Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2509. Zaterdag 1 Juni 1889. 29e Jaargang. VOOR HAAR VADER GEB0ET Binnenland. ABONNEMENT: Voor Per drie maanden biirnen Ter Neuzen f 1,Eranco per post: Nederland f 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika f 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVESTENTISN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaartot veel verminderden prijs. Ult folad vernehljnt Dlnadag- en Vrijdagavond blj den ultgever P. J. VAN HE SANDE te Ter Neuzen. F*olitieli Overzicht. De Rijksdag heeft het wetsontwerp tot verzekering van arbeiders tegen invaliditeit en ouderdom met 186 tegen 165 stemmen aangenomen en is daarna uiteen gegaan. De Berlijnsche Volkszeitung is vrijgesproken in het proces, tegen dit blad gevoerc wegens majesteitsschennis, naar aanleiding van een artikel op den sterfdag van Keizer Wilhelin Imaar het is veroordeeld wegens „Bismarck- beleidigung," naar aanleiding van een artikel »Uf!" getiteld, waariu werd betoogd, dat het Duitsche volk het aftreden van den rijkskanselier met een zucht van verlichting zou begroeten. Uit Afrika heeft kapitein Wissmanu aau den rijkskanselier bericht gezonden onder dagteekening van 1 Mei, waariu een overzicht van den toestanc. wordt gegeven. Daaruit blijkt in hoofdzaak dat Boesjiri den met admiraal Deiuhart gesloten wapen- stilstand had verbroken, en dat de doodstraf, over twee lieden wegens gepleegde gruwelen uitgesproken, was uitgesteld op verzoek der Engelsche overheid van Zanzibar, totdat de zendelingen, die zich in Boesjiri's macht bevonden, zouden uitgeleverd zijn. Aan de Fransche zendelingen was de raad gegeven zicb onder Duitsche bescherming te stellen, of naar Zanzibar te gaan. Verder ineldt kapitein Wissmann de aankomst van troepen, bestaande uit 550 Soeda- neezen, 40 Somalies, 60 Askories en 100 Lomalies van de Emin-expeditie, welke Dr. Peters hem voor een maand ter beschikking stelde. De werkstaking in het Westfaalsche kolendistrict is nog niet ten einde. Op eene vergadering te Bochum werd met 69 tegen 48 stemmen besloten den arbeid nog niet te hervatten. De voorzitter Weber verklaarde, dat hij den raad van den monarch niet kon opvolgen en dat hij de achting zijner kameraden hooger stelde dan die des Keizers. Verder werd in de vergadering ook gesproken over den strijd tegen het kapitaal, een strijd op leven en doodeen „Krieg bis aufs Messer. Weber is wegens majesteitsschennis in hechtenis genomen en met hem het 40 leden tellend comite der werkstakers. Tegelijk zijn alle documeuten in beslag genomen. De arrestatie kan niet geschied zijn op grond van majesteits-schennis, maar veeleer van wege de oproerige taal, want Weber eindigde zijue toespraak met de woordenLaat ons niet vergeten, onzen landsvader te gedenken en hem onzen diepgevoelden dank te brengen door een drievoudig „Hoch Alle aanwezigen gaven hieraan gehoor en zongen ten slotte „Heil Dir im Sieges- kranz". De arbeidersvergaderiugen zijn verboden op grond van de socialistenwet. In het Roerdistriet hebben ongeveer drie vierden der arbeiders het FETJILLETON. 17) Een gil ontsnapte Alice's mond. Zij had die bekentenis reeds lang verwacht, maar toch ont- stelde zij bij het aanhooren daarvan. Ik dank je, Giacomo, stamelde zij. Die woorden bevestigen hetgeen ik sedert lang vermoedde. Ik ben geen dokter Alice legde haar hand op de beurs en zeide Ik wil de waarheid weten. Heb je ooit eenig spoor van waanzin bij den heer Von Erlenburg opgemerkt Neen, antwoordde Giacomo nu beslist. Dan hadt je toch Ik ben slechts een bediende. En als je dan ziet, dat er onrecht gepleegd wordt Ik heb niet te oordeelen over de patienten. Alice zweeg en dacht eenige oogenblikken na. Maar er zijn nog meer dokters in San Salvatore, die oordeelen kunnen, begon zij toen weer. Giacomo sloeg de oogen neer. Welnu? drong Alice. Welnu, freule! Er was ongeveer vijftien jaar geleden een