Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2501. Zaterdag 4 Mei 1889. 29® Jaargang Binnenland. VOOR HAAR VADER GEG0ET. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland f 1,10. Yoor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32^. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADYEBTENTIlN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaartot veel verminderden prijs. Ult bind verschtjnt Dluadag- en Vrijdasravond blj den nltgever P. Jt. VAN D E 8 A N D E te Tee Neuzen. Bij deze courant behoort een bijroegsel. Wordt verzocht voor Maandag, 6 Mei a. s., des voormiddags 10 uren, prijsopgaaf voor het vervoer van ongeveer 225 M3 grind, van af de losplaats bij het Schuttershof naar den Molen- en Koedijk en voor een klein gedeelte naar Driewegen en de begraafplaats alhier. Nadere inlicbtiugen daaromtrent te bekomeu bij den gemeente— bouwmeester. Ter Neuzen, 29 April 1889. Burgemeester en Wethouders aldaar, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. folitieli Overzicht. Keizer Wilhelm II reist en bezoekt de kleine Duitsche hoven. Thans dwaalt bij rond in de Saksische hertogdommen, in de Thiiringsche staatjes, die vroeger of later door den kolussus worden opgeslokt. Uit Italie bericht men, dat de Koning van Italic, vergezeld door den prins van Napels en Crispi, op 20 Mei langs de Gotthard-lijn de reis naar Berlijn zal aanvaarden. De arme Czaar van Rusland durft tegenwoordig haast niet te reizen vanwege de stoutheid der nihilisten, Umberto's reis wordt niet door alle Italianen met welgevallen vernomen. Zelfs stelt een afgevaardigde voor, om op den dag der aankomst van Uinberto te Berlijn telegrafische betuigingen van sympathie te zenden aan den president der wereldtentoonstelling te Panjs. De veteranendie in 1870 onder Garibaldi tegen Duitschland hebben gestreden, zijn van plan om den verjaaidag van deu slag bij Dyon plechtig te gedenken en daarna een gemeenschappelijk bezoek aan de tentoonstelling te brengen. Dergelijke demonstration zullen den Eranschman zeer aange- naam zijn, maar de onderlinge waardeering wint er niet door. Crispi gaat het in alles lang niet voor den wind. 't Gaat in Italie als elders onderlinge twisten en veeten houden den bloei der natie tegen. De beroemde Eranciskaner prediker, pater Agostino, scbijnt niet tegen de regeering te zijn. Onder een ontzaggelijken toeloop oreert hij in de kerken. In zijne laatste rede smeekte hij in warme bewoordiugen den zegen af voor den Koning, aan wien God het geluk van den staat had toevertrouwd, voor de raadgevers der kroon, opdat deze altijd waarheid en reeht mochten be- schermen, voor het leger, voor de jeugd, die eens geroepen zou zijn voor het vaderland te strijden, z,voor het vaderland, welks naam zoo liefelijk en zoo hartroerend was, als ware die een uitvloeisel van den naam Gods." Deze woorden maakten een onbeschrijfelijken indruk. Het was de eerste tnaal dat een katholiek priester te Rome openlijk durfde bidden voor den Koning en de regeering. FEXJILLETQISr. 9) Alice dacht eenige oogenblikken na en vraagde toen En spreekt die heer Von Ludwig nooit over zijn afkomst of over zijn familie Mijnheer Von Ludwig is waanzinnig en heeft geen enkel helder oogenblik. Hij werd in dit gesticht gebracht, nadat hij maanden lang aan eene hersenziekte had geleden. Alle herinnering is bij hem verdwenen. Alice rilde, toen zij dat hoorde. Zij dacht niet aan den waanzin van den heer Von Ludwig, maar wel dat de wettige eigenaar van Wallers- brunn hier twintig jaar had moeten doorbrengen, afhankelijk van een man als Dr. Rimoli. Als het dan niet mogelijk is iets naders om- trent dien ongelukkige te vernemen, zal ik er maar in berusten, zeide Alice ontmoedigd. U wenscht dus niet verder de zaak te onder- zoeken vroeg de directeur haastig, terwijl hij zijn fonkelende oogen op de jonge dame liet rusten. Nu ik de