijne binnenkamer zittende, maakt Z. M. den indruk van een flink uitziend grijsaard, wien men, naar het uiterlijk oordeelende, stellig minstens nog een tiental levensjaren zou toedenken. Ieder recht- geaard Nederlander zal zeker hartelijk hopen, dat dit werkelijkheid moge worden. U. D. Het Radicaal Weekblad deelt mede dat de heer F. Domela Nieuwenhuis, die sinds lang lijdende was aan keelaandoening, thans in Frankrijk vertoefd en daar onder behandeling is van een geneesheer. De kwaal toch is naar het blad meldt, in den laatsten tijd zoo zeer toegenomen, dat de heer Domela Nieuwenhuis bijna niet meer spreken kan, en op het congres te Parijs moeite had, een paar keer behoorlijk verstaanbaar te spreken. \rijdagavond is het rapport over de schoolwet, bevattende, met het verslag der afdeelingen en het antwoord der regeering, een resume van het mon- delinge overleg tusschen de commissie en den minister, in het licht verschenen. De voornaamste wijzigingen, die naar aanleiding van de gevoerde onderhandelingen in het ontwerp zijn aangebracht, zijn de volgende Onder de verplichte vakken (art. 2) is opgenomen de vrije- en ordeoefeningen van de gymnastiek. Alle subsidien uit gemeentekassen ten behoeve van het bijzonder ouderwijs zijn uitdrukkelijk ver- boden. Ten opzichte van de kweekelingen is bepaald, dat zij alleen mogen werkzaam zijn onder het toezicht en de leiding van een in hetzelfde school- vertrek aanwezigen onderwijzer. Tot maatstaf van berekening van het aantal schoolgaande kinderen zal worden genomen het gemiddelde van de getallen, die eene telling op 1 Februari, 1 April, 1 October en 1 December zal aanwijzen. De vergelijkende examens worden behouden, behalve wanneer omtrent de voordracht overeenstemming wordt verkregen tusschen de schoolopziener en Burg, en Wethouders. Waar die overeenstemming niet wordt verkregen, moet er een vergelijkend examen worden gehoudenmet dieD verstandedat de zooals hij den kellner verzekerd had, want onver- moeid was hij bezig met het nalezen eu terecht schikken der brieven, waarbij hij telkens aanteekening maakte in zijn notitieboekje. Daarbij liet hij echter niets blijken van een licht verklaarbaar ongeduld over het overmatig lang uitblijven van zijn reisgezel en vriend. Hij scheen echter zoo druk in zijn bezigheid verdiept, dat hij dat lange uitblijveD geheel vergat. Toen echter de marmeren pendule op den schoor- steenmantel twaalf ure sloeg, sloot mijnheer White haastig het koffertje, sprang op en schelde. Nu maakt mijn vriend het toch wat al te bont, begon hij hoofdschuddend tegen den binnentre- denden kellner. Ik begin mij nu werkelijk bezorgd te maken over den jonkman. Is de hotelhouder misschien nog op de been De kellner knikte toestemmend. Wel, verzoek hem dan eens bij komen, ging mijnheer White voort. daarop het venster buiten. Onafgebroken kletterde de regen tegen de ruiten, waarbij zich echter duidelijk de voetstappen lieten hooren van iemand, die het hotel voorbijliep en in de verte verdween. De hotelhouder kwam. Ik ben geheel tot uwen dienst, mijnheersprak hij eerbiedig. Wat is uw verlangen P Ge zoudt mij een grooten dienst bewijzen, als 5 mijnen vriend kondet opsporen, ik maak mij nu werkelijk ongerust over hem. mij boven te llij naderde en zag in de duisternis naar oproeping beperkt kan blijven tot die personen, waaromtrent tusschen schoolopziener en Burg, en Weth. overeenstemming bestaat. De voordracht wordt opgemaakt door den schoolopziener. Van (hulp)onderwijzers, die als overcompleet ont- slagen worden, wordt een wachtgeld verzekerd gedurende twee jaren. Art. 73 is