Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. HOOFD No. 2517. Zaterdag 29 Juni 1889. 29e Jaargang. AAHBESTEBIM G. Binnenland. a A AM BESTEDEN VOOR HAAR VADER UEBOET. ABONNEMENT: Voor Per drie maanden biunen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Nederland f 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika f 1,32$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. lilt bind Terschijnt Ulnwdns- en Vrijdagavond uilgever ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot bet plaatsen van 500 regels en meer per jaartot veel verminderden prijs. VAN DE 8ASI BE te Ter Neuzen. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN roepen hierbij op sol- licitanten naar de betrekking van der openbare school te SLUISK1L. Het onderwijs omvat de vakken, genoemd onder litt. ak van art. 2 der wet. De jaarwedde, waarin ook eene belooning voor het geven van herhalingsonderwijs is begrepen, bedraagt 850 met vrije woning en tuin. Stukken, met bijvoeging van een adres op zegel, franco in te zenden aan den Burgemeester voor 15 Juli e. k. De getuigschriften moeten aansluiten minstens tot 15 Juni j.l. Ter Neuzen, 24 Juni 1889. J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN zullen op Dinsdug:, Juli a. s., 's morgens 10$ lire 11, op het gemeentehuis, in het openbaar, bij eukele iuschrijving, de levering van PETROLEUM voor de straatverlichting, gedu- rende 1889/90. De betrekkelijke voorwaarden liggen ter iuzage op de gemeente-secretarie, alwaar ook eene ver- zegelde bus tot het ontvangen der inschrijviugs biljetten is geplaatst. Ter Neuzen, 28 Juni 1889. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. JPolitieli Overzicht. Bismarck heeft water in zijn wijn moeten doen. Eensdeels, wijl de Zwitsers zich niet vervaard toonden voor de dreigeraenten uit Berlijn en ander- deels omdat de aangrenzeude staten protest gingen aanteekenen, toen men in de hoofdstad aan de Spree zoo iets liet verluiden van een „Grenzgesetz." In de zitting van den Zwitserschen natiouaalraad heeft Droz, het hoofd van het departement van buiten- landsche zaken, een interpellant geantwoord. Droz zeide, dat. de Iiegeering niet kan toegeven dat de handelingen van Wohlgemuth wettig zijn, en dat aan de Duitsche regeering geantwoord was, dat Zwitser- laud haar het recht niet toekende om politietoezicht in het Alpenland uit te oefenen, maar dat recht ongeschonden voor zich behoudtdat geen gevaarlijke FEUILLETON. 26) Door deze verzekering bemoedigd begaf hij zich met het geld, dat hij van de freule Von Wald- heim gekregen had, en zijn twaalf bespaarde ducateu, naar het huisje van de weduwe Bor^hese. De ontvangst, welke hem bij moeder en dochter te beurt viel, was niet zoo hartelijk als gewoonlijk. Wei reikte de oude vrouw hem de hand, wel lachte en plaagde Sofia, maar het was duidelijk merkbaar, dat beideu een zeker wantrouwen koesterden, al verzekerde hij ook bij hoog en laag, dat hij niet meaeplichtig was aan de misdaad van Dr. Rimoli, dat hij aanspraak had op een som van meer dan vijfduizend francs en dat de rechtbank voor de richtige uitbetaling zou zorgen. De vertrouwelijke toon van vroeger heerschte niet meer in de kleine woning. Giacomo was intusschen iemand van practische levensbeschouwing. Hij dacht: Het beste is, dat ik wat geduld oefen, totdat ik imjn geld ontvangen heb. Het bewijs voor mijn aanspraken zal toch wel gevonden worden want welk voordeel kon Dr. Rimoli opleveren als fiij de aanteekeningen omtreut het bediendenloon elementen oogluikend worden toegelaten dat de Duitsche politieagenten dikwijls wanordelijkheden in Zwitserland veroorzakendat wij niet gehouden zijn aan vreemdelingen bewijzen van herkomst te moeten vorderen, en het recht van toelating af han- kelijk van de genade der buitenlandsche regeeringen te stellen. Tegeu het te stellen politietoezicht aan de