Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. I i, No. 2510. Woensdag 5 Juni 1889. 29e Jaaro-ano;. Binnenland. Y00R HAAR VADER GEBOET. o o ABONNEMENT: Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,franco per post Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82£. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven bushouders. lDVEETENTlSN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Bit blitd vcr#chijnt Uinadag- en Vrijdagavond bij den uitgever P. j|. V i N BE S i N D E te Ter rVcuzcn. Bij de/.e courant behoort eeu bijvoegsel. JPolitieli Overzicht. De ontvangst, die de Koning van Italie te Berlijn heeft genoten, beeft in zijn laud bare uitwerking niet gemist. Zelfs bladen, die tegeu bet verbond met Duitschland waren, kuunen zich aan dien in- vloed niet onttrekken. Bovendien bebben de besckimpiugen der Fransche pers wrevel gewekt. ,/Ongeloofelijk," zegt de veel gelezen Tribuna, die tot nog toe anti-Duitsch was, wis de gemeenheid, met welke Italie, naar aanleiding van de reis des Konings, van Pransche zijde is beschimpt. Te Berlijn beeft men geen overheerscbeude bouding aangenomeu, maar Italie als een gelijkberechtigden staat behaudeld. Het zou dwaas zijn, dit te ont- kennen en wie in die dwaling volhardde, zou door de opeubare meening worden verloochend." Met meer nadruk dan vroeger wordt ook, bv. in de Opinione, bet verbond met Oostenrijk als vovereenkomstig het belaug van Italie en het gezond verstand" aangeprezen. #Zij," zegt bet genoemde blad, „die tegen bet verbond met Oostenrijk zijn, bevorderen onbewust Pransche en bovendienRussische belangen." Daarentegen beeft bet bezoek van Koning Humbert te Berlijn in Rusland tot uitingen van sympathie voor Fraukrijk aanleiding gegeven. Dat de Keizer in den vorst van Montenegro den eenigen vriend van Rusland ziet, weet mendocb ook de bladen toonen zich verontwaardigd, omdat te Berlijn werd verkondigd, dat de legers van Duitschland en Italie tot taak hadden den Europeeschen vrede te bescbermen, welke woorden alleen tegeu Rusland en Prankrijk konden zijn bedoeld. De voornaamste bladen raden, alle kleine grieven tegen Prankrijk te vergeten en bet alleen nog als een be vriend, door rijkdom en militaire kracbt machtig land te beschouwen. Het is, of Bismarcks organ en een Chineeschen muur om een groot gedeelte van Duitschland willen trekken. Zij weerhouden de Duitschers van bet bezoeken van Prankrijk, omdat daar enkelen zijn mishandeld en verongelijkt. Thans tracbten zij van het reizen in Zwitserland af te schrikken, omdat men daar niet wil dulden, dat vreemde politieagenten complotten doen rijpen. In Rusland is het voor den Duitscber ook al niet plezierig en in de Slaviscbe gewesten van Oostenrijk is hij niet populair. Bij het maken van zijne reisplannen is zijn keus dus beperkt. Het bericbt, dat de Duitsche Keizer en Italie's Vorst Straatsburg zouden bezoeken, beeft veel drukte gegeven. De nationaal-liberale Straszburger Post bevat een scbrijven uit Berlijn, waarin een welkom licbt wordt ontstoken. De schrijver zegt, dat bet plan om Straatsburg en Frankfort te be zoeken uitgegaan is van Keizer Wilhelin zelf, die FEUILLETON. 18) De dag van de terechtzitting was een heerlijke Octoberdag. Alice en de grijze priester waren zeer ontroerdLudwig von Erlenburg wachtte met kloppend hart bet oogenblik, dat hem de vrijheid zou teruggeven en Giacomo P Die was er slecht aan toeHoe waren zijn droom- beelden van toekomstig geluk in rook vervlogen Hij scheen vernietigd bij de gedacbte, dat hij als medeplichtige aan een scbandelijke misdaad gestraft zou worden. De directeur, die wonder wel zijn uiterlijke kalmte bewaarde, beefde bij de gedacbte aan zijne papieren, waaronder een bewijsstuk kon gevonden worden, dat hem den genadeslag zou geven. Op den dag der terechtzitting was de ruimte in de gerechtzaal reeds vroeg ingenomeu door menscben van allerlei rang