Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. mm* No. 2522. Woensdag 17 Juli 1889. 29e Jaargang. HOMDEJNTROUW. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32^. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaartot veel verminderden prijs. Bit bl.nl verschtjjnt Dlusdag- en Vrijdagarond bij den nitgever P. J. VAN BE SANBE te Ter Nenzen. folitielt Overzicht. De barmonie tusscben den Rijkskanselier en graaf Waldersee sehijut verstoord te zijn, ofschoon de wereld van die heimelijke wrijvingen en botsingen niet alles gewaar wordt. De heeren hebben ver- schillende inzicbten over het antwoord op de vraag, of bet uitbreken van een oorlog moet worden verhaast of vertraagd. Alle zielen, wat een raar ding! Bismarck zegt, dat de meeste lui, die er over schrijven, er geen zier van weten. Wij zeker ook niet. Toch heet't iemand gezegd, dat Amsterdam binneu tweemaal 24 uren in staat van tegenweer kan worden gebracht en dat Von Moltke met zijn troep er binnen eenmaal 24 uren in kan zijn, zoo de 36 man, te Assen in garnizoen (volgens den Goudschen pijpenfabrikant), hem niet tegen bouden. Toch raden wij Von Bismarck niet aan, meer te annexeeren. Laat hij weten, dat, zoo de Lizas en Lotharingen niet van Erankrijk afgescheiden waren geworden, millioenen zouden bespaard zijn en Europa heel wat minder reden zou hebben, om met angstige bezorgdheid de toekomst te gemoet te gaan. De samenwerking van de Engelschen en de Duitschers bij de blokkade van een deel der Oostkust van Afrika heeft tot onverwachte moeilijkheden aanleiding gegeven. Admiraal Teremantle, de kom- mandant van het Britsche eskader in de wateren van Zanzibar, heeft beslag gelegd op het stoomschip Neaera, dat de Duitsche Emin-pacha-expeditie aan boord had en heeft dit vaartuig voor goeden prijs verklaard. De admiraal vat zijn last, om zich meester te maken van alle schepen die wapenen en ammunitie naar de kust overbrengen, in strengen zin op. Hij wil enkel uitzonderen de oorlogs- behoeften, die bestemd zijn voor de officieele ver- tegenwoordigers der mogendheden, die aan de blokkade deelnemen. Wij hebben nog niet ver- nomen op welke wijze deze kwestie uit de wereld zal worden geholpen. Volgens berichten uit Sydney heeft de Duitsche regeering de kanonneerboot Wolf afgezonden om den ex-koning van Samoa, Malietoa, af te halen en dezen weder te installeeren. Of nu Mataaffe en Tamasese op hunne beurt zullen worden verbannen, wordt niet gemeld. De koloniale politiek heeft Von Bismarck nog niet veel genoegen bezorgd. „Ich bin kein Kolonialmensch," heeit hij eens gezegd. Tevens verklaarde hij, dat hij alleen op aandrang van de meerderheid van den Rijksdag de „doornachtige" paden der koloniale politiek behandelde. Onlangs beklaagde hij zich over de onverschilligheid van den Rijksdag in de behandeling der koloniale kwestien, waarvoor men hem maar liet zitten. Wie zou men ook beter voor een kwestie lateu zitten dan de eerste politicus, die de wereld oplevert Het conflict van Zwitserland bestaat ook nog. De Zwitsers hebben zekeren Von Pflng Hartung, hoogleeraar, uit Basel gejaagd, omdat men hem FEUIL LETOiN In een der oudste gedeelte van Stamboul leefde een jeugdig Armemer, Handjian genaamd. Hij was ongeveer 15 jaar oud en soudji, waterdrager, van beroep. Na den geheelen dag door de straten te hebben gezworven, bracht hij 's avonds een vrij aardig sommetje bij zijn meester thuis. Deze was een soort van makelaar, overal bekend om zijn woekerwinsten en door koopers en verkoopers even- zeer gevreesd. Hij had, zooals het heette, het kind uit liefdadigheid tot zich genomen. Maar hij was er de man niet naar om iemand uit barmhartigheid den kost te geven. Zijn kleine, grijze oogen flik- kerden boosaardigin zijn saamgeknepen lippen en in de scberpe rimpels van zijn voorhoofd was iets laaghartigs en wreeds. Zijne echtgenoote was een kleine verschrompelde vrouw, die er niet minder onaangenaam dan haar man uitzag. Beiden geleken de verpersoonlijkte gierigheid. Zij bewoonden een bouwvallig houten liuisje en zij hielden er van hun schijnbare armoede ten toon te spreiden, zooals een ander zijn rijkdom. Elken