Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. I No. 2523. Zaterdag 20 Juli 1889. 29e Jaargang. Binnenland. HOJSDEJSITKOUW. ABOKNEMINT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40., Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. expeditie en alle in beslag genomen zaken ver- goeding voor alle door de daad van adtniraal i'remantle veroorzaakte schade. Bovendien wil het blad de vraag in overweging hebben genomen, welke schadevergoeding Engeland aan Duitscbland zal moeten betalen wegens eene vijandige behande- ling tegen een bevrienden staat. Het valt niet te vermoeden dat de Germaan tegen den Brit zoo brutaal zal staan als tegenover de Zwitsers. Zoo sterk Duitscbland staat tegenover Frankrijk zoo macbteloos staat het op de baren tegenover den Britschen colossus. legenover Zwitserland is 't evenwel anders. De reizigers, die van daar op Duitschen bodem komen, worden, op hoog bevel, al lastig gcvallen met een onderzoek naar hunne bagage, dat veel erger is dan vroeger. De koffers moeten geheel worden uitge- pakt tot op bet laatste stukje gebruikt linnengoed toezelfs werd van een reiziger een pakje brieven onderzocht. Een en ander bemoeielijkt het verkeer natuurlijk. Duitschland's diplomatiek optreden is bedoeld tegen de Duitsche socialisten, dat spreekt van zelf, en wel tegen hen in de eerste plaats, die op het gebied der republiek hun assvl zoeken. Met behulp van andere regeeringen wil men het zoover doen komen, dat die lieden nergens in Europa meer een thuis kunnen vinden, daarheen wordt het geleid. Ook Zwitserland zal zijne wetteu tegenover de uitgeweken socialisten en anarchisten moeten verscherpen en zulks wil het ook, maar de vrije Zwitsers willen niet gekommandeerd worden, noch door een vorst van Montenegro, des Ozaren groot- sten vriend, noch door Von Bismarck met Moltke en zijn staf. De Zwitsersche regeering heeft op de dreigende nota van Duitschland geantwoord. Op afdoende wijze wordt wederlegd, dat Wohlge muth door de Zwitsersche autoriteiten zou zijn in een val geloktde man is in hechtenis genomen en over de grenzen gezet, omdat hij in Zwitserland onlusten trachtte aan te stoken en de Bondsraad is vast besloten, dergelijke pogingen met geweld te onderdrukken. In de tweede plaats wordt geprotes- teerd tegen de opvatting van een artikel van het nederzettingstraktaat de Bondsraad bewijst dat de voorgeschreven legitimatiepapieren kunnen, maar niet moeten gevraagd worden, en heeft in het slot van het stuk te kennen dateufin, dat er nog zonen van Willem Tell tusschen en op de Alpen en aan de blauwe meren van Helvetie wonen ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaartot veel verminderden prijs. JPolitieli Overzicht Daar zal een Poolsche landdag nog heilig bij worden, dat wil zeggen bij een Fransche kamer van den jare 1800 en zooveel. Niet alleen buiten de kamer of in de couloirs, maar op de tribunes dreigen gevechten tusschen de leden te ontstaau. En de onbesohaamdheid van vele kamerleden kent geen grenzen, 't is den opposanten precies 't zelfde wat ze uitkramen en welke aautijgingen ze oprapen. Lamartiniere diende een voorstel in, waarvan de strekking is, de regeering uit te noo- digen den minister Constans gerechtelijk te vervol- gen, omdat deze zich zou hebben laten omkoopen. Hij vroeg de urgentie, doch met 343 tegen 179 stemmen werd deze geweigerd. In de couloirs had een vechtpartij plaats tusschen Thompson en Laur, tengevolge van een incident in de zitting, Laur gaf Thompson een oorveeg, waarop hij een terug ontving van zijn partij dat hij om zijn verstand zocht. Laur moest naar de ziekenzaal der kamer worden gebracht om verpleegd te worden. Gelukkig waarlijk, dat zoo'n Fransche kamer er een zieken zaal op na houdt. Kort na deze trelfende scene rolden er weer twee over den grond en sloegen er op los dat het een aard had. Daar de heeren elkaar niet geuoeg op 't jak konden geven daar ter plaatse, zullen ze maar duelleeren met een degen of een pistool zullen ze 't nog eens