Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2504. Woensdag 15 Mei 1889. 29e Jaargang. Binnenland. VOOR HAAR VADER GEB0ET. A.BONNEMENT: Voor Per drie maanden binnen Ter, Neuzen 1,Franco per post: Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32*. Men abonneert zicb bij alle Boekbandelaars, Postdirecteuren en Brieven busbouders. iDVEBTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaartot veel verminderden prijs. blad vcrNchiJnt Oinsdas- en Vrijdagavond bij den altgcver P. J. VAM PE 8 A N it E te Ter Scire... folitieli Overzicht. Koning Umberto en de prins van Napels zullen den 19 Mei afreizen om den Duitschen Keizer te Berliin te bezoeken. Daar zijn thans nog vergaderd de commissie—leden in zake de Samoa-kwestie. 'tGaat met stille trommen en gesloteu deureu. Tocb meent de New-York Herald er lets van te weten. Volgens dat blad vraagt Duitschland de bestraffing van Matafa als voldoening voor bet gebeurde op 18 Dec. 1888, en schadeloosstelling voor de door Duitsche kolonisten en kapitalisten geleden verliezen. Als evenwel de Vereeuigde Staten of de Samoaers alle Duitsche plantages aankoopen en de nagelaten betrekkingen eene schadeloosstelling uitkeeren, dan, meent de corres pondent, zal Duitschland zicb niet verzetten tegen het herstel van Malietoa op den troon en Matafa ongestraft laten. 't Kan zijnmaar memand gelooftdat Von Bismarck zicb zoo zal laten afkoopen en den Amerikanen vrij spel geven. Dan zou Bismarck geen Bismarck meer moeten Z1j^* De bekend geworden inspecteur van politie ohl- gemutb heeft een verhoor ondergaan aan het departement van Buitenlandsche zaken omtrent zijne kennismaking met den kleermaker Lutz, die brieven van Liebknecht en van het centraal bestuur overlegde eu zicb bereid verklaarde inlichtingen over de socialistische beweging te geven. Wohl- genuth erkent, aan Lutz te hebbeu geschreven, hem op de hoogte houden, maar zicb te onthouden van het verwekken van agatatiehet doel was alleen Lutz aan te sporen om zijne inlichtingen uit alle hoeken op te sporen en hem (Wohlgemuth) bericbt te zeuden. Het verraad, door Lutz gepleegd, gescbiedde in overeenstemming met den ,/Bezirks- ambtmann" van Rheinfelden dit blijkt hieruit, dat Wohlgemuth's inhechtenisneming plaats bad drie minuten na zijn gesprek met Lutz dat de bedoelde amblenaar reeds bij bet eerste verhoor wees op de aan Lutz geschreven brieven, hoewel deze brieven eerst den dag daarna bij en in de woning van Lutz gehouden huiszoeking werden gevonden en overgelegd j eindelijk blijkt hieruit, dat Lutz wel met hem in hechteuis werd genomen, maar on- middellijk weder op vrije voeten gesteld. Hij was in Rheinfelden als een gemeen misdadiger behandeld de directeur van politie te Aargau had zelfs zijne sleutels beschouwd als loopers en dievenwerktuigen en hem op smadelijke wijze verdacht gemaakt. De berichten over de werkstakingen in het Westfaalsche kolendistrict zijn niet gunstig. Bloedige botsingen bebben plaats tusschen de troepen en de mijnwerkers, die den arbeid gestaakt bebben. De werkstakers willen 15 percent verbooging van loon en een arbeidsdag van zeven of acbt uren. De werkgevers willen vandezen laatsten eiscb niets weten, maar de eerste in overweging nemen, doch slecbts indien bij niet met bedreigiugen gepaard gaat. In bet land der Serviers is bet nog verre van rustig. Men vertelt nu, dat Nathalie een dag incognito te Belgrado zal verschijnen om haren zoou te omhelzen en dat de roerige metropolitan Micbiel, door Milaan afgezet en door de regeering teruggeroepen, zicb nog steeds te St. Petersburg bevindtwaar hij door den Czaar met groote onderscheiding wordt behandeld. Het verhoor van den Ierschen leider Parnell is afgeloopen en de resultaten zijn voor hem zeer o-unstig te noemen. Een onderzoek naar Parnell's uitgaven deed hem kennen als een weldadig en vaderlandslievend man. De Iersche parlementsleden O'Brien en Harrington, die ook als getuigen zullen worden gehoord, zijn onder sterke bedekking uit de gevangenis te