Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen. J 1 No. 2516. Woensdag 26 Juni 1889. 29e Jaargang. BEKRNDiV1ARli\G~ <1 De Burgemeester der gemeente Ter Neuzen VOOR HAAR VADER GEB0ET. Binnenland. r VP ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Eranco per post: Voor Nederland /,1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32^. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. ■Hit bind verschtjnt Uinndns- en Vrijdagavoud blj den nltgever P. J[. VAN DE 8 i N I) E te Ter Neuzen. Bij deze courant belioort een bijvoegsel. maakt bekend, dat eene Openbare Vergadering van den GemeeDteraad is belegd tegen Viijdag den 28 Juili 1889, des voormiddags ten 10 ure. Ter Neuzen, den 25 Juni 1889. De Burgemeester voornoemd, J. A. VAN BOVEN. lr*olitieli Overzicht. De Zwitsersche bondsraad heeft eene nota aan de Duitsche regeering gericht, waarin hij protesteert tegen de onrecbtvaardige beschuldigingendat Zwitserland zou heulen met de revolutionaire elementen. Verder wordt opgemerkt, dat in de meeste gevallen, welke tot vertooging aanleiding gaven, de oogluiking der Duitsche politie bleek. Wat betreft de onzijdigheid van Zwitserland, zij is het uitvloeisel van eene overeenkomst der mogendheden en onbepaald van duur. Zwitserland zal ook in de toekomst zijne onzijdigheid verdedigen. Inmiddels hebben Ruslaud en Oostenrijk door hunne gezanten doen weten, dat zij even als Duitschland niet gaarne zien, dat Zwitserland een asyl worde voor allerlei revolutionairs. De ongerustheid, die zich in de laatste dagen op politiek gebied liet merken, schijnt weder te verdwijneu. Waren 't beursmauoeuvres, of moeten de hooge oorlogsbudgetten redenen van bestaan hebben Wij weten 't niet. Opmerkelijk is het intusschen, dat Rusland van de gewezen Koningin van Servie, Nathalie, sedert hare echtscheiding zoo weiuig notitie neemt, en dat men zoo kwistig is met de verspreiding van onware berichten. Zoo blijkt nu weder, dat de metropolitaau Michael bij zijn eerste optreden in de kathedraal te Belgrado alle ambtshandelingen van zijn voorganger, en dus ook de echtscheiding, niet voor nul en geenerlei waarde heeft verklaard. Men meld evenwel uit Belgrado, dat de ex-kooing Milan verbannen zal worden en dat Nathalie hare komst tot September heeft uitgesteld. De Temps deelt mede, dat de Oosteurijksche gezant te Belgrado, die zich reeds gereed maakte om zijn kolfers te pakken, van zijne regeering bevel heeft gekregen om op zijn post te blijven. Men beweertdat de gezant aan de regenten eene nota van graaf Kalnoky heeft overhandigd, waarin hun hunne houding in de zaak van den metropolitaan wordt verweten, het beslagleggen op de spoorweglijnen wordt afgekeurd en bij voorbaat wordt geprotesteerd tegen iedere conventie met Rusland. Hoe het ook zijin Oostenrijk is de stemming tegen Servie bitter, zelfs de bezadigste bladen doen dit merken. c FEUILLETON. 25) Door deze laatste woorden had Paulo zijn ge- heimste gevoelens verraden en de baron, die hem strak had aangekeken, had hem nu geheel door- grond. Hij was gekrenkt en zeide op afgemeten toon Cecilia is uw vrouw en ik heb geen recht mij te mengen in uw huiselijke zaken. Maar ik zou mij zwaar beleedigd achten, als ik niet in zekere mate zou mogeu bijdragen tot het welzijn van mijn kind. Het ligt volstrekt niet in mijn bedoeling u te beleedigen, antwoordde Paulo, maar ik moetreke- ning houdeu met mijn omstandigheden. Als ik zelf van hooge afkomst was en Cecilia getrouwd had als de dochter van den baron Von Erlenburg, dan zou ik geen bezwaar hebben tegen een huwelijksgift. Zij zou dan recht hebben op een leven iu pracht en weelde, waaraan zij van der jeugd af gewoon was. Maar dit is niet het geval, ik heb haar uit het Vondelingshuis getrouwd en in een eenvoudige omgeving gt1 racht, waarin zij gelukkig is. Als zij die moest missen, zou zij zeker ongelukkig worden. Met de grootste aandacht