overdoen. Latere berichten melden dat Laur en Thompson met de pistool hebben gevochten. De heeren hebben 2maal op elkaar geschoten en niemand werd geraakl. Als die schieterij maar geen kool is, om aan een soort Fransche eer te voldoen. In de Italiaansche Kamer woelt nog steeds een groepje door aauvallen op Oostenrijk. Hiertegen waarschuwen de bladen en wijzen op de noodzake- lijkheid van de vastheid van Italie's internationale stelling. Op het Turksche eiland Creta nemen de woe- lingen weer toe, samenscholingen zijn aan de orde. De Porte heeft plotseling den bijzonderen commis- saris van Creta teruggeroepen. In 't gezicht kruiseu een paar drijvende batterijen van John Bull. Misschien komen er binnen kort ook een paar jaloersche Russische oorlogsbodems, om te zien wat John Bull te maken heeft. Te Neurenberg in Beieren hadden samenscholingen plaats van werkstakende metselaars, die door de politie en de lichte kavalerie uiteengedreven werden op 27 na, die men aan 't lijntje nam en ging opbergen. Zooals te verwachten was heeft de aanhouding der Neaera op de Afrikaausche kust, bij de Duitschers kwaad bloed gezet. De Kbln. dringt er op aan, dat Duitschland de volgende eischen zal stellen uitlevering van het scnip der Duitsche Ernin- Uit Apeldoorn wordt gemeld, dat de gezond- heidstoesland van Z. M. den Koning bij voortdu- ring gunstig is en in geen opzicht te wenschen overlaat. Wel geniet Z. M. hoogst zelden van de buiten- lucht, doch dit is eenerzijds daaraan toe te schrijven, dat Z. M. het loopen eenigszins moeilijk valt, anderzijds, en niet het minst, is het meer ongunstige weder hiervan de oorzaak. Om toch zonder hinder van de lucht te genieten, wordt thans een draagstoel vervaardigd, waarin L. M. bij gunstig weder in de buitenlucht door twee kamerdienareu gedragen zal kunnen worden. De Comm. des Konings in Zeeland maakt bekend, dat de opening der jacht op waterwild is bepaald op 24 Juli a. s. Te Hansweerd passeeren telkens ladingen buskruit van Duitschland naar Belgie, welke schepen slechts tot die plaats door daartoe bevoegde amb- tenaren worden bewaaktverder ontbreekt tot de Belgische grenzen elke contrdle. Zelfs nemen de schippers op de Wester-Schelde te Hansweerd de la ding van elkander over zonder toezicht. De hannekemaaier V. heeft tegen de Staats- spoorwegmaatschappij te Utrecht een vervolging iugesteld, omdat hij in het begin dezes jaars op net station Groningen zijnde, om zich op reis te oegeven, niet tijdig is gewaarschuwd geworden, dat de trein vertrekken zou, waardoor hij op den reeds in beweging zijnden trein springen moest en ten gevolge daarvan verminkt werd. De rechtbank in de zaak uitspraak doende, heeft genoemde Maatschappij veroordeeld, om aan V. levenslang f 5 per week schadevergoeding te betalen, alsmede een zeker bedrag voor den tijd, dat hij werkeloos in het ziekenhuis heeft moeten liggen. De kosten van het proces moeten eveneens door haar worden gedragen. Men schrijft uit Limburg: De menting tegen miltv^ur, volgens de werk- wijze van professor Pasteur, toegepast op plaatsen waar vroeger bijna geregeld ieder jaar rundvee door bovengenoemde ziekte werd aangetast en weggerukt, heeft in onze provincie zeer goede gevolgen gehad en het vertrouwen onzer veehouders ten voile verkregen. Van 1883 tot op het einde van 1888 is op kosten van ongeveer 80 grootere en kleinere eigenaren de methode in practijk gebracht in 16 verschillende gemeenten en wel te Geben, Heijthuizen, Echt, Beesel Oud-Valkenburg, Houthem, Sittard, Grons- veld, Roosteren, Eijsden, Berg en Terblijt, Ambij, Wittern, Maasbracht, Stevensweert en Heerlen. In 't geheel werd gedurende dat vijfjarig tijdperk ruim 900 stuks rundvee ingeent en gerevaccineerd, waarvan geen enkel stuk vee, dat de beide inentingen ondergaan heeft, aan miltvuur gestorven is. Daaren- tegen is dit wel het geval geweest met later aange- kocht, doch niet ingeent vee, dat met het ingeente vee in dezelfde ruimte gestald was en overigens geheel onder dezelfde verhoudingen