Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Brandschouwing. No. 2512. Woerisdag 12 Juni 1889. 29e Jaargang. VOOR HAAR VADER W*0Et7 Binnenland. iBONNEMENT: Voor Per drie maanden biunen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32^. Men abonneert zicb bij alle Boekbandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. A. D V EKTENTIlN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaartot veel verminderden prijs. Ult bind vemchljnt llimdaj. en Vrijdftgavond bij den altgever P. J. VAN UE S A N D E te Ter Neuzen. In den loop dezer week zal, ingevolge artikel 35 der verordening op de brandweer, aan de huizen der ingezetenen in de kom dezer gemeente eene brandschouwing plaats bebben. Ter Neuzen, 11 Juni 1889. Burgemeester en Wethouders aldaar, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. F*olitiel£ Overzicht. In Oostenrijk begint men zicb meer ongerust te maken over den loop der gebeurteuissen in Seme, 't Gaat er inderdaad vreemd toe. De personen en partijen, die de macht in handen bebben doen juist datgene, wat zij vroeger stellig badden verklaard niet te zullen doen. De ex-metropolitaan Michael outvaugt bezoeken van de regenten en de ministers, het radikale ministerie treedt met hem in onder- handeliug, de teruggekeerde balling heeft het pro- gramma der regeering goedgekeurd en tot belooning hiervoor zal hij worden gei'nstalleerd als boofd der Servische kerk en dienst doen bij de aanstaande kroning van den jougen Koning. Maar voor dien tijd moet de metropolitaan Theodosius zijn ambt nederleggen, de vriend van Milan. Wat gaat er tegenwoordig achter de schermen om Michael kent de plannen van den Czaar ten opzichte van Servie. Daar moet komen een groot Servie onder den vorst van Montenegro, met Bosnie euz., zooals wij in een vorig overzicht schreven, de kroning van den jongen Obrenovitch is slechts voor de leus, de arme jongen zal zich van alien zien verlaten, zoodra het sein daarvoor uit St. Petersburg komt. Koning Milan mag in Belgrado verschijnen om een spaak in 't wiel te steken, het zal blijken datzijn invloed tegenover de Russophilen niet meer is dan die van een gewoon onderdaan. Als Oostenrijk niet tusschen beide treedt, dan is Servie onder rechtstreekschen invloed gebracht van Rusland. Milan en zijn zoon, maar ook de schooue moeder, die voor Rusland goed was om de partijschappen te onderhoudeu, kunnen gaan. De zaak Wohlgemuth is nog niet afgedaan. De Duitsche regeering eischt van de Zwitsersche intrekking van het bevel, waarbij aan Wohlgemuth het verblijf in Zwitserland werd ontzegd. Verder veriangt de regeering te Berlijn, dat Zwitserland het verblijf binuen het gebied van den Bond slechts aan die Duitschers zal toestaan, wier papieren vol- komen in orde zijn. Maar wat het mooiste is in het desbetreffende document De Duitsche regeering beklaagt zich, dat een klein land als Zwitserland de aan eene groote mogendheid schuldige achting uit het oog heeft verloreu. Dat is wat moois De FEUILLETON. 21) Ik houd staande, dat het papier valsch is overigens heb- ik gehandeld volgens plicht en ge- weten. De president antwoordde daar niet op doch gaf bevel den baron Vou Erlenburg binnen te leiden. Het zal wel niet noodig zijn u door vele vragen te vermoeien, ving de president aan. Kent u dien beer daar? Dat is Dr. Rimoli. En de man daar ginds Dat is de oppasser Giacorao Sorel. Hij was met het toezicht over mij belast, tijdens mijn verblijf in San Salvatore. Geloof u, dat die oppasser medeplichtig is aan uwe wederrechtelijke opsluiting in dat gesticht Neen, antwoordde Ludwig von Erlenburg op vasten toon. Giacomo bewaakte mij, omdat de direc teur hem dien plicht had opgelegd, manr hij bewees mij altijd zooveel vriendelijkheid als in zijn ver mogen was. Ik houd hem niet voor mede plichtig. De president scheen tevreden. Hij sprak nog even met den heer Von Erlenburg, verhoorde daarna de overige getuigen alien