Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2527. Zaterdag 3 Augustus 1889. 29e Jaargang. Binnenland. De Dochter van den Handelsraad. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,franco per post: Voor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32^. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. iDVERTENTlJN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaartot veel verminderden prijs. Kit bind versehljiit Dlusdas- en Vrijdaffavoud bij den nitgcver P. ji. VAN DE 8ANDE te Ter Ncazen. JPolitieli Overzlcht. De verkiezingen voor de Algemeene Baden in Frankrijk hebben plaats gehad. De uitslag was, dat Boulanger slechts in 12 kautons gekozen is. 1421 repubiikeiuen zijn gekozen, 752 conservatieven en 160 kerstemmingen moeten plaats hebben. In Duitsehland behandelen de bladen uitvoerig Boulangers nederlaag. Zij zien daarin een gunstig voorteeken voor de parlements-verkiezingen in het najaar. Het groote gevaar, dat in de uitbreiding van het Boulangisine was gelegen, wordt thans als geweken beschouwd. Boulangers nederlaag wekt algemeene tevredenheid in Duitsehland, want men acht het onmogelijk, dat hij zich ooit zou hebben kunnen staande houden zonder oorlog. Zooals is gemeld, is den 16 der vorige maand een moord- aauslag op den Keizer van Brazilie gepleegd door een Portugees. Volgens nadere berichten zou de misdadiger hebben bekeud, dat hij door Braziliaan- sche republikeinen was opgestookt geworden. Iuderdaad steken in de eenige Amerikaansche monarchie republikeinen van verschillend slag het het hoofd op, zooals bleek uit een voorval, dat in Juni in de Kamer heeft plaats gevonden, toen de nieuwe minister-president, burggraaf de Ouro zijn kabinet voorstelde, en dadelijk daarua met 82 tegen 26 stemmen een votum van wantrouwen werd aangenomen. Dit had de ontbinding der Kamer tengevolge. Doch niet het votum zelf, maar de voorafgaande redevoeringen waren zeer merkwaardig. Een liberaal afgevaardigde, Cesario Alvin, verklaarde zich open- lijk voor de federale republiek. Op hem volgde een conservatief geestelijke, Manoel. Hij verzekerde, dat allengs alle Bra^lianen republikeinen werden en dat weldra de mamjdelijke wouden zouden weer- galrnen van den kreet „Weg met de de monarchie Leve de republiek Zulke woorden waren nog nooit gehoord in het Parlement van Brazilie. Dat een conservatief ze uitsprak, is een gevolg van de houding des Keizers gedurende de laatste ministercrisis. De conserva tieven beschuldigden hem, hen te hebben misleid. Zeker is het, dat door die crisis het prestige der kroon is verzwakt en het schijnt moeielijk dit te herstellen. Uit verschillende hoofdsteden van Europa wordt verzekerd, dat de toestand op Creta wel kritiek, maar toch nog niet gevaarlijk is voor den vrede en dat alle regeeringen haar best doen om te voor- koinen, dat op het eiland een strijd uitbreekt, die licht onafzienbare gevolgen zou kunnen hebben. De Porte schijnt geneigd te zijn, concession aan de Cretensers te doen, maar zij heeft tegelijk hare strijdmacht op 18 volledige bataillons gebracht en de groote mogendheden hebben oorlogschepen ge- zonden om de vreemdelingen te beschermen. De Kreuz. Ztg. verzekert, dat het voornamelijk FEUILLETON. AMO. 3) 7 Er volgde weer een poos van stilzwijgen, waarin de handelsraad zich langs het voorhoofd streek, alsof hij daardoor een ouaangename gedachte wilde verjagen. Eugenie, het is een offer, dat ik van je vraag dat wil ik wel bekennen, maar je moet dat engagement met graaf Lowenberg afbreken Tot nog toe had het meisje haar vader niet aan- gezien, maar bij deze woorden keek zij hem strak in het gelaat en riep uitNeen, dat nooitterwijl zij met haar linkerhand eene beweging maakte, alsof zij iets wilde afweren. Ba, dat zeggen ze allemaalantwoordde Wald- mann spottend om zijn aandoening te verbergen. Maar je zult je bedenken, Eugenie, en doen, wat ik zeg Bij uw aard en karakter is het niet te voorzien, dat je zult sterven aan een gebroken hart. Neen, nooit zie ik af van den graaf, klonk