had de baron zijn schoonzoon aangehoord. Hij dacht een geruimen De door Rusland voorgestelde militaire conven tie is afgewezen, nadat de Oosteurijksche gezant om inlichtingen heeft gevraagd, terwijl op uitdrukkelijken last van den Czaar aan het regentschap is medegedeeld dat de toast van den Czaar geen ander doel had dan het huwelijk van eene dochter van den vorst van Montenegro met een lid van de Russische keizerlijke familie mogelijk te maken. Daaraan zou men zeggen dat men te St. Petersburg het oogenblik nog niet gekomen acht om op het Balkan-schiereiland de vouk in het buskruit te werpen. Maar daarom kan er wel iets van den anderen kant opduiken. Op menig Turksch eiland en iu Armeuie is donder aan de lucht, en dat handvol Hellenen zal ook haast wel weer iets van zich laten hooren. Dat vulkaantje is verdacht stil. Zaterdag kwameu de delegation van Oostenrijk en Hongarije bijeen, de commission, die door de beide parlementen der inonarchie zijn gekozen om de gemeeuschappelijke belangeu te behandelen, onder welke de buitenlandsche zaken de eerste plaats innemen. Deze worden echter alleen in de Hon- gaarsche delegatie aan eene groudige discussie on- derworpen en men verwacht, dat daar de gebeur- tenissen en verwachtingen in Servie op eene wijze zullen worden besproken, die noch te Petersburg, noch te Belgrado, noch in de Zwarte Bergen aangenaam zal worden gevonden. Overigens zal veel afhangen van het overzicht, dat de gemeenschappelijke minister van buitenland sche zaken over den staat van zaken zal geven, doch het is waarschijnlijk, dat die politiek geene afkeuring zal viuden, ook niet iu de Oostenrijksche delegatie. Ook de minister van oorlog zal onder de tegen- woordige onzekere omstandigheden niet behoeven te vreezen, dat op zijne begrooting zal worden afgedongen, te minder, daar hij, naar men verzekert niet meer zal vragen, dan hem verleden jaar is toegestaan. Op de begrooting van 1889 namen de uitgaven voor het repetitiegeweer eene groote plaats iu en voor het volgend jaar zijn deze uit gaven veel kleiner. Wanueer nu het eindcijfer hetzelfde blijft, volgt daaruit, dat aan de armee of aan vestingwerken meer zal worden besteed. Men meent dan ook te weten, dat de artillerie met een regiment, de ruiterij met twee regimenten lanciers en de spoorwegtroepen met een regiment zullen worden vermeerderd. Daarenboven eischt de uitbreiding der marine groote sommen. Oulangs is in Belgie eene brochure verschenen van den oud-minister Erere-Orban getiteld „De heer Beernart en de muntquaestie." Daarin wordt het volgende betoogd. In 1885 had Belgie te beslissen, of het uit de Latijusche muntunie wilde treden. Beernaert, toenmaals minister van finantien, dorst het niet te wagen, doch sloot integendeel tijd na en scheen toen een besluit genomen te hebben. Op vriendelijken toon zeide hij nu Hoor eens, Paulo Wat dunkt je er van, als ik je eens een flinke som geld gaf om je zaken uit te breiden P Het zal je toch wel toe lachen aan het hoofd van een groote inrichting testaan? Zulk een schoon aan bod had hij na zijn koele woorden niet verwachtbedremmeld bleef hij voor zich kijken, waarom Cecilia, die zeer in haar schik was, tot hem zeide Welnu, Paulo spreek dan toch De jonge tim merman was echter nog niet van zijn eigenzinnigen trots genezen, en antwoordde O, dat aanbod is heel mooi, maar op welke voorwaarden Kom, kom, praat nu niet van voorwaarden, Paulo viel de baron in. Je zietik meen het goed met je, hinder mij nu niet met zulke dwars- drijverij. Zeg mij maar kort en bondig hoeveel je noodig hebt. Cecilia had intusschen haar stoel naast die van haar vader gezet. Zij keek haar vader dankbaar aan en toen Paulo bleef zwijgen, antwoordde zij vleiend Ik geloof, dat Paulo met tienduizend francs reeds veel zou kunnen uitrichten, papa De heer Von Erlenburg begon te lachen, streek zijn dochter liefkozend over de wang en zeide toen