Ueinengde berichten. TER NEUZEN, 2 Augustus 1889. RECHTSZAKEN. Arroiidissemeuts-rechtbaiik te Middelburg. GEMEENTERAAD VAN TER NEUZEN. van den gewonen regentijd) begint en waarop de gewone jaarlijksche oogst, met Gods zegen, moet volgen. U kunt nu gerust de kolommen van De Tijd voor de bijdragen wegens den bongersnood op Curacao sluitenmet Gods hulp hopen wij met het restant der door uw lezers gezonden bijdragen de verdere armoede voldoende te kunnen bestrijden. Op de kunsttentoonstelling te Parijs is de bekende scbilderij van H. W. Mesdag,/Avond aan het strand te Scheveningen" aan een te Parijs wonend liefhebber verkocht. Op dezelfde expositie is de schilderij van Tony Oiiermans*Beestenmarkt te Leiden" voor rekening van een Amerikaansch liefhebber aangekocht. Gisterennacht passeerde Terschelling een eska- der van 13 fregatten, koersende naar het kanaal, waarschijnlijk het eskader waarmede de Keizer van Duitschland zich naar Engeland begeeft. Aan de Weesinrichting te Neerbosch wordt bijzonder veel werk gemaakt van den zang. A1 de weezen moeteu noten leeren lezen van het bord en in alle klassen op de school wordt 1 a 2 uur in de week aan het onderwijs in den zang gewijd Ook werdeu door den heer A. Sneep een 3tal zangvereenigingen opgerieht, gemengde koren van jongens en meisjes. De zangvereeniging ,/Oefening baart kunst" telt 38 leden en bestaat ait weezen van 11 tot 13 jaarde zangvereeniging ,/Hosanna" telt 42 leden, jongens en meisjes van 13 tot 16 jaar; de vereeniging //Hallelujah" telt 29 leden weezen van boven de 16 jaar oud. Naast deze zangvereenigingen bestaat nog een muziekgezelschap onder de weezen. Bij gelegenheid van den jaardag van H. M. onze Koningin waait heden alhier van opeubare en vele particuliere gebouwon de nationale drie- kleur. Heden avond wordt door het muziekge zelschap Apollo" een concert op het Marktplein gegeven. Te rekenen van 4 Augustus a. s. zullen de telegraafkantoren der Maatschappij van den inter- nationalen spoorweg GentTer Neuzen, op de stations Philippine en Sas van Gent, op Zon- en feestdagen open zijn van 8 tot 9 uren voor- en van 1 tot 2 uren namiddags. Den leden van de societeit ,/de Theetuin" alhier staat heel wat genot te wachten. Het is coinmissarissen toch gelukt 3 muziekgezelschappen te engageeren, nl. voor Zondag 4 Augustus Vooruit" van Selzaete, voor 11 Augustus de harmonie van Kieldrecht en voor 18 Augustus de fanfaren vereeni ging van St. Gillis, terwijl voor nog meerdere gezelschappen pogingen worden aangewend. Door het postkantoor alhier is in de le helft der maand Juli verzonden een onbestelbare brief, aan het adres van J. de Jong Azn., Utrecht Bij de jl. Woensdag alhier door den notaris Mr. J. P. Dronkers gehouden openbaren verkoop van 10 stuks paarden en veulens, alien van Fransch ras, werden er 5 verkocht, opbrengende van f 200 tot f 280 per stuk. Bij beschikking van den Minister van Binnen- landsche Zaken zijn, met ingang van 1 September, o. a. benoemd tot kweekeling hij de Rijks kweek- school voor onderwijzers te MiddelburgC. A. Kok, van Othene (Zaamslag)H. W. Odiuk, van ZaamslagJ. P. van de Plassche, van Oostburg en W. P. K. van Overbeeke, van Groede. Bij kouinklijk besluit is benoemd tot dijk- graaf van het waterschap Groote en Kleine Isabella, de heer Y. N. Voerman. Bij het hoofdonderwijzers-examen, op 29 en 30 Juli, te 's Gravenhage, is o. a. geslaagd, de beer W. Timmermans, van Ouwerkerk, thans onder- wijzer te Capellebrug, gemeente Clinge. Hulst2 Augustus. Heden arriveerde alhier Z. D. H. Mgr. Janssens, aartsbisschop van New- Orleans (Noord-Amerika). Z. D. H. is afgestapt bij zijn zwager de heer L. van Waesberghe-Janssens, burgemeester. ben ik er toe overgegaan, om op de beurs in de effecten te speculeeren. Het eind is, dat ik sedert geruimen tijd mijn zaken gaande houd met een belangrijk tekort in de kas. En dat zegt u mij zoo kalmpjesriep zijn dochter handenwringend uit, terwijl haar blik vijandig op den handelsraad