hulparts in ons gesticht,- die heer liet meer belangstelling voor nommer veertig blijken dan goed voor hem was met het oog op zijn be- trekking. Ik houd het er voor, dat zijn meening omtrent den patient tegenover den directeur volgehouden, oorzaak is geweest, dat hij San Salvatore heeft moeten verlaten Na. zijn vertrek werk hervatin de omstreken van Saarbriicken is de werkstaking algemeen, in Opper-Silezie wordt de toestand iets beter. Kleinere werkstakingen zijn op vele plaatsen aan deorde; de timmerlieden en metselaars te Neurenberg, onder de bierbrouwers te Frankfort, onder de tramkoetsiers te Praag en te Rome. In het steenkolenbekken van Seraing in Belgie wordt ook nog niet gewerkt, ofschoon de orde niet verstoord is. Het procesdoor de Belgische regeering tegen Defuisseaux en 21 anderen gevoerd, is afgeloopen. Zij zijn vrijgesproken, maar Laloi, Andre en Hublet zijn veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf en 26 fr. boete. In de zitting der Fransche Kamer werd de regeering door Millevaux geinterpelleerd over de buitengewone rijzing in koper. De Minister van Justitie antwoordde, dat zij, die zich aan onbe- hoorlijke handelingen hebben schuldig gemaakt, zullen gestraft worden. Laur ondervroeg de re geering over de rijzing van suiker, en zeide dat schandelijke speculation in dit artikel plaats hebben. De Minister zeide, dat de rijzing het gevolg is van een slechten oogst, niet van eene coalitie. Men denkt bij 't lezen van dergelijke berichten uit Frankrijk nog al eens gauw zou de beruchte schoonzoon ook weer aan het speculeeren zijn? Uit Zwitserland wordt geschreven, dat de kwestie- Wohlgemuth is bijgelegd. De Duitsche regeering heeft beloofd, dat zij dezen ambtenaar zal verplaatsen; de Zwitsersche bondsraad daarentegen heeft beloofd, dat hij zijn invloed op de kautonale regeeringen zal doen gelden, om van deze een scherper toezicht op de socialistische agitatie te verkrijgen. In Spanje gaat het weer ,/Spaansch" toe. Het ministerie heeft de afgevaardigden voor onbepaalden tijd naar huis gezonden. Sagasta beschikt in de Kamer over eene aanzienlijke meerderheid, en toch regeert hij bij de gratie der conservatieven. Op raad van dezen heeft de koniugin-regentes Sagasta benoemd en gehandhaafd, omdat men hoopte, dat eene liberale regeering beter dan eene conservatieve in staat zou zijn, de talrijke republikeinsche en democratische elementen met de republiek te ver- zoenen. Nu heeft echter Sagasta het voorstel van de linkerzijde, algemeen stemrecht, moeten indienen en dat werd verworpen met 227 tegen 64 stemmen. Later ontspou zich zulk een hevig debat en eenige dagen later zulk een tumelt, dat de Kamer op eene menagerie geleek. Sagasta bood het ontslag van het ministerie aan, maar dat werd geweigerd en de koningin verzekerde den premier, dat hij nog steeds haar voile vertrouwen genoot en machtigde hem de zitting der wetgevende macht te schorsen. heeft Dr. Rimoli den heer Von Erlenburg zelf behandeld. Hoe heette die dokter? Dat was Dr. Francesco. En waar woont die dokter nu? Dat weet ik niet, freule. Wij worden in San Salvatore zoo streng behandeld dat wij weinig weten van hetgeen er buiten het gesticht omgaat. En weet niemand anders iets van de gevangene Heeft zich nooit iemand om den heer Von Erlenburg bekommerd Neen freule 1 Alice dacht eenige oogenblikken na, en zeide: Je zult later deze bekentenis moeten herhalen. Neem nu dit goud en zwijg voorloopig over hetgeen wij gesproken hebben. Dr. Rimoli mag niets van ons onderhoud vernemen. O, neenriep Giacomo uit, hij zou mij het geluk van mijn leven ontrooven, als hij er iets van gewaar werd. Moet ik mijn be kentenis herhalen? voegde hij er outsteld bij. Wees daar niet bevreesd voor, antwoordde Alice jedaard. Neem dat goud maar op en zeg mij nog eensWanneer was die dokter Francesco als lulparts in San Salvatore Giacomo dacht even na en antwoordde Bjjna zestien