Hoor eens, Paulo ik zie dat je mijn dochter met Frankrijk een overeenkomst, waarbij hij zich verbond van de binnen de grenzen der uuie in omloop zijude Belgische vijffrancstukken voor het jaar 1890, de helft, uitmakende een bedrag van 100 millioen frcs. tegen goud in te wisselen. Daar ieder vijffrancstuk slechts eene zilverwaarde van 3.50 frcs. heeft, zoo verliest Belgie bij deze operatie 30 millioen. Om de toestemming der Kamers op deze over eenkomst te verkrijgen beloofde Beernaert uit alle overschotten en bezuinigingen een fonds te vormen om de inwisselirig alleugs te doen geschieden. Op dit oogenblik is evenwel nog geen enkel vijf francstuk ingewisseld en het bedoelde fonds bedraagt thans na vier jaren slecht 500.000 frcs. Erere-Orban waarschuwt de Belgen, zich op zware offers in het jaar 1890 voor te bereiden. De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft van Gedeputeerde Staten nadere opgaven gevraagd, uitsluiteud de openbare scholen betreffende, ten dienste der herziening van de wet op het lager onderwijs. Inzonderheid verlangt de Minister opgaaf van de op 30 Juni werkelijk ter schoolgaande kinderen. Neemt men nu in aanmerking, dat de Minister op dit oogenblik reeds in het bezit is van het getal schoolgaande kinderen op 1 Januarijl. en van dat werkelijk ter schoolgaande op 31 Maart jl., dan is ZEx. in staat uit deze drie verschillende opgaven een iuteressant overzicht te geven aan de Kamers van het in den zomerbestaandschoolverzuim. In verband met de inwerkingtreding der arbeidswet op 1 Januari a. s. heeft de Minister van Justitie zich tot de gemeentebesturen gewend, met verzoek vodr 1 Augustus a. s. te mogen ontvangen eeu opgaaf van het aantal persouen beneden 16-jarigen leeftijd, die in fabrieken of werkplaatsen arbeiden en welker hoofden of be- stuurders dus op dat tijdstip in het bezit moeten zijn van even zooveel kaarten. Deze kaarten worden van regeeringswege verstrekt. Bij de serenade, door het korps officieren van het 2e bataljon, 3e regiment infanterie te Middelburg, aangeboden aan huunen tot luit.— kolonel benoemden chef G. van Nouhuijs, zijn eenige ongeregeldbedeu voorgevallen. Er ontstond een geweldig gedrang, tengevolge waarvan de flainbouwendragers zich genoodzaakt zagen er met hunne toortsen op in te slaan. De politie weerde zich goed en nam eenigen der voornaamste onrust- stokers in hechtenis. Na een voorloopig verhoor zijn dezen echter weder ontslagen. Lit Tilburg wordt gemeld, dat het bestuur van den algemeenen bond van R. K. kiezersver- eenigingen in Nederland binnenkort eene simen- gelukkig maakt en dat doet mij onuitsprekelijk veel genoegen. Ik ben van plan Napels te ver- laten en misschien keer ik eerst na vele jaren ferug. Het is daarom het beste, dat wij nu in eens af de zaak in orde brengen. Ik zal je daar om een wissel op mijn bankier geven tot een bedrag van vijftig duizend francs. Je kunt daar- mee je zaken uitbreiden en tot grootere welvaart komen. Als ik dan later liier terugkeer, hoop ik een schoonzoon te vinden, die met lof onder de groote aannemers zijne plaats inneemt. Cecilia had vol kinderlijke liefde haar hoofd tegen de borst van den baron gevlijd. Maar Paulo! hoor je dan niet? vroeg zij met een bios van vreugde op het gelaat. De jonge timmerman keek eerst zijn vrouw aan en greep toen de hand, die zijn schoonvader hem toestak met de woorden O, papa, hoe zal ik u danken voor zooveel goedheid Nu zullen mijn plannen verwezenlijkt worden, die mij reeds lang als onmogelijk bereik- bare droombeelden voor den geest zweefdeu Geen dank, PauloMaak Cecilia gelukkig dat zal mijn belooning zijn. Den volgenden dag reeds ontving Paulo van zijn schoonvaddPden beloofden wissel van vijftig duizend francs, die weldra in klinkenden munt werd omgezet. komst zal houdeu met en op uitnoodiging van het bestuur van den provincialeu bond van R. Kath. kiezersvereenigingen in