Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. aTsluitihq"" BEKENDMAKING. Kermis of Jaarmarkt No. 2515. Zaterdag 22 Juni 1889. 29e Jaargang. Binnenland. van den Molendijk in Graauw. Paarden- en Veemarkt VOOR HAAR VADER GEB0ET. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32^. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Itit biad verMcbijut Uiuatdas- cn Vrijdagavond bij den ultgever P. Jl. VAN OE SANDE te Ter Nenzen. Bij (leze courant behoort een bijvoegsel. GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND maken bekeud, dat de boveugenoemde weg voor het verkeer met rij- en voertuigen en vee van 24 tot en met 26 dezer zal zijn afgesloten. Middelburg, 14 Juni 1889. Gedeputeerde Staten voornoemd, N. J. C. SNOUCK HURGRONJE, Wd Voorzitter. E. EOKKER, Griffier. Butgemeester en Wethouders der gemeente ZAAMSLAG maken bekend 1°. dat de gewone jaarlijksche alhier zal worden gehouden op Dinsdag den 2 Juli 1S89, aanvangende des vooriniddags te 9 uren en eindigende des namiddags te 3 uren. Van wege de gemeente worden uitgeloofd elf premien, naar welke geene mededinging wordt toegelaten aan de eigenaren van het grootste getal paarden en vee, die daarvoor in het vorige jaar zijn bekroond, alsmede voor paarden en vee, wegens welke alhier reeds vroeger eene premie is toegekend, en voor paarden en vee na 11 uren aangebracht. Geen liedjeszangers, orgeldraaiers en derge- lijken worden tijdens de markt toegelaten. 2°. dat de in deze gemeente zal plaats hebben op Dins- dag den 2den Juli e. k. tot en met Donderdag den 4den dier inaand en dat geene nadagen zullen worden toe* gestaan. Zaamslag, 7 Juni 1889. Burgemeesler en Wethouders voornoemd, C. DE BOKX, Voorzitter. E. H. WORTMAN, Secretaris. Jr*olitieli Overzicht. Dinsdag heeft de pas verkozen radicale afge- vaardigde van Brussel, Jauson, zijn intrede gedaan in de Kamer van Belgie. Dadelijk interpelleerde hij de regeering over het bekende proces van Bergen, FEUILLETO N 24) - Breedvoerig vertelde de vreemdeling nu hoe hij door een braaf edel meisje uit zijn ellendige ge- vangenschap verlost en in het bezit van zijn eigendom hersteld was. Zoodra ik weer de vrijheid mocht genieten, vertrok ik naar Crovigno om naar mijn beminde vrouw onderzoek te doen en vernam daar, dat zij reeds bijna twintig jaar te Napels begraven lag. Ik bezocht toen haar graf en begon daarna een onderzoek naar het dochtertje, dat zij mij had nagelaten. Eindelijk brachten mijne naspo- ringen mij ook in het Vondelingshuis. Daar deelde de Eerwaarde moeder-overste mij mede, dat men bij uw vrouw, bij haar opname in het gesticht, Duitsche brieven en een ring met den datum 25 April 182 had gevonden. Ik snelde niet dadelijk naar hier, omdat ik de eerste hevige ge- moedsaandoeningen wat tot kalmte wilde laten komen. Toen ik een uur geleden uwe woning betrad, was mijn hart vol bange vrees. Wegens de brieven en den ring, die ik in uw bezit wist, had ik de overtuiging, dat ik hier mijn kind zou vinden, doch ik beefde voor haar lot. Immers zij kon even goed een slechten dronkaard tot waar gebleken is, dat de minister-president al te ondoordacht familiaar met een man heeft verkeerd, die in dienst der politic zich niet vergenoegde met de rol van verspieder, maar ook zijne slacbtoffers tot misdaden heeft aaiigespoord. De clericale meerderheid bleef den minister niettemin getrouw. In de Kamer was derhalve op de interpellate geen succes te wachten en de heer Janson had dan ook zeker het publiek op het oog, toen hij van het ministerie verlangde, dat het zou aftreden. Tegenover de groote meerderheid der Kamer zal nu allicht met volks-demonstraties en straatschandaal worden gestreden. Dat de heer Beernaert niet alleen verkeerd, maar ook onverstandig heeft