jaar geleden. Op Nieuwjaarsdag verliet hij ons gesticht. Je kunt nu gaan, maar denk er aan, dat niemand iets van je bezoek aan mij iets mag weten, zeide de freule op ernstigen toon. Met fonkeleude oogen greep Giacomo naar de Deurs met goudstukken, dankte duizendmaal en groette de freule eerbiedig. H. M. de Koningin vertrok gisteren voormiddag met H. K. H. Prinses Wdhelmina, te half elf met een extra-trein van het Loo naar Nieuwied, Z. M. de Koniug geleidde zijn gemalin en dochter tot aan de hootddeur van het paleis. De kamer- heer baron Taets van Amerongen van Natewisch, de hofdame jonkvrouw Van de Poll en de gou- vernante der Prinses, miss Saxton Winter verge- zellen de vorstelijke reizigsters, wier afwezigheid vermoedelijk acht dagen zal duren. Te Rotterdam zijn Zondagnamiddag na afloop eener vergadering van sociaal-democraten, waar Domela Nieuwenhuis een lezing hield, vrij ernstige wanordelijkheden vourgevallen. Op weg naar het station der Hollandsche spoor, ontstond er bij de Delftschepoort een vechtpartij van socialisten tegen Rotterdamsche burgers, doordat twee der eersten een paar heeren slagen toebrachten met zoogenaamde ploertendooders, die ze voor die gelegenheid bij zich hadden gestoken. Er werd aan een heer, die stood te kijken, een gat in het hoofd geslagen, waarop de burgers zoo kwaad werden, dat de politie de handen vol had om de socialisten in bescherming te nemen. De beide socialisten, die geslagen had den, hadden zich inmiddels uit de voeten gemaakt, maar werden, spoedig achterhaald, en naar den politiepost aan de Galerij gebracht, waarna de rust spoedig hersteld was. De herstemmingen voor de Prov. Staten in de verschillende provincien hebben tot uitslag gehad dat alle liberale candidaten zijn gekozen, als Te 's Gravenhage Mr. D. Polak Daniels en R. A. W. Sluiter, resp. met 3256 en 3198 van de 6198 geldige stemmen. Te Zoetermeer Mr. P. L. Blusse met 1267 st. Te Nieuwer-Amstel Ledeboer met 1055 st. Te Geldermalsen Mr. M. Virulv met 760 st. Te Haarlem Mr. F. C. Kist en* Mr J. F. T. van Valkenburg, resp. met 2469 en 2440 van de 4776 uitgebrachte stemmen. Te Breukelen J. N. Bastert. Te Hoorn Joh. Rozendaal. Eene //groote meeting" was deze week te 's Gravenhage belegd tot bespreking van de af- schaffing van accijnzen, waartoe tot de regeering het verzoek zal worden gericht in een adres van den sociaal-democratischen bond, de vereeniging voor algemeen stemrecht en de Unie. De inleider, de heer van der Goes, uit Amsterdam, wilde af- schaffing van alle accijnzen, dien op het gedistil- Op straat gekomen, telde hij de ontvangen be- looning na en was daarmee recht gelukkig. Met innig genoegen dacht hij ook aan de verzonnen leugens, die hij Dr. Rimoli had op de mouw ge- speld om zijn bespaarde geld te kunnen ontvangen bij zijn vertrek uit San Salvatore. Ja, nu zou hij gelukkig worden in het bezit van veel geld en een lieve vrouw Alice gevoelde zich daarentegen na zijn vertrek diep ongelukkig. De verkregen zekerheid, dat Ludwig von Erlenburg uit hebzucht twintig jaar lang de gevangene van Dr. Rimoli was geweest, had haar pijnlijk getroffen. Sedert twee weken had zij getwijfeld welken weg de plicht haar voorschreef in dezen doolhof van schande, leugen en bedrog, maar toen Giacomo vertrokken was, begreep zij wat haar te doen stond om den onschuldige te redden. Zonder aarzelen schreef zij denzelfden avond nog aan de overheid van Rome, wat zij ontdekt had en voegde er zooveel bijzonderheden bij tot staving van haar beschuldiging, als haar slechts inogelijk was. HOOFDSTUK XIV. Den laatsten dag van Augustus was het gerucht overal verspreid, dat Dr. Rimoli in staat van be schuldiging was gesteld, omdat hij onder ver- zwarende omstandigheden iemand wederrechtelijk van zijne vrijheid beroofd had. Het duurde niet lang of andere tijdingen kwamen het eerste gerucht verstreken. Men vernam, dat de boeken en papieren van den