leefde. De melk der ingeente dieren is tijdens de inenting zoo voor mensch als dier, steeds zonder nadeel kunnen gebruikt worden. FETJILLETON. En misschien begreep hij die. Zeker zag hij wel, dat zijn kleine vriend niet gelukkig was en wilde hij hem op zijne wijze troosten. Had hij hem kunnen helpen hij zou het hebben gedaan, maar hij kon niets doen dan hem lief hebben met zijn arm, trouw bondenhart. Had hij kunnen spreken, wat zou hij niet verteld hebben, dat de karen van zijn kleiuen vriend te berge had doen rijzen 1 Hij had hem verteld wat het zeggen wil 's winters onder den blooten hemel te moeten slapen als de wind over de Zwarte Zee komt en door de stad blaast en men geen hoekje heeft om zich voor de sneeuw en het nat in de straten te beveiligen. Hij zou verteld hebben hoe vreeselijk het is steeds door honger en dorst te worden ge- kweld en een ellendig bestaan te moeten voortslepen, totdat de dag daar is, dat men stervende in een hoek valt, omringd van zijn dreigende makkers, gereed om zich op het lijk te werpen, dat hun weldra zal toebehooren, en het te verzwelgen. Maar hij kon zijn kleinen vriend dit niet mededeelen, dus vergenoegde hij zich zijn kop liefkozend tegen diens wang te leggen. Zoo bleven zij soms uren zitten en te zamen viel hun beider leed gemak- kelijker te dragen. Weldra waren zij geheel onafscheidelijk. Hand- jian besloot den hond bij zijn toch ten door de stad mede te nemen. Uit een stukje oud touw vlocht hij een lang koord en zich met een dikken stok wapenend, begaven zij zich op weg door de straten van Stamboel. Ondauks zijn ongewonen halsband draafde Tougara vroolijk en tevreden naast hem. Soms ontmoetten zij eenige van Tougara's zwervende makkers, die hen nijdig bekeken en zoodra zij voorbij waren dapper begonnen te blaffen, maar de stok van Handjian hield ze in bedwang. Zoo verloren Handjian en zijn vriend elkaar geen oogenblik meer uit het oog. Verscheidene lieden te Stamboel herinneren zich ze door de straten te hebben zien wandelen. Het kind met zijn ton op den rug, met bloote voeten do.or de modder kletterend, al roepende Soudji 1 SoudjiUit zijn verbleekte fez, die eenmaal rood was, vielen eenige zwarte lokken op zijn voorhoofdzijn magere armen en beenen kwamen door de lompen, welke hij aan had, te voorschijn, maar zijn fraaie bruine oogen en zijn lief gezichtje, dat eenigszins een treurige uitdrukking had, inaakten dat men zijn lompen over het hoofd zag en zich omkeerde om hem te zien voorbijgaan. De hond was van middelbare grootte, zijn snoet was spits toeloopendhij had opstaande ooren en een liangenden staartdaarbij het wilde en uitge- liongerde, dat de honden van Konstantinopel op wolven doet gelijken. W as het water bijtijds verkocht, dan gingen zij samen naar het zeestrand, langs de muren van den ouden harem, om naar de schepen te zien Bij regenachtig weder bevonden zich daar meestal veel visschers. Het was aardig, hen de lijnen te zien uitwerpen en weder inbalen, waaraan dan soms groote visschen spartelden. Met schoon weder was de vangst zelden groot en zag men er dan ook niemand. Eens het was xNov., maar de zon scheen helder als in Aug. zag Handjian een ouden man, die geheel alleen op het strand bezig was. Hij was geen visscher van be- roep, want hij ging zeer onhandig te werk en verwarde zijn lijn zoodanig, dat hij den kleinen jongen moest te liulp roepen om de lijn weder in orde te maken. Dit kostte veel tijd en zij hadden dus gelegenheid, samen wat te praten en kennis te maken. De vriendelijke inanieren van den man en vooral zijn dikke, bonten muts van ottervel wonnen terstond het vertrouwen van den kleinen Armenier. De knaap van zijn kaut was zoo ge- willig den gevraagden dienst te bewijzen, dat de goede indruk wederkeerig werd. De oude stond hem toe een paar keer de lijn uit te werpen en weldra werd een groote visch opgehaald. Wacht, kleine, nu zullen wij ons eens vergas- ten, zeide hij, den knaap een wenk gevende om met hem mede te gaan. Zij volgden het strand tot waar