en stand. Precies ten tien ure traden de recbters binnen en nu ver- stomde alle gedruiscb ieder richtte bet oog naar de groene tafel en de opene ruimte daarvoor. Na de gewone formaliteiten verricht te hebben, liet de president de getuigen oproepen Ludwig von Erlenburg, Giacomo Sorel, Dr. Francesco, Alice von Waldheim, Dr. Parnese als directeur van het krankzinnigengesticht voor gevaugenen, zijn koninklijken gast door de parade in die beide steden eene bizondere eer wilde bereiden. Reeds was bevel gegeven om paarden en rijtuigen des Keizers vooruit te zenden. Maar er kwamen poli- tieke bezwaren in het spel. Bismarck wees er op, dat de positie van Crispi, die toch reeds lang niet gemakkelijk is, nog moeilijker zou worden gemaakt, wanneer Koning Umberto zijn terugweg nam over de Rijkslanden en daardoor aan de Franschen eeu nieuwen schijnbaren grond gaf, om hem en zijne politiek te bestrijden. Volgens eene andere lezing, in de Justice te vinden, heeft Keizer Wilhelm Donderdagmiddag, na bet diner, plotseling Koning Umberto uitgenoodigd om met hem naar Straats burg te gaau. Die uitnoodiging werd aangenomen en te elf uur 's avonds werd te Straatsburg bevel ontvaugen om alles in gereedheid te brengen. Maar Vrijdagavond en Zaterdagmorgeu stroomden van alle kanten diplomatieke depeches naar Berlijn. Een der dringendste was die van den Italiaanschen gezant te Parijs, generaal Menabrea, die er op wees, welk een alleronguustigen indruk het bezoek in Frankrijk zou maken. De Keizer, de Koning en de beer Crispi waren eerst van plan, zich aan deze waarschuwing niet te storen, docb de heer Von Bismarck kwam tusschenbeide en wist te bewerken, dat het tegen Zondagmorgen aaugekondigde bezoek Zaterdagmiddag te half vier werd afgezegd. Men verneemt, dat de regeering van Prankrijk maatregelen beraamt om de Franscbe landverbuizers te bewegen, zicb in de Franscbe kolonien te vestigen. Vroeger verlieten slechts zeer weinige Franschen bun land. Vijftien jaren geleden bedroeg hun getal nog geen 1500 en de meesten waren BaskeD, die zich te Bayonne naar Zuid-Amerika inscheepten thans is hun cijfer op 20,000 ge- stegen. Sedert eenigen tijd wordt in de dagbladen aanbevolen door een internationaal congres bescher- mingsmaatregelen en wetten ten gunste der land- verhuizers te laten vaststellen. Als de voornaamste oorzaak van het toenemen der Franscbe emigratie noemt men afkeer van den militairen dienst. De meeste Franschen in Argen tine hebben zicb aan den dienstplicbt onttrokken. Onlangs was er sprake van, bun vrijgeleide toe te staan om de tentoonstelling te bezoeken, maar dit wekte zooveel verontwaardiging, dat er spoedig van is afgezien. Ook in Belgie en Zwitserland leven vele zulke deserteurs. Hun aantal zal waarschijnlijk nog vermeerderen, nu het een jaars vrijwilliger- schap is afgescbaft. Hierbij kan worden opgemerkt, dat Frankrijk, als het even dicht was bevolkt als Duitscbland 45 millioen inwoners zou hebben, terwijl het slechts 39 heeft. Ook komen in Frankrijk jaarlijks slechts 100,000 meer geboorten dan sterfgevallen voor tegeu 550,000 Duitschland. en ten laatste eenige oppassers uit San Salvatore. Nadat de president de getuigen den eed had laten afleggen, verraaande hij hen om de zuivere waarheid te spreken, en drukte hun op het hart, dat de rechters volgens hun getuigenis het vonnis zouden uitspreken. Nu werden de getuigen verwijderd en trad Dr. Rimoli, door politie-agenten geleid, voor de balie. Hoe is uw naam? luidde de eerste vraag. Carlo Alfonso Rimoli, antwoordde de doodsbleeke directeur, de fonkelende oogen strak naar den president richtende. Uw ouderdom? Vijftig jaar. Uw geboorteplaats P Correggio, bij Bologna. Zijt ge gehuwdp Ik ben gehuwd geweest. Hebt ge kinderen? Neen. Hoe staat het met uw vermogen Waarin hebt ge het belegd? Hoeveel beloopt het thans? Dr. Rimoli wachtte eenige oogenblikken om over deze vragen te denken