Clonmell naar Londen overge- bracbt. Een belangrijk proces is ook in Belgie aangevangen. Voor de Henegouwer recbtbank ver- schenen Defuisseaux en 19 anderen, als bedrijvers of medeplichtigen aan verscbillende aanslagen in December 1888. De akte van beschuldiging zegt, dat zij ten doel hebben, den regeeringsvorm omver te werpen, de burgers de wapenen te doen opvatten tegen het koninklijk gezag, den burgeroorlog uit te lokken, verwoesting, moord en plundering te brengen. De voortvlucbtige Alfred Defuisseaux, zegt de akte, wilde de burgers wapenenuit Frankrijk een aantal personen laten overkomen (Belgische deserteurs), die tot alles bereid waren j revolutionaire eolonnes uit elk der middelpunten van nijverheid naar Brussel laten oprukkenden marscb dezer eolonnes gemakkelijk maken door ongeregeldheden te verwekken in de industriiiele distrikten en zoo de troepen daar heen lokken. De algemeene werk- staking zou tusschen 15 en 20 Januari 1889 zijn begonnen, en terwijl de troepen werden gebruikt om die te onderdrukken, zouden revolutionaire benden Brussel hebben overstroomd, het gepeupel hebben opgezel, zich hebben aangesloten bij de anarchistische groepen der hoofdstad en den Koning hebben gedwongen de Kamers te ontbinden, een nieuw beroep te doen op het volk en algemeen stemrecht toe te staan. PROCLAMATIE DES KONINGS. Zondag, den dag waarop Z. M. voor veertig jaren te" Amsterdam is iugehuldigd, is door den Koning de volgende Proclamatie uitgevaardigd „Gkliefde Landgenooten en Onderdanen! ,/Heden zijn veertig jaren voorbijgegaan sedert den dag, waarop ik plechtig de Regeering over het Nederlandsche volk heb aanvaard. ,Zal mijn Yolk van rnij getuigen, dat ik mijn Koninklijk woord heb gestand gedaan, ik weet dat in lief en leed, in blijde en droeve dageu, mijn volk getrouw is gebleven aan mij en mijn Huis. ,/Ik heb er steeds naar gestreefd, de welvaart en den bloei van ons Vaderland te bevorderen. #Met innigen dank jegens den Almachtige zie ik op het vervlogen tijdperk terug. Zijn zegen heeft het oud verbond van Oranje en Nederland bevestigd. vOver de toekomst van mijn Huis en mijn Volk roep ik op dezen plechtigen dag dienzelfden zegen in. De herinnering aan het verleden is mij een waarborg voor de toekomstOranje en Nederland onder Gods zegen den, krachtig en vrij I „WILLEM." het loo, 12 Mei 1889. Deze Proclamatie is in een buitengewoon Nr. der Nederlandsche Staatscourant van 12 Mei opgenomen en ook vanwege het Rijk in alle ge- meenteu aangeplakt. Donderdag heeft Z. M. de Koning voor het eerst na zijne ziekte zich in de open lncht begeven. Geruimen tijd heeft Z. M. met de Koningin vertoefd op het kleine bordes van het park. De heer dr. Vinkhuijzen, Zr. Ms. lijfarts, heeft Vrijdag zijne afscheids-visite aan den Koning gebracht. Hieruit mag men afleiden dat Zr. Ms. toestand bij voortduring gunstig blijft. Van hen, die 12 Mei 1849, bij de inhul- diging des Konings, leden waren van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, is geen enkele meer in leven. Van de toenmalige leden der Tweede Kamer zijn nog 7 in leven, de heeren mr. J. B. J. Hengst, mr. J. P. P. baron van Zuylen van Nijevelt, beiden thans leden van de Eerste Kamer, mr. J. Dirks te Leeuwarden, mr. D. van Eck te 's Gravenhage, mr. A. W. Engelen te Tiel, mr. W. Wintgens te 's Gravenhage en mr. H. J. Smit, Noord-Brabant. Zaterdagnacht heeft te 's Hage een schandelijk stuk plaats gehad. Onverlaten hebben zich foegang weten te ver- schaffen tot den toren van de Groote of St. Jacobs- kerk, haalden de Oranjevlag in en staken eene roode vlag uit, waarop te lezen stond Weg met het KoningschapLeve de Republiek Toen Zondagochtend de klokluider zich naar den toren wilde begeven, kon hij de deur niet openen. Door hem werd onmiddelijk hulp inge- roepen. Na veel moeite slaagde men erinbiunen den toren te komen, de vlag der sociaal-democraten in te halen en de geliefde Oranjekleur weder van de tinne van het Godshuis te ontploooien. Ten einde alle onderhoorigen van het Loo in de gelegenheid te stellen den gedenkdag der veertigjarige regeering van Z. M. den Koning met hunne gezinnen feestelijk te vieren, heeft H. M. FEUILLETON. 