gehaudeld, door zich te diep in te laten met lieden, die nog altijd onmisbaar worden geacht, maar evenmin vertrouwen als achting verdienen, is trouwens reeds duidelijk gebleken De onthulliugen in bet proces van Bergen zijn de aanleiding geweest, dat de twee deelen, der liberale partij zich hebben verzoend en de oorzaak, dat de scheunng iu de werkliedenpartij is geeindigd. Bij de heropening der zitting op Woensdag deed de voorzitter een beroep op de leden, om blijk te geven van parlementaire tucht. De minister-president, de heer Beernaert, zette daarop zijne gisteren begotinen rede voort. Hij verdedigde de haudelingen der regeering en kwam er nadrukkelijk tegen op, dat hij in vereeniging met ellendige agentsprovocateurs zou hebben saam- gespannen. Met betrekking tot de goedkeuring, door den Duitschen gezant te Brussel gehecht aan de houding der Belgische regeering in het rechts- geding van Bergen, zeide de heer Beernaert, dat niet de Belgische regeering dezen stap van den Duitschen gezant bekend maakte. Wat laatstge- noemde in dit opzicht deed, was overigens zoowel te Berlijn als te Brussel bekend. Hij had dus daaromtrent geen opheldering te geven. De heer Woeste verdedigde de houding der regeering en de heer Bara bestreed haar. Eerstgenoemde wees op de socialistische begin- selen van den heer Janson. De verkiezing van dezen heeft alleen de beteekenis, dat een royalist uit de Kamer is verwijderd en een republikein daarin is gebracht. Hij wees ook op de verdeeld- heid in de liberale partij. De heer Janson zeide, dat, wanneer de liberalen weder aan het bewind komen, het ministerie voor het hof van cassatie rekenschap zal hebben af te leggen van zijne misdaad. De heer Lejeune, minister van justitie, zeide dat alles wat de linkerzijde iu het midden heeft ge bracht, onjuist is. Hij was in het bezit van stuk- ken, die daarvan ten bewijze strekken. De heer Janson tartte den minister, die stukken over te leggen. Het debat werd hierop gesloten verklaard. Geen enkele motie van orde was voorgesteld. echtgenoot gekregen hebben als een braaf en oppassend werkman ik kon niet denken, dat haar zulk een gelukkig lot ten deel zou gevallen zijn. Maar de goede God heeft over mijn kind gewaakt en haar een liefhebbend echtgenoot geschonken, die haar gelukkig maakt. Zooals ge reeds weet, mijuheer, heeft geen onverschilligheid mij twintig jaar van mijn dochter verwijderd gehouden. Al ben ik nu een vreemdeling voor haar, zij is mijn kind, sta mij toe, dat ik haar omhels cn mijn zegen geef Op deze woorden naderde Paulo met Cecilia aan de hand. Niet langer aan de stem des bloeds kunnende weerstaan, sloeg Cecilia de armen om den hals van den vreemden edelman, die haar onstuimig aan zijn hart drukte. Niemand sprak een woord. Mijne dochterzuchtte de heer Von Erlenburg eindelijk. Cecilia sloeg haar helderblauwe oogen, die van geluk straalden, naar haar vader op en trok Paulo aan haar zijde met de woorden Vader, mijn man De gelukkige vader lachte, hield zijn dochter met den rechterarm omvat, legde de linkerhand op Paulo's schouder en sprak Mijne kinderen Ik zie, dat ge gelukkig zijt met elkander! Moge God uw geluk doen voort- dureu zoolang ge leeft. Amenklonk het plechtig in het kleine vertrek. De politie had vdor den aanvang der zitting de straien afgezet, welke tot het paleis der Kamer toegang geven. Na afloop der zitting was een tal- rijke menigte in den omtrek bijeen doch zij verwij- derde zich kalm, en geen enkel incident is te vermelden. De Standard gaat nog altijd voort te verkondi- gen, dat de vrede van Europa geen langen duur meer kan hebben en de oorlog, zoo niet vroeger, dan toch iu het volgend voorjaar zal uitbarsten. Erankrijk en Rusland zijn de mogendheden, van welke de storing