5 hektaren HAVER, Ter teen. p. j. van is Kenlscie ei Belfiscie INMAAKPOTTER, Onderwijzer een Metselaarsknecht, Zuid-Amerika. E.LIZ'2:13 te NKun i n a f, iroote porlrstten tan af 4 fraac. oris wins, Zak- en Schrijfportefeailles. I SAK 8 PLOEGEN, Lees dit! NORTHONPOftffPEN ARGENTIJNSCHE REPUBLIEK. SS. bes"mie'word' "ht «■*■- *5 GAAIBOLLI N G LANOBOUW-WERKTUIGEM. pfie PTE RUHR-KACflELKOLEN, Ds Zaaimachinss on Briesohaarploegsn HOLLAND AMERIKA LipiNoord-Amenfca LijnZuid-Amerika D Openbare Verkooping TE HOEK. Doozen Postpapier met Enveloppen Geleierd- en Aardewerk. Terslond benoodigd VESIKIUJOBAAR: JOSEPHOS P. JANSSEAIS, Docter VAN SELE, GEHOOR, P. J. van de Sande. - Ter Neuzen. De Consul- Generaal voornoemd. CENT. bij J. GEERS te Ter Neuzen. VERBETEBDB EKUELSCOB en AilEKIKAAIV'SCHB Middelen van vervoer. STEENKOLEN. [- 8D Galanterie- en Kramerijen, Zeeuwsche Tentoonstelling TE MIDDELBURG. te koop en te liuur. Hontenisse. Th. Weemaes. Langdurig Maag- en Darmkatarrh, DUTR Y-COLSON, Montevideo en Buenos-Ayres. STOOMBOOTDIENST OP DE WESTER-SCHELDE AUGUSTUS 1889. De Notaris c. J. A. Fercken, te Ter Neuzen, zal ten verzoeke van den heer L. LAUWERIJS- SENS, grondeigenaar, wonende te Sotteghem, op Woensdag den 7 Augustus 188ft, des namiddags te 2 ure, in het openbaar verkoopen wassende op zijn kavel in den Pierssenspolder tegen den dijk van den Oud Westenrijkpolder, alwaar te vergaderen. vOORHANDEJ\: in verschillende prijzen. j BRUIN E EN BLAUAVE ALSMEDE EENE PARTIJ Ter Neuzen. Aan de Openbare Lagere School te AA ESTDOBPE, wordt tegen 1 September a. s. gevraagd een op eene jaarwedde van 500, Sollicitanten worden verzocht hunne stukken franco in te zenden vdor 20 Augustus a. s. aan den Burgemeester dier Gemeente. bij J. DEIJ, Metselaar te Ter Neuzen. (ook nieuw model Sak's-tweeschaarploegen), ZAAIWERKTUIGEN ad 340 euz., bij Ifl. W. VAN ARENTHALS, Agent voor Z.—Vlaanderen, te Hontenisse (Wilhelmus- polder), bij L. C. van Vessem te Axel en voor W. Z-Vl. bij J. W. de Zwart te Hoofdplaat. Groote en kleiue kapitalen zijn be- schikbaar als Ilvpotheek op Land met of zonder Gebouwen, ten kantore van A. HOM- BAC1I, Agent der Botterdamsche Hypotheekbank. worden door den ondergeteekende op de nauwste plaatsen en in den kortsten tijd geplaatst. Ruim dertig zijn door hem sinds twee iaren in werkin» gesteld. Belangstellenden vervoegen zich bij te HULST. te SELZAETE (oude brug), zal zich voortaan voornamelijk bezig houden met ziekten van het neus, lseel en mond. ,lreel"ij"sd"; f Halted,.m, geeft hierdoo, kennis, d.l L w "W,T" Vr WmH Rijk, kosteloos geg„«„ widen de verzoek,;n 'n1'0*""1?