oppassers uit San Salvatore en gaf toen het woord aan den vrijheidlievende Zwitsers, tusschen hunne hooge Alpen verschanst, zullen tegenover Wilhelm even kranig staan als onlangs tegenover den Czaar, die een politie-spion niet wilde doen deelen in de schande der uitzettiug van de Ziiricher bommen- makers, maar die toch heeft moeten zien, dat de spion zoo goed als de schavuiten het Zwitsersch grondgebied moest verlaten. Mag men de berichten gelooven, dan komt Keizer Franz in Augustus te Berlijn, de Czaar te Kopenhagen, later te Kiel waar hij Wilhelm zal ontvaugen en Wilhelm teLonden om zijn grootmoeder op Wight te ontmoeten. De Italiaausche premier Crispi heeft een glausrijke overwinniug behaald met zijn begrootiug. Tijdens de ministerieele crisis was eene begrootings-commissie benoemd en deze had een aantal posten geschrapt, die de regeering onmisbaar verklaarde. De Kamer heeft nu de door haar zelf gekozen coinmissie in het ongelijk gesteld en deze daardoor gedwongen, haar ontslag te nemen. In de Fransche Kamer kwam een voorstel tot opheffing van het gezantschap bij het Vatikaan waar de minister van buitenlandsche zakeu zich tegen verklaarde, en dat met 314 tegen 232 stemmen viel. Het antwoord van den minister op eene iuterpellatie met betrekking tot de toe- standen op Haiti, maakte den interpellant niet veel wijzer; toch kon hij gerust zijn, hoewel de minister opmerkte dat Frankrijks vertegenwoordiger daar geen gemakkelijke positie had. Carnot is van zijn reis naar de noordelijke departementen teruggekeerd, nergens eenige demonstratie vindende, maar integendeel overal met gejuig begroet. Gees- telijken zoowel als afgevaardigden der rechterzijde namen aan de officieele plechtigheden deel. Toen dezer dagen in de Fransche kamer gesproken werd over de verhouding van Frankrijk tot Egypte, vooral met het oog op de financien en den daarmee verbonden invloed van Engeland, vloog een en ander als een electrieke vonk over naar Londen, dat was te denken. De Times zegt nu al, dat noch Frankrijk, noch eenige andere mogendheid bij de bespreking der geprivilegieerde schuld een besluit zal kunnen nemen omtreut het vertrek der Eugelsche troepen. Deze troepen zullen worden teruggetrokken, zoodra de Egyptische regeering ze niet meer noodig heeft, maar dan zal Engeland nog geen vermindering dulden van den invloed, waarop het aanspraak heeft, 't geen eigeulijk in zuiver Engelsch zeggen wilvWij blijven aan den Nijl," of wat de Franschen misschien beter verstaan ,/J'y suis, j'y reste." Naar men verneemtzou het voornemen bestaan om den Shah van Perzie bij zijn verblijf hier te lande het gebruik van het paleis op den openbaren aanklager. Deze schetste in een uit- voerige rede het schandelijke der misdaad en eischte de strengste straf Toen gingen de rechters in raadkamer om te beraadslagen. Een half uur verliep in de grootste spanning, het publiek zag de uitspraak met evenveel belang- stelling te gemoet als de partijen zelve. Giacomo beefde over al zijn leden. Dr. Rimoli scheen meer dood dan levend, Alice had de ondersteuning van den priester noodig om staande te blijven. Zij hield de oogen neergeslagen, maar keek zij toevallig op, dan scheen het haar toe of de heer Von Erlen burg haar met welgevallen aanstaarde. Dan voelde zij haar wangen gloeien en wendde beschaamd hare oogen af. Het was voor haar een verlichting, dat de rechters weder in de gerechtszaal hunne plaatsen innamen. Een ademlooze stilte heerschte in de zaal, toen het vonnis werd voorgelezen. Dr. Carlo Alfonso Rimoli, directeur van San Salvatore was schuldig bevonden en werd veroordeeld tot vijf jaren tuclit- huisstraf en tot teruggave van de zestig duizend francs, waarvoor hij den heer Von Waldheim kwitantie gegeven had. De oppasser Giacomo Sorel werd vrijgesproken, omdat hij geen kennis genoeg bezat om over het geval te kunnen oor- deelen, toen hij den heer Von Erlenburg naar San Salvatore