Algemeen Nienws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. P No. 2500. Woensdag 1 Mei 1889. 29® Jaargang a Binnenland. VOOR HAAR VADER GrEBOET. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,franco per post: Voor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32^. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIiN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot bet plaatsen van 500 regels en ineer per jaartot veel verminderden prijs. Uit blad vcr«chljnt Dinsdai. en Vrijdngavond bij den nltterer P. J. VAN U E 8 A N D E te Ter Neuzen. Ue COMMISSAR1S DES KONINGS in Zeeland maakt bekend dat, in verband met herstellings- werken aan de groote Sluis te TER NEUZEN, is bepaald dat de scheepvaart door die Sluis op het Kanaal, te beginnen met 1 April 1890, gedurende twee en vcertig dngeu zal zijn gestremd. Middelburg, 27 April 1889. De Commissaris des Koning voornoemd, DE BRAUW. Wordt verzocbt voor Manuring, 0 Mei a. s., des voormiddags 10 uren, prijsopgaaf voor het vervoer van ongeveer 225 M3 Lit l\l>, van af de losplaats bij het Schuttershof naar den Molen- en Koedijk en voor een klein gedeelte naar Driewegen en de begraafplaats albier. Nadere inlichtingen daaromtrent te bekomen bij den gemeente—bouwmeeste.r. Ter Neuzen, 29 April 1889. Burgemeester en Wethouders aldaar, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. JRolitieli Overzicht. De Weener trambeambten hebben eene werk- staking gehouden en deze gaf aanleiding tot onge- regeldheden, zoodat de cavallerie een charge met uitgetrokken sabel moest maken, waarbij velen gekwetst werden en een aantal personen in bechtenis zijn genomen. De socialisten hadden den werkstakers de zaak uit de handen genomen, wierpen de ruiten der tramwagens in, smeten de politie met steenen en versperden het verkeer. De Joodsche kerkelijke gemeente te Weenen beeft graaf Taaffe het verzoek gedaan, dat de regeering openlijk zou betuigen de auti-seraitische beweging af te keuren, en ofschoon hierbij de uitnoodiging vergezeld ging om bet gedaan verzoek niet ter publicatie aan te bieden, tocb ver- scheen het adres, voorzien van eene batelijke inleiding en van niet minder scberpe kantteekeningen, in zijn geheel in het clericaal-autisemitische Vaderland. Men vermcedt, dat graaf Schonborn, minister van justitie, hier de hand in beeft. T Zou meer dan jammer zijn, indien 't zoo ware. De beruchle anti-semitische agitator, pastoor Stbcker, is gelukkig door bevoegde autoriteiten onscbadelijk gemaakt. Toen men hem de keuze liet, zijn betrekking als hofprediker neder te leggen of zich van verdere politieke agitatie te onthouden, aarzelde hij geen oogenblik. Hij heeft zich ver- bonden om niet meer in politieke vergaderingen het woord te voeren. Zijn mandaat voor den FEUILLETQN. 8) HOOFDSTUK VI. Giacomo Sorel was jaren geleden te Napels, in een hotel tolk en bediende geweest, en daar- door met vele vreemdelingen in aanraking ge- komen. Zoo had hij ook op zekeren dag kennis gemaakt met den beer Von Waldheim, die hem later, toen Ludwig von Erlenburg zwaar ziek lag, als ziekenoppasser in dienst nam. Toen bij Von Waldheim het plan gerijpt was om zijn vriend Ludwig naar San Salvatore te laten overbrengen, had hij Giacomo ook met dat overbrengen belast. Voor deze diensten werd de knecbt vorstelijk be- taald, dock hij raakte nu buiten betrekkin"-. Het was geenszins grootmoedigheid, die Dr. Rimoli aandreef om Giacomo in dienst te nemen bij begreep, dat die knecht zeer goed wist op welke manier de heer Von Erlenburg in zijn in- richting was opgenomen. Giacomo had gemeend uit deze omstandigheid rijkelijk munt te slaan, maar dat was hem tegen- gevallen. Het was Dr. Rimoli gelukt Giacomo zijn afhankelijkheid te doen gevoelen en om hem nog meer in zijn macht te hebben, had hij het grootste deel van zijn loon ingekouden. Pruisischen Landdag en voor den Rijksdag