avond, voor zij naar bed gingen, zeide de oude tegen zijn vrouw, terwijl hij zich genoegelijk de handen wreefAls we eens wilden Beiden lachten, denkende aan alles wat zij doen konden als zij voor den schrijver houdt van de artikelen in den Hamburgischen Correspondent, waarin o. a. een door ons vroeger vermeld artikel over de verdee- ling van Zwitserland voorkwam. De Keizer zelf mengt zich persoonlijk in de zaak. Hij betreurt het incident en voedt de hoop, dat het geschil spoedig zal zijn bij gelegd. Na lange beraadslagingen in de Eransche Kamer is de legerwet aan den Senaat toegezonden, en door dezen gewijzigd, vooral wat de door de Kamer ge- weigerde vrijstelling der geestelijken betreft. Met die wijzigingen is zij aangenomen. Zij verkort den actieveu diensttijd van vijf tot drie jaren en ver- meerdert het jaarlijksch contingent met 60000 man. Voor 't soldatenwezen heeft men in Europa alles veil. Zelfs in de Eransche Kamer, wier leden kribben als honden en katten, zijn zij op 't punt van oorlogsuitgaven homogeen. Eeue iuterpellatie heeft plaats gehad door Laguerre over de arrestatie van Luisant te Angouleme. Laguerre beleedigde den minister en nu ontnam de voorzitter der Kamer hem het woord, doch deze stoorde zich er niet aan en bleef doorpraten. De voorzitter zette den hoed op en verliet de zaal. Daar Laguerre weigerde de tribune te verlaten, werd last gegeven de voor het publiek bestemde tribunes te doen ontruimen en nam de voorzitter weder zijn zetel in. Laguerre wilde met spreken voortgaan, doch op voorstel van den voorzitter besliste de vergadering, dat de ceusuur op hem zou worden toegepast, met tijdelijk verbod de zittingen bij te wonen. Daarna werd ook de zitting gesloten. Verkwikkelijke tooneelen levert de Fransche Kamer voortdurend op, vooral door toedoen van den Boulangistischen rommel en de troepen die meenen, dat het in troebel water goed visschen is. Men zou haast wel zeggenzulke volken zijn nog niet rijp voor self-government, over hen dient gesteld een streng, rechtvaardig dictator. De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft aan 's Konings comissarissen in de provincien een aanschrijving gericht, waarin, in afwachting van den algemeenen maatregel van bestuur, waarbij de voorschriften betreffende de zevende algemeene tienjaarlijksche volkstelling zullen worden vastge- steld, gewezen wordt op de noodzakelijkheid dat de gemeentebesturen reeds thans de voorbereidende werkzaamheden tot eene voliedige huisnummering, eene zoo nauwkeurig mogelijke bijwerking der bevolkingsregisters en het opmaken der plaatselijke indeeling iu hunne gemeenten ter hand nemen. De noodige wenken daarvoor worden gegeven. In den loop van het jaar 1890 kuunen eenige onderwijzers ter beschikking van den gouverneur- generaal van Nederlandsch-Indie worden gesteld, hadden gewild. Dat als wij wilden scheen genoeg te zijn om hen 's winters te verwarmen en hen voor het gemis van al het andere schadeloos te stellen. De kleine soudji sliep in een somber hok op den zolder. Het licht drong door een klein dakven- stertje en de wind drong door allerlei zichtbare openingen. Toch sliep hij er goed, want bij het aanbreken van den dag moest hij reeds opstaan om zijn ton aan de put te vullen. Het was zijn taak het water door de geheele stad te dragen, en niets is zoo vermoeiend als het loopen over die ongelijke en glibberige steenen. Thuis gekomen, moest hij hout aanbrengen en voor het schrale eten zorgen, dat op het vuur stond te stoven. Maar hoe hij ook zijn best deed, Handjian kreeg van zijn meester nooit iets dan verwijten en slaag. Altijd was zijn werk slecht gedaan of ontbraken er eenige para's aan het thuis gebrachte gelden had hij niet al het water verkocht, dan moest hij menig- maal zonder eten naar bed. Hij verdroeg alles zonder morren, maar op zijn vliering gekomen, ging hij in een hoek zitten en bittere tranen, door niemand gedroogd, biggelden langs zijn wangen. Hij hoorde den koudeu noor- dewind door de gaten van het dak huilen en bibber- de in zijn lompen. Het was hem of de elementen tegen hem woedden en hem, zooals zijn meester, toeriepen Vooruit, luiaard Werken, werken Het geblaf der honden in de nauwe straten kwarn om als onderwijzer 3de klasse te worden geplaatst bij het openbaar lager onderwijs voor Europeanen daar te lande. Yoor uitzending komen in aanmerking zij, die in het bezit zijn van eene der akten van bekwaamheid, bedoeld in art. 56a en b der wet van 17 Aug. 1878 (Stbl. no. 127,) of van daarmede gelijkstaande akten. Speciale akten of aanteekeningen voor eenige andere vakken van onderwijs, bij voorkeur voor de Fransche taal, strekken tot aanbeveling. Voor de verdere bijzonderheden zie men de St.