overbracht, de dood had den heer Von Waldheim onttrokken aan het vonnis van den aardschen rechter. Dam te Amsterdam aan te bieden. Van wege Z. M. de Koning zou de vorst bij zijn komst worden ontvangen door den adjudant-generaal Jhr. Verspijck, die hem gedurende zijn verblijf ook zou worden toegevoegd. Het is nog onzeker of Z. M. de Koning den Shah op Het Loo zal ontvangen. Daarentegen is reeds nu bepaald, dat de minister van Buitenlandsche Zaken, Jhr. Hartsen, den noogen gast, bij zijne komst in de residentie, te Scheveningen een schitterend dejeuner-dinatore zal aanbieden. De Minister van Buitenlandsche Zaken vestigt de aandacht op het onderstaande uittreksel uit een schrijven van den Nederlandschen consul te Warschau c/Sedert een jaar doet een bende oplichters het mogelijke om buitenlandsche kooplieden te bedriegeD, door hun tegen billijke prijzen ,/Seberisch Goud" aan te bieden. Het gevaar ligt vooral hierin, dat de would be" koopers op het feit opmerkzaam gemaakt worden, dat bet verkoopen van Russisch goud verboden is, omdat de wasscherijen aan het Gouvernement (de Kroon) toebehoorenhet is dan ook steeds door een samenloop van quasi romantische omstandigheden dat de verkoopers beweren het artikel in handen te hebben gekregen. Verleden jaar hebben zij een landgenoot naar Riga en van daar naar Warschau gelokt, en ik geloof te mogen zeggen, dat hij thans 30,000 rijker zoude zijn, wanneer hij zich niet verplicht gevoeld had op mijne vraag, wat hij hier deed, een ontwijkeud antwoord te geven. De verkoopers lokken liefhebbers door een ge- heimzinnig gestelde advertentie in de Duitsche couranten, wellicht ook in andere. Zij geven echt goud als monster, maar leveren geel-kooper of. iets dergelijks, en dit ongestraft, omdat goud niet mag geexporteerd worden. De beide bedriegers, die bij het hierboven door mij aangehaalde geval gefigureerd hebben, zijn thans weder in Warschau gezien, en dit geeft mij aanleiding op de zaak de aandacht te vestigeu." De burgemeesters van Sluis, Oostburg en Aardenburg, in aanmerking nemende, dat zich in verschillende gemeenten van Belgie gevallen hebben voorgedaan en nog dagelijks voordoen van pokken, hebben in eenige Belgische dag- en weekbladen bekend doen maken, dat op aanstaande kermissen in hunne gemeenten geweerd zullen worden alle buitenlandsche liedjeszangers, kunstenmakers, orgel- draaiers en dergelijke liefhebbers meer, die een bedrijf uitoefenen, dat geheel gelijk gesteld kan worden met een bedekte bedelarij. Wij juichen dien maatrege! van harte toe. 't Is te wenschen, dat in de gemeenten, waar omstreeks dezen tijd ook kermis gehouden zal worden, IJzen- Met starren blik en onbeweeglijk gelaat hoorde Dr. Rimoli het vonnis aan. Hij had er geen aanmerking op en bleef roerloos zitteu, totdat gerechtsdienaren hem buiten de zaal voerden om hem naar de gevangenis over te brengen. Nauwelijks had de president het vonnis ten einde toe gelezen of Alice vroeg het woord en zeide Edel Achtbare HeerDaar de baron Von Erlenburg in leven is, had mijn vader geen ver- mogen om aan mij na te laten. Heeft mijn vader een som geld gezonden aan den directeur van San Salvatore, dan behoort dat geld aan den rechtmatigen eigenaar van Wallersbrunn, die heden door uwe uitspraak zijne vrijheid heeft terug- gekregen Met bewondering had de president de jonge dame aangekeken, terwijl zij sprak en hij had reeds overdacht wat hij haar zou moeten ant- woorden. Hij zou haar echter geen antwoord geven. Zoodra Alice gesproken had, vertrok zij met den grijzen priester uit de gerechtszaal. Zij vluchtte van daar wegens de schande, die over haar geslacht was gebracht door de misdaad haars vaders, en zocht de eenzaamheid om in het gebed verlichting te vinden. Er zou zeker nog veel meer over haar gepraat zijn, als het volgende voorval niet gebeurd ware. Pas was Dr. Rimoli een paar minuten in de dijke, Schoondijke, Breskens, Biervliet