zekerheid heb, dat mijn vader u de zorg voor dien mijnheer Von Ludwig heeft toe vertrouwd is het mijn plicht het loopende halljaar te betalen. En in het vervolg? De derde mogendheid der triple-allianlie onder vindt ook nog bij voortduring woeling in hare ingewauden. De oploopen der studenten in de Hougaarsche hoofdstad zijn gevolgd door koetsiers standjes te Weenen, van welke beweging de socia- listen weer gebruik maakten om hun werk der vernieling in praktijk te brengen. De werkstaking is nu evenwel geeindigd, van de oproermakers zijn velen gewond en gevangen genomen en deze laatsten zullen hun straf niet ontgaan. Als gewoonlijk bleven de eerste gewetenlooze opruiers zorgen, zelven buiten schot te blijven, waar het tot bloe- dige botsingen kwam. Volgens de Temps is in Frankrijk slechts eene kiem van wanordehet boulangisme, maar deze heeft zich uit eigen beweging naar het buitenland overgebracht, zegt het blad. Louden zal voortaan genieten van de steeds minder belangwekkendedrukte dezer groote onderneming, van welke men kan zeggen dat zij op den rand staat niet van de liquidatie, maar van het faillisseraent. Cassagnac heeft zijn aanval op de Eransche republikeinen nog eens opgedikt, vooral het „uitschot van renegaten en afvalligen, de snuiters die Erankrijk als een ver- overd land beschouwen" moeten het bij hem ontgel- den. Hij heeft hier vooral de naloopers van le brav' generaal op 't oog. Terwijl Paul de Cassag nac te velde trekt tegen de republikeinsche hand- langers van Boulanger, toout een ander, de conserva- tief Lavedau, in den Eigaro het behoorlijke aan van de aansluitiug bij den brav' general, en bewijst tegelijk, dat de monarchisten geen zijde kunnen bespinnen bij het boeleeren met den ,/Bakker." De Samoa-conferentie heeft hare werkzaamheden aangevangen onder gunstige voorteekenen. De heer Bates, een der commissarissen van de regeering der Vereenigde Staten, tegen wiens persoon de Duitsche bladen zoo heftig zijn uitgevaren, omdat hij zich zoo ougunstig over Duitschlaud's houding in de Samoa-kwestie heeft uitgelaten, die heer Bates is in genade aangenomen. En waaromp Omdat hij zijn oprecht leedwezeu heeft betuigd over het door hem geschrevene en den Rijkskanselier heeft te kennen gegeven, dat hij het vervloekte artikel had opgesteld toen hij nog geen kennis droeg van zijne benoeming tot gedelegeerde voor de Ameri- kaansche regeering; dat hem toen het Witte Boek nog niet bekend was, waaruit de eerlijkheid van Duitschland's houding zoo overtuigend bleekdat hij te vergeefs had getracht de plaatsing van het artikel nog te voorkomen. De Amerikaan betuigde verder, dat hij de grootste achtiug koesterde voor de Duitsche natie, aan welke Amerika zooveel te danken had en dat het volstrekt niet zijne bedoeling was geweest om Duitschland te krenken. Aan zijn verzoek om zijne ophelderingen openbaar te maken is door de officieuse Norddeutsche Allgemeine Zeitung dadelijk voldaau. Wat zal er nu gebeuren Daar omtrent heb ik nog geen besluit geno men. Aangezien het halfjaar eerst over drie maanden verstreken is, hebben wij tijd genoeg daarover later te spreken. Wilt u mij wel ver- gunnen den patient eens te zien Neenzeide Dr. Rimoli beslist. De heer Von Ludwig is niet in een toestaud, dat hij bezoek kan ontvangen. Alice geloofde niet, wat de directeur haar daar vertelde, maar zij kon er toch niets tegen inbren- gen. Na een oogeblik zwijgens zeide zij Als u morgen de kwitantie wilt zenden, zal ik) het verschuldigde halfjaar betalen. Met een glimlachje merkte de directeur aan, dat hij morgen wel iemand met de kwitantie wilde zenden, maar waar Ik logeer in De Prins van Beieren. Dr. Rimoli teekende het adres aan en vroeg toen Is u hier alleen Alice klenrde en antwoordde verlegen Voor het oogenblik, ja. O, dan is het zeker voldoende, wanneer men naar de freule Von Waldheim vraagt Alice knikte en