Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2502. Woensdag 8 Mei 1889. 29e Jaargang. BEKENPMAKING. SCHUTTERIJ. Binnenland. De Bunjemeester der gemeente Ter Neuzen VOOR HAAR VADER UER0ET. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika 1,32^. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. AD VEBTENTISN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaartot veel verminderden prijs. Dit bind verschijnt Dinsdag- en Vrijdagnvond bij den nitgever P. J. VAN DE 8 i N D E te Ter Neuzen. maakt bekend, dat eene Openbare Vergadering van den Gemeenteraad is belegd tegen Woensdag den 8 Mci 1889, des namiddags ten 2 ure. Ter Neuzen, den 6 Mei 1889. De Burgemeester voornoemd, J. A. VAN BOVEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van TER NEUZEN herinneren belangbebbenden, dat zij zich ter iiisclirijving voor (le Scliutterij moeten vervoegen op de gemeente-secretarie, tusschen 14 dezer en 1 .luni a. s. en dat zij, die ingebreken blijven dit te doen, ambtshalve ingeschreven, zonder loting ingelijfd en bovendien tot geldboete moeten verwezen wordeu. Ter Neuzen, 6 Mei 1889. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. folitieli Overzicht. De president der Eransche republiek Carnot heeft Zondag eene uitvoerige rede gehouden. Hij zeide o. a. het volgende Het is met diepe ontroering en het hart vervuld van daukbaarheid jegens onze voorvaderen, dat ik de vertegenwoordigers der natie begroet. Onze eerste gedachte moet gewijd zijn aan onze vaderen, die het goede tot stand brachten, waarvan wij thaus de vruchten genieten. De president gaf daarna een overzicbt van den arbeid der Staten-Generaal en van de beginselen van 1789 en zeide De stichting der republiek zet de kroon op het werk, dat hier eene eeuw geleden begonnen werd. Zij is het doel, dat wij na heftige schokken hebben bereikt. De republiek heeft voor goed een einde gemaakt aan het persoonlijk gezag. Ik doe daarbij een beroep op alienop de vertegenwoordigers der natie, op de groote staatslichamen, op officieren en soldateu, op de grondleggers der werken van liefdadigheid, op schrijvers en kunstenaars, een beroep dat door alien zal verhoord worden, namelijk op uwe vaderlandsliefde, Wat wij thans zijn, zijn wij verschuldigd aan hen, die wij heden verheerlijken. Laat ons steeds bereid zijn hun werk te vol maken verheffen wij ons boven alle nietige partijtwisten Laat ons, onder de bescherming der republiek, in verdraagzaamheid en eendracht de onweerstaanbare kracht zoeken der eensgezinde volken. De plech- FEUILLETON. 10) De directeur stond niet zoo vlug op als men wel verwacht had. Dat kost je betrekking! riep hij tandeknarsend tegen een paar oppassers. Hier, verbind de wond met dien zakdoek. Mijnheer, mijuheer! fluisterde Bernardo om hem te waarschuwen, dat hij zijn woede zou beteugelen in tegenwoordigheid der jonge dame. Mijnheer de directeur heeft zelf verlof gegeven om hem in den tuin te laten, zei een stevige oppasser. Ik heb u nog gewaarschuwd, mijnheerzeide Giacomo niet zonder leedvermaak. Ellendige domkoppeu schreeuwde Dr. Rimoli, nog bevend van woede. Wilt u op mij steunen tot wij de saion bereikt hebben vroeg Bernardo. Het verbinden zal daar gemakkelijker gaan. Giacomo, kermde de directeur, die veel pijn leed, draag zorg voor die dame. Veroutschuldig mij bij haar En jij, Bernardo en Marco, brengt mij naar mijn kamer." Pas verwijderde de directeur zich met de beide oppassers of de bevende Alice kwam uit haar schuilhoek en ging op een bank onder een olijf- boom zitten om tot verademing te komen. tigheid die wij thans vieren, moet bekroond worden door de verzoening van alle Eranschen. Na de receptie begaf zich de stoet naar het park, waar het publiek