Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen. No. 2520. Woensdag 10 Juli 1889. 29e Jaargang. AAKTBESTEDIHG. P U E L IS A 7 IZ. Binnenland. 1 I De macht van het schoone. A.BONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32^. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVEBTENTlEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. nit blad verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond bij den nitgever P. J. VAN DE SANDE te Ter Nenzen. Bij deze courant behoort een bijvoegsel. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN zullen op Maandag, 15 Juli a. s., 's morgens 11 uren, op het gemeente-raadhuis, bij enkele inschrijving, AAVBESTEDEN het maken van KLINKER- en KEIBESTRATINGEN, met bij- behoorende werken, en bet bijle- fj^veren van materialen. Bestek en voorwaarden liggen op de gemeente- secretarie ter inzage. Plaatselijke aanwijzing zal geschieden op Donder- dag, 11 dezer, 's namiddags 2 uren. Nadere inliclitingen kunnen worden verkregen bij den gemeente—bouwmeester. Ter Neuzen, 2 Juli 1889. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. Verkiezing leden Gemeenteraad. Burgemeester en Wethouders van ZAAMSLAG doen te weten, dat de verkiezing van twee leden van den Gemeenteraad, ter vervulling der door aftreding van de heeren M. J. BERMAN en P. DIELEMAN Jz. openvallende plaatsen, zal plaats hebben op Dinsdag 16 dezer, en dat de inlevering der stembriefjes moet geschieden in het gemeentehuis, van 's voormiddags 9 tot 's namiddags 5 uren. Zaamslag, 5 Juli 1889. C. DE BOKX, Burgemeester. E. H. WORTMAN, Secretaris. Politiek Overzicht. Volgens een Belgisch hoogleeraar is het bou- langisme een ^olla prodrida", een Spaansche pot, waarin alles dooreen gemengd isrundvleesch, schapenvleeschvarkensvleeschgevogelte, kool, booneu, enz. enz. Komt ge in eene Spaansche stad, dan wordt u in de posada (herberg) zulk een nationaal gerecht voorgezet. Het boulangisme bevat ook de tegenstrijdigste elementen, van den roodsten radikaal tot den rneest fanatieken clericaal. Zoo'n boulangisme is alleen in Frankrijk mogelijk. De beweeglijkheid van het Fransche karakter, doet telkens na verloop van een aantaljaren ontevreden- heid met den regeeringsvorm ontstaan. De brav' FEUILLETON. (Slo t.) De burger Jacques Duval Een breedgeschouderd, ruw man staat op. Hij is noch markies, noch graaf, noch van adel, hij zou voor de republiek geweest zijn, als zij, die zijne meerderen waren en die hij van kindsbeen geleerd had te eerbiedigen, hem dien weg hadden gewezen. Meer uit gehechtheid dan uit overtuiging was hij betrokken in een complot der koniugs- gezitidenmen heeft hem verraden, en de dag is gekomen waarop hij er met zijn hoofd voor zal boeten. Het spijt hem dat hij het gedaan heeft, maar hij zou het bij de eerste gelegenheid weer doen en hij neemt zich voor zijn daad niet te ontkennen. Hij gaat mevrouw De Hautefeuille voorbij, maar verwaardigt haar met geen enkelen blik. Deze droomt voort. Ik geloof, dat mijne bekoorlijke markiezin grooten trek zou hebben, van avond eens te dansen, hoort zij den markies zeggen. De bekoorlijke markiezin liet hare parelwitte tandjes zien, terwijl zij goedkeurend glimlachte en de markies laat muzikanten komen en zendt links en rechts uitnoodigingen aan zijne buren, en des general vertegenwoordigt geen partij, geen systeem, geen denkbeelden daarom kunnen de meest uiteenloopende persoonlijkheden hem steunen, in de hoop, zich van hem te kunnen bedienen als werktuig tot bereiking van hun doel. Sedert Louis XIV heeft gezegd„l'etat, c'est moi," hebben de Franschen zich wijs gemaakt, dat alles goeds en alles kwaads van de regeering komtis de oogst slecht, gaan de zaken niet goed, dan ligt dit aan de regeering, en dan moet deze veranderd worden. De Generaal is de held van eene zeer vernuftige