rustte. Met volkomen berustiug zag Waldmann voor zich been. Voor ongeveer drie weken ontving ik dezen brief, eD hij haalde bij deze woorden den brief uit zijn borstzak te voorschijn en overhandigde hem aan zijue dochter. Je kunt hem wel eens lezen. Hij is kort en bondig. Mijn broeder verlangt zijn onbekenden vader te leeren kennen en komt met de eerste gelegenheid uit Amerika naar hier, om zijn vader te omhelzen. Juist juist, bevestigde Eugenie, die in de grootste haast den brief verslonden had met hare oogen. De brief is nog aan grootvader gericht. Arthur White geloofd dus dat zijn vader nog in leveu is. Dat zie je uit den brief, viel haar vader in. Hij schrijft verder, dat de rijkdom van mijn vader hem niet aantrekt, want dat hijzelf rijk genoeg is alleen een groot verlangen en het bevel van zijn overleden moeder zijn de beweegredenen, waarom hij den Oceaan zal overstekeu. Mijn vader heeft den brief wel niet ontvangen hij is immers reeds lang dood doch dat verandert de zaak niet. Arthur zal komen misschien is hij reeds hier Hoek, Bij de herstemming voor een lid van den gemeeuteraad werd gekozen, de heer II. Wolfert Hz. met 66 st. De heer J. Dieteman Jz., (aftr. lid) verkreeg 40 st. Ter voorziening in de vacature, ontstaan door het vertrek van den heer M. Verbrugge, werd gekozen de heer P. Riemens met 63 st. De beer W. G. Dieleman Az. verkreeg 41 st. Sas van Gent. Voor de herstemming voor een lid van den gemeenteraad hadden van de 106 kiezers, slechts 49 hun stem uitgebracht. Gekozen werd de heer Mr. L. Stevens met 30 st., die voor deze benoeming heeft bedankt. Een nieuwe verkiezing zal plaats hebben op 13 Augustus a.s. Osseuisse. Bij de herstemming voor twee leden van den gemeenteraad waren ingeleverd 51 geldige biljetten. Getal kiezers 62. Gekozen werden de heeren G. de Wael Dz., (aftr. lid) met 27 en P. J. Adriaansens met 25 st. De heeren J. J. de Jonghe, (aftr. lid) en P. F. Serrarens verkregen ieder 24 st. De rechtbank heeft in hare zitting van 31 Juli de volgende vonnissen uitgesproken M. W., oud 30 j., arbeider te Zaamslag, is wegens mishandeling veroordeeld tot f 5 boete of 5 dagen hechtenis. H. v. T., oud 14 j., arbeider te Zaamslag, is wegens beleediging veroord. tot 1 boete of 1 dag hecht. Ch. L, oud 50 j., voerman te Overslag, en J. d'H., oud 42 j., koopman te Clinge, zijn wegens strooperij beiden veroord. tot 3 boete of 3 dagen hecht. Maandagavond laat kreeg de bemiddelde wed. Cramer te Hommerts bezoek van twee personen, vader en zoon, Lute en Dirk B., die eerst gepro- beerd hadden een ruit uit te snijden, doch later toegang kregen door de voordeur. Alleen de vader ging hiunen en de zoon posteerde zich bij het huis. Toen de eerste de verschrikte vrouw had gegrepen of zou grijpen, begon deze luide om hulp te roepen en trachtte ze de woning te ontvluchten, doch hier stond de zoon wel gewapend gereed om haar het zwijgen op te leggen. Voor de hulp der buren aanwezig was, verliet een der aanvallers de woning en trad de helpers tegemoet o. a. met de mededeeling, dat het al in orde was en ze wel weer konden heengaan. lu- tusschen moet de ander nog bezig zijn geweest om het slachtolfer in bedwang te houden. Toen de buren nader onderzoek hadden gedaan werden vader en zoon gevat en naar Sneek getransporteerd. Een der beide daders moet geen onbekende van de justitie zijn. Van den ouden B. is nog bekend, dat hij verleden jaar te Heerenveen vier zijner kiuderen achterliet. Als de boosdoeners niet door de politie waren beschermd zou mogelijk de lynchwet op hen zijn toegepast, zoo verontwaardigd was de bevolking. In de omstreken van Olde- en Nijeberkoop zijn de vossen zoo sterk vermenigvuldigd, dat de wildbaan daar zoo goed als geheel is vernietigd. z/Reiutje" wordt zoo brutaal dat hij gedurig kippen steelt, lammeren aanvalt en doodt, ja zelfs een schaap wist te bemachtigen. Er moeten weder goed geor- gauiseerde klopjachten gehouden worden, zal de omtrek voor de jagers eens weer