was toegelaten en Carnot levendig werd toegejuicht. Laatstgenoemde keerde daarop naar Parijs terug, vergezeld door de ministers en de voorzitters van Kamer en Senaat. Geen enkel bizonder incident is te vermelden. Volgens den Duitschen korvet-kapitein Erard heeft de afgezette koning van Samoa, Malitoa, na zijne landing op Ialu'it (Maarschalk-eilanden) een onderhoud gehad met andere stamhoofden van Samoa en na afloop daarvan Erard op plechtige wijze zijn leedwezen te kennen gegeven over zijn vroeger gedrag. Hij verzocht tevens den Keizer zijn bede over te brengen, dat het gebeurde mocht vergeten worden. De Keizer heeft daarop bepaald, dat Malitoa in vrijheid zal worden gesteld. De heeren Amerikanen, Engelschen en Duitschers zitten nu te Berlijn voor de Samoa-kwestie, maar met gesloten deuren wordt vergaderd. Bismarck is niet tevreden, dat de Zwitsers den Duitschen inspecteur van politie Wolhgemuth uit Muhlhausen uit de gevangenis ontslagen en over de grenzen gezet hebben. Hij is beschuldigd dat hij te Basel aan enkele personen geld heeft ter hand gesteld om als agents provocateurs op te treden. Hoofd- getuige tegen hem is de socialistische kleermaker Latz, die beweert geld van hem te hebben ontvangen, doch later de zaak heeft aangegeven. De Duitsche regeering dreigt nu met maatregelen, zooals die voor de grens tusschen Frankrijk en Elzas-Lotharingen zijn ingevoerd. De voorzitter der Italiaansche Kamer heeft mede- gedeeld, dat hij twee verzoeken tot het houden van interpellation had ontvangen, de eene over Afrika en de audere over het verlof, aan den heer Menabrea, gezant bij de Fransche Republiek, verleend op het oogenblik, dat de iuternationale tentoonstelling te Parijs zal worden geopend. Crispi zal op een en ander wel een geschikt antwoord weten te vinden, dat is hem toevertrouwd. Der Britten aaudacht is weder gevestigd op het Parnell proces. Toen Paruell verscheen voor de rechters was de zaal voller dan ooit. Hij was eerst ietwat zenuwachtigmaar spoedig herstelde hij zich. Onder eede verklaarde hij, dat hij nooit tot eenig geheim genootschap in Ierland of in Amerika had behoord en tot de Fenians in geenerlei be trekking had gestaan. Groote sensatie maakte het in de zaal, toen Parnell zeide,/Ik bedenk mij, van een geheim gezelschap ben ik toch lid ge- weest." ,/En welk was dit dan vroeg de voorzitter. „Dat der Ancient Foresters, Mylord antwoordde Parnell, en deze mededeeling lokte een luid gelach uit. Men wete, dat de Foresters »vrede en gelukzaligheid over alle menschen willen brengen," dat sleekts zij, die een voorbeeldig Wil ik het rijtuig van de freule in het park laten voorkomen vroeg Giacomo, eerbiedig na- derbij komende. Dank je wel, zeide Alice, over een paar minuten zal het wel over zijn. Het zou mij aan- genaam zijn, als je zoolang in mijn nabijheid bleeft. De directeur heeft mij gelast uwe bevelen te gehoorzamen, zeide Giacomo. Gerustgesteld door zijne tegenwoordigheid zag Alice nu road en beschouwde den fraaien aanleg van het park, waardoor het gesticht San Salvatore zooveel naam had gemaakt. Ben je hier reeds lang in dienst vroeg zij eindelijk aan den oppasser. Twin tig jaar, freule Wat een lnnge tijdEn bevalt het je hier goed Giacomo haalde de sehouders op en antwoordde aarzelend Och, freule, het loon verzoet den arbeid. Ja, dat is zoo, zeide Alice en keek toen weer in den tuin rond haar gedachten vertoefden echter niet meer bij de schoone boomen en bUm men. Eensklaps keerde zij zich tot den man met de vraag Hoe is je naam P Giacomo Sorel. Als je hier reeds twintig jaar hebt doorgebracht, zul je heel wat weten te vertellen. le^eu leiden, worden aangenomen," dat de Foresters ,/zich een weg banende door het