grenzen was door Zwitserland protest aangeteekend en aan Rusland en Oostenrijk was hetzelfde antwoord gegeven als aan Duitschland, zeide Droz. In zaken van inwendigen aard dulden de Zwitsers geen buitenlandsche bemoeiing. Bismarck zal de Alpen zoo gauw niet plat schieten en bovendien heeft hij te doen met de nazaten van Arnold WinkelriedHenri Melchthal en Willem Tell. Bovendien hebben de Duitsche Staten uit het zuiden ernstig geprotesteerd tegen het voornemeu om het grensverkeer tusschen Duitschland en Zwitserland te bemoeielijken. Baden vooral wees er op, dat zoodanige maatregelen voor Constanz en de omliggende streken hoogst noodlottig zouden wezen. Ook voor de talrijke op Zwitsersch gebied in de nabijheid der grenzen wonende Duitsche familien zou de toestand onhoudbaar worden. Dientengevolge heeft vorst Bismarck van de re- presaille-maatregelen afgezien en besloten, de kwestie op een ander terrein over te brengen. Wat nu P Een nieuw dwangmiddel schijnt hierin te bestaan, dat Duitscheland zijne medewerking aan het dezen zomer in Zwitserland te houden congres voor internationale arbeidersbescherming afhankelijk zal maken van de regeling der thans hangeude ge- schillen. Met znlk eene kleingeestige wraakneming zou Von Bismarck zichzelf in de vingers snijden, daar hij op dat gebied liefst den voorstap heeft, en ook door dezen zet op het politieke schaakbord zijn de Zwitsers niet schaakrmt gezet. Intusschen wordt gezegd, dat Koning Umberto als bemiddelaar in de kwestie—Wohlgemuth zal optreden. Een bliksemafleider voor Von Bismarck, om zijn prestige te redden, dat hij in de twee laatste jaren vier— of vijfmalen heeft verspeeld. De rechterzijde der Eransche Kamer heeft tot het land een manifest gericht, waarin zij verklaart, dat de partij, die sedert 11 jaren aan het bewind is, veroordeeld is. Veroordeeld is ook de repu- blikeiusche meerderbeid, die het land te haren bate heeft geexploiteerd j veroordeeld is de revo- lutionaire politiek, die geestelijken verjaagt, Priusen verbant, rechterlijke ambtenaren afzet, enz. enz. Imperialistenroyalisten, oprechte republikeinen, welgezinde mannen van iedere overtuiging, dat allegaartje wordt nn opgeroepen om een leger te vormen, en de staatslocomotief met haar trein te doen derailleeren. Als 't maar niet blijken zal, dat de rechterzijde hare zuster, de linker, wat al te min heeft gemaakt, zoodat de kiezers haar geen geloof schenken en veel minder vertrouwen. De had vernietigd? Ruim vijf duizend francs zullen het afdoende bewijs leveren, dat ik in mijn eer hersteld ben. Met lofwaardigen ijver snelde hij op zekeren ,g naar de woning van zijn liefste om haar een gewichtig nieuws mede te deelen. De rechter- commissaris, die tijdelijk de nalatenschap van Dr. Rimoli beheerde, had de begeerde aanteekeningen omtrent Giacomo Sorel's belooning gevonden en hem toen zonder dralen het bedrag van vijfdui zend drie honderd en tachtig francs uitbetaald. lachtig francs had hij nog aan loon verdiend na zijn gesprek met den directeur. Er lag iets zegepralends in zijn gelaatstrekken toen hij bij de weduwe Borghese binnentrad. Mel, Sofia wil je over veertien dagen bruiloft houden vroeg hij op zegeviereuden toon, terwijl hij een bundel bankbiljetten en een beurs met goud liet zien. Sofia bedacht zich nu niet lang, maar gaf thans zonder aarzelen hare toestemming. Ik heb er nooit aan getwijfeld, dat je een eer- ijk man bent en eerlijke bedoelingen met me hadt zeide zij vleiend. Er volgde nu een levendig gesprek, waaraan Giacomo natuurlijk het grootste aandeel had. En wat denk je nu te beginnen vroeg de oude rem eindelijk. Als ik klaar kan konren, word ik boer, luidde let antwoord. Boulaugisten makeu nog voortdurend standjes, nu hier dan daar, vooral de Zondagen zijn voor die opstootjes uitgekozen. Te Beziers hielden ze een feestmaal, waaraan 1500 persouen deel