12) Veel wijzer was de goede man door dezen brief niet geworden en hij kon dus met den besten wil geen ophelderingen geven, die van alle kan- ten zoo dringend begeerd werden. Om zich van de zaak af te maken, zeide hij, dat zijn pupil om wat verstrooiing voor haar droefheid te zoeken, een lange reis had ondernomen en zich nu in het Apennijnsche gebergte bevond. HOOFDSTUK IX. Het was een heerlijke Paaschmorgen. Geheele scharen geloovigen gingen tempelwaarts om deelachtig te worden aan den zegen, welken - de opstanding van Christus over de menschen had uitgestort. Ook een kerkje in het zuidelijk gedeelte der stad Napels bevatte een bonte schaar van geloo vigen. Een uur voor het begin van den dienst was er reeds geen plaats meer te krijgen. En geen wonder, want niet alleen de godsvrucht, maar ook de zoo menschelijke nieuwsgierigheid had velen, vooral vrouwen, naar het bescheiden kerkgebouw gedreven, om daar een ongewoon schouwspel bij te wonen. In de nabijheid van het altaar had een zeven- tal meisjes van ruim 20-jarigen leeftijd plaats genomen, alien in dezelfde nette zwarte kleeding gedosf, alien ernstig en eerbiedig van houding. De priester, die de plechtige dienst zou opdragen, verscheen, knielde eenige oogenblikken voor het altaar neder, en liield daarna, terwijl de meisjes op3tonden, de volgende toespraak tot het zevental Mijne kinderenEen gewichtig oogenblik is voor u gekomen. Gij zult dit huis, dat de naas- tenliefde u tot ouderhuis bereidde, verlatengij zult de wereld intreden. Vele, vele jaren gele- den nam het kan voor u, onschuldigen, geen schande zijn de christelijke liefde u op van de straat, nadat gij nauwelijks het levenslicht aanschouwd had, en die liefde dekte u warm, bereidde u voedsel, voedde u op die liefde bleet over u waken tot op dezen dag, en zal u nog niet verlaten bij het vertrek uit dit huis, u alien zoo dierbaar, omdat gij hier als kinderen zijt op genomen en groot gebracht door even liefderijke als onbaatzuchtige zorg. Met vrijen wil hebt gij uwen levensstaat ge- kozen, en binnen weinige oogenblikken zult gij uwe hand reiken aan brave joukmannen, die bij voorkeur hunne keuze vestigden op jongedochters uit dit huis, omdat zij overtuigd zijn van uwe uit- muntende opvoeding, van uwe braafheid en dege- lijkheid. Met groote gerustheid heelt de directie u aanbevolen, omdat zij durftverwachten, dat gij trouwe echtgenooten, goede huisvrouwen zult worden. O, zendt in deze gewichtige oogenblikken uwe vurigste gebeden ten Hemel, opdat God Zijne beschermende hand over u uitstrekke, u sterkte verleene en u verder geleide op het pad der deugd. Welaan, mijne dochters, vestigt uw vertrouwen op de oneindige goedheid van Hem, die ons aller Vader is. Weest raoedig! Gods liefderijke hand heeft voor u het huis bereid, waar gij weldra zult binnengeleid worden. De jonkmannen, alien behoorende tot den eer- zamen handwerksstand der stad Napels, gekleed in passend bruidegomsgewaad, traden thans op plechtige wijze voor het altaar, naderden ieder de bruid hunner keuze, en zeven jonge paren stonden gereed om door de banden des huwelijks met elkander vereenigd te worden. Het was in- derdaad een aandoenlijk tooneel. Allen knielden neder en de geestelijke ver- volgde geroerd, en alien diep roerend ffBruidegommenHet uur, dat voor geheel uw volgend leven een beslissend zal zijn, is aangebroken. De jeugdige bruiden, op welke uw hart de keuze vestigde, genoten tot nu toe liefdevollen steun en even teedere als degelijke leiding. Zij zijn aan edele planten gelijk, doch misschien te zwak in de stormen der wereld, daar zij dezen vreemd zijn gebleven in haar stil en kalm ge- meenschappelijk ouderhuis. Weest haar daarom tot steun in alle omstandigheden des levens en van het lot. Met bange vreeze treden zij in zeker de Koningin eergisteren aan iederen arbeider zes