worden wat die voor jaren was. De varkensziekte heerst te Zevenaar en in de omliggende plaatsen zoo ontzettend als men tot heden maar zelden waargenomen heeft. Tal van landbouwers en veehouders zijn alle varkens groot en klein, afgestorven. Sommigen 25 en 30 stuks waardoor de menschen een schade lijden van circa f 200 tot f 600 en soms hooger. Te Wommels (Fr.) werd dezer dagen de volgende honden-tragedie afgespeeld. De werkman hij kan zeer goed zijn aangekomen met de ^Atlan tic," de mailboot, die gisteren is binnengekomen. En dan? en dan? vroeg Eugeuie buiten zich zelveu. Schouderophalend antwoordde Waldmann En dan zal hij vernemen dat hij de hoofderfgenaam is en mij slechts een zeer klein gedeelte van mijn vaders vermogen in eigendom toebehoort. Ik weet niet, of ik verplicht ben hem het geheele kapitaal te toonen, zooals ik het heb overgenomen. Dat zou mij in ieder geval onmogelijk zijn maar dit geval verhaast mijn ondergang en wij kunnen als bedelaars het huis verlaten, waarin wij zoo vorstelijk geleefd hebben. Och dat is verschrikkelijk, kermde Eugenie. De handelsraad was opgesprongen en staarde somber in het flikkerende vuur in den haard. Toen keerde hij zich naar zijne dochter. Nu zal je wel begrijpeu, waarom ik je gezegd heb, dat je het engagement met graaf Lowenberg moet verbreken. Kijk nu zoo wanhopig uieter is mis schien nog een uitweg Ik ben geen vriend van woorden verspillen, kort en bondig zal ik je daarom mijn inzichten mededeelen. Een wanhoopskreet ontvlood de lippen van het meisje, dat half waanzinnig de handen wrong. O, mijn God, wij zullen moeten bedelen maar dat zal ik niet kunnen verdragen. (Wordt vervolgd.) S. B. was in het bezit van eenen hond. De rijksdaalder hondenbelasting was het hoofdbezwaar, waarom het trouwe dier moest van kant gedaan worden. Eigenhandig die wreede taak volvoereu wilde B. niet, waarom hij dan ook het beest meegaf aan den turfschipper H. T., om het ergens op een verwijderd plekje te verdrinken. Hiervoor koos de schipper de Tjeukemeer. Op een stormachtigen morgen werd de hond midden in het meer geworpen en verscheen acht dagen later, uitgehougerd en nauwelijks in staat zich meer voort te slepen, voor de woning zijns meesters. Het beest had eerst eene ruimte van 1200a 1500 M. zwemmende moeten afleggeu, om daarua, over een afstand van 8 a 10 uren, zijne oude woouplaats weder te viuden. Dat zijn meester het trouwe dier nu blijft behouden, spreekt als van zelf. Door de publiciteit, die tegenwoordig gegeven wordt, aan alle praatjes waarmede sliinme personen hunne goed'nartige en onnadeukeude medemenschen trachten op te lichten, wordt het vak van oplichter ongetwijfeld zeer bemoeilijkt. De verhalen worden ook steeds moeilijker om te bedenken. Vernuftig is in ieder geval het volgende weder gevonden, dat door den heer J. C. B. in het Paleis van Justitie wordt medegedeeld. De schuldige was een meisje van 16 jaar. Dit beminnelijke kind is op de vernuftige ge- dachte gekomen, het voorgewende lijk van haar springleveuden vader als lokaas te doen dienen, om daarmee zooveel mogelijk gelden te vangen. Eu zij is hierin bij tal van zeer vooruame dames geslaagd, zooalsde gravin Martin du Nord, de barones De Beauverger, mevrouw Gicquel des Touches, de gravin De Trevise, de markiezin De Juigne, de gravin De Chevigne, enz. enz. Ten slotte verschijnt nu Julie Clarisse Cldriu zoo heet het lieve meisje voor de rechtbank, onder de aanklacht van oplichting. Van de talrijke gedagvaarde getuigen is alleen de graaf Adhemar en Chevigne opgekomen. De bovengenoemde dames zijn waarschijnlijk uit de stad en van hun schriftelijke verklaringen wordt voor- lezing gedaan. De heer De Chevignd verklaart als getuige het volgende //Den 15 Pebruari jl. vervoegde dit meisje zich te mijnen liuize. Zij zeide, dat haar vader, die Moreau heette en als horlogemaker te Saint-Etienne- de-Montluc woonde, in het armengasthuis gestorven was, en dat zij nu 20 francs noodig had om zijn lijk uit