stond op. Is de zaak nu geregeld? vroeg de directeur. Geregeld nog niet, antwoordde Alice op vasten toon. Het moet nog uitgemaakt worden in welke verhouding de patient voortaan onder uwe behau- deling zal blijven. U zegt, dat hij ongeneeslijk is, niet waar Zullen Duitschland, Engeland en de United States samen het protectoraat nemen over de Australische groep, zullen ze 't boedeltje deelen of zullen ze de Schippers-eilanden vrij verklaren P Van het Loo meldt men aan 't Hbl. De kentering van den toestand van Z. M. den Koning begon veertien dagen geleden en sedert ging de beterschap met reuzenschreden vooruit, zoo zelfs, dat Z. M. in de laatste dagen te zes uur 's morgens reeds gekleed was. Voor- en namiddag neemt de Koning echter wat rust, wat hem door de geneesheeren geboden is. Van de chronische kwaal, waaraan Z. M. lijdende is, heeft hij thans betrekkelijk weinig hinder en reeds sedert een dag of tien is Z. M. in zijn uiterlijk aanmerkelijk vooruitgegaan, zoodat men waarlijk niet kan zeggen, dat de Koning er slecht uitziet. Met de noodige voorbereiding is aan Z. M. mededeeling gedaan van de overneming zijner re- geeringsbezigheden door den raad van state. Het besluit, waarbij Dr. Vlaanderen tot ridder van den Nederlandschen Leeuw werd benoemd, is door Z. M. zelf bij den Ministerraad uitgelokt, terwijl Z. M. wist, dat hij het zelf niet zou kunnen teekenen. Zoowel deze ouderscheiding als de medaille van de Eikenkroon, geschonken aan den ziekenoppasser Hemmes, werd door den Koning zelf den begiftigden overhaudigd. Zes dagen geleden heeft Z. M. zijn verlangen te kennen gegeven, te beginnen met heden 3 Mei (de datum is door den Koning zelf bepaald) weder de regeeringstaak te aanvaarden. De noodzakelijkheid van een regentschap heeft dus opgehouden te bestaan. In Luxemburg zal het regentschap mede een einde nemen. Dr. Vinkhuizen heeft zijn gewoon bezoek ten paleize gebracht. Van een buitenlandsche reis des Konings is geen oogenblik sprake geweest. Eveumin wordt nog een verblijf in de open lucht reeds wenschelijk geacbt. De afdeelingen der vereenigde Kamers beraad- slaagden Woensdag tot 3 uur over het voorstel om de regeering weer aan den Koning op te dragen. Tot rapporteurs daarover werden benoemd de heeren Graaf Van Zuylen, voorzitterVan Swinderen, Gleichman, Mees, Pijnappel, Lohman en Schimmel- penniuck van der Oye. De vereenigde vergadering der Staten-Generaal heeft gisteren besloten dat het in art. 38 der grondwet otnschreven geval opgehouden heeft te bestaan. Het eenparig genomen besluit werd door den voorzitter geproclameerd met een tot driemaal Er is geen vooruitzicht op beterschap. Alice keek eenige oogenblikken peinzend voor zich en nam toen met de gebruikelijke plichtple- gingen afscheid. De directeur wilde zich echter het genoegen niet ontzeggen de feule Von Waldheim door het park te geleiden. Beiden gevoelden zich ontstemd. Alice was niet voldaan over den uitslag van haar bezoek en de directeur was niet geheel gerust over haar laatste woorden. Beiden gevoelden dat een woord van beleefdheid en toenadering hier goed op zijn plaats zou zijn, vooral in betrekking tot hun toekomstig verhouding. Onze tuinen zijn fraaier dan die van eenige andere dergelijke inrichting, zeide Dr. Rimoli, nadat hij eenige oogenblikken zwijgend naast de jonge dame had voortgestapt. En ,toch moeten de arme schepsels, die zonder hoop op redding in diepe duisternis gedompeld zijn, zich hier onbeschrijfelijk rampzalig gevoelen. De meesten hebben geen bewustheid van hun toestand, verzekerde de directeur met een glim- lack. Zij verheugen zich in den zonnegloed als een vlinder, die langs de bloemen zweeft. Zelden gaat het begrip van een krankzinnige verder dan zijn naaste omgeving. Weten zij dus niets meer van de buiten- wereld Neen antwoordde Dr. Rimoli. Er wordt meermalen verzekerd, dat die onge- herhaald en