de kade eindigde. Daar bevond zich een Ook in den loop van dit jaar zijn weder de inentingen reeds vrij talrijk geweest, o.a. te Heerlen, Gronsveld, Eijsden, Geleen, Beek en Baexem. Uit het kriekenland (Oud-Beierland) Buitengewoon hooge prijzen worden nu besteed voor de krieken. Zij doen aan den afslag van I f tot 14,50 per 50 kilogram. Jammer maar dat er zoo weinig krieken meer te plukken vallen. Over het geheel heeft men zich dit jaar met den knekenpluk wat te veel gehaast, zoodat ze niet goed uitgegroeid, klein van stuk en daardoor niet zoo fijn van smaak waren. De Engelschman evenwel kijkt zoo nauw niet. De roode aalbessen blijven ook gretig aftrek vinden en er wordt flink geld voor betaald. De zwarte bessen zouden ook veel geld opbrengen, indien deze er maar waren. Een groot verschil met verleden jaar toen dit goedje er overvloedig was en men moeite had om wat prijs te maken nu laten de likeurstokers het land afloopen om zwarte bessen. De minister van oorlog heeft het gevoelen van de commandanten der korpsen en dienstvakken van het leger gevraagd, omtrent de maatregelen die dienen genomen te worden om te zorgen dat alle olficieren reeds in tijd van vrede voorzien zijn van alle voorwerpen, welke zij bij mobilisatie van het leger noodig hebben, zooals veldkijkers, revol vers, harnachemeuten enz., alsmede omtrent de wijze waarop het aanschaffen dier voorwerpen o,e- makkelijk gemaakt kan worden. Zooals bekend is, is de heer Daloz, consul- generaal van Frankrijk te Amsterdam, van zijn post teruggeroepen, omdat beweerd werd, dat hij op 5 Mei bij de viering van het Eeuwfeest niet op zijn standplaats aanwezig was geweest en verzuimd had receptie te houden. Eenige Franschen, te Amster- dam verblijfhoudende, hebben hem nu bij zijn vertrek een adres aangeboden, waarin zij hun leedwezen betuigen over den maatregel door het Fransche gouvernemeut genomen. Zij zeggen verder, dat de 1 ransche vlag volgens regel op het balkon van het consulaat geheschen was, en dat zij zeker, zoo zij zich aangemeld hadden, op de welwillendste wijze ontvangen zouden zijn; dat de bewering, dat de consul-generaal afwezig zoude zijn geweest laster ls.. en ,dat, het biJna ongelooflijk jSj dat op deze wijze de loopbaan van iemand, die 29 eervolle dienstjaren achter zich had, wordt afgebroken. Men meldt uit Grave aan de N. R. Ct. Heerschte er sedert het optreden van den J sten luitenant Hansen als waarnemend commandant der dd. schutterij al'nier, een zekere spanning tusschen hem en het kader, thans is het tot eene uitbarstin" gekomen. Gistermiddag nl. weigerde het kader, behalve eenige korporaals, zich buiten de gemeente te begeven om te gaan schijfschieten. Op bevel •hut, door arme lieden bewoond, die in hun onder- lioud voorzagen door de netten der visschers te verstellen. De zeeman kocht voor eenige para's loutskool en niet ver van daar een geschikte plaats vindeude, braadde hij den visch, die met smaak I door hem werd genuttigd. Handjian vertelde intusschen alles wat hii te lijden had. J De zeeman dacht een oogenblik na, toen de knaap zijn verhaal had geeindigd. Als ik jou was, bleef ik daar niet langer, zeide kij hem vnendelijk op den schouder kloppend J a ik zou graag weg willen, maar ik weet niet hoe dat te doen. Wel drommels ja, ik ook niet, zeide de oude- maar zich op eens bedenkende, vervolgde hij de patroon heeft een scheepsjongen noodig. Gij ziet er vlug en sterk uit. Sta eens op, mijn kind. Gij zijt met bang voor de zee De knaap antwoordde niet. Hij zag naar den bond, die aan zijn voeten lag en ouafgewend van den een naar den ander keek. Ja, met dien daar kan ik me niet belasten, voegde de zeeman er bij. En daar Handjian zijn hoofd schudde zonder te antwoorden, nam de oude hem vriendeliik bij de band en vervolgde Ik zie aan je aarzelen, dat je een goed hart bebt. Ik zal je eemgen tijd laten om over het voorstel na te denken. Gij kunt me morgenavond IZEVN COIMT. r 1 f I

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1889 | | pagina 1