mag hij behouden, maar hij mag alleen over politiek spreken, wanneer hij voor zijne kiezers rekenschap moet afleggen van de v&rvulling van zijn mandaat. De Freisiunige Zeitung gelooft niet, dat Stockers opruierijen der regeering onaangenaam waren, maar zegt het blad dit vuile werk kan even goed, teu zelfs beter, door anderen worden gedaan men kan het aan de heeren Bockel en consorten overlaten. Het bezwaar was, dat dit werk voor een hofprediker niet fatsoenlijk, niet deftig genoeg wordt geacht, of, zooals het orgaan van Richter zegt, dat het niet in overeenstemming is te brengen vmit der iiuszeren Vornehmheit und Abgeschlossenheit eines Hofstaates." Men zal zich nu in den eersten tijd in Berlijn niet meer kunnen vergasten op de batelijke predikatien van den beruchten evangelie- dienaar. Veel opzien heeft het verwekt, dat de jonge Keizer onder het gehoor van dien Stocker is geweest. Het geval zal zijn politieke oorzaak hebben. De jonge Keizer, zegt men, zal grootmama bezoeken, met veel bombarie, evenals op de reis over de Oostzee. De Keizer zal te Wilhelmshaven scheep gaan en begeleid worden door een sterk Duitsch eskader. Te Osborne op het eiland Wight zal hij de Engelsche vorstin ontmoeten, en in de nabijheid van het eiland zal eene groote revue van de Britsche vloot worden gehouden ter eere van Pruisen's vorst, Duitschlaud's Keizer. Nauw begon Boulanger in Brussel wat op zijn gemak te geraken of daar wordt hem zoowat onder de hand gezegd„pak je biezen, we zijn van jou niet gediendwe willen ora jou zaakjes geen ruzie met de buren hebben, bovendien houden we hier niet van standjes schoppen." En de man is uit het kleiue Parijs gegaan naar Albions mistige hoofdstad. De groote man is zeeziek geweest, of hij is lijdende aanaan chagrin misscbien hij zag er tenminste bij de aankomst te Dover flets uit. Men riep er #Vive Boulanger 1" men siste en floot, doch de politie voorkwam een oploop en de veel besproken man stoomde naar Londen en nam zijn intrek in het Bristol-Hotel. Hij was pop" en wenschte niemand te spreken. Later wenschte hij een aantal journalisten te ontvangen en wij kunnen ons dus voorbereiden op veel en velerlei saus. De bladen zijn evenwel al vooruit met het bespreken van den vluchteling. De St. James Gazette raadt aan geen notitie van hem te nemen. Slechter dienst kan men hem niet be- wijzen. De bonapartist Paul de Cassagnac meent zich van den generaal nog te kunnen bedienen, natuurlijk om oppositie te voeren tegeu de republiek. Boulanger met zijn troep schat hij echter niet hoog. In de omgeving van generaal Boulanger zoo zegt hij is van alles wat. Mogelijk zijn er een paar brave mannen bij, maar de meer- Het was dus licht te begrijpen dat Giacomo den dokter hartgrondig haatte, en die haat groeide met ieder jaar aan, evenals het verlangen om zijn loon in handen te krijgen, dat nu reeds een vrij aauzienlijke som bedroeg. Ofschoon Dr. Rimoli anders wel mensclienken- nis bezat, handelde hij in dit geval niet verstan- dig door den man tegen zijn wil in dienst te houden. Hij won er niet veel door, dat hij voor het oogenblik meester bleef van den toestand, want Giacomo had vast besloten de vruchten van zijn arbeid te gaan genieten en alzoo de inrich- ting te verlaten. Het geluk was hem gunstig weldra bood zich een gelegenheid om zijn doel op zeer voordeelige wijze te bereiken. HOOFDSTUK VII. Een heete dag van de maand Augustus liep ten einde. Naar gewoonte had men gedurende het heetste van den dag in San Salvatore gesla- pen. Tegen dat de zon zou ondergaan werden de patienten in den tuin gelaten om een luchtje te scheppen. De directeur was daar niet bij tegenwoordig. Hij was in zijn schrijfvertrek bezig met eenige brieven, die al zijn aandacht vereisch- ten. Eensklaps werd er geklopt. Wat is er, Bernardo vroeg hij den binnen- tredenden bediende. Op een zilveren presenteerblad