en antwoordde toen Van mij zelf bezat ik tien duizend francs. Ik huwde later met eene weduwe, die mij tot haar eenigen erfgenaam benoemde. Zij stierf en liet mij houderd en tien duizend francs na. Twee jaar na haar dood kocht ik voor die som het ge- De Minister van Binnenlandsche Zaken brengt ter kennis van belanghebbenden, dat op 1 Sept. e. k. bij de Rijkskweekscholen voor onderwijzers te Hertogenbosch, Haarlem, Middelburg, Deven- ter, Groningen en Maartricht, kweekelingen kunnen worden geplaatst. Bij gelijke bekwaamheid en aanleg genieten diegenen de voorkeur, die in de gemeente wonen, waar de kweekschool gevestigd is, of die elders wonende, zelf in de kosten van huisvesting voor- zien. Bij aangifte moet daar van door de ouders of voogden der adspiranten melding worden gemaakt. Zij die voor plaatsing in aanmerking willen komen, moeten zich voor 15 Juni e. k. aanmelden bij den directeur der kweekschool die zij wenschen te bezoeken. Binnenkort kan de indiening bij de Tweede Kamer worden verwacbt van een wetsontwerp tot aanwijzing van de hooge en gewichtige openbare betrekkingen, die aanspraak geven op eene benoe- ming tot lid van de Eerste Kamer der Staten- Generaal, en zulks ter vervanging van de thans geldende voorloopige regeling bij koninklijk be- sluit. De lijst van bedoelde betrekkingen zal, naar wij vernemeu, in dat wetsontwerp veel uitgebreider zijn dan de thans geldende. Uit Tholen wordt nader gemeld omtrent het failliet verklaren van den effectenhandelaar C. V., een man die algemeen achting en vertrouwen geuoot en aan wien daarom vele hunne zuur verdiende spaarpenningen hadden toevertrouwd Onder voorwendsel dat htj zich naar Dordrecht moest begeven, verliet hij de gemeente. Dit was, blijkens hem nagezonden telegrammen, het geval niet, zoodat men niet wist waarbeen bij vertrok- ken was. Een der inwoners vatte het plan op hem op te sporen, hetgeen boven aller verwachting gelukte. Hij vond hem op de mailbcot te Vlissingen, riep daar de hulp der politie in, en door deze werd hij hierheen teruggebracht. Van dat oogenblik af werden zijne zaken door den kantonrechter alhier onderzocht en werd hij onder bewaking van de politie gesteld, totdat dejustitie uit Zierikzee, welke inmiddels ontboden was, hem na een nader onderzoek in arrest nam. Woensdag zijn verschilleude personen van bier opgeroepen, ten einde gerechtelijk te worden gehoord. Door het gemeentebestuur te Leende (N. B.) is eeu onderzoek ingesteld naar de verwoesting, aangericht door den hagelslag. Hiervan is eene statistiek opgemaak, waaruit blijkt, dat de schade in Leende alleen 40,000 bedraagt. Ook een gedeelte der gemeenten Heeze en Soerendonk leden door den hagel. Daar verreweg de meeste landbouwers sticht San Salvatore. Naar mijne scliatting ben ik thans drie honderd duizend francs rijk. Was de prijs, waarover ge bet gesticht hebt overgenomenjuist honderd en tien duizend francs Neen, veel meer, ik betaalde dadelijk vijf en zeventig duizend, een jaar later nog vijftig duizend, het volgende jaar weer vijftig duizend en ver- volgens elk jaar twintig duizend franc, totdat de koopsom geheel afbetaald was. Ge bezat van u zelf tien duizend francs en ge hebt honderd en tien duizend francs geerfd. Hoe hebt ge dan het tweede jaar vijftig duizend francs kunnen betalen? Dr. Rimoli keek den president eenige secon- den strak aan en antwoordde toen Gedeeltelijk nam ik dat geld uit de kas der inrichting en het overige werd mij door een goed vriend geleend. Hoe heette die vriend? Benetto hij is nu twee jaar dood. Weet ge geen andere bron aan te wijzen, waaruit dat geld werd geput vroeg de president scherp. Neen, antwoordde Dr. Rimoli beslist. Welnu, sprak de president, misschien kan ik uwe herinneringen wel wat opfrisscben. Ge wordt beschuldigd den baron Ludwig von Erlenburg uit winstbejag twintig jaar lang gevangen gehouden te hebben onder voorwendsel dat hij