Noord- en Zuid-IIolland, ten einde maatregelen te beramen om het verzet tegen de ontvvorpen legerorganisatie zoo mogelijk algemeen te doen zijn. Waar de vergadering zal plaats hebben is nog niet juist bepaald. Met de verzending van kruisbessen naar Enge- land staat het in de Betuwe zeer goed. De prijzen zijn sinds eenige dagen stijgende, zoodat nu 8 tot 9 cent per kilo besteed wordt. Dat dit artikel daar veel geteeld wordt, kan men nagaau als men weet, dat op een avond alleen door de firma V. W., te Altona 34,000 pond van deze vrucht ontvangen en verzonden werd. De verzending van Meikersen naar Engeland is afgeloopen. Met die van roode bessen is een begin gemaakt. Naar men uit Vlissingen meldt, wordt daar Zaterdag a. s. het Koninklijk jacht Victoria aud Albert verwacht om Zondag den Shah van Perzie aan boord te nemen ter voortzetting zijner reis naar Engeland. Toen Zaterdag de Shah, op reis van Amsterdam naar Antwerpen, te. Roosendaal aankwam werd hij door vele nieuwsgierigeu met een luid hoera be- groet en bood het dochtertje van den statiouchef hem een bouquet aan. Twee harmonieen speelden het volkslied. Voor zijn vertrek uit ons land heeft Z. M. het grootkruis der orde van den Leeuw en de Zon verleend aan de Ministers van Buitenlandsche Zaken, van Binnenlandsche Z iken, van Waterstaat en van Justitie. De consul-generaal van Perzie te Amsterdam werd benoemd tot commandeur, de vice-consul tot officier in de genoemde orde. Te Esschen werd de Shah opgewacht door een deputatie, die hem namens Koning Leopold welkom heette op Belgie's grondgebied. Onder het gebulder van het geschut is Z. M. te ruim 4 uur te Antwerpen aangekomen. Bij de ontvangst aldaar was Koning Leopold vertegenwoor- digd door den luitenant-generaal Jolly. Naar de Independance verneemt, strekt de kennis van de Eransche taal zich bij den Shah slechts tot enkele woorden uit. Niettemin vond de Perzische monarch gelegenheid, in die taal de opmerking te maken, dat het Hollaudsche volk en het Belgische veel op elkaar geleken eu dat het goed zou zijn, wanueer de beide landen met elkaar vereenigd waren Toen de Shah de troepen inspecteerde, die op het perron opgesteld waren, verzocht hij een der jagers hem zijn geweer te overhandigen. Deze gaf hieraan gevolg, wairop de vorst het wapen aan- dachtig bekeek en zijn goedkeuring over de con- slructie te keunen gaf. Het geheim betreffende het jongetje, dat den monarch overal vergezelt, De baron Von Erlenburg vertrok kurt daarna uit Napels. Hij had zijne plichten jegens zijne overledene vrouw vervuld, door haar graf te be- zoeken en iu goeden toestand te laten brengen hij had het spoor van zijn dochter gezocht en gevonden, haar in gelukkige omstandigheden aan- getroffen en voor haar verderen welstand gezorgd. En nu verliet hij Italie om gelioor te geveu aan de roepstem van den plicht der dankbaarheidof misschien aan den aandrang van zijn hart, dat hem met ouweerstaanbare macht heentrok naar eeu ander oord. Aog een laatsten avond bracht hij bij zijne kinderen door, nog eenmaal drukte hij zijn doch ter op het hart het graf harer moeder in orde te houden en hare nagedachtenis te eeren, zeide zijn kinderen op het hartelijkst vaarwel en reisde toen over de bergen van Italie naar het Noorden. Ludwig von Erlenburg ging niet naar zijn ge- boorteplaats. Van den eerwaarden heer Barnau, met wien hij briefwisseling had aaugekuoopt, had hij vernoraen, dat de jonkvrouw Yon Waldheim, nadat zij tot armoede was vervallen, zich naar Miinchen had begeven om daar uit te zien naar eene betrekking, waardoor zij in haar levensonder- houd zou kunnen voorzien. Daarheen dreef hem de inwendige stem, waaraan hij onmogelijk weer- stand kon bieden. Allerlei schoone plannen doorkruisten zijn liooF Het waren droomen van jeugdige gelukzalig^^/ TER \E1 X.EVSCHE Kll IIIVI 1 o O

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1889 | | pagina 1