wereldrond," alle wetten eerbiedigen, #hoe of welke deze wetten ook mogen zijn." Parnell deelde verder mede, dat alleen medelijden met de Iersche pachters, wier ellendigen toestand hij door persoonlijk onderzoek had leeren kennen, hem hadden gedrongen, zich geheel aan de politiek te wijden, de tegenwoordige agrarische beweging te organiseeren en haar te blijven leiden. Hij had constitutioneele middelen aangewend en nooit de woorden gebruikt, die men hem had in deu mond gelegd, dat de laatste schakel tusschen Engeland en Ierland met geweld moest worden verbroken. De mogelijkheid om langs constitution neelen weg iets voor Ierland te doen, was voor hem eerst gekomen toen de geheime stemming was ingevoerd voor dien tijd waren de Iersche kiezers door de landheeren als vee naar de stembus ge- dreven om daar tegen hun overtuiging te stemmen. Met groote handigheid maakte Parnell gebruik van de gelegenheid, om zich te verdedigen tegen de lasterlijke aantijgingen, waarmede hij in de laatste jareu is overstelpt, en zijn verdediger ondersteunde hem hierbij door zeer geschikte vragen. Men denkt, dat het verhoor van den lijder der Iersche nationalisten nog eenige dagen zal duren. Zoo er in den lande feest gevierd wordt hebben H.H. M.M. de Koning en de Koningin, naar men verneemt, den wensch te kennen gegeven, dat men niet Zondag 12 Mei, doch Maandag daarna daar voor zou kiezen. De algemeene synodale commissie der Ned. Herv. kerk acht het gepast en gewenscht, dat de Hervormde gemeenten in eene harer godsdienstoefeningen dank uitsprekeu voor het herstel des Konings, met de bede, dat God de levensdagen van onzen geeer- biedigden Koning nog eenigen tijd verlenge, der natie tot heil. Mitsdien noodigt zij de kerkeraden uit, hiervoor Zondag den 12den Mei e. k. vast te stellen. Yerscheidetie Engelsche bladen drukken hunne levendige bevrediging uit over het merkwaardig herstel van den Koning der Nederlanden. De Chronicle wijdt daaraan een hoofdartikel, waarin het blad aantoont, dat de levensgevaarlijke ziekte des Konings in elk geval er toe gediend heeft, Europa gerust te stellen nopens de mogelijke poli- tieke gevolgen van 's Konings dood. De kalme wijze, waarop daarin zoowel in Den Haag als te Luxemburg werd voorzien onder de sympathieke medewerking van alle belanghebbenden, bewijst dat Europa de toekomst zonder bekommering over de erfopvolging in de beide landen kan ingaan. Dat laat zich denken, freuleIk weet hier alles, ik ken iederen patient, en ik verzeker u, dat niemand beter met hen kan omgaan dan ik Dan zal de directeur je diensten zeker wel op prijs stellen. O, hij is wel over mij tevreden, maar ik ben minder met hem ingenomen. Zoo? En waarom blijf je dan bij hem. Ja, ik wil wel gelooven, dat het leven in een krank- zinnigengesticht niet zoo bijzonder aangenaam is. Heb je wel eens een uitgaansdagp Wij hebben weinig vrij-af, freule, en dan toch nooit voor 's avonds. Alice zag nu zorgvuldig rond of iemand hen kon beluisteren en zeide toen Ik wenschte wel iets naders omtrent de in- richting te vernemen. Ook wilde ik je wel een paar vragen doen, die je kunt beantwoorden zon der dat je daarbij zelf eenig gevaar loopt. Ik zal je moeite met goud betalen, maar het is noodig, dat je mij in het hotel opzoekt. Welk uur je komt is mij onverschillig. Welnu? In de eerste acht dagen zal ik geen vrij-af kunnen krijgen, antwoordde Giacomo, die wel wat vreemd opkeek en" haar daarom oplettend aanzag. Nu over een week dan Als men arm is, neemt men gaarne een bui- tenkansje waar, dat Natuurlijk, zeide Alice. Daarbij kan de zaak, waarover ik spreken wil geen kwade gevolgen voor Voor de aanstaaude feestviering te 's Hage, ter gelegenheid van het veertigjarig