door de vergaderiug bekrachtigd »Leve de Koning Onder bravos werd besloten den Koning een telegram van gelukwensching te zenden met zijn herstel en zijne wederaanvaarding der regeering. In Luxemburg verwacht men een besluit van de Staten-Generaal en de ontvangst van stukken met inlichtingen van de geneesheeren van den Koning—Groothertog om ter zake van het regent schap eene beslissing te nemen. Men hoopt dat de hertog van Nassau benoemd zal worden tot stadhouder van den Koning—Groothertog. Indien deze den minister—president van het groothertog- dom kan ontvangen, dan zal hij zich naar het Loo begeven. Uit Luxemburg wordt gemeld Gisterenmorgen ontving de hertog van Nassau een schrijven, eigenhandig door den Koning Groother tog geteekend, waarin bem dank wordt betuigd voor zijn optreden als regent, en tevens kennis wordt gegeven, dat de Koning-Groothertog op 3 dezer het bestuur van het grootbertogdom weder zal aanvaarden. De hertog zal van hier vertrekken. Hij heeft zijn leedwezen te kennen gegeven, de Luxemburgers te verlaten, wier sympathie hij had verworven. Met een spijtig gevoel deed de minister van Binnenl. Zaken in de zitting der Tweede Kamer gisteren eene mededeeling, welke de Kamer ook met leedwezen zal hebben ontvangen. Hij berichtte toch, dat, nadat in Engeland besloten was met 1 Juni ons vee zonder slachting of quarantaine daar te lande toe te laten, onze gezant te Londen bem eergisteravond getelegrafeerd had, dat die maatregel eerst met 1 Sept. in werking zal treden. Zeer ernstige pogiugen zullen nu aangewend worden om Engeland hiervan terug te brengen, temeer omdat sedert h. t. 1. de erustigste maatregelen waren genomen, de gezondheidstoestand van onzen veestapel zeer gunstig was. Waar wij voortdurend voor de gezondheid van ons vee zullen waken, hoopt de Minister ten slotte de zaak tot een goed einde te brengen, opdat eindelijk de waarheid zegeviere. Een mededeeling van wat er waar of niet waar is van de geruchten, dat van de zijde van Frankrijk hetzelfde gevaar ons bedreigt, ware wellicht menig- een welkom geweest, om aan de onzekerheid in dit opzicht een einde te maken. Door al de afdeelingen in het hoofddistrict Goes zijn van anti-revolutionaire zijde voor de a. s. statenverkiezing thans candidaat gesteld de heeren Jhr. Mr. J. J. Pompe Van Meerdervoort, kanton- rechter te Goes en C. J. Huvers, notaris te Kolijnsplaat, aftredende leden en Jhr. Mr. J. H. J. Quarles Van Ufford, burgemeester te Axel en J. Van Schouwen, wethouder te Wissekerke (N.- Bev eland). lukkigen nu en dan lickaamsstraffen moeten on- dergaan, zeide Alice. Dat zijn praatjes zonder grond. Zoo? Slaat men ze dus niet? En worden zij niet vastgebonden Doet men hun geen dwan»- buis aan, als zij weerspanning zijn Zulke gruwelijke daden zouden nergens toe dienenbovendien zijn de meeste krankzinnigen lijdzaam en onschadelijk. Alleen wanneer zij een aanval van razernij krijgen, moet men wel eens tot hardheid overgaan, daar zij dan met geen andere middelen te beteugelen zijn. En kornt dat dikwijls voor? Hoogst zelden, betuigde de directeur. O, Godriep Alice eensklaps verschrikt uit. De directeur keek haar verwonderd aan en volgde de richting van haar blikken. Daar kwam over het binnenplein een man aan- rnllen. Zijn verschijning zou wel sterkere rnen- schen dan de freule Von Waldheim in ontsteltenis gebracht hebben. De man scheen tot de razenden te behooren, waarvan de directeur zoo juist gesproken lad. Zijn mond was met schuim bedekt, zijn oogen rolden hem wild door het hoofd en zijn gelaat was vuurrood van woede. Hij zag er uit, alsof hij iedereen, die hem in den weg kwam] zou nedervellen. Zoo stormde hij op den directeur Was dat een mensch? Hij leek eerder een wild beest, dat brullend toesprong om zijn prooi te verscheuren. NEIMSCHE KM IIIVI OS.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1889 | | pagina 1