het nogmaals van haar lippen. De handelsraad haalde onwillig de sehouders op en liep een paar maal in het vertrek heen en weer. Toen bleef hij weer staan en sprak koelIk heb je een nieuwje te vertellen, waar je misschien wel is te danken aan de diplomatieke vertegenwoordigers van Duitsehland en Italie te Konstantinopel, dat de Porte er van heeft afgezien, dwangmaatregelen op Creta te verordeneu. De teruggeroepen gouver- neur zou dan ook zijn gemachtigd geweest de voornaamste eischen der weerbarstige Cretensers toe te staan, maar Rusland en Erankrijk zouden de Porte hebben overgehaald hem terug te roepen omdat zij afgunstig waren op Duitschlandstoenemende invloed in het Zuidoosten van Europa, vooral in Griekenland. Het Grieksche kabinet, meent het genoemde blad, behoorde bij de verbonden mogend heden en Engeland er op aan te dringen, dat zij als voorspraak van Creta bij de Porte optraden. Misschien zou het hun gelukken voor het eiland volledige autonomie, zooal niet eene vereeniging met Griekenland te verkrijgen. De Nord wijdt een artikel aan de verhouding van Turkije tot de triple alliantie en aan de bewering dat de Porte tot deze alliantie zou zijn toegetreden. Abdoel Hamid zou, volgens het offieieuse Russische blad, volslagen blind moeten zijn voor zijn belangen en het verleden geheel moeten hebben vergeten, als hij zulk een avontuurlijke politiek waagde. De ondervinding heeft geleerd, dat elke complicatie voor Turkije noodlottig is, zelfs als het bondgenooten heeft. Na den laatsten oorlog is het van twee zijden beroofd, vooreerst door den overwinnaar (Rusland) en in de tweede plaats door zijn be- schermer (Engeland), aan wieu het Cyprus moest afstaan. Turkije weet, dat het slechts de getrouwe onpartijdige bewaker van de zeeengten blijft en geen jegens Rusland vijandige ondernemingen be- vordert. Het zou vau de zijde der Turksche regeering eene dwaasheid zijn, door compromitteerende toenaderingen de mogendheid uit te dagen, die het meeste invloed op haar lot kan uitoefenen. Zoo spreekt de Nord. Uit Afrika. In het Engelsche Lagerhuis heeft Sir James Fergusson verklaard, dat het leger in Egypte zal versterkt worden, indien het voor de verdediging onvoldoende blijkt te zijn, en dat de regeering hare verplichting zal nakomen. Verder bevestigde hij de mededeeling, dat de Fransche regeering ongeneigd blijft om hare toestemming te geven tot de conversie der Egyptische geprivilegieerde schuld. Volgens bericht uit Zanzibar is in den nacht van 23 op 24 Juli het station der Duitsche Oost- Afrikaansche compagnie bij Oesagara door de vol- gelingen van Boesjiri overvallen. De beatnbte Nielsen werd vermoord den luitenant Liese gelukte het ongedeerd Zanzibar te bereiken. Door den Commissaris des Konings in Zeeland, de leden van Gedeputeerde Staten en den griffier belang in zult stellen. Mijn broeder Arthur keert eerstdaags uit den vreemde terug Verrast keek het meisje op. Uw broeder Arthur? vroeg zij. Uw broeder Arthur? De handelsraad knikte toestemmend eu het voor hoofd fronsende, ging hij voortJa, dat is eene treurige en vervelende geschiedenis, maar't is goed, dat je haar nu te weten komt. Daarbij nam hij plaats aan den haard en Eugenie kwarn onwille- keurig bij hem staan. Uw broeder Arthur? herhaalde zij nogmaals in de uiterste verbazing. Mijn God, hadt u dan een broeder Luister naar mij en val mij niet in de rede, sprak hij nu op den trotschen toon, dien hij gewoon- lijk aansloeg. Mijn vader was tweemaal getrouwd. Zijn eerste vrouw was eene Amerikaansche, wier ouders uit Duitsehland afkomstig waren. Toen zij eene reis door Europa deed, leerde mijn vader haar kennen. Dat huwelijk was zeer ongelukkig en duurde slechts korten tijd. Gij, Eugenie, kunt je je grootvader alleen herinneren als een oud man, maar in zijn jeugd moet hij een man van de wereld geweest zijn. Hij verwaarloosde (zegt men) zijue vrouw kortom zij waren twee jaren getrouwd en hun zoontje was een jaar oud, toen op zekeren dag moeder en kind verdwenen waren. Wegens zijn ware of