namen. Deroulede hield eene rede en werd daarna in de doos gepraktiseerd door de politie. In Belgie gist het vrijwat. De tachtigjarige generaal Chazal, oud-minister van oorlog en sinds jaren te Pan verblijf houdend, is op dit oogen- blik te Brussel, naar men beweert op uitnoodiging van den Koning, die hem, als het tot eene crisis mocht komen, eene politieke rol zou laten speleu en hem met de samenstelliug van een ministerie zou be- lasten, dat dan in de eerste plaats een wetsontwerp tot invoering van persooulijken dienstplicht zou moeten indienen. Spanje is gevraagd door generaal Pardo, als commissie-koopman van de United States in Noord- Amerika, wat voor Cuba bij verkoop wordt gevraagd, en de Spaansche minister van kolonien antwoordde, dat de gebeele wereld niet rijk genoeg was om de eer vail Spanje te koopen. Op zoo'n bescheid zou je waaracktig het patent als commissionair ook naar de maan wenschen. De geheele wereld, met de familie Rothschild incluis en al de Engelsche Lords en de Amsterdamsche couponknippers en de Shah. minder waard dan de eer vau Spanje Wat moet me dat een kolossaal stuk eer zijn door een gewoon menschenkind niet te overzien natuurlijk. Nu, het zij zoo, Cuba wordt voorshands niet ver- kwanseld, misschien later genomen. Ged. Staten van Zeeland meenen dat het wen- schelijk is over te gaan tot de aflossing der alsnog ten koste der provincie loopende 4 geldleeningen van 1878 ad 170,000 en van 1881 ad 567,000. Na de aflossing, welke voorkomt in de provinciale begrooting voor het jaar 1890, zal nog f 490,000 onafgelost overblijven. Uit een door hen overgelegd plan blijkt, dat eene leenirig ad 490,000 tegen 8$ zal kunnen afgelost worden zonder afwijking van het bij de oorspronkelijke leeningen gesteld tijdvak, terwijl uit de provinciale fondsen voor rente en aflossing, na aftrek der teruggaven wegens rentelooze voorsckotteD, veel minder dan thans uoodig zal zijn. Ged. Staten stellen daarom voor, over te gaan tot de aflossing der genoemde 4 provinciale geldlee ningen en eene nieuwe leening aan te gaan tegen eene rente van 8$ 'sjaars, overeenkomstig de besluiten, welke zij in het ontwerp bebben neergelegd. Een verzoek is tot Ged. Staten gericht door 116 ingezetenen van Ellewoutsdijk, Oudelande en Drie- wegen, om te onderzoeken in hoever het aan brengen van een steiger te Ellewoutsdijk in het provinciaal en algemeen belang zou zijn, om daarna zoo mogelijk Zullen wij dan een hofstede huren en samen werken P vraagde Sofia. Ik geloof wel, dat ik rijk genoeg ben om land te kunnen koopen, antwoordde Giacomo verge- noegd. Als ik mijn eigen grond bewerk, verdien ik veel meer. Dat gezegde werd door moeder en dochter be- aamd. Toen begon men te rekenen of Giacomo een hofstede en vee, een geheelen huisboedel en landbouwgereedschap zou kunnen koopen, en dan nog duizeud francs als noodpenning ter zijde leggen. De berekening viel nog mee en daarom heeft Giacomo daarna zijn aankoopen gedaan, voor dat hij met Sofia bruilolt vierde. In de nabijheid van Spoleto kocht hij eene kleine boerderij, waar de familie moeder Borghese natuurlijk meege- rekend nog voor het einde des jaars zich met terwoon vestigde. Na het noodlottig uiteinde van Dr. Rimoli had Giacomo den lust verloren om veel onder de men- schen te verkeerenhij deed vlijtig zijn werk en bracht zijn vrije uren in den kring van zijnhuis- gezin door. Hij werd een gelukkig man, aan de zijde van een werkzame vrouw en omringd door aardige, gezonde kinderen, had het lot hem een rustig plekje bereid. HOOFDSTUK XIX. Toen Alice na afloop der terechtzitting in De Prins van Beieren was teruggekeerd, had zij oogen- blikkelijk toebereidselen gemaakt om Rome te de noodige voorstellen aan Prov. Staten te doen. Daar het onderzoek naar aanleiding van dit adres nog niet is afgeloopen, stellen Ged. Staten voor het adres in hunne handen te