Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. No. 2503. Zaterdag 11 Mei 1889. 29e Jaargang. Binnenland. fexjilleton. VOOlt HA Alt VARER GEB0ET. u) ABONNEMENT: Per drie maanden biunen Ter Neuzen 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika l,32f Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaartot veel verminderden prijs. nit folad verschljnt l)lnsdar> en Vrljdagavond bij den nitgever P. J. VAN DE SANDE te Tee Neuzen. folitieU Overzicht. X)e Figaro deelt omtrent het verblijf van generaal Boulanger te Londen eeu aantal bijzonderheden mee. "De generaal heeft eeu ruim en gerieflijk huis gehuurd in de nabijbeid van Hyde-1 ark., Gelijkvloers bevinden zich bureau's en werkkabi- netten. De eerste verdieping bestaat uit eene reeks salons, uitstekend geschikt voor ontvangsten. Hooger zijn de particuliere vertrekkeu. Bij het huis behoort een stal, die electrisch verlicht wordt en plaats voor 12 paarden heeft. De generaal heeft er acht, die weldra zullen aankomen; vijt koetspaarden en drie rijpaarden; behalve zijn bekend zwart paard, heeft hij twee prachtige vossen van Iersch ras. Ook zijne rijtuigen moeten nog over- komen voorloopig behelpt hij zich met die, welke een vriend te zijner beschikking heeft gesteld. Paarden en rijtuigen van Boulanger komenover ouder geleide van zijn koetsier, in wien hij alle vertrouwen heeft en die hem ook thans zal rijden hem wordt echter een Loudensch palfrenier, die nauwkeurig met de ontelbare straten der wereldstad bekend is, toegevoegd. De generaal staat ten zes ure op. Van 8 tot 10 ure ziet hij de ingekomen brieven en dagbladen na en beantwoordt de eerste. Ten tien ure audientie, waarop hij in de eerste dagen vooral dagbladschrijvers ontving, die hij alien zonder onderscheid van partij of landaard met de meeste welwillendheid te woord stond. Ten twaalf ure lunch en daarua conferentien en mm of meer langdurige werkzaamheden met de bestuursleden der nationale partij en andere Franscheu, die reeds het Kanaal zijn overgestoken, om hun leider te onderhouden over de aanstaande kamercandidaturen. Vervolgens gaat de generaal een toer maken door Hyde-Park of de stad, hetzij in open of gesloten rijtuig, al naar gelang van het weer. Bij zijne teru»komst kleedt hij zich voor het eten, rnaar dit gebruikt hij zelden in het hotel, want de uitnoo- di<nngen regenen als het ware van alle kanten. Een bewijs voor de stemming der Engelscheu is ook de omstandigheid, dat bij de wedrennen, die verleden week buiten Londen gehoudeu werden, bijna niets dan roode anjelieren de bloem van den generaal gekocht werden, zoodat de prijs van deze bloem van een op twee shilling steeg. Ten aanzien van Perrin, den man, die op den heer Carnot een revolverschot loste, wordt uit Parijs gemeld, dat hij wegens oneerlijkheid en beleediging van zijne supeneuren reeds herhaaldehjk gestraft werd. Te Guyana, waar hij eemgen tijd in ballingschap vertoefde, beliep hij telkens opmeuw straf. Nadat het verhoor voor den commissans van politie te Parijs afgeloopen was, ondervroeg kolonel Lichtenstein, chef van het militaire huis van den president, Perrin, die het verlangen te kennen gaf een afzonderlijk onderhoud met den kolonel te hebben. Hieraan werd voldaan. Het onderhoud heeft lang geduurd, maar van hetgeen Perrin den kolonel gezegd had, is tot nu toe niets uitgelekt. Uit Weenen wordt gemeld, dat het keizerlijk paleis te Warschau gereed wordt gemaakt voor een bezoek van den Czaar, dat verscheidene weken zal duren. Men zegt, dat de Czaar voornemens is, zich evenals zijn voorganger, als Koning van Polen te doen kronen. Uit Petersburg meldt de Daily News, dat de in Zuid-Rusland gevangen genomen artillerie en zeeofficieren naar de hoofdstad worden overgebracht om aldaar terecht te staan en te worden gecon- fronteerd met de reeds daar aanwezige gevangenen. Velen hunner zijn nog zeer jonge menschei^ De Duitsche bladen