™ «'»ge» tot passage op crediet, in jerband met Hoornstraat 1 3 bij dp Veldstpaat op Zondag 11 Augustus, OPPERVOGEL 6 pond en ieder ZIJVOGEL 3 pond gebakken Paling. luleg van 2 tot 3 uur namiddag. Eindigen voor het vertrek der treinen Js avonds. 6 pond gebakken Baars gratis voor het meeste gaaien zetten van een en dezelfde gemeente. Verder gewone condition. 12 geemailleerde portretten 6,50 franc, Aan ieder wordt eerst proef gegeven. Ieder portret dat niet bevalt wordt zonder aanmerking overgemaakt. Spoedige eu zeer nette uitvoering. Spoorweg Ter Neuzen—Mechelen. G. DE ZEEUW. IN LOSSING VAN MAANDAG TOT EN MET WOENSDAG A. S. voor rekening van P. A. ADRIAANSENS. Prijs per hoed of 18 hectoliter 12, Walsoorden, den 2 Aug. 1889. M .4 G A Z IJ N V A N ijzeren Ledikanten, Wiegen, Timmermansgerief, Is het goedkoopste adres voor leurders en weerverkoopers. Alles a contant. v. Ter Neuzen Sluiskil Axel Hulst Clinge Aankomst te St. Nicolaas Mechelen Deze trein Deze trein 6,20 10,05 *5,50 f6,30 6,30 10,12 6,00 6,38 6,42 10,20 7,1010,40 7,30 10,55 7,50 11,10 9,38 12,08 t vervalt des Zondags alleen des Zondags. 6,12 6,38 6,58 7,16 8,30 6,46 7,05 7,22 7,37 8,22 van den ondergeteekende, op bovengenoemde tentoon stelling bekroond met de ZILVEREN MEDAILLE, alsook andere landbouwwerktuigen zijn bij hem q j eene groote sorteering Engelsche en Duitsche stalen Zeisen, Pikken, Sikkels, Vorken, Rieken en Spaden, die aan lsige prijzen worden verkocht. Repareert alle soorten landbouwwerktuigen. zoo ook verslijming der verteringsorganen eu de zoo talrijke neven- en gevolgziekten, als gebrek aan eetlust en slaap, vuile tong, kramp, drukking, pijn- en zwaarheidsgevoel in den omtrek der maag, ook in 't onderlijf, duizeling, hoofdpijn, opgeblazenheid, opstoo- ten, braken, breken van 't water, slijm, gal, verstopte en overdreven stoelgang, afwisselend maaghoesten, zenuwlijden, bloedarinoede, koude banden en voeten, lusteloosheid, levensmoedig- heid enz. al deze ziekten, zelfs de langdu- rigsten, kunnen, indien nietkankerofverzwering ten grondslag ligt, door J. J. F. POPP's eenvoudig en proefhoudend geneesmiddel ge- nezen worden. J. J. E. POPP te Ileide (Holstein) verzendt prospectus en brochure tegen vergoeding der kosten (10 Ct). Veldstraat (12 GENT Belgie). Bekroond met 20 Eere-Metalen op de Land- bouwtentoonstelling te Gent in Juli 1878. Stoomtuigen, Locomobiien, Ma- niegieu, Dorsclituigen, Moortel en Meel- molensGraausuijders en Schoonders, Kaarns- ZaklichtersPloegen, Eggen, Rollen, Exterpa- tors, Zaai—Maai— en