krankzinnig was. Is dat de waarheid die het ongeluk troffen tot den kleinen boerenstand behooren, kan men zich licht voorstellen, dat het voor velen huuner een ware ramp is. Door de drie gemeentebesturen is dan ook aan den commis- saris des Konings aangevraagd in die proviucie een algemeene collecte te mogen houden. Het hoofdbestuur der Maatschappij tot Nut van het Algemeen heeft aan de afdeelingbesturen over het aanhangig ontwerp tot wijziging der ouder- wijswet zijn gevoelen uitvoerig medegedeeld. Wegens art. 2 van de wet der maatschappij spreekt het advies niet over den staatkundigen aard van het ontwerp. De hoofdvraag is, of het ontwerp den toets kan doorstaan van de eischen, welke door de maatschappij steeds gesteld zijn aan goed en alge meen volksonderwijs. Eenstemmig is het hoofdbe stuur van oordeel, dat het ontwerp, onveranderd aangenomen, op tal van punten van meer of minder gewicht voor de ontwikkeling des volks scbadelijk werken zal. Afzonderlijk worden dan nagegaan de opleiding en het aantal der onderwijzers, de kweekelingen, de vergelijkende examens, benoeming en ontslag, de schoolgeldheffing, de leeftijd der kinderen, de examens, de financien, de waarborgen voor de deugdelijkheid van het bizonder onderwijs en de algemeenheid van het onderwijs. Omtrent al die punten deelt het hoofdbestuur in de bedenkingen, reeds van andere zijde gemaakt. Het vraagt machtiging der alg. vergadering, die bezwaren aan de Staten-Generaal kenbaar te maken. Naar het Dagbl. verneemt, heeft ouze regeering thans officieel mededeeling ontvangen, dat de Shach van Perzie, op zijne reis naar de wereldtentoon- stelling te Parijs, in den loop van Juni ons land zal bezoeken. Reeds zouden maatregelen zijn getroffen om den vorst, namens Zijne Majesteit den Koning, op waardige wijze te ontvangen. Den 31sten Mei jl. heeft aan het Departement van Buitenlandsche Zaken de uitwisseling plaats gehad der acten van bekrachtiging van de op 2 Juni 1887 te Washington door de wederzijdsche gevolmachtigdeu van Nederland en de Vereenigde Staten van Amerika onderteekende overeenkomst, tot regeling der wederkeerige uitlevering van misdadigers. Men deelt aan de N. R. Ct. mede, dat de sociaal-democraat P. v. d. Stadt, na bij den moordaanslag te Haarlem tegenwoordig te zijn geweest, het land heeft verlaten met achterlating van vrouw en kinderen. Hij moet zich te Gent ophouden. Onder de benoemingen in de Staatscourant van Vrijdag komen er twee voor, die onwillekeurig de aandacht trekken, n. 1. de beuoeming tot kapitein van de gepensioneerde lste luitenants der infanlerie van het leger in Ned. Indie W. Confurius en W. Volstrekt niet Wat hebt ge er tegen in te brengen De heer Yon Erlenburg is twintig jaar geleden als waanzinnige aan mijne zorgen toevertrouwd. Wanneer zijn toestand nu beter is dan voorheen, dan heeft hij dit aan mijne zorgen te danken. Wilt ge daarmede zeggen, dat de heer Yon Erlenburg nog op dit oogenblik krankzinnig is Ja zekerEchter komen de aanvallen thans niet meer dagelijks voor, zooals in de eerste jaren het geval was. Dr. Parnese, directeur van het krankzinnigen gesticht voor gevangenen, is van oordeel, dat bij den heer Von Erlenburg niet het geringste spoor van waanzin is waar te nemen. Mijn ondervinding in het vak is genoeg bekend, antwoordde Dr. Rimoli schouderophalend. Hoeveel geld werd u jaarlijks uitbetaald voor de verpleging van den baron Von Erlenburg Zes duizend francs. Is die som niet buitengewoon hoog? De heer Von Waldheim, die mij den patient toevertrouwde, wilde dat hij zou behandeld worden met alle onderscheiding, waarop hij volgens zijn hoogen stand recht had. En waarom hebt ge zijn naam veranderd Waarom werd hij in uwe inrichting Von Ludwig genoemd Dat berust op eene vergissing. Ik verkeerde in de meening dat hij Von Ludwig Erlenburg heette. if J i

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1889 | | pagina 1