hechten groote waarde aan de officieele erkenning van prins Ferdinand van Hohenzolleru tot erfprins van Roemenie. Die er kenning maakt een einde aan de vraag wat er van Roemenie zou worden, als Koning Karel zijn idee om afstand te doen eens doorzette. In dit weinig waarschijnlijk geval zou Roemenie, als Sevie, een jeugdig vorst aan het hoofd krijgen, onder leiding van bekwame staatkundigen, die in de eerste plaats voor de onafhankelijkheid zullen waken, door iedere inmenging van buiten tegen te gaan. Dit blijkt ook in Bulgarije, waar de jonge vorst Ferdinand van Coburg een zuiver grondwettige houding aanneemt en naar den wil des volks voor de onafhankelijkheid van zijn rijk zorg draagt. De vrees, die men koesterde, dat volken van het Balkanschiereiland, na zoolang onder het juk van Turkije gebukt te zijn geweest, hunne vrijheid zouden misbruiken, blijkt dus steeds meer ongegrond. De Daily News zegt, dat de kroning vau den jongen Koning van Servie te Belgrado plaats zal vinden op den 15den Juui a. s., den gedenkdag van den veldslag bij Kossowo. De Keizer van Rusland zal zich bij die plechtigheid door een der grootvorsten doen vertegenwoordigen. Het gerucht dat H.H. M.M. de Koning en de Koningin voor de feestviering ter gelegenheid van 's Konings 40jarig regeeringsjubile de voorkeur zouden geven aan den Maandag boven den Zondaz, blijkt ongegrond te zijn. Op eene aanvrage toch, Maandagmiddag na afloop van de zitting van den Zwolschen gemeenteraad tot Z. M. den Koning zericht, is door den adjudant van dienst, namens den Koning, geantwoord, dat Z. M. volgnarue aan het gemeentebestuur do beslissing overliet omtrent het bepalen van den dag der feestviering van Hoogstdeszelfs veertigjarig jubile. De Minister van Mariue brengt ter kennis van belanghebbenden, dat voor vier studenten in Weifelend keek de oppasser haar aan. Die vraag van de ontroerde jonge dame bracht hem in een moeilijke positie, hij was besluiteloos. Nu eens keek hij Alice aan en dan weer zwierven zijn blikken links en rechts, totdat hij ze einde- lijk liet rusten op een verpleegde, die tegen een boom leunende verdiept scheen in de beschouwing van de schoone natuur, welke hem omringde. Nommer veertig, stamelde hij eindelijk. Wil je niet antwoorden vroeg Alice dringend. Dat is nommer veertig, herhaalde de man, het oog vast op den patient gericht houdende. Zijn naam is Von Ludwig. Instinctmatig volgde Alice de blikken van den oppasser. Zij kreeg een gevoel, alsof haar de keel werd dichtgeknepen bij het zien van den gevangene, wiens schoon gelaat een diepen indruk op haar maakte. Ludwig von Erlenburg, fluisterde zij en vouwde de handen op haar borst; de tranen kwamen haar in de oogen, die zij niet van den ongelukkige kon afwenden. Kent de freule dan den patient vroeg Gia- como, die lang niet op zijn gemak was. Hij moest echter zijn vraag herhalen om Alice uit haar half bewustelooze afgetrokkenheid opte wekken. Ik wil heen, stamelde zij. De tijd der be zoeken zal wel verstreken zijn; wees daarom zoo goed mij naar het rijtuig te vergezellen. Hun pad leidde juist langs den gevaDgene Alice sidderde. Giacomo nam eerbiedig zijn muts af en wilde voorbijgaan, maar de heer Von Erlenburg nam beleefd zijn hoed af voor de jonge dame en hield haar een oogenblik staande. Mij is bevolen deze dame naar haar rijtuig te geleideu, zei de oppasser om een gesprek tus- schen den patient en Alice te voorkomen, zoo iets was ten strengste verboden. Andermaal nam de heer Von Erlenburg zijn hoed af en maakte een beleefde buiging. De freule is geschrokken, zei Giacomo ter ver- klaring voor het bleeke ontstelde gelaat der jonge dame, dat den heer Von Erlenburg niet ont- gaan was. Die razende was dan ook geen aangename ver- schijning, sprak Ludwig von Erlenburg tot Alice, maar de freule had gerust kunnen zijn, want men verstaat hier de kunst om menschen te bedwingen die zichzelf niet weten