reclame, en daarmede kan men het, vooral in Frankrijk, ver brengen. Het boulangisme wordt krachtig gesteuud door de clericale partij in het algemeen en de geestelijkheid in het bijzonder. Deze is vijandig tegenover de republiek en sluit zich aan bij ieder, die den bestaanden regeeriugsvorm wil omverwerpen. Dan zijn er lieden, die oppositie voeren tegen de annexatie-politiek van Ferry le Tonkinois, tegen de parlementaire schandalen van Wilson en Numa Gillv, tegen de voortdurende toeneming der oorlogslasten. A1 deze oorzaken zouden Boulanger aan het roer brengen, als de man iets beteekende, maar hij is niets. Zijne vlucht naar Brussel, zijne vrijwillige ballingschap te Londen, het succes der tentoonstelling hebben er veel toe bijgebracht om hem te doen vergeten. Een aantal Duitsclie arbeiders van dekolenmijn Schleswig bij Dortmund hebben wegens ongeregeld- heden en verzet tegen de openbare macht terechtge- staan en zijn veroordeeld tot tuchthuis- en gevan- genisstraffen, afwisselende van 5 tot 1 i jaar. Geen kleinigheid, voorwaar Door eenige Hamburgsche stoombootreederijen zijn chineezen en negers aange- monsterd als stokers en kolen-arbeiders voor de Trans-Atlantische vaart. Men achtte zich genoodzaakt van wege de steeds klimmende eischen van het perso- neel, dat door de socialisten werd opgestookt, zoodat zij nu niet meer te stoken hebben. De direction hebben nu besloten, op de Afrikaansche en Oost- Aziatischestoomvaartlijnen de ^oorkeur aan chineezen en negers te geven, die ook beter bestand zijn tegen de hitte voor de vurenonder de keerkringstemperatuur. De jouge Keizer heeft zich al te Stavanger op de kust van Noorwegen vertoond, en is van plan om ook Bergen en Droutheim aan te doen op zijne reis naar de Lofodden. Iu dit land is het tot eene ministerieele crisis gekomen. De heer Stange had in het Storthing de volgende motie ingediend „Het Storthing houdt het voor zijn plicht, voor het uiteengaat, de overtuiging uit te spreken, dat de tegenwoordige regeering noch het vereischte aanzien geniet, noch den steun van de vertegenwoor- digiug en van het volk." Voor dat over deze motie werd beraadslaagd, dieude het ministerie Sverdrup zijn ontslag iu, waarom de behandeling der motie op verzoek des voorstellers niet zal plaats hebben. Sverdrup zag het zwerk drijven. avonds slaat hij vergenoegd de maat in zijn rustig hoekje en bewondert hare bevallige bewegingen. Zdo had zij de vijftien gelukkigste jaren haars levens met hem doorgebracht. Hij stierf met een glimlach voor haar op de lippen en zegende haar voor al het geluk dat zij hem geschonken had hij had haar die taak wel gemakkelijk gemaakt. De jonge weduwe beweende haar echtgenoot met welgemeende smartNiemand kon zijn plaats in haar hart vervullen. Zij hertrouwde nooit, sloeg de schoonste aanzoeken van de hand en zeide yijf jaar na den dood van mijnheer De Hautefeuille, tot een harer vriendinnenOch ziet gij, ik denk altoos aan mijn goeden oudenooit, neen nooit zal ik hem kunnen vergeten Hij is zoo goed en zoo teeder, als een vader voor mij geweestElken avond bid ik voor de rust zijner ziel, maar hij zal mijne gebeden wel niet noodig hebben De burger Lautouche Naam, voornaam en beroep Jacques Henri, markies de la Touche, hertog van Sardice. Een lid van ouden adel, een deelgenoot van de vorstelijke drinkgelagen. Speler van beroep en zelfs een losbol, hervindt hij toch aan dit oord en voor dit volk, dat hij niet kent en dat ofschoon slechts tijdelijk naar hij hoopt meester is, zijn hoogmoed, zijn moed en de diepste verachting voor den dood. Hij ontboot het hoofd voor Mvr. De Hautefeuille. Zij meent hem te herkennenzij De Servische regeering heeft hare troepen van de grenzen teruggetrokken, nadat de onlusten te Novi-Bazar, over welke zij officieele berichten had ontvangen, schenen te zijn