soortgelijke maatregel genomen rnoge worden. In Parijs is het bestuur zoo ver gegaan, om van al dat kermisgoedje bewijzen van vaccinatie of revaccinatie te eischen kunnen die niet worden overgelegd dat moet er gevacciueerd worden. Ongetwijfeld bevat zoo'n bepaling veel goeds, maar wellicht vinden de gemeentebesturen haar te Drakonisch daarom zou 't niet kwaad zijn, als in de verschillende gemeenten van dit district een maatregel werd genomen, zooals te Aardenburg door den burgemeester genomen is. Deze richtte namelijk een circulaire aan de hoofden van alle scholen, om hunne medewerking in te roepen, om te helpen bevorderen, dat van de kostelooze ge- legenheid tot herenting door de oudere kinderen, aan hunne zorgen toevertrouwd, zooveel mogelijk gebruik gemaakt werd. Den eersten dag hebben meer dan 100 kinderen aan deze roepstem gehoor gegeven. Wlb. v. Z. VI. Eindelijk na 9 weken is er een eind ge- komen aan de onzekerheid, waarin men ver- keerde omtrent het lot van de 4Jsjarige Hendrika Blok uit de Engelsche steeg, perceel 21, te Amster dam. Vrijdagavond circa 6 uur is het lijkje opge- vischt uit een daartegenover liggenden kelder onder perceel 24, waarin een put is, die gebruikt wordt voor straatreiniging. Reeds geruimen tijd werd geklaagd over de onaangename lucht, die uit dien kelder opsteeg, doch men koesterde geen argwaan. Ook Vrijdagavond was men bezig water te putten, maar daar het niet geregeld naar boven kwam, deed men onderzoek en haalde het lijkje in verre- gaanden staat van ontbinding op. Na schouwing is het naar het politiebureel Oudebrugsteeg gebracht in tegenwoordigheid der ouders. Het voorloopig comite te Groningen, saam- gekomen tot het in het leven roepen van een volkspetitionement aan de Tweede Kamer der Staten- Generaal, ten gunste van de door de heeren Goeman Borgesius c. s. ingediende wetsontwerpen tot af- schaffing en wijziging van verschillende belastingen en tot heffing eener inkomstenbelasting, heeft een oproeping 'gericht tot de besturen van alle kies- vereenigingen in die provincie tot bijwoning van een vergadering op heden 11 Juni. Door landbouwers te Oostwolde (Fr.) en aangelegen polders is besloten zich tot de Regeering te wenden, met verzoek om restitutie der grond- belasting, wegens de groote schade den 25 Meijl. door den hagelslag geleden, welke grootendeels de veldvruchten verwoestte. Daarentegen meldt men uit Groningen Hoe nuttig en voordeelig het is zijne gewassen tegen hagelschade te verzekeren, ondervonden de huurders van den Kanaalpolder, grenzende aan den Reiderpolder B., die Zaterdag jl. door den hagelslag wachtkamer, waar politie-agenten hem bewaakten of men hoorde een hartverseheureuden kreet. Met onstuimigen aandrang drong het publiek vooruit om de reden daarvan te vernemen ge- lukkig bleef de nieuwsgierigheid niet lang onbe- vredigd. Twee gendarmen, die in vliegende vaart om een dokter liepen vertelden in haast aan een paar hunner kameraden, dat Dr. Rimoli zelfmoord had gepleegd door een kleine flesch leeg te drinken, die hij tusschen zijne kleederen had verborgen gehouden Het vonnis was weldra in de geheele stad be kend. Men wenschte den heer Von Erlenburg van harte geluk, die de vrijheid te danken had aan de #grillen" zoo luidde de taal der wereld van eene jonge dame, welke hij niet kende en haalde zonder eenig medelijden de schouders op om den directeur, die, na zulk een lage misdaad gepleegd te hebben, de hand aan zijn eigen leven sloeg. HOOFDSTUK XV. Hoewel de baron Von Erlenburg tijdens het proces onder toezicht had gestaan, had hij vol- komen vrijheid genoten. Slechts twee weken had hij bij Dr. Parnese doorgebracht of deze ver klaarde Dr. Rimoli's beweringen ongegrond en hield het daarom voor zijn plicht den onschuldig gemartelden man van alien onnoodigen dwang te ontslaan. Het stond niet in zijne macht den heer

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1889 | | pagina 1