stellen, teneinde daarom- trent in eene volgende vergadering een voorstel te doen. De beide pick—pockets, te Vlissingen gear- resteerd en waarvan in ons vorig numiner is melding gemaakt, werden Woensdag morgen zwaar geboeid, onder geleide van 2 beambten der rijksveldwacht en 2 politie—agenten, te voet naar het station en verder per spoor naar de gevangenis te Middelburg overgebracht. De derde gearresteerde, bij wien niets kon gevonden worden, is weder vrijgelaten, ofschoon het nog lang niet on be wezen is dat hij niet tot het complot behoort. De eene 'der in hechtenis genomen personen had op 't bloode lijf de waarden tot een aanzienlijk bedrag verborgen. De andere werd in het bezit van de diamanten doekspeld gevonden. Aan den beroofde, een Duitscher, die te Londen geruimen tijd woont, werd de aanzienlijke waarde in cheques teruggegeven, nadat de officier vau justitie te Middelburg daartoe verlof had verleend en afschrift der cheques had doen vervaardigen. De beide gevaugenen zijn Engelschen, zoo zij zeggen, gelijk ook de passen aanwijzen, die zij bij zich hadden. Op verzoek van den Minister van Marine heeft zijn ambtgenoot van Binnenl. Zaken, door tusschenkomst van de Commissarissen des Konings, de gemeentebesturen uitgenoodigd de aanvverving van jeugdig scheepsvolk bij 's lands vloot zooveel mogelijk te bevorderen, en aan de voorwaarden vau indiensttreden meer algemeene bekeudheid te geven. Daartoe zijn aan die besturen circulaires gezonden, teneinde die mede ter kenuis te brengen van de hoofden der voornaamste scholen voor openbaar lager onderwijs. Men schrijft uit Atjeh: Ten gevolge der laatste gebeurtenissen te Edi werd besloten een nieuwe expeditie daarheen te zenden. Deze maclit, gesteld onder het comando van den luitenant-kolonel de Bank Langenhorst, bestond uit een Europ. en een Ambonneesche compagnie van het 3de oataljon infanterie, een sectie onbespannen bergartillerie, een sectie mineurs en de ambulance en 135 veroordeelden tot het verrichten van koelie- diensten. Per stoomer „van Lauberge" geconvoyeerd door Z. M. ,/Macassar" en de gouveruements stoomers „Zeemeeuw" en „Albatros," giiig onze expeditiouaire macht naar Edi. Op den 5 en 6 Mei werden de troepen gede- barkeerd en op dien dag de vijand opgezocht. Op het gezicht van den naderenden troep, werd door den vijand een hevig vuur geopend. verlaten. Deze stad toch was naar hare meening liet sehouwtooneel geweest van hare onuitwischbare schande. Den volgenden namiddag vertrok zij dan ook in gezelschap van den grijzen priester, haar trouwen raadsman en had in vier dagen met den postwagen reeds Verona bereikt. In dofi'e wezenloosheid had zij tegenover den waardigen geestelijke gezeten gedurende die lano-e reis. lelkens had hij getracht een gesprek aan te knoopen om haar eenige afleiding te geven, maar zijn opmerkingen over het weer, de schoone landstreken, de schilderachtige bergen ze wer den alle wel vriendelijk maar zeer kort beantwoord. Met bezorgdheid sloeg de oude priester haar gade! Hoe geheel anders had de brave grijsaard zich de terugreis naar zijn vaderland voorgesteld Hii had er stellig op gerekend, dat de lieer Von Er- lenburg haar zooveel zou schenken dat zij zonder zorg voor den broode kon leven, immers aan haar had hij zijn bevrijding en zijn rijkdommen en landgoederen te danken. Ja, het stemde hem tot treurigheid, dat Lud- wig von Erlenburg zich niet bij de freule Von Maldheim had vertoond na afloop van hetproces. Zonder hulp en zonder geld inoest zij nu de wereld ingaan. Hij zelf kon haar niet helpen. Wat kon bij een arme priester voor haar doen Het was een geluk tenoemen, dat zij voorloopig bij een bevrien- de lamilie te Muucheneenonderkomen had gevonden. Alice, zeide hij, toen zij te Verona waren aan- TER \EIZEIS('HE <01 HUT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1889 | | pagina 1