het gasthuis te krijgen, daar het anders naar de snijkamer zou worden gezonden. Mijn echtgenoote was met het meisje diep bewogen, en gaf haar de gevraagde 20 francs." Op gelijke wijze heeft de jeugdige beklaagde de oplichtingen ten nadeele van alle overige boven- gemelde personen bedreven. Aanvankelijk was zij brutaal genoeg om te be- weren, dat zij bij niemand dier personen geweest was, en dit alien haar voor iernand anders aanzagen. Later echter kwarn zij tot bekentenis, doch voerde nu tot haar verontschuldiging aan, dat haar vader als verver weinig verdient, en dat zij moet zorgen voor een ziekelijke moeder en voor een ISjarig zusje. De rechtbank veroordeelde haar tot een gevange- nisstraf van drie maanden. Bij een vischhandelaar te Utrecht, is tentoon- gesteld een aquarium, waarin zich bevinden een slang, een schildpad, een snoek en een muis. Deze kleine viervoeter had zeker nooit kunnen denken, dat hij in een hok voor zondervoeters terecht zou komen, maar hier in dit geval moest hij dienen tot voedsel voor de slang. Geen wonder dat hij in den beginne als een razende door het aquarium sprong, waarvan den snoek den terugslag scheen te ondervinden. Zeer vermoeid zet hij zich eindelijk op het in het midden aangebrachte rotsje neder om uit te rusten en droog te worden. De slang ongeveer een el lang, had zeker het spreek- woord wel eens gehoord//gemeeue nood maakt vijanden tot vrienden" want hij liet den knabbelaar rustig zitten. Deze herkreeg door die houding weder moed, begon te herleveu en zijn knabbelaars zucht te koelen aan de rots. Eindelijk kwam de honger hem kwellen. Wel had meu hem een stuk brood gegeven, doch dit dreef tegen het glas, en te water durfde hij niet. Toen beging hij een waagstuk, dat zeker nooit bij zijn voorzaten is opgekomen en dat zeker als het grootste heldenfeit in de muizengeschiedenis zal worden geboekstaafd. Hij wacht lot dat de slang aan de oppervlakte komt, loopt over diens gladde huid, bemachtigt het brood en loopt gezwind terug. Sinds is de vrede volmaakt. Wanneer de slang zich op de rots ter ruste begeeft, dan zit langstaart op zijn gekronkeld lichaam en slaapt dan zoo gerust als in het heerlijkste keldergat. Een ernstig geval van vergiftiging heeft zich te Aarlanderveeu voorgedaan. Een gezin aldaar verkeert in hoogst bedenkelijken toestand ten gevolge van het gebruik van vleesch gebraden in eene koperen pan, waarvan het vertinsel was afgesleteu en waarin dit vleesch na bekoeling twee dagen bewaard was. Door spoedige geneeskundige hulp is het gezin van een vreeselijken dood gered. Van een der patienten moest de maag uitgeporad en uitgewasschen worden, om het gif te verwijderen, dat daarna in het uitspoelsel nog kon worden aaugetoond. Drie Weeners Feichtinger, Brasch en Hiibner, zijn nu op weg naar Parijs meteen kruiwagen. Hiibner, die van zijn gemak houdt, zit voortdurend in den kruiwagen en de beide anderen duwen beurt om beurt dat voertuig voort. De zonderlinge reizigers hoopten binnen dertig dagen te Parijs aan te komen; maar misschien blijven zij wel wat langer onderweg. Ilet zuiden van Hongerije is Woeusdag 24 Juli geteisterd door een hevigen storm. Te Tzege- din zijn eeuige huizen en fabrieken ingestort, waardoor vele menschenlevens verloren gingen. De storm ging ;gepaard met hevigen regeif eu hagel, waardoor de toch reeds schrale oogst, die gedeelte- lijk nog niet was binueugehaald, nog meer leed. Te Mohacs zijn de torens van de Grieksche en de katholieke kerk afgewaaid en werdeu eenige voer- tuigen met hun bestuurders in de Donau geworpen. Te Bacs Almas werd een dorschmachine door den wind omgeworpen waardoor vijf personen omkwameu. Daar de telegraafdraden vernield zijn, weet men te Weeueu nog niet hoe groot het aantal der slacht- offers is, die bij den storm omkwamen. De vee-tentoonstelling te Bergen-op-Zoom werd Donderdag bezocht door een 13jarig heer uit Antwerpen. Met zijn schoolboeken onder den arm was hij op reis getogen, had te voet