aangevuld met een bepaling, dat op de bijzondere scholen het schooltoezieht op aanvraag onverwijld moet worden toegelaten. Op de gesubsidieerde scholeu moet het onderwijs worden gegeven volgens eene rooster, die aan het schooltoezieht medegedeeld en in de schoollokalen opgehangen moet worden. Die rooster moet tevens vermelden de feestdagen en de vacantie-tijden. Scholen, van welke blijkt, dat zij als winstge- vend bedrijf worden gehouden, zijn van de rijks- bijdrage uitgesloteu. De besturen der vereenigingen zijn verplicht aan den Minister alle inlichtingen te geven, die hij verlangt, om te kunnen beoordeelen of de scholen voor subsidie in aanmerking komen. Over het jaar 1890 blijft het bestaande artikel 45 gelden, behalve dat voor den bouw van scholen in dat jaar de rijksbijdrage van 30 op 25 pet. wordt gebracht. Over 1891 wordt door het rijk als extra-vergoeding aan de gemeenten uitgekeerd het nadeelige verschil tusschen de oude en de nieuwe 1892 8/g en over 1893 1/t van regeling. Over dat verschil. Volgens het gewijzigde ontwerp zal het verlies voor de volgende gemeenten ten slotte bedragen (behoudens de bepalingen op de scholen voor meer uitgebreid lager onderwijs): in plaats van Voor Amsterdam 109,000 146,000. 76,000 Rotterdam 's Gravenhage Groningen Utrecht Arnhem Leeuwarden Middelburg Haarlem 103,000. 45,000. 20,000. 19,000. 13,000. 8,500. 8,400. 10,000. 35,000 14,000 11,000 8,000 5,300 5,100 4,700 Vrijdagavond om zeven uur stoomde het ge- heele Duitsche eskader vlak langs de kust Zand- voorl voorbij. Vooraan ging de Hohenzollern met den Keizer aan boord, gelijk bleek uit den keizerlijken standaard, welke het schip voerde. De elf pantserschepen en kruisers van het eskader volgden achter elkander. Geen der schepen, behalve de Hohenzollern voerde een vlag, doch voor Zand- voort gekomen, werd er van het keizerlijk jacht gesignaleerd met de seinvlaggen en weldra wapperde de Duitsche rijksvlag van al de schepen. Op het hotel waar Prinses Stephanie van Oosten- rijk verblijf houdt, werd onmiddellijk de Hollandsche en de Duitsche vlag geheschen. Nu vertelde mijnheer White nogmaals, hoe zij op een groot plein in de duisternis door het gedrang van een menigte menschen, die uit den schouwburg kwam, van elkander waren geraakt en deelde verder aan den hotelhouder mede, in welke betrekking John Muddle eigenlijk tot hem stond. Ik geloof wel niet, dat er grond is om zich beangst te maken, besloot mijnheer White, want, om de waarheid, te zeggen, is hij wel een vroolijk Fransje, en daarbij knipoogde hij tegen den hotelhouder, die door een glimlach te kennen gaf, dat hij de bedoeling van deze woorden wel begreep. De verleiding is hier in de stad groot, en wie weet, waar hij zich op dit oogenblik amuseert, terwijl ik mij hier ongerust maak het is wezenlijk niet mooi van hem gehandeld. >e hotelhouder schudde het hoofd. Ja, mijnheer, dat is zoo, maar ik hoop, dat u om hem niet langer met het souper wacht Neen, neen laat u het maar boven brengen. Ik vrees echter, dat ik uw kok niet veel eer zal aandoen ik ben nog bijna geheel verzadigd van het diner waarover ik u trouwens mijn compliment maak. De hotelhouder gevoelde zich gevleid en dankte met een diepe buiging voor het aangename compliment. Ik ben anders zoo angstvallig niet, hoe het komt dai mij de keel bijna wordt dicht- geknepen Hij keerde zich om en liep in de kamer heen en weer. De hotelhouder bracht met eigen handen de zilveren soepterrine naar boven en out- TER IEIIZENSCHE COHANT NAAR HET DUITSCH DOOR H H

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1889 | | pagina 1