te beheerschen. Maar als u buiten het hek bent, zal dit tooneel wel spoedig door u vergeten worden. Vermeenende haar niet langer te mogen in gesprek houden, maakte hij zijn compliment en verwijderde zich langzaam. Vergezeld van Giacomo liep Alice nu met haastige schreden naar den uitgang van het park, de medicijnen aan de Nederlandsche universiteiten gelegenheid bestaat, om voor rekening van zijn departement, in opleiding te worden aangenomen, met bestemming voor de betrekking van officier van gezondheid 2de klasse bij de zeemacht, onder genot van een subsidie van f 7000, overeenkomstig het reglement, vastgesteld bij Zr. Ms. besluit van 6 Mei 1886 u°. 41, en gewijzigd bij Koninklijk besluit van 12 April 1889 n°. 66. Belanghebbenden zullen zich, onder overlegging van de bij gemeld reglement gevorderde bescheiden, schriftelijk behooren te wenden tot het departement van marine. Men schrijft uit Oudewater In de laatste drie maanden werden hier niet minder dan 3000 kalveren geslacht en naar Londen verzonden. 't Is met dezen handel dit jaar echter niet mee- geloopen. Wie er wel goed mee waren, zijn de boeren, waarvan er velen soms drie, vier opkoopers tegelijk op de werf hadden, door welke concurrentie de prijzen van f 3 tot de ongekende hoogte van zelfs f 14 per stuk liepen. Bij eenig gemeen- schappelijk overleg van den kant der handelaars stond hiertegenover echter dit jaar het voordeel, dat de stoombootmaatschappij f 250 van de vracht terug gaf voor elke 1000 kalveren, die per boot naar Londen vervoerd werden. De onlangs overleden landbouwer, Hollander, te Goenga (Friesland) heeft de helft van zijn ver- mogen circa 500,000 gulden vermaakt aan de Roomsch-Katholieke kerk te Wijmbritseradeel. Buiten en behalve eenige legaten (de R. K. school te Sneek kreeg o. a. f 1000 en zijn bibliotheek) moet de andere helft in handen komen van R. K. kerken te Ameland, te Warga en te Meppel. Een ingezetene van Amsterdam, die onbe- kend wenscht te blijven, heeft, als eeu hulde voor den goeden geest, die tijdens April-feesten 1887 de inwoners van Amsterdam heeft gekenmerkt, een som van 10,000 ter beschikking van den burgemeester gesteld. Dit bedrag zal, aldus heeft hij verklaard, een eerste bijdrage vormen voor de oprichting van badhuizen voor den werkenden stand. Behalve het door den minister van justitie in de laatste bijeenkomst der Eerste Kamer toe- gezegde wetsontwerp, betreffende de gedwongen wiukelueriug, zal ook een wetsontwerp, houdende verbod van het dragen van wapenen, weldra de Tweede Kamer bereiken. Het bestuur van de afdeeling 's Hertogen- bosch en omstreken van de Nederlandsche ver- eeniging tot bescherming van dieren heeft tot de hoofden der openbare en bijzondere jongensscbolen te dier stede het navolgende schrijven gericht dat ook elders wel de aandacht verdient. Aan de poort gekomen, vroeg zij den oppasser Je wilt dus over een week bij mij komen? Ik zal niet in gebreke blijven, luidde hetantwoord. Je zult goed beloond worden, verzekerde Alice en stapte in het rijtuig, dat haar naar Rome te. rugbracht. Vergenoegd keek Giacomo het rijtuig na en mompeldeDat kan een goed zaakje worden, HahaNiet iederen dag komt er zoo'n tooneeltje voor als met dien dollen Francis, en dan de ont- moeting, die er het gevolg van is Haha Lud wig von Erlenburg freule Von Waldheim een verklaring, waarvan ik voor Gods rechterstoel rekenschap zal moeten gevenAls ik geen verklaring wist, zou ik er een zoeken. Wees maar niet ongerust, freule Von Waldheim, ik zal op mijn tijd passen Opgeruimd van geest sloot hij de patienten, aan zijn zorg toevertrouwd, op hun kamers op en ging toen naar het vertrek van den directeur om evenals de overige oppassers de bevelen voor den nacht te vragen. Giacomo was sedert lang niet zoo in zijn schik geweest als heden, nu hem het vooruitzicht op een fortuintje was geopend. HOOFDSTUK VIII. Een tiental dagen nadat Alice