den weg afge- legd eu den nacht te Stabroek bij een boer in de schuur geslapen. Deze bizonderheden veruam de politie, toen zij den knaap aansprak, aan welke hij nog mededeelde, dat hij op reis was naar Amsterdam, om van daar per schip de reis naar een of ander onbewoond eiland te aanvaarden. Natuurlijk werd zijn doorreizen verhinderd door de politie te Bergen-op-Zoom, die door de Aut- werpsche was onderricht. Den volgenden dag is de aaustaande rooverhoofdman of landontdekker door een lid van zijn familie afgehaald. Jl. Zondagavond omstreeks 8 uur steeg te Blaukenberghe (badplaats) mijnheer Chale uit Brussel per luchtballon op. Drijvende zuidoostwaarst is de luchtreiziger 10 minuten van Lapscheure (eene Belgische gemeente, een uur van Sluis gelegen) op eene weide doodgevallen en om 10 uur werd het lijk in het gemeeutehuis gebracht. Ongeveer anderhall uur schijnt hij in de bovenste luchtlagen vertoefd te hebben. loen de dokter van Moerbeke Maandagmiddag het lijk schouwde en schedelbreuk als oorzaak van den dood constateerde, lag wijlen Chale met zijn luchtballon naast hem in een stal. Behalve enkele papieren, eene porteuionaie met een weinig geld, vond men een klein kompas bij hem. Zijn lichaam schijnt gehangen te hebben in een houten cirkel (breedte 6 cM., dikte cM.) Geen mand, geen schuitje, geeu anker waren aan wezig. De photograaf Zounevijlle uit Sluis heeft een afdruk van het lijk enz., genomen. Uit Brussel wordt aan de Times gemeld, dat eenige der autoriteiten, die te Antwerpen tijdens het bezoek van den Shah van Perzie //den Leeuw en de Zon" ontvingen, later rekeniugen thuis kregen van 240 tot 1000 gulden, ter vergoeding der registratiekosteu. Een wilde in Belgie. Zou men het ge- looven Geeu wilde uit Afrika of geen Papoea, een echte wilde Belg, dien men dwalend in het Souienbosch heeft gevonden. Hij kan 14 of 15 jaar oud zijn, spreekt niet, maar hoort goed. Zijn wezen ziet er tamelijk ver- standig uit, maar toch laat hij nooit anders dan hetzelt'de huilend geluid.hooren. Zijn lichaamsbouw is regelmatig en hij is aan geen enkele der zwak- heden ouderhevig, die gewoonlijk de onnoozeien kenmerken. Meu heeft hem in het gesticht van St. Lambrechts- Woluwe opgenomen, waar hij verzorgd wordt en wellicht tot onderwerp zal dienen van belaugwek- kende geneeskundige studien. Zitting van Woensdag 31 Juli. Voorzitter de heer J. A. van Boven. Aanwezig de heeren Jac. de Peijter, Joz. de Feijter, Harte, Dees, Grenu, Moes, Tazelaar, Wie- land en Visser. Bij afwezigheid van den secretaris geeft de voor zitter lezing van de notulen der vorige vergadering, welke onveranderd worden goedgekeurd. Door Burg, en Weth. wordt de rekening over- gelegd van de inkomsten en uitgaven dezer gemeente over 1888 met de daarbij behoorende bescheiden. De rekening bedraagt in ontvangst 55552,95 en in uitgaaf 53404,91. Ontvangen werd o. a. hoofdelijke omslag f 11388,26, vergoeding 30 °/0 voor kosten onderwijs 3837,491/,,, uitkeering door het rijk 4/5 gedeelte van het personeel f 983,65, opcenten op's Rijksdirecte belastingen 6857,25ys. Uitgegeven werd o. a.kosten van het lager onder wijs 15040,90, betaalde renten en ailossingen 2825, armwezen 5415,52, geneeskundige dieust 1402,89. De voorzitter stelt voor deze stukken ter fine van onderzoek, bericht en beraad in handen eener commissie te stellen. Zonder hoofdelijke stemming hiertoe besloten zijnde, benoemt de voorzitter tot leden dier commissie de heeren Harte, Grenu en Moes. De voorzitter wenschte het gevoelen van den raad te weten omtrent het toestaan tot het geven van muziek op Zondag. Hij doet dit naar aanlei- ding van een schrijven van een muziekgezelschap uit Selzaete, verzoekende om a. s. Zondag in de gemeente te mogen spelen. De heer Harte merkt op, dat de raad in dezen niets te zeggen heeft, dat het al of niet geven van toestemming het werk is van den burgemeester als hoofd der politie.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1889 | | pagina 2