vermeeude ontrouw had zij hem verlaten en was met haar kind naar hare ouders in Amerika gevlucht. der Staten is aan den heer J. H. Bijbau te Colijnsplaat, oud—lid der Gedeputeerde Staten, een prachtig aibum overhandigd, als blijk van hoogaehting en vriendschap. Het album is van roodbruin zijden pluche, met imitatie-zilver gemonteerd en voorzien van de volgende opdracht J. H. Bijbau, lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland, 22 October 18782 Juli 1889. De conferentien tusschen den Minister van Binnenlaudsche Zaken en de commissie van voor- bereiding voor de onderwijswet zijn afgeloopen. Naar men wil, zou de Minister in zijn ontwerp deze wijziging hebben gebracht, dat de bijdragen van het rijk aan de gemeenten voor de toekomst op het tegen woordige bedrag worden gefixeerd. Naar aanleiding van de missive, welke de commissaris des Konings in de provincie Gelderland onlangs tot heereu 'ourgemeesters in die provincie richtte, heeft de Nederlandsche algemeene maat- schappij van levensverzekenng //Concordia'' te Rot terdam in hare afdeeling ,,arbeiders-verzekering ook voor den werkman de gelegenheid geopend, om, tegen een geringe wekelijksche contributie, ua 49-jarigen leeftijd een pensioen van eenige guldens 's weeks te ontvangen, en heeren burgemeesters der verschillende gemeenten van Nederland per circulaire daarvan in kennis gesteld. Bij overlijden voor den aanvang van het pensioen, zijn de gestorte bijdragen niet verloren, doch wordt vier vijfde van het betaalde teruggegeven. Naar wij lezen is door een Nederlandsche inzendster op de tentoonstelliug te Parijs, mej. E. Murkens uit Utrecht, een bijzonder soort van corset uitgevonden. Het nieuwe kleedingstuk is een soort van vest, voorzien van een vijftal lichte baleinen. De uitvindster noemt het kleedingstuk een ,/Taille de Santd" en onderwierp het aan een onderzoek van onderscheiden geleerden. Te Parijs liet zij haar uitviuding aan de doctoren Napias, Thulie en Thijssen zien, en zij nam op aanraden van den Nederlandschen consul onmiddellijk een brevet. H. M. de Koningin heeft aan mej. Murkens de eer aangedaan van haar uitviuding kennis te nemen. De postduivenvereeniging //La Grande Vitesse'' te Tilburg, heeft een groote wedvlucht uit Vlissingen gehouden met jonge duiven van 1889. De duiven werden met gunstig weder te 9,46 voormiddags losgelaten en kwamen als volgt op de plaats der bestemming aan. De beer A. Moonen, wiens duif reeds te 11,49 aankwam, verkreeg de le prijs, benevens een eerediploma van den minister van oorlog. De overige duiven arriveerden te 11,49^, 11,58, 11,51, enz. Uit de handelingen van den Geneeskundigen Raad voor Gelderland blijkt dat de meisjes, werk- A.h ah, braclit Eugenie uit. Dat verwondert je, niet waar? Nu, toen ik voor het eerst van dit voorval hoorde, was het mij ook, of ik uit uit de wolken viel, maar ik ga verder. De echtscheiding volgde en mijn vader nam eene andere vrouw. Dat was je grootmoeder, Eugenie. Weer hadden zij slechts een kind dat was ik. De jaren gingen voorbij, mijn moeder stierf en ik trouwde zelf ook. Je grootvader trok zich uit de zaak terug en ik trad in zijne plaats. Toen mijn vader stierf, dacht ik, dat ik de voornaamste hau- delsman van Hamburg was en ik vermoedde niet, dat ik het schoone erfgoed met mijn broeder zou moeten deelen. Onmogelijk riep het meisje nit. Zoudt u moeten deelen met uw broeder? Zoo is het, bevestigde de handelsraad. Een jaar na mijn vaders dood werd zijn testament geopend en ontwaarde ik tot mijn schrik, dat mijn broeder tot hoofderfgenaam benoemd was. Dat is verschrikkelijk, klonk het van Eugenie's lippen. Dan is dit huis zelf niet eens uw recht- matig eigendom en uw handelshuis o, God. Spreek niet zoo luidvermaande Waldmann weder. Het testament was geldig en kon niet betwist worden. Daar echter niemand wist, waar mijn broeder zijn verlalijf hield en ook niet of hij levend of dood was eu de ijverigste nasporingeu niets aan het licht brachten, zoo kreeg nu een tweede bepaling in het testament