directeur van San Salvatore in beslag genomen waren en dat leerd daaronder begrepen de heer Van Assen wilde den laatsten uitgezonderd zien en daarentegen alle overige accijnzen, de patentbelasting en de personeele belasting vervangeu zien door eene algemeene inkomstenbelasting. Mr. Spin, uit Amsterdam, wilde alle advocaten en ambtenareu patentrecht doen betalen, maar bestreed ook de jeneverbelasting. Het adres werd door velen onderteekend. Dinsdagavoud was het te Kampen niet rustig. Reeds voor de oefeningen van het Leger des Heils aldaar waren afgeloopen, trokken eenige benden onder het zingen van heilsliedereu door de stad en werden er bij verschillende personeu en wel bij diegenen, die zich bij het Leger hadden aan- gesloten, en in het gebouw der bijeenkomsten de ruiten stuk geworpen. Het volk schijnt verbitterd te zijn op een der leiders van het leger. Om II uur was het weer rustig. Het aautal adelborsten van het Koninklijk instituut voor de marine zal worden verminderd tot op 116, door in de eerstvolgende jaren minder adelborsten te plaatsen dan het instituut verlaten. In het fort bij Pannerden is men druk bezig om een der lokalen van het bomvrije gebouw in te richten tot duivenstation. Eenige van de daar te plaatsen duiven zal men trachten te dresseeren als heen- en weervliegers tusschen het fort en eenig achter de liriie gelegen centraal punt, bijv. Utrecht. Naar men verneemt, zijn reeds proeven met het heen— en weervliegen van duiven genomen enofschoon deze oefeningen wel tot een der moeielijkste op dit gebied behoort, is het toch gelukt verscheidene duiven reeds te gewennen tusschen Haarlem en Utrecht heen en weder te vliegen. Gedurende dezen zomer zullen, naar wij vernemen, weder op bepaalden datum speciale excursie biljetten, geldig acht dagen, tegen enkele reisvracht van Londeu via Vlissingen naar Amsterdam, Den Haag, UtrechtAm hem Rotterdam en terug, verkrijgbaar worden gesteld. Uit Amsterdam wordt d.d. 29 Mei het volgende medegedeeld De bij het telegrafeerend publiek bekende chef van het aanneem- en expeditie-kantoor van de rijkstelegraaf alhierde heer J. A. Fleischer, herdenkt heden zijne 35jarige ambtenaars-loopbaan. Van zijne welwillendbeid jegens het publiek en niet het minst jegens de pers kunnen alien ge- tuigen, die in zijne betrekking met hem in aan- raking geweest zijn. een der oppassers gevangen was gezet. Men beweerde zelfs, dat Dr. Rimoli alleen op vrije voeten was gelaten, omdat hij een groote som gelds als waarborg had gestort. Dat iedereen nieuwsgierig was naar den afloop van deze zaak, is licht te begrijpen. En wat de belangstelling verhoogde was het feit, dat deze zaak geen Italiaansche maar een Duitscher betrof. De rechtbank had daarin echter geen verzach- tende omstaudigheid gezien, maar was met het onderzoek zorgvuldig voortgegaan. Ludwig von Erlenburg was uit San Salvatore verwijderd en aan de zorgen toevertrouwd van den directeur van het krankzinnigenhuis voor gevangenen. Deze moest verslag uitbrengen over den toestand van den patient. Na korten tijd legde deze genees- kundige de verklaring af, dat Ludwig von Erlen burg ten voile bij zijn verstand was. Toch zou hij onder geleide van genoemden directeur op de terechtzitting verschijnen. Ook de freule Von Waldheim had bevel gekre- gen Rome niet te verlaten, voor dat de rechtbank uitspraak zou gedaan hebben. Zonder de gevolgen te berekenen, had Alice op dien Zondagavond de aanklacht verzonden. Thans gevoelde zij behoefte aan hulp en steun en schreef daarom aan den geestelijke Barnau, die het voor zijn plicht hield zijn pupil bijstand te verleenen. Dientengevolge was de waardige grijsaard eenige dagen voor de terechtzitting in de Prins van Beieren afgestapt. De tijding van zijn aankomst was als een loopend vuur door de stad gegaan. (Wordt vervolgd.) TER UilZEYSUIL (III ll\VI.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1889 | | pagina 1