von Waldheim haar geboorteplaats had verlaten, lag Wallersbrunn eenzaam en verlaten. Bij persoonlijke ondervinding is ons gebleken, dat vele jongens, vooral in de vacantie-dagen, vermaak vinden in het kikvorschen stroopen. Dien armen dieren worden de pooten afgerukt of afgesneden en vervolgens worden ze wegge- worpen, om in het zand of in het water, waar let toeval ze doet terechtkomen, onder de vreese- ijkste pijnen te sterven. Gewis zult u met ons instemmen, dat dergelijke dierenmishandeling een zeer wreed en voor de jeugd ongepast. vermaak is. Tot beteugeliug zooveel mogelijk van dat kwaad, cornen wij met vertrouwen een beroep doen op uwe medewerking. Wij hebben derhalve de eer u weled. beleefd te verzoeken, de onder uwe leiding staande leer- ingen het onzettende van voorbedoelde martelingen ernstig te doen inzien en, onder opwekking van iefde voor de dieren, hun eenige wenken te geven, die, naar uw oordeel, kunnen strekken om de jeugd van dergelijke, uit bloot genoegen gepleegd wordende dierenmishandeliugen terug te houden. Bij Koninklijk besluit worden aan verschillende gemeenten in Zeeland, ter inrichting van het lager onderwijs, subsidien toegekend boven en behalve de vergoeding van 30 pet. Het zijn o. a.Clinge ad f 3300; Zuiddorpe ad /400;Eedead 300 en Retranchement ad f 500. In de Woensdag te Middelburg gehouden vergadering van het hoofdbestuur der Maatschappij tot bevordering van landbouw en veeteelt in Zeeland zijn benoemd tot algemeenen penningmeester der Maatschappij (in plaats van den heer M. Volkrijk Liebert, overleden) de heer J. J. van Weel te Wolfaartsdijk, en tot algemeen secretaris der Maat schappij (in plaats van den heer J. H. Snijders, om gezondheidsredenen op verzoek uit die betrekking eervol ontslagen) de heer I. G. J. Kakebeeke te Goes. Naar aanleiding van de smokkelgeschiedenissen der laatste dagen te Semarang, deelt men de volgende welgelukte list mede. Op een morgen kwam daar op de ree een Chineesche waukang met de gele vlag in top. De dokter begeeft er zich heen en vindt aan boord een aan een be- smettelijke ziekte overleden Chinees. De kapitein kreeg vergunning het lijk den volgenden dag naar wal te vervoeren. 's Avonds kwam eene mooie groote doodkist, welke gebracht werd bij een Chinees, waar het lijk volgens de Chineesche adat een dag zou blijven, alvorens ter aarde te worden besteld. Eenigen tijd later bemerkte de politie, dat de doodkist vol opium had gezeten. De kist werd opgegraven, men vond geen spoor van een lijk, maar wel een sterken opiumgeur. Toen de geestelijke Barnau den bewusten brief ontving, waarin zijne pupil zich verontschuldigde over haar onverwachte afreis en tevens berichtte, dat zij niet op het kasteel zou terngkeeren, had hij het dienstpersoneel ontslagen en een vertrouwd persoon aangesteld om het opzicht over de akkers en weiden te voeren. In de eerste dagen na Alice's vertrek had nie- mand uit de orageving hare afwezigheid opge- merktna den dood van den baron Von Wald heim was men gewoon Wallersbrunn als een romantisch kluizenaarsverblijf te beschouwen. Toen het evenwel ruchtbaar werd, dat de bedienden ontslagen waren en het kasteel gesloten was, toen men elkander vertelde, dat de freule Von Waldheim zonder iemand te raadplegen en zon der van iemand afscheid te nemen, de wijde wereld was ingegaan toen wist men niets beters te doen dan van alle kanten den eerwaarden heer Barnau te bestormen ten einde het fijne van de zaak te vernemeu. De geestelijke bevond zich in niet geringe ver- legenheid. Wel had hij een brief uit Rome ont- vangen, waarin Alice hem zooveel van haar plannen mededeelde, als zij doen kon zonder de belofte te schenden, die zij aan haar stervenden vader had gedaan, maar zij had hem tevens op het hart gedrukt er met niemaud over te1 spreken. (Wordt vervolgd.) m lTOZEISCB COHRAJIT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1889 | | pagina 1