des vredes wordt gevreesd, maar in het jaar der groote tentoonstelling, die boven verwachting blijkt te zijn geslaagd, zal de Eransche Republiek zeker niet het sein geven tot een oorlog, bij welken, zoo als Bismarck in den Rijksdag heeft gezegd, die van 1870 slechts kinderspel zou zijn. Overal is men van de waarheid hiervan overtuigd en het is te veronderstellen, dat ook Rusland den vrede niet zal verbreken, zoolang niet zijn krijgs- macht den hoogst mogelijken graad van slagvaardig- heid heeft bereikt en tegenwoordig zijn de ontworpen strategische spoorwegen nog niet voltooid en doet, naar het oordeel van deskundigen, het Russische infanterie-geweer voor dat van andere mogendheden onder. De toast van den Czaar op den Vorst van Montenegro is waarsohijnlijk veel te ernstig opgevat. Alexander III heeft wel eens meer de toejuiching der panslavisten verworven door dreigende woorden, op welke geene daden zijn gevolgd. De verwikke- liugen in Servie zijn zeker gevaarlijk, maar toch niet gevaarlijker dan de langdurige Bulgaarsche crisis is geweest en er is vooralsnog geen reden om te veronderstellendat zij Oostenrijk, met Duitschland, Italie en Engeland naast zich, tot den beslissenden strijd om de heerschappij zullen noodzaken. Voor vertrouwen in eene lange vreedzame toe- komst, zegt de Voss. Ztg., is geen grond voorhanden dit weet iedereen. Maar al is de oorlog ook ten slotte onvermijdelijk, men zou in Duitschland goed doen de vermaning van Gambetta te volgen altijd aan den oorlog te denken en er nooit van te spreken. De regeering heeft een wetsontwerp inge- diend tot verandering van de grenzen tusschen de gemeenten Biervliet, IJzendijke, Philippine, Sas van Gent, Ter Neuzen en Hoek, met het doel om de ingedijkte Vergaer- en Angelinapolders in te deelen respectievelijk bij de gemeenten Philippine en Biervliet. Aan deze wijziging gaat ook een grensverandering tusschen die gemeenten en IJzen dijke gepaard, teneinde een natuurlijke grenslijn te stellen in de plaats van eene, op het terrein HOOFDSTUK XVII. Nog waren geen twee dagen verloopen of Paulo en zijn vrouw waren met alle gebeurtenissen be kend, die kort voor en na Cecilia's geboorte hadden plaats gehad. In gezelschap van den baron Von Eerlenburg hadden zij Crovigno bezocht en daar uit den mond der nog levende getuigen gehoord, hoe zwaar de brave Amalia Monti voor twintig jaren geleden had. Ook hadden zij het kerkhof te Napels bezocht, waar de arme zwaar beproefde vrouw begraven lag en een kruis op haar graf geplant. Zij wisten nu ook, dat Cecilia afstamde uit eene hoog-adellijke Oostenrijksche familie, dat de baron Von Erlenburg schatrijk was, uitgebreide landgoederen in Stiermarken bezat en Cecilia zijn eenig kind was, zoodat zijne rijkdommen haar erfdeel zouden kunnen worden. Paulo werd eenigzins wrevelig bij de gedachte, dat hij de schoonzoon van dien rijken en vooruamen edelman was. Het hinderde hem niet, dat hij in rang zoover beneden dien schoonvader stond, maar zijn groote liefde voor Cecilia bracht hem op de gedachte, dat de genegenheid voor haar vader wellicht mettertijd zoodanig zou toenemen, dat hij Paulo niet langer het eenige voorwerp van haar denken en streven zou zijn. Paulo werd alzoo door ijverzucht of jaloersch- heid gekweld, en die kwelling nam elken dag toe. Daardoor werd een donkere schaduw gewor- moeilijk aan te wijzeu soheiding tusschen de genoemde drie gemeenten, Aan Philippine wordt voor verlies van grond- gebied schadeloosstelhng gegeven door toevoeging van den Vergaerpolder, terwijl, zoolang in dien polder nog geen grondbelasting wordt geheven, aan Philippine zal worden uitgekeerd het bedrag aan gemeentelijke opcenten op de grondbelasting, t welk Biervliet zal heffen op het deel van