opgehouden. Uit Kon- stantinopel wordt gemeld, dat er niets anders heeft plaats gehad dan een botsing tusschen eene Turksche patrouille en vier of vijf Montenegrijnsche roovers. De jonge Koning Alexander is gekroond en gezalfd, 101 kanonschoten kondigden het feit aan. De eerste depeche van gelukwensching kwam van den Oostenrijkschen gezant uit naam zijns Keizers ofschoon de diplomatie niet was uitgenoodigd. Toen de Russische gezant toch verscheen en met vorstelijke eer werd ontvangen, zette men hier en daar scheeve gezichten. T Is inderdaad weer iets vreemds. De Oostenrijkers gaan voort zich te wapenen, 13 legercorpsen zullen weder voorzien worden van repititie-geweren. 't Is schroraelijk wat al niet voor oorlog verspild wordt en dat zal voortduren totdat het tijdstip daar is, dat men een boer op zijn kop kan zetten, zonder dat hem een pfenning uit den zak valt. De Italiaansche gedelegeerden ter eonferentie te Bern hebben geen genoegen genomen met het plan voor de doorboring van den Simplon, zooals dat op de eonferentie te Lausanna was vastgesteld. Men is het niet eens over den uitloop van de monding des tunnels, die de Italianen op hun gebied willen hebben. Zoo'n tunnel door den Mont Simplon is een poort van Zwitserland naar Italie en nu is het niet hetzelfde, wie zulk een poort in bezit heeft, zeggen de strategen. Volgens eene depeche van kolonel Woodhouse heeft een gevecht plaats gehad beneden Wady-Haifa. Zeventig Egyptenaren en 500 Derwischen zijn gedood. Het aantal der gekwetsen is onbekend. Twee kanonnen werden ontnomen aan de Derwischen, die op de vlucht zijn geslagen. Van goed ingelichte zijde zegt de Haagsche briefschrijver van de N. Gr. Ct. vernomen te hebben, dat de Regeering de onderwijswet absoluut aangehouden wil hebben om in't volgend zittingsjaar eerst haar financieele voorstellen te kunnen aan- bieden en daardoor de lasten voor de gemeenten minder drukkend te maken. Is dat werkelijk de bedoeling, dan zult ge met mij inzien zegt hij dat er zelfs in 188990 nog heel wat water door den Rijn zal stroomen, alvorens de nieuwe schoolwet in 't Staatsblad komt. Hoe het zij vooreerst hebben we ons nog niet op belangrijke hervormingen, van welken aard ook, voor te bereiden. Aan het gastmaal, Donderdagavond ter eere van den Minister van Binnenlandsche zaken ge- geven door den Commissaris des Konings in Zee- herkent hem inderdaad, zoodra zij zijn naam hoort noemenzij heeft hem wel eens op de hofbals ontmoet. De burger Sdverin. Een jongeling nog, een van die officieren der lijfwacht, die zich voor de koningin in stukken hadden laten hakken een kind van twintig jaar met een glimlach om den mond. Hij sterft zonder nog iets van het leven te hebben genoten. Hij werpt in het voorbijgaan een blik vol bewondering op Estellahij behoort tot hen, die tegen de liefde nog kunnen glimlachen, terwijl men de bijl reeds scherpt, die hun levensdraad zal afsnijden. Hij maakt een oraweg om haar kleed niet te raken en buigt zich eerbiedig voor haar. Ondanks zich- zelve volgt zij hem met de oogen en haar hart klopt sneller, al weet zij ook niet waarom. En toen zij die zachte, maunelijke stem hoort antwoorden Gaston Roger, vicomte de Saint Severin officier der lijfwacht van hare majesteit de koningin, dan denkt zij, dat men lang wacht om de markiezin De Hautefeuille op te roepen. Zij gevoelt behoefte om ook belijdenis te doen van hare gehechtheid aan het vorstenbuis. De Burgeres Sesmaisons. Eindelijk 1 Naam, voornaam en beroep Eslelle Jeanne Alix de Sesmaisons, markiezin De Hautefeuile. In hechtenis genomen als verdacht, wat hebt gij ter uwer verdediging aan te voeren land, Jhr. Mr. W. M. de Brauw, werd de eerste dronk, door den Commissaris des Konings ingesteld op onzen Koning, door alle aanwezigen staande aangehoord en met een „leve de Koning" begroet. Daarna