reikte de be diende hem een naamkaartje toe. derheid bestaat uit deserteurs van de verschillende politieke partijen, het uitvaagsel en de slakken van de republiek en de monarchie, schraapzuchtige en eerzuclitige lieden, die op avonturen uitgaan. De generaal is veroordeeld, zich langzamerhand van deze bende klaploopers te ontdoen. Zij worden geduld #comme les parasites sur la bete." Toch wil Cassagnac met den man, die bezocht is met de derde Egyptische plaag, onderhandelen met het oog op de aanstaande verkiezingen. Volgens den //XIX Siecle" heeft een Amerikaan den generaal doen uitnoodigen in de Vereenigde Staten eenige //conferences" te komen houden, en hem daarvoor 200,000 dollars aangeboden. In plaats van den generaal zelf zou hij 't ook met Rochefort kunnen doen, maar natuurlijk tegen veel geringer loon, 't Is wat moois het een met het andere. Nu in de laatste paar weken de beterschap in Zr. Ms. toestand bleef aanhouden, heeft het een punt van zeer ernstige overweging uitgemaakt of niet op de een of andere wijze het gevallen besluit nopens het buiten staat geraken van den Koning om de regeering waar te nemen, moest worden herroepen. De geneesheeren van Z. M. hadden echter, verheugd over den gunstigen keer in de als hope- loos beschouwde ziekte, bezwaar om de rust, vooral geestelijk, die zoo heilzamen invloed op den hoogen lijder had uitgeoefend, reeds nu te doen afbreken. Zij meenden dat 's Konings in- menging in 's lands zaken hem thans met het gevaar van een wederinstorting zou bedreigen, op een oogen blik dat, zoo het weder gunstig blijft, er aan wordt gedacht Z. M. weldra van de lucht te doen profi- teeren. In die omstandigheden werd eerst deze week door de geneesheeren besloten Z. M. persoon- lijk met den stand van zaken bekend te maken en hem te doen beslissen. De Koning, wel verre van ontstemd of pijulijk verrast, juichte de genomen maatregelen toe en beaamde ten voile de zienswijze van de geneesheeren dat hij nog vooreerst volkomen rust moet genieten. Het kwam geheel met Zr. Ms. wenschen overeen dat de Koningin als Regentes zou optreden en daarna heeft het Ministerie dan ook besloten de daartoe noodige stappen te doen. Vermoedelijk zal morgen of overmorgen de be- noeming der Regentes plaats hebben en 's daags daarna de beeediging van H. M. de Koningin in een plechtige zitting der vereenigde kamers. Dit zal met zekere praal geschieden, zegt men ongeveer met hetzelfde ceremonieel als vroeger de opening der Staten-Generaal door den Koning. H. M. de Koningin zal de kroon en't Vorstelijk hermelijn bij die gelegenheid dragen. De leden Alice von Waldheim las de dokter met blijkbare tevredenheid. Laat de dame in den salon, ik kom dadelijk, gebood hij. De lakei boog en ging heen. Wel, wel, dat is uitstekend, dat is voortref- felijkzeide Dr. Rimoli vroolijk. Dit bezoek, levert het bewijs, dat ik in ieder geval meester van den toestand ben. Haha Alice von Wald heim Wat zou ze zeggen Zij zal van de ge- heele zaak wemig of geen begrip hebben. Ter wij1 hij zoo sprak en in vergenoegde stem ming zijn kleeding terecht schikte, werd Alice in den salon gelaten. Er waren twee dagen verloo- pen, sedert zij te Crovigno zooveel pijulijk nieuws had vernomen, en in dien tijd was zij tot het besluit gekomen, dat zij voor het oogenblik niet beter kon doen dan zelf naar San Salvatore te gaan. Met vrees zag zij het oogenblik te gemoet, dat zij tegenover Dr. Rimoli zou staan. Schaamte kleurde liaar wangen, nu zij staan zou tegenover den directeur van het gekkenhuis, waarin Ludwig von Erlenburg zat opgesloten. Dr. Rimoli trad binnen en richtte zijn fonke- lende oogen onderzoekend op de jonge daine, die de hare nedersloeg in het> bewustzijn, dat zij kwam als de plaatsvervangster van een schuldige. Heb ik de eer een bloedverwante van den onlangs overleden baron Von Waldheim van Wal- lersbrunn voor mij te