zijn voile kracht. Deze zaam in de lucifersfabriek te Apeldoorn, des nachts een onderkomen vinden in eene schuur, waar haar een legerstede wordt verstrekt tegen 10 cents per week. Die som is niet hoog, maar de legersteden zijn er mede in verhouding. De schuur is vijf meter lang en 4,60 meter breed. Daarin zijn twee bedsteden en negen houten kribben. Thans slapen daarin 28 en in den afgeloopen winter 36 meisjes. In het laatste geval bevatten acht kribben 3 en drie kribben 4 meisjes. Thans liggen er in zes kribben 3 en in vijf kribben 2 meisjes. Is het niet of de meisjes worden beschouwd als lucifers, waarvan ook de doosjes gevuld worden tot er geen meer bij kan vraagt de Arnh. Ct. Uit Guernsey wordt gemeld De boot van de Maatsehappij Zeeland, waarmede een 50tal onzer landgeuooten een pleiziertocht ondernemen, is heden te half een in de haven St. Pierre (Guernsey) aangekomen. Onder begunstiging van prachtig weer had men den vorigen dag Havre en Trouville bezocht. In den afgeloopen nacht werd de tocht van de reede van Cherbourg langs de Normandische eilanden naar hier voortgezet. Morgen in den vroegen ochtend vertrekt de boot naar het eiland Wight. Aan boord is alles wel. Het miltvuur openbaart zich in den laatsten tijd onder het ruudvee in Noord-Brabant op be- denkelijke wijzesedert enkele dagen bezweken daaraan te Klundert twee ossen, te Berkel een koe, te Ginneken twee vaarzen en te Uden twee koeien, terwijl verder verdacht van besmetting verklaard werden te Ginneken 17 runderen en te Uden 6 melkkoeien en 1 kalf. De lijken der gestorven runderen zijn op last van den districts-veearts alien verbrand. Mochten de pogingen van den consul-generaal der Nederlanden te Parijs, den heer Van Lier, om een Nederlandsch gasthuis aldaar op te richten, slagen, dan zal als directeur van het gesticht op- treden de heer Dr. Thijssen, zoon van den vroegeren directeur van het Binnengasthuis te Amsterdam. De oppassing en verpleging zou geschieden door r.-k. liefdezusters. Dr. A. Luyten heeft zich met een ad res tot de Eerste Kamer der Staten-Generaal gewend met het verzoek een onderzoek te doen instellen in zijne zaak (opsluiting gedurende 13 maanden in het krankzinnigengesticht te Zutfen.) Naar men aan De Tijd uit Curasao meldt, is de nood aldaar geweken. Met Pinksteren is het er gaan regenen. Sedert vermindert zoo schrijft men de ziekte overalmen heeft wederom goed drinkwater, het vee heeft reeds iets te eten en ook de menschen beginnen weder eenig voedsel te winnen. Zoo halen wij den planttijd, die omstreeks October (den aanvang bepaling behelsde, dat ik in het bezit van het vaderlijk vermogen zou blijven totdat mijn broeder gevonden was onder de beperking, dat het gemunte goud en zilver voorradig moest blijven als een vaste reserve. Ik stond bij het gerecht zeer hoog aangeschreven, zoodat men mij even wel dadelijk de geheele erfenis toevertrouwde. Toen na jaar en dag mijn broeder Arthur nog niets van zich had laten hooren, gelukte het mij eene akte van zijn vermoedelijk overlijden te verkrijgen, onder bijvoeging, dat ik het vaderlijk vermogen voortaan als mijn eigendom kon beschouwen, totdat de vermoedelijk overleden erfgenaam mocht komen opdagen. En nu vroeg Eugenie, die haar aandoening niet langer kon hedwingen. Val mij niet in de rede! gebood de handelsraad koel. Ik ben nog uiet aan liet eind. De specu lation, die ik in de laatste jaren ondernam, zijn alle mislukt. Wrij voeren een vorstelijke huis- houding, en die kost veel geld. Zelfs bij zulk een groot vermogen kan men dat bemerken. Toen zijn dochter weer een spottend lachen liet hooren, voer hij voort Ja, Eugenie, je hebt je nog nooit om geld bekommerd. Je bent het evenbeeld van je moeder. Die verachtte ook het geld, maar zij versmaadde niet de gemakken en genoegens, die men zich door het geld kan verschaffen. Nu, om hetkort- weg te zeggen door mijn verliezen in den handei 'I TER \ElZEVStUE (01114\T NAAR HET DUITSCH DOOR I

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1889 | | pagina 1