dankle Jhr. De Brauw den Minister voor het bezoek, aan de tentoonstelling gebracht. De heer Mackay bedankte daarop den Commissaris des Konings en de tentoonstellings-commissie. Hij verklaarde geen oogenblik berouw gevoeld te hebben over zijn bezoek. Het had hem getroffen, trots zoovele klachten over kwijning in zaken, terwijl hij door Zuid—Beveland reedzulke prachtige landouwen te hebben gezien. Hij zag daariu het bewijs, dat er geen maatregelen van regeerings- wege noodig waren om den landbouwer in zijn bedrijf te steunen, behalve het wegnemen van be- lemmeringen. De tentoonstelling had 's Ministers verwachtingen verre overtroffen. Hij besloot zijne rede met een drouk in te stellen op de voortdurende ontwikkeling van de nijverheid in Zeeland. Den slotte bracht Jhr. Mr. De Brauw nog zijn dank aan de tentoonstellings-commissie. De Commissie tot ondersteuning der door de Februaristormen van hun man en vader beroofde Vlissingsche gezinnen betuigt haren landgenooten haar welgemeenden dank voor den krachligen zedelijken en geldelijken steun, dien zij bij haar streven door het geheele land mocht ondervinden. Het totaal der liefdegaven bedraagt niet minder dan f 14592,35, ongerekend eene som van 20,000 fr., bijeengebracht door eene commissie te Antwerpen. Een afzonderlijk woord van dank brengt de commissie aan de redaction der Nieuwsbladen, aan wier krachtige medewerking voor een goed deel deze schoone uitkomst te danken is aan de hoofden van scholen, die door een opwekkend woord hunne leerlingen aanspoorden tot het afzonderen eener kleine gaveaan de schrijvers en uitgevers, die de netto-opbrengst eener pennevrucht voor het goede doel bestemden; en aan de vereeniging #Kunstliefde en Menschlievendheid" te Rotterdam, die een bedrag van f 1527,80, zijnde het batig saldo eener door haar gehoudeu tombola, aan de Commissie overmaakte. Een tiental dagen geleden is het wrak weder- gevonden van het den 5 Juli 1870 op den Banjaard gestrande Engelsche pleizierjacht Star of the sea. Door C. en J. van Beveren te Brouwershaven en Jan Lels te Kinderdijk werden, met behulp van den zuiger Nautilus, kapt. A. den Ouden, daaruit eenige voorwerpen geborgen, waaronder een paar metalen kanonstukjes en een kistje, inhoudende ongeveer 50 pd. st. en eenige heerensieraden. Een en ander werd ter beschikking gesteld van den heer De Kater te Brouwershaven, gemachtigde van den eige- naar van bedoeld jacht. Uit Vlaardingen wordt van 6 Juli gemeld De haringvisscherij is thans in vollen gang en Niets. Dat is weinig! Erkent gij het land te hebben willen verlaten om te heulen met den vijand. Ik ontvluchtte het land, waarvan de grond door- weekt is van het bloed, dat gij vergietik heul met niemand. Wilt gij roepen Leve de republiek vroeg haar Herman, die president en ondanks zich zelf als betooverd werd door de bovenmenschelijke schoon- heid dezer vrouw. Haar eenig antwoord, was Leve de Koning Hare oogen schitterden. Men voert haar uaar de gevangenis terug. De vrouw van den gevangenbewaarder komt haar wat eten brengen. Morgen is mijn uur geslagen, zeide mevrouw De Hautefeuille haar met verheven kalmtegij zult toch mijn kleed niet vergeten, Louise? O neen, mevrouw neen burgeres en zij ver- laat weenende de cel. Zoodra zij alleen is strekt de markiezin zich op haar matras uit; zij vreest wel niet te kunnen slapqe, maar dan rust zij ten minste en doet weer haar gebeden voor de zielerust van haar goeden oude. De slaap overvalt haar ongemerkt en haar oogen sluiten zich reeds terwijl hare lippen het laatsteAve stamelen. Om 5 uur's morgens ontwaakt zijLouise brengt haar het gevraagde een witte japon, die zij zorgvuldig voor haar laatsten dag bewaard heeft. In dit kleed en met een kamer- 1 ill TER NEIIZENSCHE (It RUT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1889 | | pagina 1