flesschen bier, een grooten koek en een pond tabak doen uitreiken. De werkvrouwen ontvingen ieder een geldstuk, dat haar door H. K. H. Prinses Wilhelmina met den koek in persoon werd ter hand gesteld. De verschillende bazen, parkwach- ters en jachtopzieners ontvingen elk 5 flesschen wijn en een kistje sigaren. De kinderen van het personeel werden eergister- namiddag van 2 tot 5 uren aan de boerderij in het park onthaald op chocolade, krentenbrood, sinaasappels en goocheltoeren van den ouden heer Bamberg. H. M. de Koningin en Prinses W ilhel- mina zouden tegen 3 uren de feestvierende kinde ren bezoeken. De ouders hadden een vrijen dag en konden dus getuigen zijn van het genot, dat hunnen kin deren verschaft werd. Eergisterenavond had door een ingezetene uit Apeldoorn, die ongenoemd wenschte te blijven, eene uitdeeling van versch vleesch aan behoeftigeu plaats. Uit Wiesbaden wordt aan het ,/Nieuws" geschreven Dr. Mezger heeft voor f 66,000 een villa gekocht, wat door de Wiesbadeners met voldoening is begroet, daar dit als bewijs geldt, dat hij deze schoone stad niet spoedig denkt te verlaten. De Keizerin van Oostenrijk heeft haar vertrek tot het laatst van deze maand uitgesteld, daar zij de gunstige gevolgen van haar verblijf ondervindt. Elken morgen wordt zij in het Rijnhotel gemas- seerd, want zelfs bij zulke voorname patienten wijkt Mezger niet af van den den regel om de zieke slechts in zijn daartoe iugerichte vertrekken te behandelen. Dikwijls kan men de vorstin in het bosch ontmoeten, in gezelschap van hare dochter, maar ook geheel alleen. De te Wiesbaden gevestigde en tijdelijk verblijf- noudeude Nederlanders, zonden een adres aan onzen geeerbiedigden vorst, ter gelegenheid van het veertigjarig jubileum. Men schrijft uit Apeldoorn van 12 Mei Nooit is Apeldoorn zoo versierd geweest als thans. Er is geen straat of laan op te noemen, waar geen twee ja soms drie eerepoorten staan, alien gereed voor de illuminatie voor morgenavond. Hj M. de Koningin die met H. K. H. de Prinses do Godsdienstoefening onder leiding van Ds. Hattink bijwoonde, en waar onder andere die oefening besloten werd met het volkslied, kwam omstreeks 2 uur een wandelrit door het dorp maken. Geen enkele straat of laan werd door de Hooge bezoeksters overgeslagen. Eenige afzonderlijke nummers der Staats-Courant met de proclamatie des Konings waren op ver schillende plaatsen aangeplakt en werden door vele nieuwsgierigen gelezen. Aan het telegraafkantoor op het Loo, dat anders door een telegrafist bediend opzicht de wereld in, waarin zij als het ware vreemdelingen zijnmaar gij zult haar steunen en beschermen, uwe liefde zal haar gelukkig ma ken, en gij zult alien gelukkig zijn en elkander de vaak zware huwelijkstaak helpen dragen, helpen verlic'nten. Moge de goede God u alien overvloedig zegenen op uwen verderen levensweg, hoe die ook uit elkander loope Een uur later waren zeven verpleegden uit het vondelingshuis te Napels door het huwelijk ver- bonden met zeven jongelingen der stad eene plechtigheid, die telken jare, doch maar eens in 'tjaar, plaats greep en steeds met gepasten luister gevierd werd. Daar door het bestuur van het huis steeds de best mogelijke zorg voor de toekomst der arme meisjes gedragen werd, en het vooral bij het kiezen van den huwelijksstaat een nauwkeurig onderzoek instelde en met alle omstandigheden te rade ging, vielen deze huwelijken zeer zelden slecht uit, maakten zij integendeel menige arme verlaten e, die geen bloedverwanten kende op deze wereld, wezenlijk gelukkig. Met betraande oogen nam de moeder van het vondelingshuis afscheid van haar pleegkinderen, gaf ze vermaningen, wenschte haar geluk met haar intrede in de wereld, die zij tot nog toe slechts van verre hadden gezien en smeekte den Hemel, dat de huwelijken gelukkig mochten uitvallen. Met roerende woorden sprak de grijze priester de pas gehuwde mannen toe en hield hen de IV Ell COIIRAST. it it

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1889 | | pagina 1