regeerings- jubileum van Z. M. den Koning is reeds het programma vastgesteld. Zaterdag 11 Mei des avonds te 12 uur heeft de plechtige inwijding van den feestdag plaats op het Plein 1813. Bengaalsche verlichting en koraal- muziek der dd. schutterij zullen dit opluisteren den volgendeu avond zullen van gemeentewege het Lange en het Korte Voorhout worden geillumineerd en tevens wordt een groot vuurwerk op de Maliebaan ontstoken. Voorts komen op het programma voor onthaal van de kinderen van alle openbare en bijzondere scholen voor minvermogendenvolks- spelen in de Maliebaan onder leidiug van de 's Gravenhaagsche gymnastiek-vereenigingenvolks- feest in het gebouw voor kunsten en wetenschappen en een groote militaire taptoe. A1 meer en meer komen berichten in van plannen voor feestviering. Te Zutfen is reeds door de presidenten der socie- teiten vergaderd, een feestcommissie gevormd en een programma opgemaakt. Te Tilburg heeft men ook de handen ineen geslagen en te Deutinghem hebben 21 ingezetenen een commissie gevormd. Te Vaardingen, te Loghem, te Haarlem, te Utrecht, te Zwolle en te Schoonhoven is men mede druk bezig. De plannen loopen alien over volksconcerten, volksspelen, illuminatie, bals, vuurwerk enz. Te Apeldoorn zal 13 Mei het feest gevierd worden. Omtrent de nijverheidstentoonstelling te Mid- delburg wordeu ons de volgende mededeelingen verstrektAangegeven hebben zichvoor de ten toonstelling ruim 260 deelnemers, voor den wedstrijd 99 deelnemers. Middelburg levert natuurlijk de meeste, respectievelijk 100 en 43. Hulst, Oost- burg, Sas van Gent, Ter Neuzen, Zierikzee houden zich goeddoch Goes en Vlissingen zullen geen gunstig figuur maken. Dat de ruime lokalen en de fraaie tuin van het Schuttershof „de Edele Handboog", zeer geschikt zijn, zal bij een bezoek, dat door matinee's musi- cales en een extra reisgelegenheid aanlokkelijk zal worden gemaakt, ten duidelijkste blijken. Meubelmakers, schilders, smeden, timmerlieden zijn het rijkst vertegenwoordigd, fabrikanten hebben ten getale van 25 eene plaats verzocht, photografie en drukkunst zullen eveneens, naast andere kunst- vakken, vertegenwoordigd zijn. Toezeggingen op het gebied van oestercultuur werden gedaau. Met 1 October is er gelegenheid tot plaatsing van leerlingen aan de Rijkskweekscbolen voor vroed- vrouwen te Amsterdam en te Rotterdam. Die leerlingen genieten van het Rijk huisvesting, voeding, je hebben. Hier, neem dit op afrekeniug, voegde zij er bij en duwde hem een goudstuk in de hand. Ik logeer in de Prins van Beieren en ben altijd voor je te spreken. En uw naam P vroeg de oppasser. Freule Von Waldheim, eerste verdiepiug no. 30. Met verwondering keek Giacomo haar aan toen hij dezen naam hoorde. Wel, riep hij uit, de naam Von Waldheim is mij niet vreemd. Wan- neer hier voor twintig jaar geen baron Von Wald heim was geweest, zou ik niet in dit gekkenhuis zijn aangeland. Hoe dat zoo vroeg Alice verbaasd. O, heel eenvoudig! Twintig jaar geleden be- lastte de heer Von Waldheim mij met het over- brengen van een patient naar San Salvatore, en zoodoende ben ik hier in dienst gekomen. Met kloppend hart vraagde Alice. De heer Von Waldheim?.... En die patient? Was een beschermeling van den heer Von Waldheim en ook een Duitscher. Een waanzinnige? vroeg Alice dringend. Giacomo knikte toestemmend, na een oogen blik geaarzeld te hebben. Alice had zijn aarze- ling opgemerkt en zeide daarom ontroerd Spreek de waarheid en bedenk dat je eenmaal voor Gods rechterstoel rekenschap moet geven van je woorden. Is de man, die hier in San Salvatore zit opgesloten, inderdaad waanzinnig (Wordt vervolgd.) TER UI/LVMIIK (III lit VI

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1889 | | pagina 1