Inoogstingstuigen, Paards- harken en Hooikeerders, Stroosnijders, Plet— en Raapmolens ZaadkoekbrekersWortelwasschers Ylasbrekers en Zwingelmolens, Brand-, Aal- en Waterpompen, Basculen voor bet vee, Spaden, Vorken, Rieken enz. enz. Meest alle toestellen in het magazijn voorradig Allerlei Hovingbouw-werktuigen en Toestellen. Bebalve deze specialiteiten heeft het huis altijd eenen volledigen en grooten voorraad in maga- zijnen van allerlei Fornuizen, Vuurmakers en alle soort van andere Schoppen en Spaden, Rond, Lin en Macbienzagen, Dommekrachten, Winden Katrol- len van Weston, Moore Eades, Manometers, Balansen, Basculen, Slijp— en Molensteenen, Verf- molens, Aanbijlen, Blaasbalgen, Ventilatoren, Draag- bare Smeden, Oliekannen, Boormekanieken, Smelt- kroezen, Kacbels en Stoven, Ventilatoren voor Schoorsteenen, Gaskooktoestellen, Keuken- en Huis- gerief, Nagels en Puuten, Staal, Vijlen, Ketensin alle soort, specialiteiten voor ondernemers, timmer- mans, meubelmakers, beeldbouwers, smeden, sloten- makers, mekaniekmakers, zeilmakers, behangers, schoenmakers, zadelmakers, blikslagers en verdere beroepen, kortom alles wat men kan verstaan onder do benaming van IJZERHANDEL, elke week naar NEW-YORK. elke maaud naar Men vervoege zich aan de Kantoren der N. A. S. M. te Rotterdam of te Amsterdam, en bij de Agentenof bij Inspecteur: J. E. KROE8 te GRON1NGEN. u E. BO E SI I S te OISTERWIJK. UREN VAN VERTREK GEDURENDE DE MA AND Dagelijks. Van naar Breskens vm. 6,— 8,— 10,- nm. 12,30 3,45 en 6,30 Breskens naar Vlissingen 6,30 8,30 10.,30 1,— 4,15 RUIME KEUZE IN benevens V. Vlissingen n. Borssele Borssele v Ter Neuzen TerNeuzen Hoedekensl* Hoedekensk Ter Neuzen u Ter Neuzen Borssele u Borssele ,t Vlissingen Zondag. Jfaandag, Dinsdag, Oonderdag en Vrijdag. Woensdag en Zaterdag. vm. 7,30 nm. 7,50 4,00 4,20 6,vm. 10,30 6,20 10,50 vm. 7,30 nm. 2,20 nm. 6,30 u 7,50 n 2,40 h 6,50 u 6,—vm. 10,30 4,30 n 6,20 n 10,50 4,50 0{J geudeu }?AANDAGWOrt'en Retourkaarten af«egeven, welke ook geldig zijn voor den daaropvol- vm. 7,30 nm. 2,20 nm. 6,30 h 7,50 n 2,40 H 6,50 10,30 o 11,- -- -,- u 6,— 12,30 4,30 6,20 12,50 H 4,50 v. Meek. n. St. Nic. en Ter Neuz. 6,58 10,43 *6,10 St. Nicolaas naar Ter Neuzen 8,05 11,50 7^0 8,24 12,15 7,'50 ^ulfl 8,48 12,38 8,10 9,08 1,00 8,83 Slmskd 7 1#10 Aankomst te Ter Neuzen 9,25 1 20 8 50 Des Zondags vertrekt deze trein van St. Ni colaas en de andere stations tot Ter Neuzen 10 minuten later. CORRESPONDENTIE. v.St. Nic. n. Antw. 8,03 8,40 11,45 3,18 8,13 Antw. n. St. Nic. 7,12 10,55 6,23. „St. Gillis n. Moerbeke 8,19, 12,08 7,41 