zien? begon de Directeur. der kamer zullen, naar ik hoor, in costuum ver- schijnen het corps diplomatique zal de plechtigheid bijwonen. Er moet zelfs sprake van zijn dat de Kroon- priuses H. M. naar Den Haag en in de plechtige zitting vergezellen zal. Hoe gunstig 's Konings toestand is kan bij v. blijken uit dit, oogenschijnlijk onbeduidend feit, dat hij, na zich maanden lang met niets te hebben bemoeid, dezer dagen vroeg hoe het met de zomer- liverei van het hofbediendend personeel stond. Toen hem geantwoord werd dat men tijdens de ernstige ziekte van Z. M. aan geen vernieuwing van kleeding had gedacht, gaf Z. M. den wensch te kennen onmiddellijk zorg te dragen voor de gewone zomeruitrusting. De Koning moet er bijge- voegd hebben dat 't personeel op 12 Mei geheel nieuw uitgeraonsterd moet zijn. Het blijkt dus dat Z. M. zelf dien dag niet onopgemerkt wil laten voorbijgaan en zoo derhalve de beterschap even verblijdeud als tot hiertoe aanhoudt, dan zou ik het gepast en gerechtvaardigd vinden om, voor zoover dit nog doenlijk is, het 40jarig regeerings-jubile van Z. M. alsnog en alom feestelijk en met opgewektheid waarvoor thans meer dan ooit reden is te vieren. Reeds in het begin der vorige week moet Z. M. de Koning den wensch hebben uitgesproken HD. geneesheer Dr. Vlaanderen, te Apeldoorn, te benoemen tot ridder van den Gouden Leeuw van Nassau. Daar de Gouden Leeuw van Nassau eene huisorde is, en Z. M. het desbetreffende stuk niet teekenen mocht, omdat elke werkzaamheid Z. M. verboden is, en nu de stukken geteekend worden door den Raad van State, kon alleen de Nederlandsche Leeuw geschonken worden. Z. M. heeft de orde Donderdag persoonlijk aan Dr. V. overhandigd onder vleiende en dankbare bewoordingen. De directeur der weesinrichting te Neerbosch werd op het Paaschfeest verblijd met een kolossaal krentenbrood van 30 kilo. Het was zoo groot dat het op een wagen moest gelegd worden, om op Neerbosch te worden gebracht. Het is een geschenk van de Nijmeegsche broodfabriek. Uit Lochem kwam als geschenk een kistje met 260 eieren en uit Varsseveld een groote mand metworsten. Namens Z. H. den Paus en den prefect der propaganda te Rome ontvingen de gep. ass. pres. J. P. G. Kruijt en de heer G. J. Morre, architect en leenar aan de polytechnische school te Delft, eene vereerende dankbetuiging voor de aanbieding van eene door hen met kleurendruk gevonden nieuwe methode tot het op eene zeer eenvoudige en gemakkelijke wijze door zelfonderricht te leeren lezen en schrijven van het maleisch-arabisch schrift, uitgegeven ouder den titel van Daftar toelisan De baron Von Waldheim was miju vader ant- woordde Alice beschaamd. Dat dacht ik reeds, zeide de directeur en schoof met de grootste beleefdheid een stoel vooruit. Maw ik u verzoeken plaats te nemen Alice boog, ging op den aangeboden stoel zitten en begon zoo bedaard mogelijk Ik kwam eens spreken over den brief, die na mijns vaders dood in mijne handen is terecht gekomen. Hij handelt over het betalen van ver- plegingskosten voor zekeren heer Von Ludwig. Ik moet echter tot mijn leedwezen betuigen, dat die naam mij geheel onbekend is. Dat verwondert mij zeer, verklaarde de direc teur, terwijl hij Alice scherp aanzag. De heer on Ludwig werd twintig jaar geleden door den baron Von Waldheim aan mijne zorgentoevertrouwd. Mijn pogingen bleven, helaasvruchteloos. Op mijn ondervindiug afgaande moet ik de kwaal voor ongeneeselijk houden. Is hij idioot vroeg Alice. Neen, hij is waanzinnig. En heeft mijn vader hem aan uwe zorgen toe- vertrouwd Zooals ik u zeide. Alice dacht een oogenblik na en zeide toen Ilet era oudert mij, dat ik nooit over dien heer on Ludwig heb hooreu spreken. Mijn vader lad anders toch geen geheimen voor mij. Dr. Rimoli keek de jonge dame eens scherp k 'I TER NEIIZENSCHE (01K4\T

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1889 | | pagina 1