den Angelinapolder, dat haar wordt toegevoegd. De agenda voor de zomervergadering van de 1 rovinciale Staten van Zeeland bevat, behalve het onderzoek der geloofsbrieven van de herkozen en nieuw gekozen leden ende mededeeling van verschillen- de Koninklijke besluiten enz., benoeming van 6 leden van Gedeputeerde Staten; benoeming van een lid der Staten, bedoeld bij art. 89 der provinciale wet, en adres van P. Verburg Mz. en andere ingezetenen van 's Heerenhoek, Driewegen, Overzand en Nieuwdorp, tot oprichting van een steiger te Borsele. erder komen in behandeling de volgende voor- stellen van Gedeputeerde Staten betretfende het aangaan van een overeenkomst met hoofdcom- missarissen der vennootschap „de Middelburgsche Couraut;" betreffende het geven van eene toelage aau^ de inrichting voor minderjarige idioten te 's Gravenhagetot wijziging van het reglement op het beheer der uitwatering van de polders Heer Jansz c. a.tot bepaling van den afstaud der afpaling van een eeudeukooi in de gemeente Vrouwe- polderen tot het aangaan van eene geldleening ter aflossing van de alsnog loopende 4pCt. geld- leeningen ten laste der proviucie, met daarmede in verband staande voorstellen. I en slotte komen ter tafelde verantwoording van Gedeputeerde Staten wegens de enkel provinciale en huishoudehjke inkomsten en uitgaven over het dienstjaar 1887 de begrooting der kosten van het provinciaal bestuur, voor zooveel het rijksbestuur is, voor 1890 en de begrooting der enkel prov. en huish. inkomsten en uitgaven voor 1890, met een voorstel betreffende de heffing van opcenten op de grond- eu personeele belasting ten behoeve der provincie (28 opcenten op de gebouwde en ongebouwde eigendommen en 18 opcenten op de personeele belasting.) Wij ontvingen een smaakvol uitgevoerden en zeer omvangrijken reisgids, dien de Stoomvaart maatschappij /Zeeland' te Vlissingen verkrijgbaar stelt, tweemas.' 's jaars in 40,000 exemplaren en in twee talen. De uitgebreidheid van dezen gids maakt hem tot een onmisbare vraagbaak voor alle reizigers, die een uitstapje van beteekenis over de grenzen maken willen. De Minister van Waterstaat heeft naar aan leiding van het ongeval, dat den 7 Juni jl. te Heerenveen heeft plaats gevonden, aan de spoorweg- besturen laten aanschrijven, dat hunnerzijds streng pen op het geluk van dit voorbeeldige gezin, hoe wel Paulo volstrekt zijn gevoelens niet open- baarde. Ook de heer Von Erlenburg bemerkte weldra, dat er iets aan haperde, doch hij kon natuurlijk de ware reden zelfs niet gissen. Hij had er echter hinder van en besloot zoo mogelijk alle moeilijk- heden uit den weg te ruimen, en daartoe bood zich weldra een goede gelegenheid aan. Op zekeren dag gebruikte hij het middagmaal bij zijn kinderen. Toen Cecilia na den maaltijd de tafel had afgenomen en met de kleine Emma in eene andere kamer was gegaan om het kind in slaap te wiegen, zeide hij tot zijn schoonzoon I loor eens, Paulo, je weet ik ben tamelijk ver- mogend. Nu heb ik het voorneinen opgevat om voor Cecilia een kapitaal vast te zettenvan de rente kanjelui dan voortaanop watgrootervoetleven. Och, waarom zou u dat doen vroeg Paulo tamelijk onverschillig. Mijn vrouw heeft tot beden nergens behoefte aan gevoeld, of ik was in staat het haar te geven. En als ik Cecilia goed be- oordeel, dan geloof ik, dat zij ook in de toekomst tevreden zal zijn met hetgeen ik haar door mijn arbeid kan verschaffen. Dat is alles goed en wel, mijn zoon, sprak de baron bedaard. Maar het is toch zoo kwaad niet als de vrouw eenig vermogen bezitdat. kan immers de zorgen van den man verlichten en alzoo tot het geluk het geheele gezin bijdragen, TER VEIZEViSCHE (0111 Ui o o l

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1889 | | pagina 1