Moerbeke n. St. Gillis 6,57 10,03 o',31 Mechelen n. Brussel 9,47 12,12 8,45' Brussel n. Mechelen 6,27 10,01 5,28 Puers n. Antwerpen (voor Roosendaal) 9,12 12 08 6,21 Antwerpen n. Puers 6,55 8,23 4,46 Mechelen n. Leuven 9,47 1,40 10,10 Leuven n. Mechelen 6,11 9,47 5,34 Spoorweg Ter Neuzen—Gent. v. Ter Neuzen n. Gent 5,50 *12,20 5,20 f8 15 6'00 12'29 5,29 8,'25 Sluiskil (brug) 6,03 12,32 5,32 8 28 Philippine 6,08 12,37 5,36 8,31 Sas van Gent 6,18 12,46 5,45 8,44 Selzaete aankom1st 6,25 12,51 5,50 8,50 vertrek 6,40 1,08 6,05 9,05 Aank. te Gent (kl. stat.) 7,16 n te Gent (gr. stat.) 7,30 1,54 6,55 9,48 Deze trein vertrekt des Woensdags om 12,35 t Deze trein rijd alleen des Zondags. v. Gent (gr. stat.) n. Ter Neuzen 8,34 12,15 8 21 Gent (kl. stat.) 8,43 12,25 8,'so Selzaete f aankol!lst 9,13 1,08 9,04 vertrek 9,15 1,15 9,20 v. Sas van Gent 9,25 1,26 9 35 ?,hil1?^ 9'38 M5 i43 Sluiskil (brug) 9,43 1,45 9,48 S Ulskl1 9,48 1,50 9,52 Aank. te Ter Neuzen 10,00 2,00 10 00 CORRESPONDENTIE. v. Selzaete n. Eecloo 6,34 9,16 1,10 6,08 9,16 Eecloo n. Selzaete 5,24 8,13 12,07 5,00 8^03 Selzaete n. Lokeren 6,32 9,18 1,08 6,04 9 15 Lokeren n. Selzaete 5,48 7,42 12,21 8,23 Gent n. Brussel 7,39 8,20 9,43 11,09 12^24 1 54 4,17 4,20 4,45 5,05 7,07 8,26 9,50 Brussel n. Gent 6,16 7,20 7,27 8,13 9,33 11,03 11,55 2,01 3,00 4,47 5,28 5,58 Gent n. Brugge en Ostende 8,37 9,39 10,57 11,1 0 M0 4,19 7,00 7,23 9,28 Ostende en Brugge n. Gent 5,30 6,20 7 57 9,10 11,06 11,50 1,57 2,53 5,25 6^00 Selzaete 1,08 aankomst Brussel Nord 3,29 6,04 9,41 Stoombootdienst Walsoorden—Vlake. v. Walsoorden n. Vlake: vm. 6,00 nm. 1,15 6,00 Vlake n. Walsoorden: vm. 8,-35 nm. 5,07 6,50 Wagendienst Hulst—Walsoorden. v. Hulst n. Walsoorden: vm. 4,15 nm. 11,30 Walsoorden n. Hulst; ongeveer 10,00 nm. 6,00 Spoorweg Vlissingen—Roosendaal. v. Vlissingen n. Roosen/daal 6,24 9,40 1,45 5,52 Stooinbargedienst tusschen Hiddelburg eu Vlissingen. v. Middelburgvm. 6,20 8,00 9,15 10,00 11,00 midd. 12,00 nm. 1,40 2,30 3,30 5,00 6,30 8,00 Vlissingen: vm. 8,DO 9,00 10,00 11,00 m. 12,00 nm. 1,00 2,30 3,30 4,30 6,00 17,30 9,00 Stoomtram Hissingen-Middelburg. v. Vlissingen: vm. 5 4,55 6,30 8,00 9,30 11,00 nm.: 12,30 1,15 2,00 2,45 3,30 4,1ft 5,00 5,45 6,30 7,15 8,00 8,415 9,30 10,15 u Middelburg: vm.c 5,30 7,15 8,45 10,15 11,45 Mm. 1,15 2,00 2,45 3,30 4,15 5.^00 5,45 6,30 7,15 8,00 8,45 9/.30 10,15 11,00 gewoi leven te rei W: Bli heb j" maar meer. Arthr of ge bij vi tracht de ve lijk i: IJz zij ee autwo Goi Toen, beroej. Het 11

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1889 | | pagina 4