-Ct. no. 163. Naar men verneemt, heeft de minister van financien een schrijven gericht tot de betrokken ambtenaren der belastingen, waarin hij uiteenzet, dat de gewone repetition en concerten van muziek- gezelschappen, waarbij geen toegangsgelden geheven worden, vrij zijn van patentbelasting. Onder voorzitterschap van den gezant van Frankrijk had eergisteren in den Haag een banket plaats van de diplomatieke en consulaire vertegen- woordigers van Frankrijk, alsmede van de daar wonende Franschen, ter viering van den nationalen feestdag. Aan tafel werd een telegram van hulde gezonden aan den president van de Fransche Repu- bliek, terwijl de heer Legrand een toast uitbracht op Z. M. den Koning, die onder luide toejuichingen gedronken werd. Begunstigd door heerlijk weder is in het Liesbosch bij Breda het Zuider Zendingsfeest ge- vierd. Ds. Laan uit Rotterdam hield de openingsrede naar Op. 7 9 en 10. Na hem voerden alle sprekers op het program vermeld met uitzondering van Ds. Knottebelt, voor wie Ds. Wiersma optrad, op de verschillende spreekplaatsen achtereenvolgens het woord, tusschen beiden afgewisseld door gezang, door muziekiustrumenten begeleid. Zendeling Van Asselt was niet aanwezig met zijn verzameling zendings- voorwerpen, doch de Utrechtsche Zendings-Ver- eeniging had de hare afgestaan. Het feest mag als uitnemend geslaagd beschouwd worden. Het aantal feestgangers bedroeg ruim 5000. Volgens het thans verschenen jaarverslag der weesinrichting te Neerbosch, is het getal weg7.cn. die de inrichting verlaten hebben, reeds tot m)0 geklommen. Vele der eerste weezen hebben reeds een burgerlijk bestaan in de maatschappij verkregen. Ook uit Amerika ontvangt men voortdurend zeer goede tijdingen. Het getal der weezen, die aldaar verblijf houden, bedraagt 34. In Oranje-Citv zijn de meesten hunner werkzaam als landbouwers, en te Grand Rapids als ambachtslieden. Bij 11a 200 jongens zijn thans op de verschillende werkplaatsen geplaatst. De drukkerij heeft opnieuw eene belangrijke uitbreiding ondergaan ruim 7000 werd uitge- eveneens tot hem, maar dit maakte hem niet angstig zooals de wind. Hij had groot medelijden met die arme dieren, die uitgeteerd door de straten zwierven om hun voedsel in de mesthopen te zoeken en zonder beschutting, onder den blooten hemel, op den vochtigen grond moesten liggen. Geleek hun lot niet op het zijne Waren zij niet, zooals hij, door iedereen verstooten, zonder iemand die eenige genegenheid voor hen gevoelde Want hetgeen hem zoo ongelukkig maakte, was minder zijn lichamelijk lijden niet de koude, noch het harde werk, noch zelfs de honger, maar de verlatenheid, waarin hij leefde, en niemand te hebben dien hij kon liefhebben. Soms, als de avond schoon was, stond hij voor zijn klein dakvenstertje en tuurde naar de moskeeen en de hooge koepels, die door de maan werden verlicht. Dan vergat hij een oogenblik zijn verdriet, maar treurige gedachten welden altijd op in zijn gemoed. Hij gevoelde een groote leegte en menigmaal zeide hij zacht in zich zelvenHad ik toch maar iets om van te houden! En op zijn koud bed bad hij God hem een vriend te zenden. Eens vond hij 's avonds op de stoep een arme, bijna geheel kale hond, die daar gekomen scheen om te sterven. Men was juist in een van die perioden van droogte in Konstantinopel, zoo vreeselijk om te doorworstelen. Het dier bewoog zich niet om Handjian voorbij te laten en toen de knaap hem met den voet aanstootte, opende hij de oogen geven voor nieuwe lettersoorten en muziek. Het batig saldo bedroeg f 1 7,746.26£ in de kas der inrichting werd gestort f 9189.24. De bijzonderheden omtrent de jongste gevechten te Edi zijn algemeen bekend. De N. R. Ct. deelt nog een fragment uit een particulieren brief uit Atjeh mede, waarin de teraardebestelling der ge- sneuvelden als volgt beschreveu wordt De troep, die 's morgens vroeg was uitgerukt, kwam te 12 uur in de benting terug, waar zij met muziek werd opgewacht. Voorop droeg men de gesneuvelden en gewonden, en nadat deze laatsten in de ziekenzaal waren gebracht, werden de dooden op den grond gelegd, het carre geformeerd, de geweeren gepresenteerd en na eene echte soldaten- speech het Wien Neerlands bloed gespeeld. In het midden lag de lste luitenant Gaade, een jonge man, met twee eervolle vermeldingen voor vroeger betoonde dapperheid, en die dien dag zoo kranig is gesneuveld, dat wij alien er niet over kunnen uitscheiden. Toen zijn sectie bij den plotselingen klewang-aanval aan het wijken ging, is hij alleen blijven staan, heeft als een ridder uit de middeleeuwen te midden van een stuk of tien kerels als een razende om zich heen gehouwen en er verscheidenen tegen den grond geslagen, waaronder een van de hoofden en is eindelijk bezweken als een held. De Militaire Willemsorde, dien dag door hem verdiend, zal waarschijnlijk nu nog wel voor hem aangevraagd zijn. Een schrale troost, zal men zeggen, maar voor een soldaat beteekent dit een praalgraf voor een in dienst van Koning en vaderland gevallen held. Wij hechten aan die ditigen, en de naam van Gaade zal in de Indisc'ne krijgsgeschiedenis eene plaats innemen, die zijn latere, jongere kameraden zal opwekken om zijn voorbeeld te volgen. Na deze plechtigheid werden de lijken der ge sneuvelden behoorlijk gewasschen en 's middags in de nabijheid der benting begraven. Ik behoef u niet te zeggen wat wij bij die beide plechtigheden gevoelden, en als u de gezichten gezien had van al die mannen, die met trillende lippen en tranen langs de wangen onder het spelen der treurmuziek om den kuil stonden waarin zij hunne gesneuvelde kameraden neerlieten, dan hadt u het ook te kwaad gekregen. Den volgenden dag stierf aan zijn wonden een even kranige, dappere vent, de eenige die bij zijn luitenant was gebleven, namelijk de korporaal Schardel, ridder van de Militaire Willemsorde, van het ijzeren kruis en begiftigd met verscheidene verdiensten-medailles uit de veldslagen der laatste 25 jaar uit Europa. Hij is natuurlijk met dezelfde plechtigheid begraven en 11a dien tijd hebben wij Goddank al de gewonden in het leven behouden. Zij zijn reeds bijna alien naar het groote hospitaal in den Kraton, en volgens de berichten maken zij het alien goed, en zal er waarsshijnlijk niet een meer aan de opgedane verwondingen sterven. met een uitdrukking of hij wilde zeggen Laat me toch rustig sterven of geef me een droppel water uit uw hand om mijn dorst te lesschen. Handjian was medelijdend, zooals de meeste on- gelukkigen. Zijn ton was niet geheel ledig en hij schonk een weinig water in een oude potscherf, die op straat lag, waaruit hij den hond liet drinken. Juist wilde hij hem een tweeden dronk toedienen, toen de stem van zijn meester hem deed ontstellen. Te gelijker tijd werd hij hevig heen en weder geschud. Je hebt dus geen rust, voor je me tot armoede hebt gebracht, schreeuwde de oude uit al zijn rnacht. Geef me mijn geld en maak dat je naar boven komtik wil je van avond niet meer onder de oogen hebben Het kind gehoorzaamde, zonder anderen troost dan het gevoel van zijn goede daad en een stuk droog brood. Gaarne had hij het brood uit het venster geworpen, maar zijn honger was te groot om aan zijn trots deze voldoening te kunnen geven. M eldra hoorde hij de deur kraken en zachte stappen weerklonken over den houten vloer; een koude snoet werd op zijn schouder gelegd en raakte zijn wang aan. Eerst ontstelde hij een weinig, want hij was geheel vervuld van zijn eigen verdriet. Hij had het arme dier, dat er de onschuldige oor- zaak van was, geheel vergeten. Deze was hem in huis nageslopen en naar boven gevolgd. TER \EUZE\SCIE KlUtUi

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1889 | | pagina 1